ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мінімальні стандартні правила

Поводження з в’язнями

Резолюція Економічної і Соціальної Ради ООН

СІ (ХХIV) від 31 липня 1957 р.

Та 2076 (LХІІ) від 13 травня 1977 р.

(Витяг)

6. 1) Нижченаведені правила слід застосовувати неупереджено. Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних та інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, сімейного становища або соціального стану неприпустима.

2) З іншого боку, треба поважати релігійні переконання та моральні засади в’язнів, які належать до тих чи інших груп населення.

Релігія

 

41. 1) У заклади, де є досить велика кількість в’язнів, що належать до однієї конфесії, слід призначати кваліфікованого служителя даного культу або дозволяти йому відправляти там відповідні обряди. Якщо є можливість, а кількість таких в’язнів значна, такого служителя треба призначати на певний час.

2) Кваліфікований служитель культу, який призначається або допускається в заклад на основі пункту 1, повинен мати можливість регулярно проводити релігійні обряди та у відведений для цього час періодично відвідувати наодинці в’язнів, які належать до його конфесії, для бесід на релігійні теми.

3) В’язнів не можна позбавляти можливості доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії. З іншого боку, якщо в’язень протестує проти відвідування його служителями культу, до його побажань треба ставитися з повною повагою.

42. У межах досяжного кожен в’язень повинен мати можливість задовольняти свої релігійні потреби, беручи участь у релігійних обрядах у стінах закладу, і мати в своєму розпорядженні релігійні писання, властиві його віросповіданню.

Поводження з в’язнями

...

66. 1) З цією метою треба вжити всіх придатних засобів, включаючи релігійне обслуговування в країнах, де це можливо, навчання, професійну підготовку та орієнтацію, вивчення конкретних соціальних випадків, консультації щодо працевлаштування, фізичне виховання і зміцнення характеру. Причому треба враховувати індивідуальні потреби в’язня, його соціальне минуле, історію його злочину, його фізичні й розумові здібності та можливості, його темперамент, тривалість терміну його ув’язнення і його можливості після звільнення.

...

Освіта і відпочинок

 

77. 1) В’язням, що здатні мати з цього користь, слід забезпечувати можливість подальшої освіти, включно з релігійним вихованням у країнах, де таке допускається. Навчання неграмотних і молоді слід вважати обов’язковим, і органи тюремного управління повинні звертати на це особливу увагу.

Закон України

"Про міліцію"

(Витяг)

Стаття 2. Основні завдання міліції

Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;

охорона і забезпечення громадського порядку;

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власності від злочинних посягань;

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.

 

Стаття 3. Принципи діяльності міліції

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.

... У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань.

(Частина третя статті 3 в редакції Закону № 2484-12 від 19. 06. 92).

...

Стаття 5. Діяльність міліції

Та права громадян

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуман­не ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, ра­сової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

... Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не мо­жуть бути виконані покладені на неї обов’язки, й зобов’я­зана дати їм пояснення з цього приводу.

...

Стаття 11. Права міліції

Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які пору­шують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати перед­бачені цим Законом заходи примусу...

...16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і ор­ганізацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, за­побігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили.

...

Стаття 20. Правове становище

Працівників міліції

Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади. Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання громадянами і службовими особами.

м. Київ, 20 грудня 1990 року.


Тестові завдання

 

 

1. Який з підходів є релігієзнавчим:

 

а) дослідник відчуває свій суб’єктивний релігійний зв’язок з об’єктом вивчення;

б) дослідник ставиться нейтрально до об’єкта вивчення.

 

2. Яке з визначень релігії, на ваш погляд,

є найбільш повним:

 

а) віра в існування душі та духів;

б) комплекс вірувань і практичних дій, за допомогою яких люди намагаються спілкуватися з реальністю, що знаходиться за межами повсякденного досвіду;

в) віра в існування потойбічного світу;

г) відчуття зв’язку з Абсолютом.

 

3. Позначте стрілками, до якого з розділів

релігієзнавства відноситься

вивчення зазначених проблем:

 

1. Історія релігії.

2. Психологія релігії.

3. Соціологія релігії.

4. Філософія релігії:

а) пояснення сутності й природи релігії, гносеологічний аналіз релігії, дослідження гносеологічних коренів релігійної свідомості;

б) визначення ролі й місця релігії в суспільстві, її соціальних функцій, структури релігійної надбудови; дослідження релігії на рівні функціонування соціальної групи й на рівні особистості;

в) сфера психічних особливостей віруючих, їхнього внутрішнього світу, дослідження релігійних уявлень і почуттів, емпіричне вивчення психіки окремих особистостей і груп;

г) історія виникнення й еволюція окремих релігій в усій розмаїтості їхніх особливостей, у їхній хронологічній послідовності.

 

4. "Бог і природа є одна й та ж матерія,

один і той же простір, одна і та ж причина,

що однаково діє повсюдно" (Дж. Бруно).

Як називається філософська концепція, що

цілком розчиняє божество в матеріальному

світі?

 

а) матеріалізм;

б) ідеалізм;

в)деїзм;

г) пантеїзм;

ґ) атеїзм.

 

5. Виберіть риси, що відрізняють релігію

від філософського ідеалізму:

а) звертання до теоретичного мислення;

б) первинність духовного;

в) персоніфікація надприродних істот;

г) абсолютизація світового деміурга;

ґ) опора на віру;

д) наявність релігійного культу й релігійних організацій;

е) опора на тексти "священних книг";

ж) наявність елементів позитивних знань.

 

6. Серед функцій релігії в житті суспільства

є формування певної системи норм і цінностей, специфікою яких є збереження і зміцнення

віри в надприродне. Це функція:

 

а) світоглядна;

б) інтеґративна;

в) реґулятивна;

г) компенсаторська.

 

7. Виберіть основні структурні частини

релігійного комплексу:

а) церква;

б) релігійний культ;

в) священні книги;

г) релігійні організації;

ґ) релігійна свідомість;

д) релігійна психологія;

е) релігійна віра.

 

8. Знайдіть взаємозв’язок ранніх релігійних

вірувань із явищами, властивими сучасним

світовим релігіям:

1. Анімізм.

2. Фетишизм.

3. Тотемізм.

4. Магія:

а) шанування "чорного каменя" у Каабі;

б) віра в ангелів, архангелів, чортів тощо;

в) шанування ікон, мощів;

г) таїнство причастя.

 

9. Визначте, які з названих рис сучасних релігій

є залишками шаманізму:

 

а) віра в існування потойбічного світу;

б) наявність професійних служителів культу;

в) уявлення про те, що священик перебуває в особливих відносинах зі світом духів;

г) елементи екзальтації;

ґ) виконання магічних обрядів.

 

10. Визначте основні риси, властиві пізнім

національно-державним релігіям:

 

а) значні масштаби впливу в межах однієї держави;

б) існування тільки за давніх часів;

в) велика живучість;

г) політеїзм;

ґ) монотеїзм;

д) єдність політеїзму й монотеїзму;

е) спрощення жертвоприношень;

є) розвиненість учень про загробне вшанування.

 

11. Вищий церковний ієрарх у православ’ї:

 

а) патріарх;

б) митрополит;

в) архімандрит;

 

12. Виберіть характерні риси таких

напрямків буддизму:

1. Хінаяна.

2. Махаяна.

3. Тибетський буддизм (ламаїзм):

а) Будда – утілення вічного світового принципу;

б) аскетичний шлях порятунку;

в) досягнення стану Бодхісатви;

г) шанування Будди як реальної людини, яка за допомогою власних зусиль досягла просвітління;

ґ) з’єднання махаяни з місцевою релігією бон (форма шаманізму);

д) масове поширення інституту лам.

 

13. У яких релігіях шануються

священні книги:

 

1. Біблія (Старий і Новий Завіти).

2. Танах (Старий Завіт).

3. Веди.

4. Коран.

5. Авеста.

6. Даодецзин:

а) даосизм;

б) іслам;

в) іудаїзм

г) індуїзм;

ґ) зороастризм;

д) християнство.

 

14. Пророк, який дав іудеям Тору (Закон):

 

а) Авраам;

б) Ісаак;

в) Мойсей;

г) Давид;

ґ) Ісус.

 

15. Основна ідея книги Танах:

а) прихід іудеїв у землю обітовану;

б) богообраність іудейського народу, договір з Богом;

в) гріхопадіння людей;

г) вихід із землі Єгипетської.

 

16. Ідеям раннього християнства близькі

ідеї іудео-християнської секти:

 

а) терапевтів;

б) фарисеїв;

в) єссеїв.

17. Відповідно до релігійної точки зору,

Христос постраждав на хресті:

а) через зрадництво учня;

б) заради спокути первородного гріха;

в) через переслідування іудеїв.

 

 

18. Загальнохристиянський (апостольський)

Символ віри розроблено:

 

а) у працях "отців церкви";

б) на Нікейському й Константинопольському соборах;

в) у Новому Завіті.

 

19. Поділ християнських церков на західне

(католицьке) і східне (православне)

християнство відбувся:

 

а) у V ст. під час падіння західної Римської імперії;

б) у 1054 році;

в) у XVI в. (період Реформації).

 

20. Хресне знамення здійснюється:

 

1. У православ’ї.

2. У старообрядництві.

3. У католицизмі:

а) п’ятьма перстами – символ п’яти ран, завданих Христу під час розп’яття;

б) трьома перстами, що є символом трьох іпостасей Бога (Бог Син, Бог Отець, Бог Дух Святий);

в) двома перстами – подвійна природа Христа – Божа й людська.

 

21. Виберіть напрямки пізнього

протестантизму:

 

а) баптизм;

б) лютеранство;

в) англіканство;

г) п’ятидесятництво;

ґ) кальвінізм;

д) адвентизм;

е) методизм;

є) анабаптизм;

ж) свідки Єгови;

з) інші (допишіть).

 

22. Основні принципи культової

практики ісламу:

 

а) визнання єдинобожжя і пророчої місії Мухаммеда (шахада);

б) п’ятиразова молитва (намаз);

в) ритуальне обмивання (визнання очисної сили води);

г) податок на користь бідних (зак’ят);

ґ) шанування леґендарного пророка Ібрахіма (Авраама);

д) паломництво до святих місць (хадж);

е) священна війна (джихад), як з невірними, так і з власною недосконалістю;

є) пост (саум);

ж) шанування зображень Аллаха і пророків.

 

23. Виберіть загальні віросповідні

особливості протестантизму:

а) порятунок особистою вірою;

б) поклоніння іконам, мощам, святим;

в) Біблія – єдине джерело одкровень;

г) особливе поклоніння ченцям;

ґ) принцип загального священства всіх віруючих;

д) спрощення культово-обрядової сторони;

е) демократизація церковного життя (виборність священиків).

 

24. Розбіжність між двома основними

напрямками в ісламі відбулася

через таку причину:

 

1. Шиїти.

2. Сунніти:

а) імам – глава світської та релігійної влади – обирається і призначається віруючими;

б) імам є таким за своєю сутністю, завдяки Божій благодаті (як нащадок Мухаммеда).

25. Для давньоукраїнської

(давньослов’янської) традиції

характерна віра в:

 

а) лісовиків, вампірів, берегинь, русалок, домовиків;

б) Роду і Рожаниць;

в) дріад, німф, океанід, сильфід та ін.

26. За часів князя Володимира головне

місце в пантеоні богів займав:

 

1) Велес;

2) Сварог;

3) Даждьбог;

4) Перун;

5) Мокош.

Він був богом:

а) неба й вогню, ковальського ремесла;

б) сонця й життя;

в) скотарства;

г) воїнства й грому.

 

27. Активну участь у боротьбі українського

народу проти національно-релігійного та

соціального гніту з боку польської шляхти й

католицької церкви в XVI ст. брали:

а) православні монастирі;

б) православні священики;

в) церковні братства.

 

28. Леґендарний апостол, що, відповідно до

леґенди, хрестив територію майбутньої Русі:

 

а) Іван;

б) Петро;

в) Андрій.

 

29. Особливостями української

греко-католицької церкви є:

 

а) визнання католицької догматики;

б) визнання православної догматики;

в) візантійський (східний) обряд;

г) католицька культово-обрядова система;

ґ) автокефальність (самостійність);

д) інше (допишіть).

30. Служителів язичницького культу

слов’яни називали:

 

а) друїдами;

б) брахманами;

в) волхвами.

 

31. Згідно з ісихазмом богопізнання

можливе завдяки:

 

а) інтелекту;

б) містичному спогляданню в чернечому подвижництві.

 

32. Релігійна духовність українця:

 

а) екстравертивна;

б) кордоцентрична;

в) інтровертивна.

33. Розкол у православ’ї України

у 90-х роках мав причиною:

а) протест проти великоросійського шовінізму;

б) догматично-культові розбіжності;

в) прагнення до національної та державної самостійності.

34. На мій погляд, вимогам сучасної людини

найбільше відповідає така релігія (філософія):

 

а) православ’я;

б) кришнаїзм;

в) баптизм;

г) харизматична церква;

ґ) дзен-буддизм;

д) багаїзм;

е) свідки Єгови;

ж) греко-католицька церква;

з) Агні-йога;

і) інше (допишіть).

Відповіді

1 – б; 2 – б; 3 – 1г, 2в, 3б; 4а; 4 – г; 5 – в, ґ, д, е; 6 – г; 7 – б, г, ґ, е; 8 – 1б, 2а, 3г, 4в; 9 – б, в, г; 10 – а, в, д, е, є; 11 – а; 2а, в; 3д, ґ; 13 – 1д, 2в, 3г, 4б, 5ґ, 6а; 14 – в; 15 – б; 16 – в; 17 – б; 18 – б; 19 – б; 20 – 1б, 2в, 3а; 21 – а, г, д, е, ж; 22 – а, б, г, д, є; 23 – а, в, ґ, д, е; 24 – 1б, 2а; 25 – а, б; 26 – 4г; 27 – в; 28 – в; 29 – а, в; 30 – в; 31 – б; 32 – б; 33 – в.


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти