ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Національної академії державного управління при Президентові України

Кафедра менеджмент організацій

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з дисципліни: Гроші та кредит
спеціальність: 6.030601 "Менеджмент"
напряму підготовки: менеджмент
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалаврз менеджменту
форма навчання: денна, заочна

 

 

Одеса, 2012


 

УДК 336 (075.8)

ББК 65.9 (4)26я73

 

 

Гроші та кредит. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012. – 37 с.

Робоча навчальна програма складена на основі анотації дисципліни «Гроші та кредит».

 

Розробники: к.е.н., доц. Яцкевич І.В., каф. менеджмент організації, ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

 

Рецензенти:

 

Програму затверджено на засіданні каф. менеджмент організації

Протокол № _

від “_” серпня 2012 р.

Завідувач кафедри: Ахламов А.Г.

 

 

Програму схвалено науково-методичною радою Інституту:

Протокол № _

від “_” серпня 2012 р.

Голова науково-методичною радою Інституту: Ахламов А.Г.

 


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Денна Заочна
Кількість кредитів 3,5 3,5
Кількість модулів    
Кількість змістових модулів    
Загальна кількість годин для вивчення дисциплін
Кількість годин на лекцій
Кількість годин на практичні заняття
Кількість годин на семінарські заняття    
Кількість годин на лабораторні заняття    
Кількість годин на самостійні заняття

 


 

ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Предметом навчальної дисципліни є: економічні, організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі державного регулювання грошово-кредитного ринку.

 

Метою вивчання навчальної дисципліни є: надання знань з теорії грошей та кредиту, умов ефективного використання грошово-кредитних відносин в процесі фінансово-господарської діяльності підприємств, а також формування практичних навичок у студентів для використання їх в практичній діяльності спеціалістів-менеджерів по управлінню підприємствами та організаціями, а саме:

- сформувати та поглибити уявлення про сутність і функції фінансів, їх роль у розподільчих процесах;

- вивчення сукупності фінансових відносин, які виникають при утворенні, розподілі й використанні фінансових ресурсів;

- розвити уміння здійснювати ретроспективний аналіз фінансових процесів і їх регулювання.

 

Завданнями навчальної дисципліни є:

- розкрити сутність грошей як фундаментальної категорії грошово-кредитних відносин та розкрити їх роль в механізмі функціонування конкурентної ринкової економіки;

- визначити основні принципи, методи та інструменти державного регулювання грошово-кредитного ринку для врахування його в практичній роботі менеджера;

- сформувати у студентів уявлення про грошовий обіг та розвиток грошових систем в умовах становлення інформаційного суспільства;

- надати знання з теорії кредиту та кредитних відносин;

- сформувати у студентів вміння використовувати основні принципи теорії грошей та кредиту з метою фінансового забезпечення розвитку підприємств, установ та організацій;

- проаналізувати та узагальнити світовий досвід формування та функціонування грошово-кредитних відносин та ознайомити з ним студентів для подальшого використання в професійній діяльності


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Гроші як економічна категорія.

Основні теорії походження грошей. Еволюційна та раціоналістична теорії походження грошей. Історичні форми грошей. Домінуючі концепції сутності грошей. Металістична теорія грошей. Номіналістична та кількісна теорія грошей. Сучасні уявлення про сутність грошей. Основні принципи сучасного монетаризму.Функції грошей. Гроші як міра вартості. Функція грошей як засобу обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб накопичення. Функція світових грошей. Роль грошей в умовах переходу до ринкової економіки.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

Тема 2. Грошовий оборот та його структура.

Суть грошового обороту. Структура грошового обороту. Поняття грошового обігу. Принципи організації грошового обороту в Україні. Принципи організації безготівкових розрахунків. Закон грошового обігу. Грошові агрегати.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

 

Тема 3. Грошові системи та їх основні риси.

Грошова система та її основні елементи. Основні типи грошових систем. Біметалізм. Монометалізм. Золотомонетний, золото злитковий, золотодевізний стандарти. Грошова система України.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема 4. Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.

Суть, види та причини інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Форми і методи антиінфляційної політики. Інфляція в Україні та її вплив на соціально-економічні процеси. Грошовіреформи.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема 5. Державне регулювання грошового обігу.

Види грошово-кредитної політики держави. Методи грошово-кредитного регулювання. Операції центрального банку на відкритому ринку. Пруденційне регулювання банківської сфери.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — Віра-Р, 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 748 с.

Тема 6. Кредит: сутність, функції.

Необхідність кредиту. Сутність кредиту. Основні теорії кредиту. Натуралістична теорія кредиту. Капіталотворча теорія кредиту. Перерозподільча та відтворювальна концепції кредиту. Фондова теорія кредиту.Перерозподільча функція кредиту. Функція заміщення дійсних грошей кредитними операціями. Емісійна і контрольна функції кредиту

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

 

Тема7. Форми кредиту.

Основніформи кредиту. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Лізінговий кредит. Іпотечний кредит. Нормативно-законодавча база в Україніщодокредитування.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти