ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форми грошей, причини та механізм їх еволюції

Визначальними передумовами становлення грошових відносин були поглиблення суспільного поділу праці та багаторівнева спеціалізація виробництва і суспільної діяльності людини. Водночас зауважимо, що грошовий обмін — це не лише результат, а й важливий чинник розвитку і поглиблення суспільного поділу праці та її спеціалізації.

Появі грошей передувала епоха товарного, або бартерного обміну. Однією з умов бартерного обміну є збіг потреб двох учасників цієї дії. Грошовий обмін долає цю обмеженість, суттєво полегшує обмін товарів і послуг, скорочує трансакційні (операційні) витрати обігу, знижує комерційний ризик і створює умови асинхронізації обмінних операцій у часі.

У працях К. Маркс подає класифікований за змістом аналіз розвитку форм вартості, який істотно розширює можливості теоретичного осмислення історичного процесу виникнення грошей (табл. 1.1):

 

Таблиця 1.1. Розвиток форм вартості грошей

Форма вартості Схема Властивості
Проста Пов'язана з безпосереднім (бартерним) обміном товарів різних споживчих властивостей
Повна (розгорнута) Властива більш високому ступеню розвитку поділу праці, коли ринкові пропонуються окремі товари, які обмінюють на всі інші товари
Загальна Один товар, що систематично обмінюється на інші, став загальним еквівалентом, до якого прирівнюється решта товарів
Грошова Товар T1 у загальній формі ввібрав у себе ознаки, притаманні грошовій одиниці

Причинами виникнення епохи товарних грошей є: локальність ринків; функціональне відокремлення, що призвело до множинності товарів на роль грошей.

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих монет. Упродовж тривалого часу в обігу використовувались повноцінні монети, реальний ваговий вміст яких відповідав номінальній вартості.

З другої половини XIX ст. становище змінилось: номінальна вартість монет починає відходити від їх реальної вагової вартості; в обігу з'являються розмінні монети, номінальна вартість яких значно перевищувала їх вагову вартість; емісія таких монет стає прибутковою справою. Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей і витратами на їх емісію, отримав назву сеньйораж. Сеньйораж присвоювався скарбницями або центральними банками, що здійснювали грошову емісію.

Для багатьох країн з функціонуванням товарних грошей було характерним використання системи біметалевого обігу, тобто одноразової або паралельної емісії золотих і срібних монет. Потім роль загального еквівалента закріпилась за благородними металами внаслідок таких їх фізичних властивостей, як однорідність, портативність, довільний поділ та ін.

Наприкінці XIX ст. завершилась демонетизація срібла (втрата ним грошових функцій), і роль загального еквівалента закріпилася за золотом. З 30-х років XX ст. кредитні гроші перестають обмінюватися на золоті й срібні гроші — відбувся процес демонетизації золота, основними причинами якого були:

— монополізація виробництва, яка призвела до того, що товарне виробництво підривається усуспільненням виробництва, стихійне ціноутворення звільняє місце монополістичному ціноутворенню, золото витісняється кредитними грішми з обігу в скарб;

— єдність і протиріччя золота в тому, що воно поєднує унікальні властивості загального еквівалента вартості з рисами цінного сировинного товару;

— політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.

Епоха паперових грошей — це епоха грошей, що розвиваються на кредитних засадах. Це також епоха і банківських грошей, що функціонують на безготівкових засадах, і грошей, які поступово трансформуються в електронні системи та знаки.

Вартість грошей

Гроші — це товар, що має власну внутрішню вартість на етапі зародження та становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента. Будучи у формі паперових грошей, розмінних на золото, вони розглядаються як знаки вартості монетарного товару. Розмінні паперові гроші, котрі не мали власної внутрішньої вартості, представляли в обігу вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державного масштабу цін вагової частки золота. Сучасні готівкові гроші мають відносну вартість. Унаслідок цього вони функціонують в обігу як законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою; їх вартість формується під впливом ринкових сил стихійно.

Ознаки економічної корисності грошей:

— маючи абсолютну ліквідність, гроші можуть обмінюватись на інший товар;

— гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його зберігання в такій формі потребує мінімуму затрат;

— гроші мають унікальну властивість — забезпечення зв'язку сучасного та майбутнього.

Вартість грошей визначається їх купівельною спроможністю, а ціною тієї чи іншої грошової одиниці є її валютний курс.

Відносна вартість грошей у функції засобу обігу визначається опосередковано, як їх купівельна спроможність, їх цінність порівнюється з вартістю товарів і послуг, які можна на них купити. Динаміка вартості грошей визначається динамікою цін:

Вартість грошей може визначатися одним з показників:

— на основі індексу роздрібних цін;

— на основі індексу оптових цін;

— через дефлятор ВНП (порівняння номінальної та реальної величини ВНП).

Відносна вартість грошей у функції накопичення, що використовується у формі фінансових активів (акції, облігації, інші цінні папери), визначається нормою процента, яка є платою за зберігання грошей саме в одній із форм.

Функції грошей

В економічній літературі з теорії грошових відносин вихідною і центральною у системі грошових відносин є функція міри вартості, адже саме вона постачає товарній масі необхідний матеріал для виразу її вартості. Вартість, з одного боку, породжує функцію міри

вартості, з іншого — виявляє себе в ціні товару лише на основі цієї функції. Міра вартості — грошова одиниця" яка використовується для вимірювання та порівняння вартостей товарів і послуг. На основі міри вартості встановлюється ціна, що є грошовим виразом вартості товарів. Ціна залежить, з одного боку, від вартості товарів, а з іншого — від величини вартості самої грошової одиниці. Вартість товарів може залишатись незмінною, однак у випадку, коли вартість грошової одиниці знижуватиметься, ціни товарів зростатимуть, отже, йдеться про обернено пропорційну залежність ціни та вартості грошової одиниці. Гроші реалізують свою функцію міри вартості через взаємодію з масштабом цін. Масштаб цін — суто технічна функція, тобто рахункова функція грошей, що відображає вартість товарної маси в грошових одиницях. З масштабом цін пов'язана девальвація (офіційне зниження курсу грошової одиниці відносно іншої валюти) і ревальвація (збільшення курсу) грошових одиниць.

Гроші виконують функцію обігу, отже, є особливим товаром, який можна обміняти на інший товар, і навпаки.

Кількість грошей, потрібних в обігу (М) для виконання ними функції засобу обігу, визначається самою ціною товарів і послуг, що підлягають реалізації впродовж певного періоду часу:

де рі — ціна і-го товару; qi — кількість i-го товару.

Кожна грошова одиниця в процесі обігу використовується не лише раз. Звідси, суму цін товарів необхідно поділити на величину V — середнє число обігу кожної купюри:

Отже, кількість грошей, необхідних для обігу, змінюється прямо пропорційно сумі цін товарів і послуг, що реалізуються, та обернено пропорційно швидкості обігу грошей.

Особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит, з відтермінуванням оплати, відображає функція засобу платежу. В цьому випадку засобом обігу виступають не самі гроші, а виражені в грошах зобов'язання. На використанні функції засобу платежу ґрунтуються такі грошові платежі:

— платежі за безготівковими розрахунками підприємств, установ, організацій за товари і послуги;

— оплата праці;

— податки;

— видача та погашення банківських позик;

— розрахунки, пов'язані зі страхуванням, адміністративно-судовими зобов'язаннями та ін.

Накопичення вартості в розпорядженні юридичних і фізичних осіб у процесі розвитку товарного виробництва обслуговує функція засобу накопичення грошей. Формування накопичень збережень зумовлює певні витрати їх власників. У період інфляції готівковий обіг зростає до 30 і більше відсотків, а функція засобу накопичення різко скорочується, бо це призводить до втрати від знецінення грошей. Відповідно до цього змінюється структура грошового обігу, який виконується різними функціями грошей.

Світові гроші

Розвиток міжнародних політичних та економічних відносин обумовлює функціонування грошей на світовому ринку. Світові гроші, як уже згадувалось, спочатку виступали у формі злитків благородних металів. Сучасний розвиток ринкових відносин привів до виникнення різноманітних міжнародних засобів розрахунку: національні валюти економічно найсильніших країн світу; міжнародні грошові одиниці (євро), що використовують міжнародні валютно-фінансові організації (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Функції світових грошей

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною й еволюційною концепціями походження грошей?

2. Як ринок впливав на розвиток форм грошей?

3. На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?

4. Як Ви розумієте коригувальну роль держави?

5. Наведіть основні аргументи, які засвідчують, що ринок — основний творець грошей.

6. Як Ви розумієте суть грошей?

7. Якими рисами можна охарактеризувати специфічний товар — гроші?

8. У чому полягає ліквідність грошей?

9. Охарактеризуйте портфельний підхід до визначення суті грошей.

10. Проаналізуйте основні відмінності двох понять — "гроші як гроші" та "гроші як капітал".

11. Через які функції, реалізують себе "гроші як гроші" та "гроші як капітал"?

12. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів і бартеру?

13. Розкажіть про основні причини демонетизації золота.

14. Назвіть основні вихідні ознаки грошей.

15. Охарактеризуйте властивості форм вартості.

16. Які види грошей Ви знаєте?

17. Що таке "вексель", "банкнота", "чек"?

18. Дайте визначення поняттю "електронні гроші"? Які їх переваги та недоліки?

19. У чому відмінність між паперовими та кредитними грошима?

20. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима?

21. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх вияву в сучасних умовах?

Тести

1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

а) трансакційна;

б) раціоналістична;

в) еволюційна;

г) монетаристська.

 

2. Представники еволюційної концепції походження грошей:

а) Л. Пігу;

б) І. Фішер;

в) А. Сміт;

г) Арістотель; ґ) К. Маркс;

д) П. Самуельсон;

е) Д. Рікардо.

3. Яке з поданих тверджень правильне:

а) гроші — це кристалізація мінової вартості;

б) гроші — загальний товар-еквівалент;

в) гроші — продукт згоди людей;

г) гроші — знак обміну; ґ) гроші — все назване.

4. Ліквідність:

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б) можливість грошей слугувати засобом платежу;

в) можливість грошей бути засобом накопичення.

5. Формами вартості грошей е:

а) грошова;

б) загальна;

в) проста;

г) розгорнута; ґ) еквівалентна;

д) повна.

6. Що таке "кредитні гроші":

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави;

г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту.

7. До кредитних грошей належать:

а) кредитні картки;

б) вексель;

в) електронні гроші;

г) чек;

ґ) банкнота;

д) дебетові картки.

8. Беззаперечність векселя означає:

а) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у випадку відмови боржника від його погашення;

б) що причина видачі векселя в ньому не зазначена;

в) можливість його обліку в банку;

г) його вільний обмін на грошові кошти;

9. До електронних грошей належать:

а) казначейські білети;

б) банкнота;

в) кредитні картки;

г) картки для банкоматів; ґ) чеки;

д) дебетові картки.

10. Купівельна спроможність грошей:

а) піднімається зі зростанням цін;

б) може підвищуватись і знижуватись;

в) зростає з часом;

г) залишається постійною.

11. Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для обігу, то які явища матимуть місце:

а) нестача купівельної спроможності;

б) грошовий попит відповідав грошовій пропозиції;

в) надлишок купівельної спроможності.

12. Відновіть динаміку вартості грошей:

Підвищення вартості грошей = ? =

Зниження загального рівня цін.

13. Вартість грошей може визначатися:

а) через дефлятор валового національного продукту;

б) за допомогою індексу інфляції;

в) на основі індексу рівня безробіття;

г) на основі індексу оптових цін;

ґ) на основі індексу роздрібних цін.

14. Офіційне зниження та збільшення курсу грошової одиниці:

а) ревальвація;

б) інфляція;

в) девальвація;

г) дисконтування.

15. Функціями грошей є:

а) розподіл вартості;

б) засіб накопичення;

в) засіб обігу;

г) надання ділової інформації;

ґ) міра вартості;

д) засіб платежу;

е) сповільнення інфляції.

16. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

а) у функції засобу обігу;

б) у функції міри вартості;

в) у функції засобу накопичення;

г) у функції засобу платежу.

17. Видами грошових платежів є:

а) чеки, векселі;

б) розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями;

в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями;

г) податкові платежі та збори; ґ) оплата праці.

 

18. Світові гроші виконують функції:

а) міжнародного засобу накопичення;

б) міжнародного платіжного засобу;

в) загального втілення суспільного багатства;

г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

ґ) міжнародного купівельного засобу;

д) міжнародного засобу обігу.

Теми рефератів

1. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.

2. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.

3. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей. Спільні й відмінні риси.

4. Характеристика властивостей грошей.

5. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних і негативних ознак. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий.

6. Гроші як загальновартісний еквівалент. Переваги грошей над іншими формами обміну.

7. Роль грошей як загальновартісного еквівалента у період розвитку ринкових відносин в Україні.

8. Визначення і характеристика функцій грошей як міри вартості та засобу обігу.

9. Аналіз функцій грошей як засобу платежу та засобу накопичення.

10. Поняття світових грошей їх функції та роль у міжнародному обміні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти