ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7.Логічні основи теорії аргументації.

Поняття доведення. Сутність і значення доведення. Логічна структура доведення. Теза. Аргументи. Демонстрація. Види доведення: пряме та непряме. Непряме доведення: аналогічні, розділові. Логічні правила доведення. Поняття спростування. Правила доведення і спростування: правила і помилки стосовно тези; правила і помилки стосовно аргументів; правила стосовно демонстрації. Паралогізми та софізми в доведенні. Доведення і переконання. Мистецтво суперечки. Поняття суперечки. Види суперечки. Класифікація, основні принципи і правила ведення суперечки. Класифікація, основні принципи і правила ведення суперечки. Поняття гіпотези. Гіпотеза як форма розвитку знань. Логічна природа та роль гіпотези. Етапи розвитку гіпотези. Види гіпотез. Робоча гіпотеза. Побудова, перевірка гіпотези. Способи доведення гіпотези: пряме та непряме – Спростування гіпотези. Логічні передумови прогнозування. Гіпотеза і наукові передбачення.

Плани семінарських занять.

Тема 1.Предмет, структура і завдання логіки.

1. Роль мислення в пізнання.

2. Предмет формальної логіки.

3. Основні етапи розвитку логіки.

4. Значення логіки. Логічна культура.

Тема 2.Екскурсія в історію логіки.

1. Виникнення логіки. Логіка у стародавньому світі.

2. Розвиток логіки у епоху Середньовіччя.

3. Логіка у Новий час.

4. Сучасна логіка.

Тема 3.Поняття.

1. Поняття як форма мислення. Обсяг і зміст поняття.

2. Види поняття. Відношення між поняттями.

3. Операції з поняттями.

4. Поділ понять.

5. Визначення понять.

Тема 4. Судження.

1. Загальна характеристика суджень. Судження як форма мислення.

2. Класифікація суджень.

3. Основні види суджень.

4. Розподіленість термінів.

5. Логіка висловлювань та логіка предикатів.

6. Відношення між судженнями. «Логічний квадрат».

Тема 5. Основні закони логіки.

1. Поняття логічного закону.

2. Закон тотожності.

3. Закон суперечності.

4. Закон виключеного третього.

5. Закон достатньої підстави.

6. Значення законів логіки для науки та практики.

Тема 6. Умовиводи.

1. Безпосередні та опосередковані умовиводи.

2. Дедуктивні умовиводи.

3. Індуктивні умовиводи.

4. Умовиводи по аналогії.

Тема 7. Логічні основи теорії аргументації.

1. Сутність і значення доведення. Логічна структура Доведення.

2. Види та методи доведення.

3. Правила доведення і спростування.

4. Основні помилки в доведенні. Паралогізми та софізми.

5. Мистецтво суперечки. Види суперечки. Класифікація, основні принципи і правила ведення суперечки.

6. Гіпотеза як форма розвитку знань. Гіпотеза і наукові передбачення.

5.Самостійна робота студентів.

Тема 1. Предмет, структура і завдання логіки.

Теоретичні завдання:

1. Яке значення має термін «логіка»?

2. Чим відрізняється сучасна логіка від традиційної?

3. Які міркування називають правильними?

4. Яку думку називають істинною?

5. Чим відрізняються логічні помилки від фактичних?

6. У чому полягає сутність методу формалізації?

7. Яку роль відіграє логіка як наука?

Практичні завдання:

1. Наведіть кілька прикладів речень, у яких термін «логіка» має різне значення.

2. З’ясуйте, що в цих міркуваннях є істинним, що хибним, а що – неправильним:

· Є три типи темпераментів – сангвінічний, флегматичний і холеричний.

Встановлено, мій темперамент не належить ні до сангвінічного, ні до флегматичного. Отже, він холеричний;

· Деякі люди талановиті. Отже, деякі з талановитих є людьми;

· У скоєнні злочину «ікс» підозрювалися громадяни А. В. і С. У ході слідства було встановлено факт причетності до цього злочину громадянина А. Отже,громадяни В. і С. до злочину «ікс» не причетні.

3.Визначте, які помилки, логічні чи фактичні, наявні в цих думках і міркуваннях:

· Студент Н. заслуговує на позитивну оцінку з логіки, оскільки він кілька разів прочитав підручник із цієї дисципліни;

· Місяць – штучний супутник Землі.

Тема 2. Екскурс в історію логіки.

1. Хто є основоположником формальної логіки (традиційної)?

2. Що Вам відомо про внесок у науку логіки Демокрита, Зенона Елейського, Сократа та його учнів, насамперед Платона?

3. Яка заслуга Готфріда Лейбніца в розвитку сучасної логіки?

4. Що означають терміни «традиційна логіка» і «сучасна логіка», «класична логіка» і некласична логіка»?

5. Якими новими ідеями збагатили логіку Джордж Буль, Огастес де Морган, Голіб Фреге, Чарлз-Самдерс Пірс, Бертран Рассел, Джузеппе Пеано, Платон Порецький?

6. Які ви знаєте наукові праці з логіки, написані українськими вченими?

Тема 3. Поняття

Теоретичне завдання:

1. Що таке властивість предмета, а що – ознака поняття?

2. Які ознаки належать до видових, а які – до родових?

3. В якому відношенні перебувають зміст і обсяг поняття?

4. Чим подібні сумісні та несумісні поняття?

5. Яке значення мають операції обмеження й узагальнення понять?

6. Як співвідносяться поняття «поділ» і «класифікація»?

7. Яке значення мають операції додавання, множення і віднімання понять?

8. Яке значення має логічна операція визначення?

Практичне завдання:

1. Назвіть кілька прикладів:

· Понять, виражених одним, двома чи кількома словами;

· Синонімів і омонімів;

· Одних і тих самих понять, виражених засобами рідної чи іноземних мов;

· Слів, які виражають понять

Спираючись на названі Вами приклади, розкрийте співвідношення між поняттями і відповідними словами (ім’ям).

2. Які поняття є родовими, а які – видовими стосовно таких понять:

«людина», «майстер», «економіст», «соціальна група», «переконлива перемога», «вартість», «гумореска», «балада», «комп’ютер», «автомобіль»?

3. Наведіть по кілька прикладів кожного різновиду понять (загальних і одиничних; позитивних і негативних; конкретних і абстрактних, співвідносних і безвідносних; збірних і незбірних).

4. Наведіть приклади відомих Вам різновидів визначення.

5. Зобразіть за допомогою круглих схем співвідношення обсягів таких понять:

· «мати», «вчителька», «сестра», «спортсменка», «митець», «мати космонавта»;

· «економіст», «спортсмен», «здібність», «фінансовий директор», «музичний слух», «темперамент»;

· «пісня», «музичний твір», «октава», «романс», «тембр», «твір мистецтва», «народна пісня», «арія», «українська народна пісня».

6. Утворіть суми таких понять (і зобразіть одержані результати графічно з допомогою кругових схем):

· «істинний», «неістинний» (тобто «істинний або неістинний»);

· «інженер», «митець»;

· «флора», «фауна»;

7. Помножте таке поняття (одержані результати зобразіть з допомогою кругових схем):

· «іменник», «займенник» (тобто – «іменник і займенник»);

· «бухгалтер», «митець»;

· «прямокутник», «рівнокутний паралелограм».

Тема 4. Судження

Теоретичне завдання:

1. Чим судження як форма мислення відрізняється від поняття?

2. Що таке пропозиційна функція?

3. Що є основою поділу суджень за кількістю та якістю одночасно?

4. Як за формальними ознаками визначити роз подільність (чи нерозподільність) суб’єкта судження?

5. Як за формальними ознаками встановити, розподіленим чи нерозподіленим є предмет?

6. За яких умов «логічний квадрат» має сенс?

7. За яких умов кон’юнкція є істинною?

8. За яких умов є істинною нестрога диз’юнкція?

9. За яких умов є істинною строга диз’юнкція?

10. За яких умов є хибною імплікація?

11. За яких умов є істинною еквіваленція?

12. Що характерне для операції заперечення?

13. Яке значення має логіка предикатів?

Практичне завдання:

1. З’ясуйте, які з цих печень виражають судження(свої димки обґрунтуйте):

· Що називається ямбом?

· Нарешті прийшла весна;

· Хай живе демократія!

2. Знайти суб’єкти і предикат у таких судженнях:

· Буття визначає свідомість;

· «Майбутнє світле і прекрасне» (М.Г. Чернишевський);

· Ця праця допомогла мені пережити страшну епоху;

3. Визначте будову таких суджень (взятих у конспекті):

· Хто переміг у цьому матчі? У цьому матчі перемогли студенти;

· Чи перемогли у цьому матчі студенти? Так! У цьому матчі студенти перемогли ( У цьому матчі перемогли студенти);

· Що роблять діти? Діти співають;

4. Визначте вид таких суджень:

· Володимир – брат Василя;

· Або ви будете відвідувати заняття, або вам доведеться розпрощатися з вузом;

· Гегель – геніальний філософ;

5. Визначте кількість і якість таких суджень:

· Майже кожна людина має той чи інший талант;

· Вулкани – гори;

· Всі, крім одного, студенти нашої групи добре засвоїли курс логіки;

6. Встановіть розподіленість термінів у таких судженнях(відношення між термінами зобразіть за допомогою кругових схем):

· Деякі звуки - голосні;

· Будь яке поняття має зміст;

· Ніхто не став заперечувати цієї версії;

7. З’ясуйте, які з цих складових висловлювань є «завжди істинними» законами логіки), які – «завжди хибними», а які невизначеними (здійсненими):

· (А^-A) [B (C^F) D];

· (А^B C);

· (A^B^C^-A)^(C D);

· (A B^C) (C D) (A B C -A)$

· (A B)^(C^-C);

· (A C)^(C A)^(D^C^-D);

· (A^B^C^-B);

· (A^B^C -A [A (B^C D)^F];

·

(( (
[A (B^C D)^F];

· [A (B^C D)^F] (A C -A);

· [(A^B^-A) C];

· (A B) (C -C).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти