ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Презентація досліджених питань.

Додаткові джерела:

1. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 НА ТЕМУ:

«Грошовий оборот та грошові системи. Інфляція та державне регулювання грошового обігу»

 

Мета: закріпити знання щодо грошового обороту, грошової системи та інфляції.

 

Завдання:

- вивчити структуру грошового обороту;

- навчитись логічно відносити форми грошей до існуючих форм грошового обороту;

- вивчити закони грошового обігу та швидкість обігу грошей;

- розглянути різноманітні типи грошових систем;

- вивчити причини інфляції та методи її запобігання.

 

Порядок проведення заняття:

Самостійна робота: підбір необхідних матеріалів, опрацювання літературних і документальних джерел.

Аудиторна робота: Групова дискусія з наступних питань:

1. 1.Що таке грошовий оборот , його структура?

2. Готівково-грошовий обіг та основні принципи його організації ?

3. Види готівкових грошей?

4. Безготівковий грошовий оборот?

5. Особливості безготівкових розрахунків?

6. Основні форми безготівкових розрахунків?

7. Переваги та недоліки різних форм безготівкових розрахунків?

8. Що таке кредитні гроші?

9. Що ми відносимо до електронних грошей?

10. Що таке банкнота?

11. Що таке білонна монета?

12. Особливості використання депозитних грошей?

13. Що таке грошові потоки ?

14. Суть та особливості використання чеків та векселів?

15. Грошова маса , її склад та чинники.

16. Що таке грошові агрегати?

17. Структура грошової маси?

18. Аналіз швидкості обігу грошей?

19. Грошова маса в Україні?

20. Закони грошового обігу?

21. Вплив швидкості обігу грошей на грошову масу і сталість грошей?

22. Сталість грошей і механізм її забезпечення?

23. Суть грошової системи

24. Основні елементи грошової системи

25. Основні типи грошових систем та їх еволюція

26. Створення і розвиток грошової системи України

27. Суть біметалізму

28. Що таке монометалізм?

29. Зміст відкритої грошової системи

30. Яка різниця між ринковою та неринковою грошовими системами?

31. Державне регулювання грошової сфери

32. НБУ, його основні функції

33. Комерційні банки та їх функції.

34. Суть інфляції.

35. Теоретичні концепції інфляції.

36. Теорії інфляції.

37. Причини та види інфляції.

38. Форми інфляції.

39. Що таке інфляція попиту. Інфляційний цикл.

40. Суть інфляції витрат.

41. Показники вимірювання інфляції.

42. Особливості інфляційного процесу в Україні.

43. Методи стабілізації грошових систем

44. Форми і методи анти інфляційної політики.

45. Суто грошових реформ.

46. Грошова реформа на Україні.

47. Класифікація грошових реформ.

Модернізація. Позитивні результати з відповідей тестового контролю:

1.Вкажіть, що слід розуміти під грошовим обігом:

а) товарний обіг

б) сукупність готівкових та безготівкових розрахунків

в) сукупність платежів , що виконуються без використання готівкових грошей

г) система безготівкових розрахунків

д) сукупність всіх платежів за товари та послуги

е) форму організації грошового обігу

 

2. Які засоби чи інструменти платежів не застосовуються в безготівкових розрахунках:

а) векселі

б) чеки

в) облігації

г) акредитиви

д) платіжне доручення

е) меморіальні ордери

ж) платникові картки

 

3. Вкажіть правильне визначення терміну „вексель” :

а)доручення покупця банку постачальника здійснити оплату з рахунків постачальника

б) письмове зобов’язання сплатити вказану суму у відповідний термін власнику векселя

в) комбінований документ , який містить вимогу постачальника та доручення платника

г) доручення одного банку іншому здійснювати залік взаємної заборгованості

 

4. На яких основних принципах не базуються сучасні безготівкові розрахунки:

а) відкриття в банках одного поточного рахунку однією юридичною особою

договірних умовах

в) недоторканість залишків на поточних рахунках з боку сторонніх осіб

г) відкриття в банках необмеженої кількості поточних рахунків однією юридичною особою

д) всі розрахунки здійснюються на підставі письмових банківських документів

е) усі відповіді вірні

 

5. Які обов’язкові документи не повинні бути в платіжних документах:

а)дата

б) реквізити банку-відправника

в) П. І. Б. Директора підприємства

г) номер рахунку платника

д) сума, що перераховується

е) коротка характеристика господарської операції

 

6.Маса грошей в обігу не залежить від:

а) емісійної політики центрального банку

б) швидкості обігу грошей

в) накопичень та заощаджень

г) цінової політики держави

д) політики державних закупівель

е) залежить від всіх перелічених варіантів

 

7. Грошова маса – це:

а) угрупування певної категорії грошових форм відповідно до рівня ліквідності

б) сукупність грошей в усіх формах , що перебувають в економічному обороті на визначений момент часу

в) вклади фізичних та юридичних осіб на депозитних рахунках у комерційних рахунках

г) готові гроші та банківські вклади до запитання

 

8. До грошової маси не належать:

а) чекові вклади

б) „майже гроші” (строкові вклади та облігації)

в) векселя

г)паперові гроші

д) розмінні монети

е) усі належать

 

9. Суть закону грошового обігу міститься у положеннях :

а) закон грошового обігу встановлює кількість грошей , необхідних для обігу товарів

б) визначає кількість грошей в країні

в) визначає необхідну масу платіжних засобів на протязі певного періоду

г) випуск грошових знаків повинен бути обмеженим тою кількістю , в якій дійсно оберталось би золото

 

10. Сталість грошей – це :

а) їх мінова вартість, що виражається у певній кількості товарів чи послуг, які можна купити за грошову одиницю

б) період, протягом якого можна купити певну кількість товарів чи послуг

в ) постійність їх мінової вартості або чим довший період, протягом якого можна купити одну і ту ж масу товарів чи послуг

г) частота переходу грошей від одного суб’єкта грошових відносин до іншого при обслуговування економічних операцій.

 

11. Що ми не відносимо до основних елементів грошової системи?

а) масштаб цін

б) порядок емісії грошей

в) ринок цінних паперів

г) валютний курс

д) найменування грошової одиниці

 

12. Які характеристики ми відносимо до ринкового типу грошової системи:

а) вводяться картки, талони, лімітуються кредити, здійснюється контроль за грошовими надходженнями і витратами

б) вільно функціонують грошові знаки, але зберігаються деякі обмеження на рівні банків, здійснюється контроль за рухом грошей економічними методами

в) відсутні обмеження на проведення в країні валютних операцій

г) передбачаються валютні обмеження

 

13. Вкажіть основні методи контролю і регулювання грошового обігу:

а) НБУ не володіє монопольним правом емісії готівкових грошових знаків

б) комерційні банки самостійно проводять і регулюють крупні операції

в) НБУ визначає обсяги грошової маси , необхідної для країни в той чи інший період

г) НБУ визначає функції комерційних банків, що самостійно і необмежено проводять валютні операції

 

14. Вкажіть основні наслідки інфляції:

а) зростання реальних доходів населення

б) зниження цін

в) зростання курсу національної валюти

г) збільшення накопичень та заощаджень фізичних та юридичних осіб

д) наростання спекулятивних тенденцій в економіці

 

15. Що таке гіперінфляція:

а) явище , при якому відбувається значне знецінення грошей , спад виробництва ,зростання безробіття

б) стрибкоподібне знецінення грошей на 20-300% на рік.

в) знецінення грошей біля 1000% на рік, розходження цін та заробітної плати

г) знецінення грошей на 10-20 %, гроші дуже швидко матеріалізуються в товари

 

16. Що таке деномінація?

а) обмін усіх старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахуванням цін, тарифів , заробітної плати.

б) знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою.

в) оголошення державою знецінення грошових знаків недійсними.

г) підвищення кусу вартості національної валюти щодо іноземної.

 

17. За зовнішніми ознаками інфляцію розрізняють :

а) повзуча

б) прихована

в) галопуюча

г) гіперінфляція

 

Командна робота:

1. Поділити форми грошей за видами грошового обороту.

2. Зробити аналіз швидкості обігу грошей.

3. Скласти схему класифікації грошових систем за певними ознаками.

4. Побудувати криву Фігіпса ( інфляція та безробіття).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти