ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин — необхідна складова становлення фахових економічних знань студентів. Тому важливе місце в підготовці високопрофесійних бакалаврів і спеціалістів з економіки належить навчальній дисципліні "Гроші та кредит".

Метою навчального курсу "Гроші та кредит" є ознайомлення студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей і кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних і валютних відносин для розвитку грошової та кредитної систем.

Предметом дисципліни "Гроші та кредит" є детальна характеристика основних категорій теорії грошей і кредиту, необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

Дисципліна "Гроші та кредит" тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси.

Завдання дисципліни — дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності й функцій таких категорій, як "гроші", "кредит", змісту основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України.

Мета пропонованого навчального посібника — забезпечити студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу "Гроші та кредит".

Посібник містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, плани практичних і семінарських занять із рекомендованою літературою, запитання для самоконтролю міцності засвоєння теоретичних положень курсу "Гроші та кредит", завдання для блочно-модульного контролю, термінологічний словник, список рекомендованої літератури з курсу загалом.

Зазначені матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов'язаної з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами тощо.

Розподіл навчального часу за темами курсу "Гроші та кредит" подано за нашими рекомендаціями (Додаток 1). Однак цей бюджет часу та його розподіл може уточнюватися залежно від підготовки тих чи інших спеціалістів вищих закладів освіти.

 

Розділ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

Проблеми з прямим обміном товарів наштовхнули людей на думку, що варто обмінювати свій товар на товар, який потрібен кожному, і вже потім цей товар обмінювати на потрібний собі. Так виникла ідея грошей і розпочалися пошуки того, що могло б стати цим універсальним товаром. Людство випробувало на роль грошей чимало товарів, відшукуючи такий, котрий би найкраще відповідав своєму призначенню. Такі гроші отримали назву товарні гроші. Наприклад, у давнину на Русі як гроші певний час застосовували хутро соболя. Фізично стійкішою була така грошова одиниця, як гривня. У Північній Європі роль потрібного всім товару відігравали сокира та стріли, в Африці — худоба, в американських індіанців — намисто з черепашок і бісеру, ескімосів — кістки риби. Упродовж століть люди зробили чимало експериментів, відхиляючи один за одним можливих претендентів на роль грошей. Це пов'язано з тим, що гроші повинні мати певні властивості для реалізації своїх основних функцій.

В економічній теорії виділяють дві основні концепції походження грошей:

Раціоналістична — гроші виникли як наслідок певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу. Представники: Арістотель, П. Самуельсон.

Еволюційна — гроші виділяють із загальної товарної маси, оскільки вони найпридатніші для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми, товарного виробництва й обігу.

Ця концепція наголошує на об'єктивному характері виникнення грошей. Представники: А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс.

З розвитком форм грошей змінювався механізм визначення носіїв грошових функцій і ролі грошей у цьому механізмі. Розглянемо основні етапи механізму визначення грошових функцій;

ЕТАП 1. Початкові стадії розвитку суспільства. Ринок виявляв потребу в грошах, висував певні вимоги до грошового товару, стихійно пропонував на цю роль один з ходових і здатних до її виконання товарів. Втручання держави — мінімальне.

ЕТАП 2. Закріплення ролі грошей за золотом. Держава взяла на себе зобов'язання надавати грошам точно визначену форму (монета), встановила контроль за їх створенням, запровадила контроль за повноцінністю грошей. Втручання держави посилилось.

ЕТАП 3. Епоха паперових грошей. Держава визначає не лише форми грошей, а й їх вартість, регулюючи масу в обігу, надає також паперовим грошам силу платіжного засобу, приймає при платежах, реалізує систему заходів, спрямовану на підтримання маси грошей на рівні потреб обігу за умови збереження сталості цін. Значно посилилась коригуюча роль держави та міждержавних утворень.

Аргументами об'єктивності походження грошей є:

1. Саме ринок спричиняє об'єктивну потребу в грошах, з якою держава повинна рахуватися.

2. Ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій, і держава повинна вибрати носія, здатного найповніше задовольнити ці вимоги.

3. Кількість грошей в обігу визначається об'єктивними закономірностями, які повинна зауважувати держава в її регулятивних діях.

Вартість грошей

Гроші — це товар, що має власну внутрішню вартість на етапі зародження та становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента. Будучи у формі паперових грошей, розмінних на золото, вони розглядаються як знаки вартості монетарного товару. Розмінні паперові гроші, котрі не мали власної внутрішньої вартості, представляли в обігу вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державного масштабу цін вагової частки золота. Сучасні готівкові гроші мають відносну вартість. Унаслідок цього вони функціонують в обігу як законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою; їх вартість формується під впливом ринкових сил стихійно.

Ознаки економічної корисності грошей:

— маючи абсолютну ліквідність, гроші можуть обмінюватись на інший товар;

— гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його зберігання в такій формі потребує мінімуму затрат;

— гроші мають унікальну властивість — забезпечення зв'язку сучасного та майбутнього.

Вартість грошей визначається їх купівельною спроможністю, а ціною тієї чи іншої грошової одиниці є її валютний курс.

Відносна вартість грошей у функції засобу обігу визначається опосередковано, як їх купівельна спроможність, їх цінність порівнюється з вартістю товарів і послуг, які можна на них купити. Динаміка вартості грошей визначається динамікою цін:

Вартість грошей може визначатися одним з показників:

— на основі індексу роздрібних цін;

— на основі індексу оптових цін;

— через дефлятор ВНП (порівняння номінальної та реальної величини ВНП).

Відносна вартість грошей у функції накопичення, що використовується у формі фінансових активів (акції, облігації, інші цінні папери), визначається нормою процента, яка є платою за зберігання грошей саме в одній із форм.

Функції грошей

В економічній літературі з теорії грошових відносин вихідною і центральною у системі грошових відносин є функція міри вартості, адже саме вона постачає товарній масі необхідний матеріал для виразу її вартості. Вартість, з одного боку, породжує функцію міри

вартості, з іншого — виявляє себе в ціні товару лише на основі цієї функції. Міра вартості — грошова одиниця" яка використовується для вимірювання та порівняння вартостей товарів і послуг. На основі міри вартості встановлюється ціна, що є грошовим виразом вартості товарів. Ціна залежить, з одного боку, від вартості товарів, а з іншого — від величини вартості самої грошової одиниці. Вартість товарів може залишатись незмінною, однак у випадку, коли вартість грошової одиниці знижуватиметься, ціни товарів зростатимуть, отже, йдеться про обернено пропорційну залежність ціни та вартості грошової одиниці. Гроші реалізують свою функцію міри вартості через взаємодію з масштабом цін. Масштаб цін — суто технічна функція, тобто рахункова функція грошей, що відображає вартість товарної маси в грошових одиницях. З масштабом цін пов'язана девальвація (офіційне зниження курсу грошової одиниці відносно іншої валюти) і ревальвація (збільшення курсу) грошових одиниць.

Гроші виконують функцію обігу, отже, є особливим товаром, який можна обміняти на інший товар, і навпаки.

Кількість грошей, потрібних в обігу (М) для виконання ними функції засобу обігу, визначається самою ціною товарів і послуг, що підлягають реалізації впродовж певного періоду часу:

де рі — ціна і-го товару; qi — кількість i-го товару.

Кожна грошова одиниця в процесі обігу використовується не лише раз. Звідси, суму цін товарів необхідно поділити на величину V — середнє число обігу кожної купюри:

Отже, кількість грошей, необхідних для обігу, змінюється прямо пропорційно сумі цін товарів і послуг, що реалізуються, та обернено пропорційно швидкості обігу грошей.

Особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит, з відтермінуванням оплати, відображає функція засобу платежу. В цьому випадку засобом обігу виступають не самі гроші, а виражені в грошах зобов'язання. На використанні функції засобу платежу ґрунтуються такі грошові платежі:

— платежі за безготівковими розрахунками підприємств, установ, організацій за товари і послуги;

— оплата праці;

— податки;

— видача та погашення банківських позик;

— розрахунки, пов'язані зі страхуванням, адміністративно-судовими зобов'язаннями та ін.

Накопичення вартості в розпорядженні юридичних і фізичних осіб у процесі розвитку товарного виробництва обслуговує функція засобу накопичення грошей. Формування накопичень збережень зумовлює певні витрати їх власників. У період інфляції готівковий обіг зростає до 30 і більше відсотків, а функція засобу накопичення різко скорочується, бо це призводить до втрати від знецінення грошей. Відповідно до цього змінюється структура грошового обігу, який виконується різними функціями грошей.

Світові гроші

Розвиток міжнародних політичних та економічних відносин обумовлює функціонування грошей на світовому ринку. Світові гроші, як уже згадувалось, спочатку виступали у формі злитків благородних металів. Сучасний розвиток ринкових відносин привів до виникнення різноманітних міжнародних засобів розрахунку: національні валюти економічно найсильніших країн світу; міжнародні грошові одиниці (євро), що використовують міжнародні валютно-фінансові організації (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Функції світових грошей

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною й еволюційною концепціями походження грошей?

2. Як ринок впливав на розвиток форм грошей?

3. На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?

4. Як Ви розумієте коригувальну роль держави?

5. Наведіть основні аргументи, які засвідчують, що ринок — основний творець грошей.

6. Як Ви розумієте суть грошей?

7. Якими рисами можна охарактеризувати специфічний товар — гроші?

8. У чому полягає ліквідність грошей?

9. Охарактеризуйте портфельний підхід до визначення суті грошей.

10. Проаналізуйте основні відмінності двох понять — "гроші як гроші" та "гроші як капітал".

11. Через які функції, реалізують себе "гроші як гроші" та "гроші як капітал"?

12. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів і бартеру?

13. Розкажіть про основні причини демонетизації золота.

14. Назвіть основні вихідні ознаки грошей.

15. Охарактеризуйте властивості форм вартості.

16. Які види грошей Ви знаєте?

17. Що таке "вексель", "банкнота", "чек"?

18. Дайте визначення поняттю "електронні гроші"? Які їх переваги та недоліки?

19. У чому відмінність між паперовими та кредитними грошима?

20. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима?

21. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх вияву в сучасних умовах?

Тести

1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

а) трансакційна;

б) раціоналістична;

в) еволюційна;

г) монетаристська.

 

2. Представники еволюційної концепції походження грошей:

а) Л. Пігу;

б) І. Фішер;

в) А. Сміт;

г) Арістотель; ґ) К. Маркс;

д) П. Самуельсон;

е) Д. Рікардо.

3. Яке з поданих тверджень правильне:

а) гроші — це кристалізація мінової вартості;

б) гроші — загальний товар-еквівалент;

в) гроші — продукт згоди людей;

г) гроші — знак обміну; ґ) гроші — все назване.

4. Ліквідність:

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б) можливість грошей слугувати засобом платежу;

в) можливість грошей бути засобом накопичення.

5. Формами вартості грошей е:

а) грошова;

б) загальна;

в) проста;

г) розгорнута; ґ) еквівалентна;

д) повна.

6. Що таке "кредитні гроші":

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави;

г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту.

7. До кредитних грошей належать:

а) кредитні картки;

б) вексель;

в) електронні гроші;

г) чек;

ґ) банкнота;

д) дебетові картки.

8. Беззаперечність векселя означає:

а) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у випадку відмови боржника від його погашення;

б) що причина видачі векселя в ньому не зазначена;

в) можливість його обліку в банку;

г) його вільний обмін на грошові кошти;

9. До електронних грошей належать:

а) казначейські білети;

б) банкнота;

в) кредитні картки;

г) картки для банкоматів; ґ) чеки;

д) дебетові картки.

10. Купівельна спроможність грошей:

а) піднімається зі зростанням цін;

б) може підвищуватись і знижуватись;

в) зростає з часом;

г) залишається постійною.

11. Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для обігу, то які явища матимуть місце:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідав грошовій пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.

12. Відновіть динаміку вартості грошей:

Підвищення вартості грошей = ? =

Зниження загального рівня цін.

13. Вартість грошей може визначатися:

а) через дефлятор валового національного продукту;

б) за допомогою індексу інфляції;

в) на основі індексу рівня безробіття;

г) на основі індексу оптових цін;

ґ) на основі індексу роздрібних цін.

14. Офіційне зниження та збільшення курсу грошової одиниці:

а) ревальвація;

б) інфляція;

в) девальвація;

г) дисконтування.

15. Функціями грошей є:

а) розподіл вартості;

б) засіб накопичення;

в) засіб обігу;

г) надання ділової інформації;

ґ) міра вартості;

д) засіб платежу;

е) сповільнення інфляції.

16. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

а) у функції засобу обігу;

б) у функції міри вартості;

в) у функції засобу накопичення;

г) у функції засобу платежу.

17. Видами грошових платежів є:

а) чеки, векселі;

б) розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями;

в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями;

г) податкові платежі та збори; ґ) оплата праці.

 

18. Світові гроші виконують функції:

а) міжнародного засобу накопичення;

б) міжнародного платіжного засобу;

в) загального втілення суспільного багатства;

г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

ґ) міжнародного купівельного засобу;

д) міжнародного засобу обігу.

Теми рефератів

1. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.

2. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.

3. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей. Спільні й відмінні риси.

4. Характеристика властивостей грошей.

5. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних і негативних ознак. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий.

6. Гроші як загальновартісний еквівалент. Переваги грошей над іншими формами обміну.

7. Роль грошей як загальновартісного еквівалента у період розвитку ринкових відносин в Україні.

8. Визначення і характеристика функцій грошей як міри вартості та засобу обігу.

9. Аналіз функцій грошей як засобу платежу та засобу накопичення.

10. Поняття світових грошей їх функції та роль у міжнародному обміні.

Тести

1. Суть металістичної теорії грошей полягає:

а) у визначенні кількості грошей в обігу;

б) золото і срібло за своєю природою вже є грішми;

в) в ототоженні грошового обігу з товарним обманом;

г) у запереченні функції грошей як міри вартості;

ґ) у запереченні товарної природи грошей.

2. Суть номіналістичної теорії грошей полягає:

а) у запереченні товарної природи грошей;

б) у запереченні функції грошей як міри вартості;

в) у визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції;

г) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

ґ) в ототожненні грошового обігу з товарним обміном.

3. "Трансакційна версія" кількісної теорії грошей ґрунтується:

а) на рівнянні А. Пігу;

б) на "рівнянні обміну";

в) на рівнянні І. Фішера;

г) на рівнянні Дж. Кейнса.

4. Згідно з рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці й обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП);

в) жодна з пропорцій не є правильна.

 

5. Представники "кембриджської версії" кількісної теорії грошей:

а) Д. Робертсон;

б) Д. Рікардо;

в) І. Фішер;

г) А. Маршалл; ґ) Д. Юм;

д) А. Пігу;

е) Дж, Кейнс.

6. Хто автор формули:

а) MV=?P?Q;

б) М = k?Р?Т.

Що означають умовні позначення?

7. Якщо маса грошей, необхідна для обігу, становить 900 млн грн, кількість проданих товарів — 100 тис. грн, середня ціна одного товару — 12 грн, то середня обіговість грошової одиниці буде:

а) 3 об. /рік;

б) 2,4 об./рік;

в) 1,3 об./рік.

8. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для реалізації — 200 тис. шт., ціна одного товару — 15 грн, обіговість грошової одиниці — 10 об./рік:

а) 450 тис. грн;

б) 300 тис. грн;

в) 500 тис. грн.

9. Яким буде загальний обсяг грошового обігу, якщо середній залишок грошей в обігу за рік склав 18 600 тис. грн, кількість обігів грошової одиниці — 8:

а) 180 600 тис. грн;

б) 148 800 тис. грн;

в) 350 150 тис. грн.

10. Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВНП за 2 роки був однаковий і разом становив 20 780 тис. грн, а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно — 6400 тис. грн:

а) 3,2 об./рік;

б) 1,6 об./рік;

в) 4,3 об./рік.

11. Дж. Кейнс виділив для аналізу накопичення грошей такі мотиви:

а) узгодження;

б) прибутковості;

в) обачності;

г) консолідований;

ґ) трансакційний;

д) спекулятивний.

12. Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який виникає з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового процента:

а) мотив обачності;

б) трансакційний мотив;

в) спекулятивний мотив.

 

13. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Кейнса:

а) держава не повинна втручатись у процес виробництва;

б) офіційна економічна політика "знецінення власних грошей";

в) головна функція держави — можливість впливу на динаміку цін;

г) гроші — один з важливих факторів формування інвестиційного попиту;

ґ) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості;

д) вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише найменуванням.

14. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Юма:

а) купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку;

б) визначення співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку товарів і послуг;

в) необхідність державної грошової політики.

15. Якій теорії грошей притаманні такі положення:

а) ототожнення грошового обігу з товарним обміном;

б) твердження, що золото і срібло вже за природою є грішми;

в) заперечення товарної природи грошей;

г) гроші виникли як продукт погодження між людьми;

ґ) вартість грошей не залежить від їх монетарного змісту;

д) купівельна сила грошей та ціни товарів встановлюються на ринку;

е) в обігу перебувають усі гроші;

є) стійкість грошової системи повинна бути заснована на золоті.

16. Кому належать такі ідеї створення грошової системи:

а) стійкий грошовий обіг — умова зростання економіки;

б) така стійкість можлива в грошовій системі, що ґрунтується на золоті;

в) золото в обігу може бути замінене (частково або повністю) на паперові гроші, розмінні за твердим паритетом на золото.

17. Якій школі належать твердження:

а) гроші є основним фактором, від якого залежить стан економіки;

б) капіталу притаманна внутрішня стійкість;

в) держава не повинна активно втручатись у процес виробництва, це може порушити стабільність.

18. Якій теорії притаманні такі положення:

а) причини криз інфляції, безробіття — в помилках у грошовій політиці;

б) контроль над інфляцією — провідна ланка економічної політики;

в) необхідність державної грошової політики.

Задачі

Задача № 1

Визначити кількість грошей як засобу обігу впродовж року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), проданих упродовж року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, — 30 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов'язаннями, терміни яких настали, — 182 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів упродовж звітного періоду, — 400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей за рік — 10.

 

Задача № 2

Маса грошей в обігу впродовж року становила 1 млн грн, обіговість грошової одиниці — 8 обігів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації.

Задача № 3

Заробітна плата працівника за місяць становить у середньому 800 грн. її витрачають щодня (трансакційні витрати) впродовж місяця рівними частинами так, що на останній день місяця залишки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній залишок упродовж місяця та відношення між грошовим залишком і номінальним доходом. Розрахувати також названі показники, якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 400 грн. На скільки прискориться обіг грошей?

Задача № 4

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд. грн, швидкість обігу грошей становить 5 обігів, сума коштів на чекових рахунках — 56 млрд. грн, а швидкість обігу таких коштів вдвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд. умовних одиниць.

Задача № 5

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 обігів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд. дол. США.

Задача № 6

Обсяг продукту, вироблений впродовж минулого року в країні, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 150 грн, фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40 % свого номінального доходу. Визначити обсяг додаткового попиту на грошову масу.

Теми рефератів

1. Номіналістичне трактування теорії грошей. Оцінка концепції та представники.

2. Характеристика металістичної теорії грошей. Аналіз помилок меркантилістів. Маржиналізм як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин.

3. Основні постулати кількісної теорії грошей. Зародження, суть і процес еволюції.

4. Економічна теорія Туган-Барановського.

5. Ідеї й автори "кембриджської версії" кількісної теорії грошей.

6. Зміст теорії "касових залишків" і аналіз кембриджського рівняння.

7. Кейнсіанське розуміння сукупного попиту на гроші.

8. Кейнсіанська теорія "керованих грошей".

9. Кейнсіансько-неокласичний і неокейнсіанський напрями теорії грошей.

10. Сучасні монетаристські теорії грошей.

Поняття грошового потоку

Грошовий потік — сукупність платежів, які обслуговують окремий етап (або його частину) процесу розширеного відтворення.

У сукупному грошовому обігу (скористаємось моделлю доходів та продуктів, широко відомої в іноземній та вітчизняній літературі [14,16]) виділяють такі окремі грошові потоки (рис. 3.1):

— сукупність витрат фірм на придбання необхідних виробничих ресурсів (робоча сила, земля, споруди тощо);

— оплата урядовими органами праці державних службовців;

— трансфертні платежі — всі виплати, які здійснює держава домашнім господарствам;

— доходи домашніх господарств від реалізації їхніх ресурсів (зарплата, проценти, дивіденди і под.), що становлять національний дохід.

Національний дохід поділяється на три частини, кожна з яких породжує окремий грошовий потік. Значна його частина витрачається домашніми господарствами на споживання, у зв'язку з чим оплачуються купівля продуктів на внутрішньому ринку продуктів (потік 5) і на світовому ринку (потік 13). Певну частину доходу домашні господарства сплачують урядові у вигляді податків (потік 6). Не витрачена на споживання та сплату податків частина доходу — це заощадження домашніх господарств, які надходять на фінансовий ринок (потік 7).

Рис. 3.1. Грошові потоки

Заощадження населення тут — єдине джерело надходження коштів на фінансовий ринок, а тому є єдиним засобом інвестування розширення виробництва в секторі "фірми". У зв'язку з цим формується грошовий потік 8.

Фірми інвестують мобілізовані на фінансовому ринку кошти на розширення виробництва, внаслідок чого формується новий грошовий потік 9.

До послуг фінансового ринку, крім фірм, звертається також уряд, коли йому недостатньо податкових надходжень для покриття своїх витрат. Мобілізація урядом коштів на фінансовому ринку спричиняє появу грошового потоку 10, а витрачання цих коштів для державних закупівель — потоку 11.

Якби домашні господарства всі купівлі здійснювали на внутрішньому ринку продуктів, то грошових коштів, що надійдуть на цей ринок за названими трьома потоками (5, 9, 11), було б достатньо, щоб реалізувати весь обсяг національного продукту, запропонованого фірмами на цьому ринку. Одержаний фірмами виторг сформував би останній грошовий потік 12, який "замкнув" би кругообіг грошових коштів. Обсяг цього потоку визначається обсягом реалізованого ВНП і дорівнює обсягу НД, відображеного в потоці 4.

Балансування потоків 12 і 4 має вирішальне значення для нормального функціонування грошового обігу й усієї економічної системи, забезпечення сталості грошей і кон'юнктури ринку.

На рис. 3.1 показані потоки, які зв'язують внутрішній обіг України зі світовим ринком: 13 — оплата продуктів, що надходять у країну за імпортом; 14 — надходження в країну грошей зі світового ринку за оплату експорту; 15 — чистий відплив капіталу з внутрішнього ринку на світовий; 16 — чистий приплив капіталу зі світового ринку на внутрішній.

Якщо імпорт перевищує експорт, то через потік 13 відпливе на світовий ринок грошей більше, ніж надійде через потік 14.

Потік 12 (національний продукт) виявиться меншим від потоку 4 (національного доходу) на величину чистого імпорту (перевищення обсягу імпорту над експортом за певний період). Виникнуть ускладнення з реалізацією створеного в країні національного продукту.

Збалансування потоків, що обслуговують ринок продуктів, за умов чистого імпорту забезпечується через залучення грошових коштів у внутрішній обіг зі світового грошового ринку через отримання позик у зарубіжних банках чи продажу на іноземних ринках національних фінансових активів (акцій, облігацій, векселів та ін.).

Збалансування грошових потоків за умов чистого експорту здійснюється внаслідок розміщення одержаних коштів на іноземних ринках через механізм фінансових операцій.

Загальна збалансованість грошового обігу вимагає вирівнювання передусім національного доходу і національного продукту. Для цього повинні балансуватися й усі взаємопов'язані грошові потоки. За напрямками руху грошей щодо національного доходу ці потоки розділяють на дві групи:

— потоки втрат (чисті податки, заощадження, оплата чистого імпорту);

— потоки ін'єкцій (інвестиції, державні закупівлі, надходження від чистого експорту).

На суму втрат зменшується, а на суму ін'єкцій збільшується внутрішній грошовий обіг і можливості реалізації національного продукту.

Для збалансування національного доходу і національного продукту потоки втрат і потоки ін'єкцій повинні вирівнюватися.

Структура грошового обігу

Відмінності в характері економічних відносин між суб'єктами грошового обігу дають підстави структурувати його на три сектори:

— грошовий обіг (характерний еквівалентним, але безповоротним (одностороннім) рухом грошей від споживача до виробника);

— фінансовий (охоплює фінансові відносини, які зумовлюють безповоротний нееквівалентний характер створення та використання грошових коштів);

— кредитний (перерозподіл грошей між господарськими суб'єктами здійснюється на не еквівалентній, але поворотній платній основі).

Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий обіг, він поділяється на безготівковий та готівковий.

 

Швидкість обігу грошей

Швидкість обігу грошей — це показник переходу грошей від одного суб'єкта грошових відносин до іншого при обслуговуванні економічних операцій за певний період. Він показує, скільки в середньому за рік певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів і послуг. Виходячи з рівняння обміну Фішера

швидкість обігу грошей дорівнює

де Q — фізичний обсяг товарів і послуг, що реалізуються; Р — рівень цін товарів і послуг; М — маса грошей, що перебуває в обігу.

Статистично показник швидкості обігу грошей визначається або кількістю обігів певної грошової одиниці за певний період часу, або тривалістю одного обігу.

Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей:

— обсяг, структура та ефективність суспільного виробництва;

— величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну;

— рівень розвитку ринкових зв'язків між суб'єктами процесу відтворення;

— збалансованість попиту та пропозиції на ринку;

— рівень розвитку маркетингу;

— рівень інфляції;

— рівень розвитку економічної інфраструктури, транспорту, торгівлі, банківської справи і ринку ЦП.

Отже, швидкість обігу грошей обернено пропорційна пропозиції грошової маси (при зменшенні кількості грошей, яка обслуговує певну величину ВНП, швидкість обігу кожної грошової одиниці зростає). Недостатність грошової маси, необхідної для обслуговування обігу товарів і послуг, компенсується прискоренням швидкості обігу грошей. Таке прискорення здійснюється автоматично методом саморегулювання.

Тести

1. На мікро- та макроекономічному рівнях грошовий обіг обслуговує:

а) кругообіг сукупного капіталу суспільства;

б) кругообіг індивідуального капіталу;

в) кругообіг державного капіталу;

г) кругообіг сукупного індивідуального капіталу;

ґ) кругообіг консолідованого капіталу суспільства;

д) кругообіг товарів підприємств і населення;

е) кругообіг приватного капіталу.

2. Суб'єктами грошового обігу є:

а) фінансові посередники;

б) суб'єкти господарювання;

в) домашні господарства;

г) міжнародні кредитні організації;

ґ) державні структури.

3. Вхідні потоки секторів "домашні господарства" і "фірми" — це:

а) заощадження;

б) податки;

в) доходи;

г) позики;

ґ) трансфертні платежі;

д) дивіденди;

е) виторг;

є) інвестиції;

ж) споживання.

4. Вхідними потоками сектору "держава" є:

а) позики;

б) трансфертні платежі;

в) податки;

г) заробітна плата; ґ) заощадження.

5. Грошовим обігом взаємопов'язуються такі ринки:

а) ринок продуктів;

б) ринок капіталів;

в) інвестиційний ринок;

г) ринок ресурсів;

ґ) фінансовий ринок;

д) світовий ринок;

е) кредитний ринок.

6. Визначити, з яких секторів складається грошовий обіг:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансів і кредитного сектору;

в) грошового обігу та кредитного сектору.

7. Агрегат М0 охоплює:

а) депозити в іноземній валюті;

б) строкові вклади в національній валюті;

в) гроші поза банками;

г) депозити до запитання.

8. Агрегат М1 охоплює:

а) гроші поза банками;

б) короткострокові вклади;

в) чекові депозити;

г) вклади до запитання фізичних і юридичних осіб;

ґ) строкові вклади у національній валюті; д) кошти за трастовими операціями.

9. Яке з наведених тверджень є неправильним:

а) середня ліквідність М3 менша за М2;

б) у складі М2 є елементи з ліквідністю, рівною 1;

в) середня дохідність М2 менша ніж МІ.

10. Який з наведених виразів не може бути помилковим:

а) М2 = MB + Ml;

б) М2 < МІ;

в) М3 > МІ + М2;

г) М3 > М2.

11. Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить від ставки банківського процента:

а) так;

б) ні;

в) ці процеси не пов'язані між собою.

12. Норма обов'язкових резервів:

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси;

б) запроваджується як захід, що обмежує вилучення грошей із вкладів;

в) визначається з метою підтримуванн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти