ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Одеський регіональний інститут державного управління

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

Кафедра менеджмент організацій

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з дисципліни: Гроші та кредит
спеціальність: 6.030601 "Менеджмент"
напряму підготовки: менеджмент
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалаврз менеджменту
форма навчання: денна, заочна

 

 

Одеса, 2012


 

УДК 336 (075.8)

ББК 65.9 (4)26я73

 

 

Гроші та кредит. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012. – 37 с.

Робоча навчальна програма складена на основі анотації дисципліни «Гроші та кредит».

 

Розробники: к.е.н., доц. Яцкевич І.В., каф. менеджмент організації, ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

 

Рецензенти:

 

Програму затверджено на засіданні каф. менеджмент організації

Протокол № _

від “_” серпня 2012 р.

Завідувач кафедри: Ахламов А.Г.

 

 

Програму схвалено науково-методичною радою Інституту:

Протокол № _

від “_” серпня 2012 р.

Голова науково-методичною радою Інституту: Ахламов А.Г.

 


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Денна Заочна
Кількість кредитів 3,5 3,5
Кількість модулів    
Кількість змістових модулів    
Загальна кількість годин для вивчення дисциплін
Кількість годин на лекцій
Кількість годин на практичні заняття
Кількість годин на семінарські заняття    
Кількість годин на лабораторні заняття    
Кількість годин на самостійні заняття

 


 

ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Предметом навчальної дисципліни є: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі державного регулювання грошово-кредитного ринку.

 

Метою вивчання навчальної дисципліни є: надання знань з теорії грошей та кредиту, умов ефективного використання грошово-кредитних відносин в процесі фінансово-господарської діяльності підприємств, а також формування практичних навичок у студентів для використання їх в практичній діяльності спеціалістів-менеджерів по управлінню підприємствами та організаціями, а саме:

- сформувати та поглибити уявлення про сутність і функції фінансів, їх роль у розподільчих процесах;

- вивчення сукупності фінансових відносин, які виникають при утворенні, розподілі й використанні фінансових ресурсів;

- розвити уміння здійснювати ретроспективний аналіз фінансових процесів і їх регулювання.

 

Завданнями навчальної дисципліни є:

- розкрити сутність грошей як фундаментальної категорії грошово-кредитних відносин та розкрити їх роль в механізмі функціонування конкурентної ринкової економіки;

- визначити основні принципи, методи та інструменти державного регулювання грошово-кредитного ринку для врахування його в практичній роботі менеджера;

- сформувати у студентів уявлення про грошовий обіг та розвиток грошових систем в умовах становлення інформаційного суспільства;

- надати знання з теорії кредиту та кредитних відносин;

- сформувати у студентів вміння використовувати основні принципи теорії грошей та кредиту з метою фінансового забезпечення розвитку підприємств, установ та організацій;

- проаналізувати та узагальнити світовий досвід формування та функціонування грошово-кредитних відносин та ознайомити з ним студентів для подальшого використання в професійній діяльності


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Гроші як економічна категорія.

Основні теорії походження грошей. Еволюційна та раціоналістична теорії походження грошей. Історичні форми грошей. Домінуючі концепції сутності грошей. Металістична теорія грошей. Номіналістична та кількісна теорія грошей. Сучасні уявлення про сутність грошей. Основні принципи сучасного монетаризму.Функції грошей. Гроші як міра вартості. Функція грошей як засобу обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб накопичення. Функція світових грошей. Роль грошей в умовах переходу до ринкової економіки.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

Тема 2. Грошовий оборот та його структура.

Суть грошового обороту. Структура грошового обороту. Поняття грошового обігу. Принципи організації грошового обороту в Україні. Принципи організації безготівкових розрахунків. Закон грошового обігу. Грошові агрегати.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

 

Тема 3. Грошові системи та їх основні риси.

Грошова система та її основні елементи. Основні типи грошових систем. Біметалізм. Монометалізм. Золотомонетний, золото злитковий, золотодевізний стандарти. Грошова система України.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема 4. Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.

Суть, види та причини інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Форми і методи антиінфляційної політики. Інфляція в Україні та її вплив на соціально-економічні процеси. Грошовіреформи.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема 5. Державне регулювання грошового обігу.

Види грошово-кредитної політики держави. Методи грошово-кредитного регулювання. Операції центрального банку на відкритому ринку. Пруденційне регулювання банківської сфери.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема7. Форми кредиту.

Основніформи кредиту. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Лізінговий кредит. Іпотечний кредит. Нормативно-законодавча база в Україніщодокредитування.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Денна форма навчання

 

Вид заняття Назви розділів, тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекції Практ. заняття Семінар. заняття Сам. робота Форма контролю
Лекція № 1 Гроші як економічна категорія.      
Лекція № 2 Грошовий оборот та його структура      
Практичне заняття № 1 Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей      
Лекція № 3 Грошові системи та їх основні риси      
Лекція №4 Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.      
Практичне заняття № 2 Грошовий оборот та грошові системи. Інфляція та державне регулювання грошового обігу      
Лекція №5 Державне регулювання грошового обігу.      
Лекція № 6 Кредит: сутність, функції      
Практичне заняття № 3 Сутність, основні теорії та функції кредиту      
Лекція №7 Форми кредиту      
Лекція № 8 Види та різновидності кредиту      
Практичне заняття № 4 Форми, види та різновидності кредиту      
Лекція № 9 Фондова біржа та ринок цінних паперів.      
Лекція № 10 Види цінних паперів та розвиток ринку цінних України.      
Практичне заняття № 5 Види та ринок цінних паперів України      
Лекція № 11 Позичковий капітал та його функції.      
Лекція № 12 Поняття кредитної системи. Види та операції комерційних банків.      
Практичне заняття № 6 Позичковий капітал та кредитна система      
Лекція № 13 Небанківські фінансово-кредитні інститути      
Лекція № 14 Валютна система і валютні відносини.      
Практичне заняття №7 Небанківські фінансово-кредитні інститути. Валютна система та валютні відносини      
Лекція № 15 Міжнародні розрахунки та кредитні відносини.      
Лекція № 16 Банківський процент.      
Практичне заняття № 8 Міжнародні розрахунки та міжнародний кредит. Банківський процент      
Усього     Іспит

Заочна форма навчання

Вид заняття Назви розділів, тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекції Практ. заняття Семінар. заняття Сам. робота Форма контролю
Лекція № 1 Гроші як економічна категорія.      
Лекція № 2 Грошовий оборот та його структура      
Практичне заняття № 1 Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей      
Лекція № 3 Грошові системи та їх основні риси        
Лекція №4 Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.        
Практичне заняття № 2 Грошовий оборот та грошові системи. Інфляція та державне регулювання грошового обігу        
Лекція №5 Державне регулювання грошового обігу.        
Лекція № 6 Кредит: сутність, функції      
Практичне заняття № 3 Сутність, основні теорії та функції кредиту      
Лекція №7 Форми кредиту        
Лекція № 8 Види та різновидності кредиту        
Практичне заняття № 4 Форми, види та різновидності кредиту        
Лекція № 9 Фондова біржа та ринок цінних паперів.        
Лекція № 10 Види цінних паперів та розвиток ринку цінних України.        
Практичне заняття № 5 Види та ринок цінних паперів України        
Лекція № 11 Позичковий капітал та його функції.        
Лекція № 12 Поняття кредитної системи. Види та операції комерційних банків.      
Практичне заняття № 6 Позичковий капітал та кредитна система        
Лекція № 13 Небанківські фінансово-кредитні інститути        
Лекція № 14 Валютна система і валютні відносини.        
Практичне заняття №7 Небанківські фінансово-кредитні інститути. Валютна система та валютні відносини        
Лекція № 15 Міжнародні розрахунки та кредитні відносини.        
Лекція № 16 Банківський процент.        
Практичне заняття № 8 Міжнародні розрахунки та міжнародний кредит. Банківський процент        
Усього     Іспит

 


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 НА ТЕМУ:

«Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей»

 

Мета: закріпити знання щодо теоретичних та методологічних основ грошових теорій та відносин.

Завдання:

- розвити логічне мислення, здатність будувати предметно-логічні зв’язки;

- вивчити причини виникнення монетаристської теорії грошей;

- розвити здатність будувати систему зв’язків між економічними явищами як гроші та грошова система;

- вивчити сутність категорії„функція” грошей

 

Порядок проведення заняття:

Самостійна робота: підбір необхідних матеріалів, опрацювання літературних і документальних джерел.

Аудиторна робота: Групова дискусія з наступних питань:

1. Сутність та необхідність грошей

2. Які концепції походження грошей ви знаєте?

3. Що таке раціоналістична концепція походження грошей?

4. Розкрийте зміст кількісної теорії грошей.

5. Які напрямки кейнсіанської теорії грошей ви знаєте?

6. Що таке гроші?

7. Роль К. Маркса у розвитку теорії грошей.

8. Причини виникнення монетаристської теорії грошей.

9. Зміст монетарзму як напрямку економічної теорії

10. Сучасні монетаристські теорії грошей

11. Розбіжності монетаристів щодо питання про роль держави у грошовій сфері

12. Сучасний синтез теорії грошей

13. Суть функції грошей

14. Функція грошей як міра вартості

15. Що таке масштаб цін?

16. Функція грошей як засіб обігу

17. Функція грошей як засіб платежу

18. Взаємозв’язок функцій грошей як засобу накопичення і засобу обігу

19. Функція грошей як засіб нагромадження

20. Функція грошей як світових

21. Основні функції грошей та особливості реалізації функції грошей в сучасних умовах

22. Еволюція золота як світових грошей

Модернізація. Позитивні результати з відповідей тестового контролю:

1. Визначити сутність грошей. Гроші – це :

a) Загальний еквівалент та реальна міра вартості

b) Субстанція ,що має внутрішню вартість , еквівалентну вартості товарів

c) Специфічний товар , що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар , тобто є загальним еквівалентом

d) Рядовий товар, що протистоїть іншим товарам

 

2. Значення кількісної теорії грошей міститься у таких положеннях :

a) Товарні ціни визначаються внутрішньою вартістю, властивого товарам

b) Відношення між кількістю грошей в обігу та рівнем товарних цін

c) Ціна товарів та вартість грошей визначається тільки абсолютною кількістю товарів та грошей

d) Вартість грошей не залежить від кількості грошей

 

3. Для подолання економічної кризи 30-х років ХХ ст.. Дж. Кейнс рекомендував :

a) Не втручатися державі у стимулювання попиту

b) Змінити податкову політику та структуру державних витрат, скерованих на підвищення зайнятості та стимулювання попиту

c) Здійснювати політику „ дешевих грошей” , не допускаючи існування інфляції в межах , які не стримують зростання виробництва

d) Найкращий засіб зміцнити економічну систему - послабити і розкласти валютну систему шляхом інфляції

 

4. Матеріалістична теорія грошей – це напрямок про сутність грошей, що :

a) Підкреслює реальність сучасних грошей, зв’язок їх купівельної спроможності із золотом

b) Вважає гроші тільки знаками вартості ,умовними розрахунковими одиницями

c) Вважає гроші продуктом держави і вартість грошей вважається тим, що на них написано

d) В основі лежать паперові гроші

 

5. В чому ви бачите зміст монетаристської теорії грошей? В її основі лежить :

а) ідея державного регулювання ринкової економіки

б) твердження про те ,що в період економічного спаду слід збільшувати масу грошей в обігу

в)положення про те, що маса грошей в обігу – не ефективний інструмент регулювання ринкової економіки

г) твердження про те, що масу грошей слід збільшувати щорічно на декілька відсотків і не залежно від економічного циклу

 

6. До монетаристів - градуалістів слід віднести :

а) монетаристів, що стоять на позиції абсолютної гнучкості цінового механізму

б) монетаристи, що відстоюють первісне значення самостійності суб’єктів економічної діяльності

в) вважають, що ефективне використання грошей в економіці можливо , якщо здійснювати поступове і стабільне зниження темпів зростання грошової маси в обігу

г) вважають, що в боротьбі проти інфляції слід використовувати фінансові важелі стримання доходів

 

7. В ринковій еволюції гроші можуть бути використані як засіб :

а) виконання бартерних операцій

б) міжнародних грошей

в) адміністративного регулювання економічними процесами

г) задоволення власних потреб юридичних осіб

 

8. Суть функції грошей, як міри вартості :

а) бажанні сторін продати або купити товар визначається його мінова вартість чи та сума грошей, якою товар оцінюється на ринку , і задовольняє обох суб’єктів цієї операції

б) в якій гроші виступають як посередник в обміні товарів, забезпечують їх обіг і при товарному обміні, кожний з учасників операції отримує потрібну йому споживчу вартість

в) забезпеченні грошима перебігу товарів від виробництва до споживання, після чого вони виходять з обігу, а гроші залишаються в обігу, переходячи від одного суб’єкта до іншого

г) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між

Командна робота:

1. Розглянути сутність грошей в розрізі концепцій походження грошей та форм власності.

2. Вивчити, які положення монетаристської теорії позитивно та негативно впливають на економіку країн.

3. Побудувати схему класифікації функції грошей, виявити взаємозв’язки між функціями грошей.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

Методичні рекомендації:

Самостійна робота є основним засобом засвоєння слухачем навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Час, відведений для самостійної роботи слухача становить близько 1/3 обсягу годин, відведених для вивчення навчальної дисципліни, і в навчальну роботу викладача зі слухачем не обліковується.

Викладач визначає зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє засоби проведення її поточного та підсумкового контролю, здійснює перевірку якості самостійної роботи слухача.

Види самостійної роботи слухача (те, що підлягає оцінюванню):

- самостійне опрацювання тем чи окремих питань за програмою навчальної дисципліни;

- виконані індивідуальні навчально-практичні завдання (творчі роботи, есе, аналітичні огляди тощо);

- підготовка до семінарських і практичних занять;

- підготовка письмового реферату з виступом на семінарі;

- виступи на наукових конференціях, методологічних семінарах за проблематикою навчальної дисципліни;

- публікації у фаховому виданні з актуальних питань дисципліни, яка вивчається.

Самостійна робота слухача забезпечується наступними навчально-методичними засобами:

- підручниками;

- навчально-методичними посібниками;

- конспектами лекцій;

- інтерактивними засобами навчання, у тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Для самостійного опрацювання слухачем також рекомендується відповідна наукова література та періодичні видання.

Регулярний контроль виконання завдань для самостійної роботи здійснюється викладачем шляхом проведення поточного та підсумкового контролю; перевірки якості СРС на індивідуальних заняттях, аналізу результатів самостійної роботи кожного слухача.

 

Питання, які виносяться для самостійного вивчення слухачами:

1. Загальне визначення предмета теорії грошей.

2. Необхідність грошей.

3. Основні концепції походження грошей.

4. Кількісна теорія грошей.

5. Кейнсіанські напрямки теорії грошей.

6. Роль К. Маркса у розвитку теорії грошей.

7. Причини, що зумовили виникнення монетаристської теорії грошей.

8. Зміст монетаризму, як напрямку економічної теорії.

9. Сучасні монетаристські теорії грошей.

10. Суть функції грошей.

11. Функція грошей як міри вартості.

12. Функція грошей як засіб обігу.

13. Функція грошей як засіб платежу.

14. Функція грошей як засіб нагромадження.

15. Функція грошей як світових.

16. Суть і структура грошового обороту.

17. Грошовий обіг.

18. Готівковий грошовий оборот.

19. Безготівковий грошовий оборот.

20. Форми грошей, що знаходяться в обігу.

21. Кредитні гроші.

22. Що таке вексель та порядок розрахунків.

23. Порядок розрахунків за допомогою чеків.

24. Паперові гроші.

25. Що таке грошова маса.

26. Швидкість обігу грошей.

27. Закони грошового обігу.

28. Сталість грошей та механізм її забезпечення.

29. Поняття грошової системи та її елементи.

30. Основні типи грошової системи.

31. Методи державного регулювання грошового обігу.

32. Суть біметалізму.

33. Що таке монометалізм?

34. Національний банк України, його функції.

35. Комерційні банки та їх функції.

36. Суть інфляції.

37. Причини інфляції.

38. Види та форми інфляції.

39. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

40. Форми та методи антиінфляційної політики.

41. Грошові реформи.

42. Суть та еволюція позичкових капіталів.

43. Джерела позичкового капіталу.

44. Структура ринку позичкового капіталу.

45. Роль ринку позичкового капіталу.

46. Ринок позичкового капіталу в Україні.

47. Натуралістична теорія кредиту.

48. Капіталотворча теорія кредиту.

49. Марксистські концепції теорії кредиту.

50. Суть кредиту.

51. Типи відносин кредиту.

52. Особливості концепцій кредиту.

53. Розвиток форм кредитних відносин.

54. Види кредитів.

55. Банківський кредит.

56. Комерційний кредит.

57. Державний кредит.

58. Споживчий кредит.

59. Перерозподільна функція кредиту.

60. Емісійна функція кредиту.

61. Контрольна функція кредиту.

62. Суть та види цінних паперів.

63. Ринок цінних паперів.

64. Класифікація ринку цінних паперів.

65. Фондова біржа.

66. Формування ринку цінних паперів в Україні.

67. Суть кредитної системи.

68. Структура кредитної системи.

69. Основні положення системи кредитування.

70. Механізм системи кредитування.

71. Основні принципи кредитування.

72. Форми забезпечення кредитів.

73. Що таке застава?

74. Строки користування кредитами.

75. Методи надання кредитів.

76. Види кредитної лінії.

77. Способи сплати кредитів.

78. Види процентних ставок.

79. Роль кредитних відносин в підприємствах АПК.

80. Особливості механізму забезпечення потреби в кредитах для аграрного сектору.

81. Необхідність та шляхи удосконалення системи кредитного обслуговування АПК.

82. Практика кредитного забезпечення підприємств АПК в країнах з розвинутою економікою.

83. Види фінансово-кредитних інститутів та їх функції.

84. Суть, вити та функції лізингу.

85. Кредитні спілки.

86. Зовнішньоекономічні відносини.

87. Валютні відносини як основа їх кредитних відносин.

88. Валютні відносини та валютні системи.

89. Валютний курс.

90. Суть та практика міжнародних розрахунків.

91. Валютні обмеження.

92. Роль та функції МВФ.

93. Класифікація валютних ринків.

94. Розвиток валютної системи України.

95. Міжнародні фінансово-кредитні установи.

Перелік методичної літератури:

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях. Навчальний посібник за редакцією Б.Л. Луціва. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1999. – 156 с.

3. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – 210 с.

4. Гроші та кредит. За ред. Савлука М.І. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

7. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

8. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

10. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

11. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

12. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

13. Основы банковского дела. Под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

14. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

15. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

16. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

17. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

18. Фінанси сільськогосподарських підприємств. За ред. Дем’яненка М.Я. – К.: УАЕ, 2000. – 605 с.

19. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

20. Юрченко І.О. Фінансово-кредитна та грошова система. – К.: Вища школа, 1994. – 288 с.

21. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна завдання навчальної дисципліни „Фінанси” є формою самостійної роботи слухача і має на меті поглибити та закріпити знання отриманні в процесі навчання.

Виконання роботи рекомендується за такою схемою:

- вибір теми і розробка структури роботи;

- аналіз літератури та інших джерел з питань економічної теорії

- написання та оформлення роботи.

Структура роботи: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, використана література. особливу увагу слід приділяти посиланням у тексті та правильному оформленню списку використаних джерел.

Рекомендований обсяг роботи – 10 - 15 друкованих сторінок комп’ютерного набору.

Індивідуальна завдання має засвідчити, що слухач уміє працювати над літературою, здатен вивчати кращий досвід роботи державних установ, уміє аналізувати його, узагальнювати та робити правильні висновки та інше.

 

Приблизна тематика індивідуальних творчих робіт:

 

1. Світовігроші.Генезисзолотаяксвітовихгрошей.

2. Монетивдавнину.

3. ЕлектроннігрошівУкраїні.

4. ГрошовийобороттагрошовіпотокивУкраїні.

5. Основніринки,щовзаємопов’язуютьсягрошовимоборотом.

6. Закон кількостігрошей,необхідноїдляобігутавикористанняїхвимогвУкраїні

7. Рольбанківськоїсистемивформуванніпропозиціїгрошей.

8. МіжбанківськавалютнабіржаУкраїнитаїївливнагрошовийринок.

9. ГрошовасистемаУкраїнитаїїрозвиток.

10. ГрошовареформавУкраїні.

11. ОсобливостіінфляціївУкраїні.

12. Методипроведенняантиінфляційноїполітики вУкраїні.

13. РозвитоквалютноїсистемиУкраїни.

14. Еволюціявалютнихсистем.

15. Сутністькількісноїтеоріїгрошейтапричиниїівиникнення.

16. Трансакційнийваріанткількісноїтеоріїгрошей.

17. Кембриджськаверсіякількісноїтеоріїгрошей.

18. ВкладДж.Кейнсаурозробкукількісноїтеоріїгрошей.

19. Монетаризмтайогосучаснезастосування.

20. РозвитоккредитувекономіціУкраїни(наприкладіоднієїзгалузей).

21. РолькредитуустановленніринковоїекономікиУкраїни.

22. ФормитавидикредитувУкраїні.

23. Позиковийвідсотоктафакторийогодиференціації.

24. СпоживчийкредитвУкраїні.

25. Класифікаціяіхарактеристикафінансовихпосередників.

26. Функціїфінансовихпосередників.

27. АналіздіяльностінедержавнихпенсійнихфондівУкраїни.

28. Аналіздіяльностістраховихкомпаній,основніопераціїтафункції.

29. Кредитніспілкиякрізновидкооперативів.

30. Інвестиційнікомпаніїтаінвестиційніфонди,кредитуваннямалихтасередніхфірм.

31. Розвитоккредитно-фінансовихінститутіввУкраїні.

32. Проаналізуйтепозитивнійнегативнірисидержавнихіприватнихпенсійнихфондів.

33. НаціональнийбанкУкраїни.Йогоструктураіфункції.

34. Грошово-кредитнаполітикаНБУ.

35. Незалежністьцентрального банку

36. БанківськасистемаУкраїни(стантаперспективирозвитку).

37. КомерційнібанкиУкраїни(аналіздіяльностінайбільшихбанківУкраїни).

38. Індикаторифінансовоїбезпекибанківськоїсистеми(наприкладікооперативнихбанків).

39. РольіноземнихкредитівурозвиткуекономічногопотенціалуУкраїни.

40. ТранснаціоналізаціябанківськоїсистемиУкраїни.

41. ЗначенняіноземнихінвестиційдлярозвиткунаціональноїекономікиУкраїни.

42. УкраїнатаМВФвXXIст.:перспективатанапрямидіяльності.

43. УкраїнатаЄБРР:формиспівробітництватаперспективиспівпраці.

Перелік методичної літератури:

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях. Навчальний посібник за редакцією Б.Л. Луціва. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1999. – 156 с.

3. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – 210 с.

4. Гроші та кредит. За ред. Савлука М.І. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

7. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

8. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

10. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

11. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

12. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

13. Основы банковского дела. Под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

14. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

15. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

16. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

17. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

18. Фінанси сільськогосподарських підприємств. За ред. Дем’яненка М.Я. – К.: УАЕ, 2000. – 605 с.

19. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефекти

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти