ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівновага на грошовому ринку та процент

Принципово важливою функцією грошового ринку є забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією грошей. Монетаристи опрацювали декілька теоретичних моделей встановлення грошової рівноваги на основі взаємодії грошової маси, реальних доходів і норми процента.

На рис. 4.1 на горизонтальній осі показано загальну кількість грошей М, на вертикальній — номінальну процентну ставку. Пряма Мs характеризує пропозицію грошей, яка вважається більш сталою (екзогенною) величиною; попит на гроші — змінна величина — лінія Мd. За умов високих процентних ставок суб'єкти ринку переміщують більшу частину своїх грошових залишків (що не приносять доходу) до високодохідних активів.

Рис. 4.1. Грошовий ринок

Перетин ліній Мd і Мs у точці Е визначає не лише момент встановлення рівноваги монетарного ринку, а й показник рівноважної норми процента r0, яка в цьому випадку є похідною величиною. З будь-якою нижчою процентною ставкою рівень попиту на гроші буде перевищувати їх кількісну пропозицію. І навпаки, з будь-якою вищою процентною ставкою пропозиція грошей перевищує рівень попиту. Лише в точці Е пропозиція і попит збігаються, тобто є рівноважними.

Тепер графічно покажемо наслідки зміни в пропозиції або в попиті на гроші, що відбуваються на монетарному ринку (рис. 4.2; 4.3).

Рис. 4.2. Зміни в монетарній політиці

Рис. 4.3. Зміна попиту і пропозиції

Наприклад, у центрального банку виникли побоювання стосовно інфляції, і він вирішив зробити монетарну політику більш жорсткою, продаючи цінні папери і зменшуючи пропозицію грошей (див. рис. 4.2). Переміщення лінії Ms пропозиції грошей ліворуч означає, що за існуючої ставки r0 запас грошей не забезпечує потреби суб'єктів ринку в грошах. Менша пропозиція грошей спричинила надлишковий попит на гроші. Суб'єкти ринку починають продавати свої активи і збільшувати запас грошей. Процентні ставки зростають доти, доки не досягнеться нова рівновага, як показано у точці за нової вищої процентної ставки гг.

Послаблення монетарної політики або зменшення попиту на гроші призводить до протилежних результатів. Якщо центральний банк скуповує на відкритому ринку цінні папери і тим самим збільшує пропозицію грошей, як показано на рис. 4.2, тоді лінія М3 переміститься праворуч. Тепер у точці Е спостерігається надлишок пропозиції грошей. Нова рівновага буде досягнута в точці Е2 за нижчої процентної ставки r2. Таке зниження рівня процентної ставки спонукає суб'єктів ринку тримати активи в грошовій формі, оскільки альтернативна форма розміщення грошей у цінні папери менш приваблива.

Порушення рівноваги на грошовому ринку може спричинятися зміною попиту на гроші. У випадку збільшення реального обсягу виробництва або рівня цін попит на гроші збільшується. На рис. 4.3 лінія попиту переміщується праворуч вгору від Мd до Мd1, підвищуючи при цьому рівноважну процентну ставку до рівня г^. Протилежні випадки мають місце у разі зменшення попиту на гроші через зниження цін або скорочення реального обсягу виробництва.

Отже, на монетарному ринку рівень процентної ставки змінюється в такий спосіб, щоб відновити рівновагу між попитом і пропозицією. Збільшення маси грошей в обігу (грошових залишків) знижує рівноважну процентну ставку. Зростання цін або реальних доходів підвищує рівноважну процентну ставку.

Грошовий ринок та інфляція

У кейнсіанській макроекономічній моделі формою вияву інфляції є динаміка цін, імпульс до зростання яких може виходити як від попиту, так і від пропозиції.

На рис. 4.4 показано лінію сукупного попиту Md і лінію сукупної пропозиції Ms. Лінія сукупного попиту показує рівень випуску продукції і доходів, за яких видатки дорівнюють доходам, а грошовий ринок перебуває в стані рівноваги. Лінія сукупної пропозиції Мв підтверджує, який обсяг продукції господарські агенти готові запропонувати на ринку на відповідному рівні цін. Отже, стан рівноваги на ринку буде перебувати на перетині ліній Md і Ms, у точці Е. У випадку рівноважного рівня цін Рo попит відповідає обсягу продукції Yo, який підприємці готові реалізувати на ринку.

Рис. 4.4. Негативний "шок" пропозиції

Якщо лінія сукупного попиту Md' стрімко підніметься вгору (рис. 4.5), то переважно пристосовуються ціни, а випуск продукції збільшується помірковано,

непомітно. Такий варіант називається "інфляцією попиту", оскільки зростаючий попит підштовхує вгору рівень цін Р'. Причиною зростання цін є надмірний сукупний попит на гроші відносно загальної пропозиції товарів в умовах повної зайнятості.

Рис. 4.5. Зростання грошової маси

Зміни чи порушення, що мають місце у сфері пропозиції (див. рис. 4.4). Припустимо, що ціни на фактори виробництва (на енергоносії) зростають. Щоб покрити свої зростаючі витрати, підприємці намагатимуться продати свою продукцію за вищою ціною. Лінія сукупної пропозиції під впливом зрослих витрат зміщується ліворуч і вгору — з положення Мs у положення Ms'.

Зростання витрат виробництва призводить до утворення нової точки короткострокової рівноваги Е'. Рівень цін зростає з Рo до Р', а реальний випуск продукції зменшується з Yo до У1. Отже, негативні зміни у сфері пропозиції зумовлюють спад виробництва і зростання цін. Такий варіант називається "інфляцією витрат", оскільки ціни зростають за рахунок очікуваного збільшення витрат виробництва.

Запитання для самоконтролю

1. Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки й обсягом маси грошей та обігу?

2. Назвіть фактори, що спричиняють зміни в попиті на гроші.

3. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції?

4. Поясніть, що таке "ринок грошей". Назвіть основні сегменти грошового ринку.

 

5. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою? Поясніть механізм цього зв'язку.

6. Яка залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції? Які будуть наслідки, якщо темпи інфляції випереджатимуть темпи зростання процентної ставки?

7. Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки й обсягом маси грошей в обігу? Як використовує цей механізм центральний банк у своїй грошово-кредитній політиці?

8. Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті процентна ставка знизилась?

9. Поясніть процес грошово-кредитної мультиплікації.

10. Обґрунтуйте мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

Тести

1. Сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляються і перерозподіляються) під впливом попиту та пропозиції різних суб'єктів економіки, це:

а) капітальне фінансування;

б) грошова база;

в) грошовий ринок;

г) потік грошей;

ґ) ринок позикових капіталів,

2. При прямому фінансуванні діють:

а) підканали акціонерного фінансування;

б) підканали зворотного фінансування;

в) підканали опосередкованого фінансування;

г) підканали прямого фінансування.

3. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на:

а) ринок цінних паперів;

б) ринок короткострокових позик;

в) ринок позикових капіталів;

г) ринок короткострокових фінансових активів;

ґ) ринок середньо- і довгострокових позик.

4. За призначенням і ліквідністю фінансових активів грошовий ринок поділяється на:

а) ринок цінних паперів;

б) ринок грошей;

в) ринок капіталів;

г) ринок короткострокових фінансових активів; ґ) ринок середньо- і довгострокових позик.

5. За функціональними ознаками грошовий ринок складається з:

а) ринку цінних паперів;

б) міжбанківського ринку;

в) ринку капіталів;

г) відкритого ринку; ґ) ринку грошей.

 

6. Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є:

а) ставка обов'язкових резервів;

б) рівень цін;

в) рівень реальних доходів;

г) норма процента.

7. Сукупний попит на гроші охоплює:

а) попит на активи;

б) попит на гроші для трансакцій;

в) попит на запас грошей,

8. Попит на гроші залежить від економічних змінних:

а) інфляції;

б) реальних доходів;

в) норми процента;

г) банківських резервів; ґ) рівня цін;

д) грошової бази.

9. Залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою є:

а) прямою;

б) оберненою;

в) зв'язок відсутній.

10. Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна процентна ставка знизилася:

а) зрости;

б) знизитися;

в) залишитися незмінною.

11. Зростання альтернативної вартості зберігання грошей:

а) зменшує номінальний попит;

б) збільшує номінальний попит;

в) не впливає на величину попиту.

12. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші:

а) збільшує попит;

б) зменшує попит;

в) не змінює попиту на реальні залишки грошей.

13. Консолідований показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей:

а) рівень цін;

б) обов'язкові резерви;

в) монетарний ринок;

г) грошова база;

ґ) процентна ставка.

14. Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є:

а) визначення процентних ставок за кредити;

б) визначення норм обов'язкових резервів у НБУ;

в) купівля та продаж зарубіжної валюти;

г) маніпуляції з державними цінними паперами.

 

15. Макроекономічними показниками, які впливають на формування грошової пропозиції, є:

а) грошова база;

б) співвідношення готівки стосовно депозитів;

в) грошово-кредитний мультиплікатор;

г) величина банківських резервів; ґ) операції на грошовому ринку.

16. Грошова база складається:

а) з різниці готівки в обігу та готівки в резервах комерційних банків;

б) з обсягу готівки і депозитів;

в) із суми готівки в обігу, готівки в сейфах і резервів комерційних банків, що є на рахунку в ЦБ.

Задачі

Задача № 1

Допустимо, що величина попиту на гроші (Md, млрд. грн) залежить від розміру ВНП (млрд. грн) і рівня процентної ставки (i, %), так:

Мd = 0,4 ? ВНП - 2? i.

Визначити величину попиту на гроші та з'ясувати, чи збереглася рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція М, становить 30 млрд. грн, а ВНП — 115 млрд. грн, рівень процентної ставки і — 7 %. Визначити швидкість обігу грошової одиниці.

Задача № 2

Знайти значення грошового мультиплікатора М1, якщо розмір грошової бази становить 600 млн грн, а величина грошового агрегату М1 — 1500 млн грн.

Задача № 3

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина — готівкою. Норма резервування становить 40 %. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором Тої?

Задача № 4

Макроекономічна структура споживання та накопичення становить 67 % і 33 % НД відповідно. Приріст інвестицій становить 675 млн грн. Визначити обсяг приросту НД.

Теми рефератів

1. Суть та економічна структура грошового ринку.

2. Поняття попиту та пропозиції на грошовому ринку. Рівновага на грошовому ринку.

3. Канали прямого й опосередкованого фінансування на грошовому ринку.

4. Рівновага на грошовому ринку та процент,

5. Утворення грошей комерційними банками (норма обов'язкового резервування, грошова база, ефект кредитного мультиплікатора ).

Розділ 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти