ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Різні гілки православ'я та католицизму

Православ'я в Україні залишається найвпливовішою складовою частиною релігійного життя. Загалом воно об'єднує більшість релігійних громад (понад 12 тис), що становить 54 % загальної кількості релігійних об'єднань.

Українська православна церква (УПЦ) набула автономної само­стійності після того як її відвідав патріарх Олексій II у серпні 1990 року. Він ознайомився з релігійною ситуацією в Україні й дійшов висновку надання їй незалежності від Російської православної церк­ви. Таке рішення було прийняте 25 — 27 жовтня 1990 р. на Архі­єрейському соборі РПЦ. Патріарх надіслав грамоту, де були такі слова: «...бути віднині православній Українській церкві незалеж­ною і самостійною у своєму правлінні». У 1991 р. церква отримала від Московської патріархії самостійність в управлінні, але каноніч­но підпорядкована патріарху Московському — Олексію II.

Самостійність в управлінні пов'язана з усіма православними канонами та із всесвітнім православ'ям. Представник УПЦ зали­шається постійним членом священного Синоду Російської право­славної церкви. Такий канонічний і організаційний зв'язок з РПЦ оцінюється по-різному.

Українська православна церква (УПЦ—Мп)

Ця церква є домінуючою в українському православ'ї і знаходиться під юрисдикцією Московського патріархату (УПЦ-мп). На початку 3-го тисячоліття вона нараховувала 36 єпархій, 15 ду­ховних навчальних закладів, 113 монастирів, 21 братство, 2393 недільних школи та 55 періодичних видань. Церковну службу здійснюють понад 7000 священиків у 8,5 тис. громад віруючих. Управління церквою здійснює Синод УПЦ на чолі з митрополи­том Володимиром. Найбільша питома вага громад УПЦ у Хме­льницькій (740), Вінницькій (723), Закарпатській (511), Рівненсь­кій (494) та Волинській (475) областях.

Українська православна церква (УПЦ—кп)

Друга позиція в православ'ї належить УПЦ Київського патріархату. Ця церква нараховує 28 єпархій, 15 духовних навча­льних закладів, 17 монастирів, 704 недільні школи, 16 періодич-


них видань. Церковна служба здійснюється 2000 священиками у 2,5 тис. громадах. Найбільша кількість громад у Львівській (382), Івано-Франківській (285), Київській (283), Тернопільський (192) та Рівненській областях. Очолює керівництво УПЦ _Кп Патріарх Київський — України Філарет.

Еволюція української православної церкви — це окрема істо­рія православ'я взагалі. Внаслідок хрещення Київської Русі в 988 р. почала існувати і розвиватися Руська церква. Протягом тися­чоліття вона поширила свій вплив на величезні простори великої імперії. Особливі історичні події вплинули і на розвиток УПЦ. На початку XV ст. українські й білоруські землі залишилися під владою Литви та Польщі. Єзуїтські емісари відокремили кілька єпархій від цього регіону і створили Литовсько-Київську митро­полію. Остання хоча юридично підпорядковувалась Константи­нопольському патріархату, але вплив зовні був досить сильним. Зв'язки з Росією були послаблені, а у 1596 р. з'явилася Берестсь-ка унія. її вплив зростав, і врешті-решт Київська митрополія була розколота, і більша її частина втягнена в унію. Історія свідчить, що не всі єпископи Київської митрополії поєдналися з унією, і вони юридично продовжували своє існування. Ця подія оціню­ється по-різному. З одного боку «на щастя», а з іншого — «на жаль». Усе залежить від того, яку позицію займають ті, чи інші автори. Трохи пізніше особлива подія виникла у 1610 р. Констан­тинопольський патріарх Феофан був запрошений в Україну і в той час освятив ще кількох православних єпископів. Цей акт мав на меті зміцнити і відновити Київську православну митрополію знову, але під юрисдикцією Константинопольского патріархату. Українська церква визнавала цей авторитет, але відкидала його верховенство. Вона приймала лише постанови митрополита. Особливою рисою є те, що Українська православна церква ви­знавала також авторитет Олександрійського, Єрусалимського та Антиохійського патріархатів. З іншого боку, Українська церква не вважала себе залежною від Римо-Католицького престолу.

Освячений Богдан Хмельницький, прагнучи політичної влади, пішов на возз'єднання України з Росією (1654 р.). У багатьох підру­чниках написано, як він возз'єднував Україну з Росією, але слова Т. Г. Шевченка «Богдане, Богдане, нерозумний сину, занапастив Україну ...» не цитують (М.Г. Невидайло. Динозаври, Бористен, 2004). Пізніше ця подія сприяла і церковному об'єднанню. У 1686 році Київська митрополія перейшла до Московського патріархату і всієї Русі. Приєднання України до Росії сприяло ліквідації попере­дньої ролі Київської митрополії і зведення її до єпархії.


У XVIII ст. внаслідок поділів Польщі деяка частина Правобе­режної України була об'єднана з Лівобережною. Сталося неспо­діване: Волинь, Поділля, Холмщина, а також Білорусія поверну­лися знову до Православ'я. Унія залишилася лише в Закарпатті, Галичині й Буковині. Як відомо з історії, ці землі потрапили до складу Австро-Угорщини.

Після подій другої світової війни у 1946 р. за рішенням Львівсь­кого собору Берестську унію, яка проіснувала 350 років, було ска­совано. Уніатські єпархії об'єдналися. Протягом трьох болісних ро­ків уніати на Закарпатті повернулися до православ'я. Особливо болісний процес переходу був для тих віруючих, які залишилися в унії. Для них законодавство про свободу совісті було порушено. За часи радянської влади вони були позбавлені права утворювати і ре­єструвати свої релігійні конфесії. Така ситуація привела до того, що деякі релігійні громади почали існувати нелегально. Гострі супере­чки між уніатами і православними існували понад 36 років, а потім переросли у фізичні сутички. Цьому сприяли і певні політичні сили. Уніати забирали у православних храми у багатьох містах і селах Га­личини та обласних центрах, тобто повертали те, що колись їм на­лежало. У тяжких умовах на заході України була знову відроджена Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

У складі Радянського Союзу до 1990 р. православні конфесії України належали до Московського патріархату. Спроба звільни­тися в добу Української Центральної ради зазнала поразки щодо «українського питання». У період незалежності України з 1991 р. у лоні УПЦ розпочався розкол. Почала діяти в нашій країні Українська православна церква Київського патріархату. Ця цер­ковна організація виникла в червні 1992 р. в результаті об'єднання частини релігійних громад та духовенства УПЦ.

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)

Автокефалія — це самоуправління й адміністративна незалежність від інпих православних конфесій. З історії право­слав'я відомі невдалі спроби здобуття повної автокефалії. Нага­даємо деякі з них. Після офіційного введення християнства у Київській Русі (988 р.) православна церква належала до Констан-тинопольского патріархату. Звідти призначався митрополит, який був офіційною главою Київської митрополії. Так, в 1051 р., за правління Ярослава Мудрого, собор єпископів у Києві вперше обрав митрополитом киянина Іларіона. Бажаючи розширення


прав Київської митрополії, Ярослав у 1072 р. канонізує своїх бра­тів — Бориса і Гліба. В 1147 р. собор єпископів знову віддав ка­федру митрополита ставленику великого князя Ізяслава Мстис-лавича. Тоді їм був Климент Смолятич. Однак всі спроби добитися повної автокефалії були невдалими.

Після натиску монголо-татар фактичним місцеперебуванням митрополитів був спочатку Володимир, а потім з 1325 р. — Моск­ва. Після створення Литовської митрополії Константинопольський патріарх у 1354 р. освячує Олексія з титулом «митрополит Київсь­кий і всієї Русі» з центром митрополії у Москві, а Романа — як митрополита Литовського. Юрисдикцією останнього були землі Білорусії та України. У 1448 р. останнім виборним київським мит­рополитом без згоди Костантинополя був Іона. Ця дата вважається початком автокефалії РПЦ. Через 10 років відбувається фактичний поділ Київської митрополії на дві: Литовську й Московську. Бере-стська унія 1596 р. нав'язала римо-католицтво на землях України і Білорусії, але з 1589 р. на Русі було започатковано патріаршество. В Україні лише у 1620 р. було відновлено православ'я єрусалим­ським патріархом. У 1686 р. (після возз'єднання України з Росією) Константинопольский патріарх дав згоду на перехід Київської ми­трополії під правління Московського патріарха. З цього часу УПЦ поступово втрачає самостійність і незалежність.

УАПЦ виникла на території Україні в 1921 р. як наслідок роз­колу. Вона проіснувала до 1930 р. Нового відродження ця релі­гійна організація набула у 1990 р. Тоді на помісному соборі було обрано першого в Україні патріарха, яким став Мстислав. Трохи пізніше, у 1992 р., частина єпископату цієї церкви об'єдналася з деякими представниками УПЦ і створила УПЦ-КП. Патріарх Мстислав не визнав цей акт і очолив противників цього об'єднання. У вересні 1993 р. (після смерті патріарха) УАПЦ провела знову свій помісний собор і обрала на ньому патріарха Димитрія ( по-світському В. Ярема, 1930 — 2000 рр.). Зараз вона нараховує близько 1000 парафій, які об'єднані в 10 єпархій. Цер­ква має три семінарії та 279 недільних шкіл. Знач? а частина їх знаходиться у Львівській області (83 %). Церковну с тужбу здійс­нюють близько 600 священиків.

Українська греко-католицька церква (УҐКЦ)

Історично ця церква в житті українського народу була пов'язана найбільш з народом Галичини. Після другої світової війни на Львівському соборі 1946 р. УГКЦ була насильно об'єд-


нана з РПЦ і самостійно не діяла. Відновлення діяльності УГКЦ почалося з моменту її легалізації в 1989 р. За останні роки досить активно відбувається відродження Української греко-католицької церкви. За кількістю парафій вона займає на сьогодні друге місце в Україні після православ'я (3300). За даними 2002 р. УГКЦ на­раховує 11 церковних округів по всій території України ( з них Мукачівська єпархія підпорядковується безпосередньо Римсько­му престолу). Ця церква має 3000 культових споруд, 90 монасти­рів, 13 навчальних закладів (у тому складі 4 семінарії), 2200 свя­щеннослужителів і монахів, 500 монахинь, 513 недільних шкіл та 22 періодичних видання належать до УГКЦ.

28 січня 2001 р. Собор Греко-католицьких єпископів обрав новим главою УГКЦ єпископа Любомира Гузара. Він став одина­дцятим, якщо вести відлік від відновленої папою Пієм VII 1807 р. Галицької митрополії.

Насамперед переважна більшість громад знаходиться у Львів­ській (1433), Тернопільській (739), Івано-Франківській (651) та Закарпатській (293) областях. Останнім часом помітне поширен­ня греко-католицизму в інших регіонах України. Нині парафії УГКЦ діють в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та в Республіці Крим. Усі во­ни охоплюють понад 5 млн віруючих.

Найголовніший напрямок — це місіонерська діяльність серед населення.

Бурхливе відновлення монастирів, в яких мешкають ченці, а також поширення кількості духовних навчальних закладів, де на­вчаються тисячі слухачів, сприяє духовному відродженню нації.

Римо-католицька церква (РКЦ)

Вперше в Україні вона з'явилась в 1321 р. Тоді була заснована Київська дієцезія. Протягом п'ятьох століть ця конфе­сія поширювалася і зміцнювала свої позиції. Католицизм в Україні існував до початку XIX ст. Своїм впливом він охоплював правобережну Україну і особливо її західні регіони. Перший ва­гомий тиск на римо-католицьку церкву розпочав царський уряд. Внаслідок гоніння і боротьби за православну віру було закрито багато костьолів і монастирів. Такий релігійно-політичний тиск обмежив також душепастирську діяльність цієї церкви. У перші 20 років радянського періоду тиск на католицьку церкву був зна­чним. На той період діючим залишився лише один костел. На кі­нець 80-х рр. XX ст. офіційно діяло близько 90 громад.


Зараз вона посідає в Україні досить міцні позиції. Умови для динамічного розвитку римо-католицька церква здобула в незалеж­ній Україні. У Житомирі, Луцьку і Кам'янець-Подільську існують дієцезії. її духовним центром стає місто Львів з архідієцезією. На сьогодні в державі діє понад 800 католицьких громад. Вони охоп­люють своїм впливом усі області, а найактивніша діяльність від­роджується в традиційних її регіонах: у західних областях нашої держави. Ця церква має 38 монастирів, 6 духовних навчальних за­кладів, 337 недільних шкіл. Будується 86 нових культових споруд. Значне місце посідає Український римо-католицький університет. Відкрито Київський духовний коледж. Понад 428 служителів культу активно діють в громадах, серед яких 278 — іноземці. Ви­давнича діяльність нараховує 12 видів періодики.

В Україні окрім відносно традиційних конфесій, які мають ве­лику і трагічну історію, діють також молоді церковні організації. Насамперед треба звернуту увагу на церкви християнського по­ходження. Історично — це гілка від римо-католицької церкви. Загальна назва її — протестантство, тобто протестантські церкви. Ця течія виникла в 1517 р. після початку реформації. Під рефор­мацією треба урозуміти нові спроби знайти Бога.

Досить широко представлені в Україні церкви протестантсь­кого напряму. Вони об'єднують понад 5590 релігійних громад. Євангельскі християни-баптисти (2807), Християни віри єванге­льської (п'ятдесятники) — (1523), Адвентисти сьомого дня (793) та Свідки Єгови (603) — найбільш численні. Вони, по суті, по­стійно зростають і поширені у всіх областях України. Вплив ін­ших релігійних конфесій значно нижчий. Деякі з них слід згада­ти: реформатські церкви — 108; лютерани — 61. Загалом інші незалежні протестантські течії налічують понад 300 громад.

Аби добре зрозуміти поширення різних церков протестантсь­кого напрямку в Україні, треба стисло розглянути історію проте­стантства та доктрину їх віровчення. Як відомо, голоси протесту цього напрямку були пов'язані з римо-католицькою церквою.

Іслам. Поширення ісламу в Україні зачалося в період Золотої Орди. У цей час самостійного Кримського ханства дана релігія набула свого розквіту. У XVII ст. в Криму діяли 131 школи поча­ткової освіти, 23 медресе і багато мечетей. Після завоювання Криму Росією збільшується занепад цієї релігії. За роки Радянсь­кого Союзу ситуація стає ще гіршою, особливо після депортації кримських татар.

У сучасний період відбувається відродження мусульманських громад. У 1991 р. був створений керівний орган мусульман Кри-


му — Кадіят. Духовне управління мусульман в Україні поєднує більшість кримських татар (143). Наприкінці 2-го тисячоліття кі­лькість релігійних громад зросла до 337. Найбільше ця релігія розповсюджена в Криму, хоча поступово охоплює й інші області України. Офіційно зареєстровані три самостійні центри: у Сімфе­рополі, Києві та Донецьку.

Дехто вважає, що бахаїзм є сектою ісламу. Ця думка помил­кова. Бахаїзм — відгалуження бабизму — релігійної групи в Пе­рсії (нині Іран). У 1844 р. бабизм відколовся від шиїтської гілки ісламу. Лідером бабистів був Мірза Алі Мохамед з міста Шіраз. Він заявив, що його корені з роду Мухаммеда, водночас він є Баб («ворота») та імам Махді («проповідник, який йде правильним шляхом»). Перська влада була іншої думки. Вона стратила його 1850 р. Видатний член групи бабистів — Мірза Хосейн Алі Нурі — у 1863 р. проголосив себе «Тим, кого Бог виявить», як це пе­редрік Баб. Він і утворив нову релігію — бахаїзм, після того, як прийняв ім'я Баха-Аллах («Божа Слава»). Сталося так, що цього лідера вигнали з Персії. Пізніше він потрапив до в'язниці міста Акко (Ізраїль) і «там грунтовно розробив доктрини бахаїтської віри». Ці положення лягли в основу його головної праці «Найсвя-тіша Книга». Всесвітний центр бахаізму в місті Хайфі (Ізраїль). В Україні 8 зареєстрованих громад бахаїв.

Незважаючи на те, що численність громад бахаів в Україні не­велика, варто сказати повніше відносно іх віри. Вони вірять, що «Бог виявив себе людям через «Божественні Одкровення», якими були Авраам, Мойсей, Крішна, Зороастр, Будда, Ісус, Мухаммед, Баб і Баха-Аллах. Вони вважають, що ці посланники прийшли, аби керувати людством за допомогою постійного розвитку, в якому Баб поклав початок новій ері людства. Бахаїти твердять, ніби на сьогодні Божа воля найповніше виявилась саме в його вченні і що він є головним знаряддям від Бога, через яке стане можливим об'єднання світу. Одна з головних ідей бахаїзму поля­гає в тому, «що всі великі релігії світу походять від Бога і що їхні головні принципи є між собою в повній гармонії».

Бахаїти вірять в єдиного Бога, безсмертя душі та еволюцію людства (біологічну, духовну і соціальну). Проте вони відкида­ють загальноприйняту віру в ангелів. Крім того, бахаїти відкида­ють доктрину про Трійцю, індуїстське вчення про реінкарнацію, а також вчення про те, що людство втратило досконалість і зго­дом було викуплене кров'ю Ісуса Христа. Вагомими елементами бахаїзму є віра у всесвітнє братство і рівність жінок з чоловіками. Вони дотримуються моногамії. Принаймні раз на день бахаїти


моляться, використовуючи одну з трьох молитов, які дав Баха-Аллах. Вони постять від сходу до заходу сонця протягом 19 днів місяця Ала за бахаїстським календарем, а це припадає на бере­зень. (Бахаїстський календар має 19 місяців, у кожному з них 19 днів і певні додаткові дні).

Бахаїзм не має багатьох усталених ритуалів, також не має ду­хівництва. Кожен, хто сповідує віру в Баха-Аллаха і приймає йо­го вчення, може стати членом цієї релігії. Для поклоніння вони збираються першого дня кожного бахаїтського місяця.

Бахаїти вважають, що їхня мета — духовно підкорити нашу планету. Вони намагаються поширювати свою віру за допомогою розмови, прикладу, участі в громадському житті та через освітні кампанії. Також вірять, що потрібно повністю підкорятися зако­нам країни, в якій живуть, і хоча беруть участь у виборах, проте утримуються від участі в політичному житті. Коли можливо, ба­хаїти воліють виконувати нестройову службу в збройних силах, але не відмовляються від служби на підставі сумління.

Релігія Бахаї проводить місіонерську діяльність, тому в остан­ні роки кількість членів цієї релігії різко зросла. За оцінками ба-хаїтів, по цілому світі їх є 5 000 000, хоча насправді нараховуєть­ся близько 2 300 000 дорослих осіб (Людство в пошуках Бога. // Бахаїзм — пошуки єдності світу, 2001, с. 304—305).

Отже, розглянуті історія і сучасність релігійних об'єднань в Україні дають можливість дійти висновку щодо їх багатоконфе-сійності. В умовах незалежної, демократичної держави відкрили­ся можливості для дієвого екуменізму різних церков та релігій­них об'єднань. Мета полягає в тому, щоб на засадах релігійної моралі сприяти українській громадськості активніше розбудову­вати економічне, політичне і духовне процвітання українського народу. Для цього потрібно відкинути внутрішньоконфесійні чвари, релігійну нетерпимість до представників інших релігій або індиферентних щодо релігії невіруючих людей.

Висновок

Діяльність усіх церков і релігійних громад без винятку в Україні значно розширилась. Взагалі бачимо, що то­лерантність українців щодо інших релігій дає можли­вість знаходити на її території притулок послідовни­кам різних конфесій.


У цьому зв'язку необхідно лише зауважити, що остан­нім часом в Україні знайшли певне поширення також релігійні організації нетрадиційних культів. До чого це може призвести, нам дасть відповідь історія у майбутньому.

Питання для самоконтролю

1.Що сприяло бурхливому процесу відродження релігій

в Україні?

2.Як розуміти вираз «релігійна ситуація»?

3. Чому релігійна ситуація в Україні дуже складна?

4. Яку роль займають нормативні акти, що стосу­
ються питань релігії, у законодавстві України?

5. На що вплинули рішучі зміни в законодавстві?

6.3 яких основних релігійних течій складається кон­фесійна карта України? 7. Відмінність між УПЦ-МП і УПЦ-КП. 8.Як розуміти вираз «автокефалія»?

9. Особливості УАПЦ (історія та розвиток).

10. Порівняйте діяльність УГКЦ і РКЦ.

11. Головні протестантські течії в Україні.

12. Протестантська Реформація (історія та її еволюція).

13. Які релігійні організації вважають Біблію за слово
Бога?

14. Іудаїзм та іслам в Україні.

Тематика рефератів

1. Віра та релігійні конфесії в Україні.

2. Православ'я й становлення особистості у сучас­
ному суспільстві.

3. Досвід дії православної церкви до перспектив її кон­
солідації на сучасному етапі.

4. О. Лотоцький про співвідношення у християнстві:
Автокефалія.

5. Роль релігійних організацій у структурі громадян­
ського суспільства.

6. Іслам у творчості М.Я. Данилевського.


Література

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук, ред.
професора А. Колодного. — К.: Світ Знань, 2000. — 862 с.

2. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на
Україні. — К.: Освіта, 1992.

3. Історія релігії в Україні. / За ред. А. Колодного, П.
Яроцького. —К., 1999.

4. Калінін Ю. А, Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство.
Підручник. Вид. 5-е доопрац. — К.: Наукова думка, 2000. —
350 с.

5. Лубськип В. І. Релігієзнавство: Підручник.- К.: Віл-
бор, 1997. — 480 с.

6. Людство в пошуках Бога. Вид-во \\^аісЬіо\¥ег ВіЬіе
апсі Тгасї Зосіеіу оШе\у Уогк, ЕЧК, 2001. — 378 с.

7. Мокрий В. Церква в житті українців. — Львів: Про­
світа, 1993.

8. Пащенко В. Православ'я в новітній історії України.
— Полтава. 1997.

9. Пащенко В. Православ'я в Україні. — Полтава, 1995.

 

10. Релігії і церква років незалежності України / За ред.
А. Колодного. — Київ — Дрогобич, 2003.

11. Титов В.Д., Качурова С. В., Барабані О В. Релігієз­
навство. Підручник для студентів юридичних спеціальнос­
тей вищих навчальних закладів /За ред. В. Д. Титова. — X.:
Право, 2004. — 272 с.

12. Ульяновський В. Церква в Українській державі,
1917—1920 рр. (доба Української Центральної Ради): На­
вчальний посібник. — К.: Либідь. 1997. — С. 186.

146


ДРУГИЙ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕСТИ

1 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1. Період зародження християнстваце...

а) початок 1 ст. н.е.; в) кінець 1 ст. н.е.;

б) початок 2 ст. н.е.; г) середина 2 ст. н.е.

2. Місце народження християнства:

а) Віфлеєм; в) Єгипет;

б) Ватикан; г) Палестина.

3. Центральна постать християнства:

а) Будда; в) Шак'ямуні;

б) Єгова; г) Ісус Христос.

4. Символ віри це:

а) стислий виклад головних догматів певної релігії, безумовне вико­
нання яких є обов'язком віруючого;

б) беззастережне прийняття того, кого любиш, і самовідданість що­
до нього аж до самозречення;

в) вербальне звернення людини до Бога;

г) обрядова дія в християнстві, через яку, за вченням церкви, вірую­
чому передасться Божа благодать.

5. Основа і перше джерело моральної доктрини християн­
ства
це:

а) Господня молитва «Отче наш»;

б) десять заповідей Божих;

в) сім святих таїнств;

г) Символ віри.

6. Кульмінація тижневого кола богослужінь це:

а) недільна літургія; в) євхаристія (причастя);

б) хрещення; г) сповідь.

10*


7. Як поділяються дванадесяті свята, або дванадцять найви­значніших свят:

а) на великі і малі;

б) на початкові і завершальні;

в) на перехідні і неперехідні;

г) на потрібні і непотрібні?

8. Свято християн встановлене на честь воскресіння Ісуса Христаце:

а) Різдво Христове; в) Хрещення Господнє;

б) П'ятидесятниця; г) Пасха.

9. Кількість Євангелій в Новому Заповіті: а) 5; 6)3; в) 4; г) 2.

10. Перша в Україні книга Святого Письмаце:

а) Острозька Біблія; в) Псалтир;

б) Остромирове Євангеліє; г) Пятикнижжя Мойсееве.

II РІВЕНЬ

1. Чому щорічно Християнську Пасху святкують в інший
день?

2. Чому у протестантських, католицьких і православних ви­
даннях Біблія містить різну кількість книг?

3. У чому була причина запровадження григоріанського кале­
ндаря?

4. Які святові обряди християни запозичили з українського
язичництва.

III РІВЕНЬ

1. Які з Біблійних легенд, канонів чи висловів ви вважаєте не­
гуманними, застарілими чи шовіністськими (назвати не менше
п'яти-семи)?

2. В чому суть і значущість поновлення католицької церкви?

3. З'ясуйте сучасне ставлення християнської католицької цер­
кви до нехристиянських конфесій, до власності.

4. Чим кальвінізм відрізняється від католицизму за М. Ве­
бером?


2 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1. Хто є засновником універсального християнства:
а) Ісус Христос; б) апостол Павло,

2. Що святкують християни під час свята Трійці?

а) Різдво Діви Марії;

б) Вознесіння Христове;

в) Сходження Святого Духа на учнів Ісуса Христа;

г) Преображення Ісуса Христа під час молитви на горі?

3. Яке свято довго не визнавали прихильники православ 'я:

а) Стрітення; в) Спас;

б) Воздвиження Хреста Господнього; г) Вхід Господній в Єрусалим?

4. Християнство існує як догматична релігія:

а) в Китаї; в) в Об'єднаних Арабських Еміратах;

б) в Індії; г) на о. Кріт.

5. Ця церква в православ 'і займає перше місце поміж церков:

а) Олександрійська; в) Сербська;

б) Константинопольська; г) Єрусалимська.

6. Різниця в часі мілс юліанським та григоріанським календа­
рями становить

а) 14; 6)13; в) 10; г) 21.

7. Основа культу православ 'я це:

а) сім християнських таїнств; в) заповіді Мойсея;

б) заповіді Ісуса Христа; г) ступені священства.

8. Чи допускаються до духовного сану у православ'ї одружені
чоловіки:

а) так, але якщо їм більше 30 років;

б) ні;

в) тільки одружені і допускаються;

г) так?

9. Православне Різдво відзначастьсяб

а) 7 січня; в) 31 грудня;

б) 14 січня; г) 6 січня.

10. Церковна одиниця з обмеженою автономією це:

а) єпархія; в) екзархат;

б) парафія; г) митрополія.


7. Як поділяються дванадесяті свята, або дванадцять найви­
значніших свят:

а) на великі і малі;

б) на початкові і завершальні;

в) на перехідні і неперехідні;

г) на потрібні і непотрібні?

8. Свято християн встановлене на честь воскресіння Ісуса
Христа
це:

а) Різдво Христове; б) П'ятидесятниця;

в) Хрещення Господнє;

г) Пасха.

9. Кількість Євангелій в Новому Заповіті: а) 5; 6)3; в) 4; г) 2.

10. Перша в Україні книга Святого Письмаце:

а) Острозька Біблія; в) Псалтир;

б) Остромирове Євангеліє; г) Пятикнижжя Мойсееве.

II РІВЕНЬ

1. Чому щорічно Християнську Пасху святкують в інший
день?

2. Чому у протестантських, католицьких і православних ви­
даннях Біблія містить різну кількість книг?

3. У чому була причина запровадження григоріанського кале­
ндаря?

4. Які святові обряди християни запозичили з українського
язичництва.

III РІВЕНЬ

1. Які з Біблійних легенд, канонів чи висловів ви вважаєте не­
гуманними, застарілими чи шовіністськими (назвати не менше
п'яти-семи)?

2. В чому суть і значущість поновлення католицької церкви?

3. З'ясуйте сучасне ставлення християнської католицької цер­
кви до нехристиянських конфесій, до власності.

4. Чим кальвінізм відрізняється від католицизму за М. Ве­
бером?


2 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1. Хто є засновником універсального християнства:
а) Ісус Христос; б) апостол Павло,

2. Що святкують християни під час свята Трійці?

а) Різдво Діви Марії;

б) Вознесіння Христове;

в) Сходження Святого Духа на учнів Ісуса Христа;

г) Преображення їсуса Христа під час молитви на горі?

3. Яке свято довго не визнавали прихильники православ 'я:

а) Стрітення; в) Спас;

б) Воздвиження Хреста Господнього; г) Вхід Господній в Єрусалим?

4. Християнство існує як догматична релігія:

а) в Китаї; в) в Об'єднаних Арабських Еміратах;

б) в Індії; г) на о. Кріт.

5. Ця церква в православ V займає перше місце поміж: церков;

а) Олександрійська; в) Сербська;

б) Константинопольська; г) Єрусалимська.

6. Різниця в часі між юліанським та григоріанським календа­
рями становить

а) 14; 6)13; в) 10; г) 21.

7.Основа культу православ'яце:

а) сім християнських таїнств; в) заповіді Мойсея;

б) заповіді Ісуса Христа; г) ступені священства.

8. Чи допускаються до духовного сану у православ'ї одружені
чоловіки:

а) так, але якщо їм більше 30 років;

б) ні;

в) тільки одружені і допускаються;

г) так?

9. Православне Різдво відзначастьсяб

а) 7 січня; в) 31 грудня;

б) 14 січня; г) 6 січня.

10. Церковна одиниця з обмеженою автономією це:

а) єпархія; в) екзархат;

б) парафія; г) митрополія.


II РІВЕНЬ

1. Які джерела становлення християнства?

2. Які основні поділи відбулися в християнській Церкві з по­
чатку її формування?

3. Зясуйте відмінності між католицькою та православною
конфесіями.

4. Коли і як виник у християнстві рух протестантів?

III РІВЕНЬ

1. Які основні течії, конфесії і деномінації є в протестантизмі?

2. Які риси характеризують Українське християнство?

3. Яку структуру має Біблія.

4. Розкрийте зміст віросповідних формул Символу віри.

З ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

7. Автокефалія це:

а) релігійна організація зі складними централізованими та ієрархізо-
ваними стосунками між священиками і віруючими;

б) предмет релігійного культу, який наділяється особливою магіч­
ною силою;

в) об'єднання послідовників певного віросподівання, цілісність і єд­
ність якого забезпечується змістом віровчення, культом, системою ор­
ганізаційних принципів, правил і ролей;

г) повне самоврядування церкви, її незалежність від інших єдинові­
рних церков.

2. Особливе місце, де душі померлих очищаються від гріхів,
це (в католицизмі):

а) рай; в) пекло;

б) земля; г) чистилище.

3. Хто особливо шанується в католицизмі?

а) Богородиця; в) Бог;

б) Ісус Христос; г) Святий Андрій.

4. Рішення, яке католики, на відміну від православних визна­
ють
це рішення:

а) 23 Вселенського собору; в) 21 Вселенського собору;

б) 22 Вселенського собору; г) 20 Вселенського собору.


5. Целібат це:

а) повноваження і сила, які Бог надає чоловікам і які необхідні для
виконання спаситель них обрядів католикам;

б) обов'язкова безшлюбність католицьких священиків і православ­
них ченців;

в) віра в те, що певні предмети мають надзвичайні якості та відпові­
дне пошанування їх;

г) один із основних обов'язків кардинала, який полягає в відвіду­
ванні святих місць.

6. Голова Римської католицької церквице:
а) Будда; б) Халіф; в) Бог; г) папа.

7. Центр Римської католицької церкви:

а) Ватикан; в) Австрія;

б) Палестина; г) Єрусалим.

5. Дорадчі органи при православних патріархах і папі римсь­кому:

а) свята колегія; в) курія;

б) синод; г) релігійна організація.

9. Поява протестантизму пов 'язана з таким широким релі­
гійним, соціально-політичним рухом XVI—XVII ст. ст. у Західній
Європі, як:

а) Ренесанс; в) Відтворення;

б) Відродження; г) Реформація.

10. Відокремлюють такі етапи в розвитку протестан­
тизму:

а) ранній і пізній;

б) ранній, середній і пізній;

в) початковий, середній та кінцевий;

г) початковий та кінцевий.

II РІВЕНЬ

1. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи християнсь­
кого культу.

2. Чим відрізняється ієрархічна та суспільна роль римського
Папи від ролі патріархів православних церков?

3. Які найважливіші дії здійснюються під час таїнства?

4. Чи можливе об'єднання католицизму й православ'я?


III РІВЕНЬ

1. Порівняйте ставлення до Ісуса Христа в ісламі та християн­
стві.

2. Порівняйте концепції про те, що відбувається після смерті у
християн, мусульман та буддистів,

3. Назвіть причини непорозумінь між християнами та іудеями
з точки зору православ'я.

4. Які докази наведені християнським віровченням про одно­
часні боже і людське єство Ісуса Христа?

ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1. Яке століття пов'язане з розвитком раннього протестан­
тизму:

а) 19ст; в) 17ст;

б)18ст; г) 16ст.?

2. Крім Біблії, для лютеран священною є:

а) «Книга згоди»; в) «Книга буття»;

б) «Книга злагоди»; г) «Книга віри».

3. Яких таїнств дотримуються лютерани?

а) миропомазання, священства, шлюбу;

б) хрещення, євхаристії, сповіді;

в) чернецтва, поклоніння мощам, святим;

г) єв. харистії, освячення.

4. Єдине джерело віровчення баптистівце:

а) Трипі така; в) Біблія;

б) Катехізис; г) Пересопницьке Євангеліє.

5. Глова всіх адвентистів світуце:

а) ВСОЄХБ; в) ВРЄХБ;

б) ООН; г) Генеральна конференція.

6. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Протестантизм заперечує таїнство священства;

б) Православ'я заперечує таїнство священства;

в) Католицизм заперечує таїнство священства.


7. Виберіть правильний варіант відповіді:
Кірха
це

а) головний убір православних монахів;

б) лютеранський храм;

в) католицьке таїнство.

8. Виберіть правильний варіант відповіді:
Примас
це

а) у католицькій церкві головний з єпископів, який має вищу владу
стосовно духовенства даної країни;

б) у католицькій та англіканській церквах головний з єпископів,
який має вищу владу стосовно духовенства даної країни;

в) людина, яка прийняла нову віру;

г) у протестантських церквах і християнських сектах — керівник
громади.

II РІВЕНЬ

1. Дайте загальну характеристику католицизму.

2. З позицій сучасності висловіть свою точку зору на моральні
заповіді християнства.

3. З'ясуйте сучасне ставлення християнської католицької цер­
кви до нехристиянських конфесій, до власності.

4. Спільні догматичні та віросповідальні засади в усіх протес­
тантських конфесіях.

III РІВЕНЬ

1. Етапи становлення християнства як релігії.

2. Християнські таїнства та дії під час їх здійснення.

3. У чому суть і значущість поновлення католицької церкви,
про яке оголосив Другий Ватиканський собор (1962—1965 р.)?

4. Конфесійні відмінності в святковому календарі християн.

5 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1. Церква в Херсоні, у якій влітку 988 р. був охрещений князь Володимир:

а) церква св. Петра; в) церква св. Якова;

б) церква св. Юри; г) церква св. Андрія.


2. Річка, приток Дніпра, на якій за літописом 14 серпня 988 р. відбулося хрещення киян?

а) Почайна; в) Прип'ять;

б) Полтва; г) Прут.


3. Автор «Слова про закон і благодать»:
а) Іон; б) Іов; в) Герц;


г) Іларіон.


4. У яких роках силою державної влади було закріплено хрис­
тиянство як державну релігію Київської Русі?

а) 983—990 рр.; в) 989—993 рр.;

б) 988—991 рр.; г) 990—997 рр.

5. У якому столітті виникли перші автокефальні церкви?
а) 6 ст.; б) 2 ст.; в) 5 ст.; г) 7 ст.

6. У У якому році було скликано Київський єпархіальний цер­
ковний собор, який став одним із етапів підготовки Всеукраїнсь­
кого собору?

а) 1918 р.; б) 1923 р.; в) 1921 р.; г) 1928 р.

7. Єзуїт, який стверджував, що лише прилучивши Західну
Русь до католицизму, молена досягти єднання Риму та Русі Мо­
сковської.

а) Антоній Поссе він; в) Мартін Лютер;

б) Онисифор Дівочка; г) І. Іріугена.

8. У якому році у синодальному храмі возз 'єдналися західноук­
раїнські уніати з правос

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти