ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок видачі та погашення кредитів СГД.

Банки ю.о.надають такі найпоширеніші види кредитів:

1)овердрафт, 2)на закупку обладнання, 3)на автотранспорт, 4)на нерухомість, 5)мікрокредитування

6)с/г кредит для купівлі с/г техніки, 7)строковий кредит

8)кредити ЄБРР та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Овердрафт-короткостроковий кредит,який надається надійному клієнту понад залишок на його пот.рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.Зазначена сума перераховується на дебет рахунка клієнта.надається від 14 до 30 календарних днів,а також у формі кред.лінії без строків погашення.

Овердрафт не надають для оплати довгострокових або інвестиційних проектів. Кредит на обладнання-його надають за умови внесення покупцем узгодженої суми продавцеві авансового платежу власними коштами,

підставою є договір купівлі-продажу. Решту суми покупець переоформлює у банку шляхом укладання кред.угоди і вже банк цільовими платежами вносить на рахунок продавця. Автокредит,умови надання аналогічні умовам кредиту на обладнання : 1)авансовий платіж за рахунок позики 2)оплата решти кредиту за рахунок банку

Погашення щомісяця рівними частинами. Сума кредиту може досягати 80% вартості авто. Кредит на нерухомість видається для оплати частинами,що придбавається.З цим видом кредиту банки надають перевагу операціям здійсн. агентствами з нерухомості.В кредит можна придбати таку нерухомість:офісне приміщення, складські приміщення,

торговельні приміщення. Мікрокредитування-цей вид кредиту доступний малим,середнім приватним підпр. і ф.о. Строк інвестування від 3 до 12 міс.Надають кредит в готівковій та безготівковій формі.Без застави цей кредит не обходиться. С/г кредит-призначений для с/г.Надають на закупку Насіння,кормів,худоби,птиці або на придбання ОЗ. Строковий кредит-класична форма фінансування потреб підпр. в оборотних коштах. Кредит надають на поповнення оборотних коштів або рефінансування заборгованості перед ін.. банком

Кредитна лінія ЄБРР-надає кред.лінію від 125 тис. до 2.5 млн. дол..США для малих і середніх приватних підпр.Кредити надаються для короткострокового фінансування на сировину,запасні частини або використання у виробництві.


Порядок видачі та погашення кредитів ф.о.

Кредитування ф.о. здійснюється у формі споживчого кредиту і може бути у вигляді:

1)іпотечноо кредитування на купівлю житла,на будівництво житла власними силами або за допомогою буд.організацій

2)на придбання автомобіля

3)на освіту

4)на ін..цілі


Особливості проведення операцій за схемою кред. лінії,автоматично поновлювального кредиту та овердрафту.

Овердрафт-короткостроковий кредит,який надається надійному клієнту понад залишок на його пот.рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.Зазначена сума перераховується на дебет рахунка клієнта.надається від 14 до 30 календарних днів,а також у формі кред.лінії без строків погашення.Овердрафт не надають для оплати довгострокових або інвестиційних проектів.Механізм овердрафта такий:

1)протягом операційного дня КБ сплачує платіжні доручення з коштів овердрафту в межах ліміту

2)при надходженні коштів на пот.рахунок клієнта автоматично погашається заборгованість

3)% за овердрафтом нараховують на суму від`ємного залишку на пот.рахунку клієнта на кінець операційного дня.

Тобто,якщо заборгованість клієнта за овердрафтом буде погашена надходженням коштів на пот.рахунок в день її виникнення,то % не нараховують.

Кредитна лінія – це юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надавати йому кредити впродовж певного часу (звичайно один рік) у межах зазначеного ліміту.

Кредитні лінії можуть бути відновлю вальні, не відновлювальні (сезонні), відкличні, безвідкличні.

Сезонну кредитну лінію банк відкриває суб'єктові господарювання за періодичної нестачі оборотних коштів, пов'язаної із сезонним характером виробництва або коли потреба у кредитних коштах виникає поступово в міру виконання кредитного проекту.

Відновлювальну кредитну лінію відкривають суб'єктам із безперервним циклом виробництва. У цьому разі кредитні кошти використовуються на . поточні потреби та формування оборотних коштів (придбання товарно-матеріальних цінностей, закупівля сировини, оплата послуг, товарів тощо).

Упродовж дії кредитної лінії позичальник отримує кредитні кошти в межах установленого ліміту, а у кредитній угоді може встановлюватися графік поступового зниження ліміту кредитування.

Ліміт кредитної лінії, строк користування нею, строки погашення боргу визначаються банком з урахуванням кредитоспроможності позичальника, надходжень на його рахунки, планових обсягів виробництва, реалізованої продукції, наявності забезпечення.

Надання кредитних коштів проводиться з кредитного рахунку позичальника шляхом оплати його розрахункових документів.

Револьверний(автоматично поновлюваний)— це позика, що надається банком клієнту в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і відновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту. Револьверний кредит це багаторазово поновлюваний кредит. Постійне відновлення позики в умовах тривалих відносин банку і клієнта — характерна особливість револьверного кредиту. Протягом періоду дії револьверного кредиту клієнт неодноразово позичає і повертає борг. До категорії револьверних кредитів, як правило, включаються позики, що надаються фізичним особам за кредитними картками.Виплата % здійснюється після закінчення терміну дії кред.договору

 


Проблемні кредити,причини їх виникнення та наслідки.Банк. контроль і кред. санкції за невиконання умов кред.договору

Надання банк.кредтів завжди пов’язано з фін.ризиком їх несплати,проблема неповернення боргів виникає у зв’язку з фін.-економ. кризою компанії,падінням продажів,скорочення операц.прибутку,обмеження можливості підпр.обслугов. заборгованості по банк.кредитів.

Проблемним назив. кредит,за яким відсутнє погашення основної суми боргу та %.

Сьогодні на ринку банк. послуг банки масово продають проблемні кредити.

Ст.44 ЗУ»Про банки і банк. діяльність» щодо управління кред. ризиками визначає,шо банк зобов’язаний створити адекватну систему управління ризиками,для цього банки створюють діючі комітети:

1)Кред.комітет-щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків.

2)Комітет з питань управління активами і пасивами-щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибут.активів і приймає рішення щодо % ставки за кредит.

3)Тарифний комітет-щомісяця аналізує співвідношення собівартості банк.послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів,відповідає за політику банку з питань операційних доходів.


Характеристика векселів, їх види та реквізити.

Вексель – цінний папір, який є інструме-нтом комерц. кредиту, що виступає у вигляді відстроченого платежу за надані товари та послуги.

Вексель – це цін. папір, суворо встанов-леної форми,що засвідчує безумовне грош. зобов’язання векселедавця спла-тити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

Види: 1) прості-зобовязання однієї особи виплатити зазначену суму коштів ін.. особі за поставлені товари чи надані послуги. 2) переказні- наказ позичальни-ку виплатити певну суму коштів пред’явнику векселя. Є ремі-тент(векселедерж),трасант(векселедавець), трасат(сплачує за перек. векселем).Є комерційні і фінансові.

Реквізити: найменування «Вексель»; просте і нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму; зазначення строку платежу; зазначення місця платежу; найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснений платіж; дата і місце складання векселя; підпис векселедавця (простий і нічим не зумов-лений наказ сплатити певну суму; на-йменування платника - +для переказного)


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти