ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 10. Охорона навколишнього середовища

При використанні добрив

Інтенсифікація виробництва, широке впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, використання в підвищених нормах органічних і мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних засобів порушують природні умови і забруднюють навколишнє середовище. Тому збереження навколишнього середовища в чистоті повинно бути одним із найважливіших завдань при застосуванні добрив.

При використанні добрив забруднення навколишнього середовища може викликатися внаслідок таких причин:

1) недотримання та недосконалість технологій транспортування, зберігання, підготовки і внесення мінеральних добрив;

2) порушення технології та недотримання оптимального співвідношення застосування добрив у сівозміні та під окремі сільськогосподарські культури;

3) руйнування структури ґрунту, його надмірне ущільнення та нерівномірне внесення вапнякових, органічних і мінеральних добрив;

4) недосконалість властивостей і хімічного складу добрив та інших засобів хімізації;

5) порушення технології виробництва, зберігання і внесення органічних добрив;

6) застосування для удобрення сільськогосподарських культур відходів промисловості, осаду стічних вод, фосфогіпсу, сапропелів, мулу та інших місцевих матеріалів;

7) забруднення атмосфери під час виробництва і застосування добрив;

8) забруднення продукції плодових і овочевих культур нітратами;

9) забруднення кормів для сільськогосподарських тварин нітратами;

10) забруднення природних вод біогенними елементами за рахунок добрив.

Для виконання даного розділу курсової роботи слід передбачити заходи по усуненню однієї із вищевказаних причин негативного впливу добрив на навколишнє середовище.

Номер причини, для усунення якої розробляються заходи, повинен відповідати останній цифрі номера залікової книжки студента.

Запитання до розділу 10

1. Екологічні проблеми, пов'язані з інтенсифікацією землеробства.

2. Негативна дія агрохімічних засобів на природне середовище.

3. Контроль за нагромадженням важких металів у ґрунті і рослинницькій продукції.

4. Контроль за вмістом нітратів у рослинницькій продукції.

5. Грунтово-агрохімічний моніторинг.

6. Заходи, що попереджують надходження радіоактивного цезію в рослини.

7. Заходи, що попереджують надходження радіоактивного стронцію в рослини.

Висновки

Висновки повинні бути зроблені по основних розділах курсової роботи, викладені коротко, лаконічно, по пунктах, з наведенням цифрових величин показників і відповідати суті виконаної курсової роботи.

Список використаних літературних джерел

Список містить усі джерела, які студент використовує в курсовій роботі. Не допускається включення в список джерел цитованої літератури, на які відсутні посилання в тексті роботи. Бажано мати не менше 15-ти джерел, матеріалів періодики (фахові журнали).

Список використаної літератури оформляється відповідно до встановлених вимог. У списку літератури використані матеріали розміщують в алфавітному порядку згідно з прізвищами авторів. Посилання на книги (монографії) повинні містити прізвище та ініціали автора (авторів), назву, місце та рік видання, назву видавництва, обсяг. Посилання на статтю повинні містити прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву фахового журналу, рік випуску, номер видання, сторінки, на яких дана стаття розміщена.


ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Зразок оформлення титульної сторінки

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Агрономічний факультет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Курсова робота

з агрохімії на тему: "Проектування системи удобрення в

(назва господарства, села, району, області)

___________________________________________________________

та план розміщення добрив в польовій сівозміні на 201 рік"

Викона__:студент__ ___ курсу

агрономічного факультету

________ форми навчання

академічної групи ________

спеціальність 6.090101 - Агрономія"

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Перевірив:_________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

Вінниця 2009


Додаток Б

Землекористування господарства станом на 01.01 201_ року

 

№ п/п. Сільськогосподарські угіддя Землекористування
  площа, га структура, %
Площа землекористування, всього    
Сільськогосподарські угіддя    
з них: орної землі    
природних лук та пасовищ    
сади і ягідники    
інші угіддя    
Площа ріллі в усіх сівозмінах    
в тому числі: в польовій сівозміні № 1    
"---" №2    
"---" №3    
у кормовій сівозміні    
в овочевій сівозміні    
у грунтозахисній сівозміні    

 

 

Додаток В

Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві, ц/га

№ п/п Сільськогосподарська культура Роки Середня за три роки
     
         
         
         

Додаток Г

Схема польової сівозміни, для якої розробляється план використання добрив

№ п/п Чергування культур у сівозміні на момент складання плану Номер поля, на якому буде розміщена культура в рік складання плану удобрення в сівозмінні Полоща поля,га
     
     
     
       

 

Додаток Д

Погодні умови, за даними ___________________ метеорологічної станції

№ зп. Кліматичні елементи, одиниці виміру Місяці Середньо-річна
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Середня багаторіч-на сума опадів, мм                          
2. Запаси продуктивної вологи в грунті перед початком весняної вегетації, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
3. Запаси продуктивної вологи в грунті перед посівом озимих зернових культур, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
4. Середня багаторіч-на температура повітря, 0С                          
5. Тривалість вегетаційного періоду (перехід середньої добової температури через +5 0С), днів  
6. Теплозабезпеченість періоду вегетації (сума температур > +10 0С), 0С  

 

Додаток Е

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

 

№ поля Тип і підтип ґрунту Механічний склад ґрунту Вміст гумусу, % рНКСl мг•екв на 100 г ґрунту Мг на 100 г ґрунту
Hr S N P2O5 K2O
I                  
II                  
III                  
IV                  
V                  
VI                  
VII                  
VIII                  
IX                  
X                  

Додаток Є

План вапнування ґрунтів у сівозміні

№ поля Сільськогосподарська культура Площа, га рНКС1 Нг, мг·екв на 100 г грунту S, мг-екв. на 100 г грунту V, % Норма СаСО3, т/га Рік проведення вапнування Вапнякове добриво Вміст СаСО3 у добриві, % Норма добрива, т/га Потрібно добри- ва на все поле, т
I                        
II                        
III                        
IV                        
V                        
VI                        
VII                        
VIII                        
IX                        
X                        

Додаток Ж

Виробництво та нагромадження підстилкового гною в господорстві

  № п/п   Вид і група тварин Кіль-кість голів Добова норма підстилки на 1 голову, кг Стійловий період, днів Вихід свіжого гною
за добу від 1 голови, кг від всього поголів’я за стійловий період, т
1. ВРХ          
2. Молодняк ВРХ          
3. Коні          
4. Свині          
5. Вівці          
.            
.            
Всього свіжого гною, т  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, %  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, т  
Всього напівперепрілого гною, т  

 

Додаток З

Приготування компостів у господарстві

  № п/п   Вид компосту Матеріали для ком-постування Співвід-ношення компо-нентів Витрати компонентів для компос-тування, т Втрати маси при компосту-ванні, % Вихід ком-посту, т
1.            
2.            
Всього компостів у господарстві, т  

Додаток І

Нагромадження і розподіл органічних добрив у господарстві

  № п/п     Вид органічного добрива Заготовлено у господарстві, т Виділено всього, т
для всіх польових сівозмін в т.ч. для якої складається план удобрення для овочевої для кормо вої інші с.-г. угіддя
1. Гній підстилковий            
2. Гній безпідстилковий            
3. Компости            
4. Солома            
5. Сидерати            
.              
.              
Всього            
Площа орної землі, га    
Насиченість 1 га ріллі органічними добривами в господарстві, т/га  
                 

 

Додаток Ї

Символи мінеральних добрив

 

№ п/п символ Назва добрива № п/п символ Назва добрива
Na - сульфат амонію Кн. - каїніт
Naa - аміачна селітра Кс - сильвініт
Nc - натрієва селітра Км - калімагнезія
Nкс - кальцієва селітра Кмк - калімаг
Nx - хлористий амоній Кск - калій сірчанокислий
- сечовина Кк - калійна сіль
NAB - аміачна вода Кх - калій хлористий
- зріджений аміак Ка - калій азотнокислий
Pc - суперфосфат Раф - амофос
Pсг - суперфосфат гранульований Рдаф - діамофос – нітрофос
Pсд - суперфосфат подвійний Рнф – нітрофос
Pп - преципітат Рнафк - нітроамофоска
Рф - фосфоритне борошно ФМ - фосфат сечовини
Pфш - фосфатшлак ПФА - полі фосфат амонію
Pa - суперфосфат амонізований МФК - метафосфат калію

Додаток Й

 

Забезпечення господарства мінеральними добривами фактично за 201_ р.

№ п/п. Форми добрив Вміст поживних речовин, % Разом , т
фізична маса поживних речовин
Азотні
1.        
2.        
Всього    
Фосфорні
1.        
2.        
Всього    
Калійні
1.        
2.        
Всього    
Комплексні добрива N Р К
1.            
2.            
Всього        
Мікродобрива
1.        
2.        
Бактеріальні препарати
1.        
2.        
Забезпеченість 1 га ріллі мінеральними добривами, кг д.р.: N + Р + К = ______, в тому числі: N Р К
     
                   

Додаток К

 

Визначення норм мінеральних добрив шляхом уточнення рекомендованих норм з врахуванням забезпеченості ґрунтів поживними речовинами

№ по-ля   С.-г. культура Забезпеченість грунтів, мг на 100 г грунту Рекомендовані норми добрив, кг/га Поправочні коефіцієнти Скоректовані норми добрив, кг/га
на ступінь забезпечення ґрунту поживними речовинами на попередник
N Р К N Р К N Р К N Р К N Р К
I                                
II                                
III                                
IV                                
V                                
VI                                
VII                                
VIII                                
IX                                
X                                
В середньому на 1 га сівозмінної площі, кг/га      

 

Додаток Л

Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом на заплановану урожайність

  № п/п   Показники Сільськогосподарські культури
Озима пшениця Цукрові буряки Кукурудза на (зерно або силос)
N Р К N Р К N Р К
1. Планова урожайність, ц/га      
2. Винос поживних речовин на 10 ц основної і відповідної кількості побічної продукції, кг                  
3. Винос поживних речовин плановим уро-жаєм, кг/га                  
4. Вміст рухомих форм поживних речовин в грунті, мг на 100 г грунту                  
5. Запаси рухомих форм поживних речовин в грунті, кг/га                  
6. Використання поживних речовин рослина-ми з грунту, %                  
7. Буде використано поживних речовин рос-линами з грунту, кг/га                  
8. Вміст поживних речовин в 1 т гною, кг                  
9. Буде внесено поживних речовин з 40 т/га гною, кг/га                  
10. Використання поживних речовин рослина-ми з гною, %                  
11. Буде використано поживних речовин рослинами з гною, кг/га                  
12. Необхідно довнести з мінеральними добрива-ми (різниця між стрічками: 3–7-11), кг/га                  
13. Використання поживних речовин рослина-ми з мінеральних добрив, %                  
14. Норма внесення поживних речовин з міне-ральними добривами, кг/га                  

Додаток М

 

Природна родючість грунту та планова урожайність за рахунок добрив на 201_ р.

  № поля   Сільськогосподарська культура Бальна оцінка грунту за вмістом гумусу, балів Поправочні коефіцієнти до ціни балу родючості ґрунту залежно від Загальна бальна оцінка грунту, балів Ціна 1 балу, кг Урожайність за рахунок природної родючості, ц/га Планова урожайність, ц/га Буде внесено органічних добрив, т/га Приріст врожаю (ц/га) за рахунок  
органічних добрив мінеральних добрив  
механічного складу грунту ступеня кислотності грунту  
ц/га % ц/га %  
I                            
II                            
III                            
IV                            
V                            
VI                            
VII                            
VIII                            
IX                            
X                            

Примітка: для розрахунку норм добрив під багаторічні трави слід використати метод коректування рекомендованих норм мінеральних добрив з врахуванням забезпеченості ґрунтів поживними речовинами.

 

Додаток Н

Розрахунок норм добрив з врахуванням бонітету грунтів

№ поля   Сільськогосподарська культура   Площа поля, га   Приріст врожаю за рахунок мінеральних добрив, ц/га   Нормативи затрат поживних елементів для 1 ц приросту, кг   Поправочні коефіцієнти   Потреба поживних елементів
На вміст в грунті поживних елементів На попередник З врахуванням поправочних коефіцієнтів, кг/га На всю площу поля
I       N P K N P K N P K N P K N P K
II                                    
III                                    
IV                                    
V                                    
VI                                    
VII                                    
VIII                                    
IX                                    
X                                    
Всього, ц      

Додаток О

План розподілу добив у польовій сівозміні в 201_

 

№ поля Сільськогосподарська культура Площа поля, га Норми добрив на 1 га Дози добрив на 1 га, кг
гній, т Мінеральні, кг Основне удобрення Припосівне удобрення Підживлення (перше, друге, третє)
N P K гній, т N P K N P K N P K
I                                
II                                
III                                
IV                                
V                                
VI                                
VII                                
VIII                                
IX                                
X                                
В середньому                              

 

Додаток П

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти