ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Релігійна віра: природа, вияви, структура

Релігійна віра є окремим виявом психологічного феномену віри взагалі. Дж.Пратт визначав віру як "ментальну настанову, яка стверджує реальність даного об'єкту". Безперечно, що віра в якісь основоположні принципи необхідна людині незалежно від її світоглядних чи релігійних переконань. Віра є невід'ємною часткою уявлення особи про світ та своє місце в ньому. Вона присутня в структурі онтологічної впевненості, відчуття особистої значущості, Я-образу та Я-концепції. До того ж, Я-образ виступає як особисте уявлення про себе, власні особистісні якості, здібності, позицію в системі значимих взаємовідносин, а Я-концепція - як власне уявлення про свій "життєвий шлях", його мету та можливості їх здійснення.

Проте віра - це не тільки ментальна (когнітивна) похідна, але й феномен, що містить емоційний то вольовий компоненти. За У.Джемсом, віра "передбачає впевненість в тому, що з теоретичної точки зору може збуджувати сумніви. Оскільки мірою віри може служити готовність до дії, то можна твердити, що віра


Тема 18. Релігія як соціально-психологічне явище- це готовність діяти заради мети, досягнення якої не гарантоване заздалегідь". Інший американський психолог початку XX ст. Дж. Леуба вважав, що віра, в тому числі й релігійна, містить у собі як впевненість в істинності суджень або поглядів, так і почуття, потреби особистості та волю до їх здійснення.8 Ще одна важлива ознака віри полягає в тому, що вона може виступати в ролі психологічного фактора, який вмотивовує діяльність особи.

Аналізуючи структуру віри, можна виділити поняття її "об'єкту" та "предмету". Предмет віри не завжди співпадає з реально існуючими предметами або подіями реальності. Власне кажучи, предметом віри часто виступають не реальні явища, а уявлення, поняття, образи, гіпотези, які можуть мати своїм підґрунтям об'єктивну реальність, але не завжди адекватно її віддзеркалювати. З предметом та об'єктом віри тісно пов'язана її психологічна структура. Г.Оллпорт розрізняв поняття belief и faith. Перше він розглядав як віру взагалі (в будь-що, впевненість в тому, що щось існує реально або може існувати), а друге - як вищій ступінь віри, інтегральне поняття, яке передбачає насамперед віру релігійну. Найважливіша ознака віри другого роду - її надзвичайна емоційна насиченість. Переконання на зразок faith супроводжуються глибокими почуттями й торкаються особистісно значимих, екзистенціальних проблем.

Отже, якщо об'єктом релігійної віри є надприродне, то її предметом слід вважати прийняття його сакрального значення для індивіда, уявлення про вплив божественного на особисте і соціальне життя, про місце надприродного в ієрархії особистісних цінностей. Особливості релігійної віри обумовлені головним чином її предметом. Релігійна віра за своєю суттю не передбачає емпіричного обґрунтування та підтвердження.

Істини релігійної віри за своєю природою протилежні істинам знання як процесу осягнення об'єктивної реальності. Відтак проблеми природничих наук і релігії знаходяться у різних площинах пізнання. З цієї точки зору протистояння науки і релігії в певному відношенні позбавлене сенсу. Це - конструкта, які мають різні об'єкти, а тому принципово не можуть увійти в протиріччя.

На думку християнських теологів, релігійна віра була б зайвою, якби вона спиралася на очевидні, неспростовні аргументи або підлягала науковій перевірці. Те, на що спрямована релігійна віра, взагалі не потребує верифікації, оскільки воно є об'єктом віри. Віра не приводить доказів своєї істинності, а лише показує себе. Сама по собі вона є психологічним актом, а не формулою. Тому логіка для неї не є обов'язковою, бо ж сама релігійна віра є єдиним доказом своєї істинності.

Релігійна віра як когнітивна структура будується за законами, які регулюють виникнення будь-яких стійких переконань людини. При формуванні

7 Джемс У. Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии. - СПб.,
1904.-С. 103.

8 Див.: Угринович Д.И. Психология религии. - М., 1968. - С.108.Розділ IV. Суспільствознавче витлумачення феномену релігії


глибоких переконань першим виникає їх емоційна основа, а когнітивне вираження складається вже пізніше. Якісь важливі події в суспільному чи особистому житті можуть призвести до зміни вірувань, але такі зміни завжди відповідають домінуючим стереотипам мислення й емоційного реагування, за якими формуються нові ідеї. Для того, щоб зрозуміти релігійну віру людини, ми маємо зрозуміти зразки її когнітивного та емоційного реагування. Вони, в свою чергу, є результатом взаємодії інтеріоризованих колективних уявлень або культурних традицій та індивідуальних, особистісних стосунків і настанов.

Якщо розглядати питання про те, як у свідомості вкорінюються уявлення, аналоги яких не можна безпосередньо віднайти в реальності, слід звернути увагу на загальні механізми функціонування свідомості або розуму. Відомо, що ми скоріше активно конструюємо значення, ніж пасивно сприймаємо чи асимілюємо їх. Наші когнітивні процеси спрямовані переважно на одержання задоволення, ніж на досягнення практичного результату. Ми засвоюємо позитивну інформацію краще, ніж негативну, і намагаємося ігнорувати очевидні факти, якщо вони мають загрозливий зміст.

Як зазначалося вище, в індивідуальній релігійності поєднується безпосередній досвід, доктрини та інші концентровані релігійні ідеї. При формуванні релігійної віри починають діяти загальні закономірності ментальної активності, в якій, зокрема, чільне місце посідає механізм організації довготривалої пам'яті. Остання потребує певних концептуальних рамок чи схем, які уможливлюють структурування інформації та її ефективне використання. Особливість таких схем полягає в тому, що свідомість "підганяє" все, що сприймається, під загальну концепцію, і відповідно пристосовує до цієї концепції все, що тривалий час зберігається в пам'яті. Характерно, що пам'ять про індивідуальний релігійний досвід з часом перебудовує його відповідно до очікувань особи та загальних уявлень про досвід надприродного-сакрального. Важливо зрозуміти, що такий принцип устрою людської свідомості діє "в унісон" з активністю офіційної церкви щодо збереження й адаптації первинного релігійного досвіду засновників релігії.

Уявлення також працює в межах мнемонічних схем. Чим легше ми можемо щось уявити, тим скоріше віримо, що воно може існувати насправді. Крім того, маючи щось у своєму уявленні, ми часто не здатні розрізняти реальні та уявні події. Ця тенденція з часом загострюється, переважно через "переобтяженість" нашої пам'яті. Навіть якщо подія реальна, подальші повідомлення про неї та її інтерпретації все одно змінюють уявлення або мнемонічний образ реальності. Концептуальна схема вірувань, релігійних чи нерелігійних, сприяє подібним реінтерпретаціям.

Таким чином, згідно з соціально-когнітивною моделлю, формування релігійної віри ґрунтується насамперед на культурно опосередкованих уявленнях і зумовлене загальними механізмами функціонування людської свідомості.


Тема 18. Релігія як соціально-психологічне явищеРелігійна віра, особливо якщо вона є компонентом зрілої релігійності -надто усталена психологічна конструкція. Можна виокремити щонайменше три фактори, які зумовлюють супротив релігійних вірувань тій інформації, яка їм протирічить.

По-перше, значимість вірувань в особистому житті та в системі особистісної орієнтації. Зіткнення з фактами, що "випадають" з означеного кола, ініціює механізми психологічного захисту, які діють в ситуаціях когнітивного дисонансу (зокрема, витіснення, ігнорування, раціоналізація). Події життя можуть спростовувати вірування з точки зору звичайної логіки, але у власній системі віруючого вони можуть лише певним чином перетлумачиться або піддатися переробці в деяких деталях, не чіпаючи загалом колишні переконання. Один з яскравих прикладів цього перенесення дати кінця світу, яке спостерігалося вже багато разів протягом існування апокаліптичної ідеї.

По-друге, тиск соціального оточення. Якщо віруючий вже публічно виголошував свої позиції, а особливо якщо вони обумовлюють його певний соціальний статус, відмова від попередніх переконань може призвести до втрати престижу і зниження самооцінки. Крім того, індивідуальні вірування підкріплюються впливом релігійної групи, в якій спрацьовують ефекти "зараження", психологічної підтримки, "бомбардування любов'ю", активізації почуття відповідальності та ін.

Як бачимо, релігійна віра формується і підтримується за законами, які притаманні вірі як психологічному феномену взагалі, й відображає соціальну природу психіки. Проте її особливості зумовлені її предметом та об'єктом -уявленнями про роль та місце надприродного-сакрального в системі відношень особистості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти