ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КОДИ ПРАЦІВНИКІВ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ

 

 

 

 

№ п/п Назва ознаки Коди Повний код
Порядковий Серійний Десятковий

Початкові дані. В складі РСС містяться наступні структурні під­розділи з такою кількістю працюючих:

 

 

Контора правління 15 чол.
Роздрібні підприємства  
2.1 Продмаг 7 чол.
2.2 2.3 Універмаг 18 чол.
Універсам 5 чол.

 


Підприємства громадського харчування  
3.1 Кафе 9 чол.
3.2 Ресторан 12 чол.
3.3 Столова №1 6 чол.
3.4 Столова №2 8 чол.
Заготівельні підприємства  
4.1 Заготпункт№1 6 чол.
4.2 Заготпункт №2 10 чол.

ЗАВДАННЯ 3. Побудуйте вищі класифікаційні групування зага­льнодержавного класифікатора промислової і сільськогосподар­ської продукції (ЗКП) для класу 85 «Швейні товари».

Початкові дані. Назви швейних виробів класу 85 ЗКП: шерстяні па-* льто і півпальто; чоловічі костюми із шерстяної тканини; жіночі плаття; плаття із шовкових тканин для дівчат; шкільна форма із ше­рстяної тканини для хлопчиків; халати робочі з бавовнянопаперової тканини; комбінезони для новонароджених із нетканих матеріалів.

При виконанні завдання 3 слід скористатися класифікатором товарів групи «Взуття».

ЗАВДАННЯ 4. Розробити код одиниць виміру матеріальних цін­ностей згідно заданої системи кодування.

Початкові дані. На підприємстві використовуються такі одиниці виміру матеріальних цінностей: вартісні — гривні, копійки; лі­нійні — сантиметр, дециметр, метр, кілометр; об'ємні — літр, кубічний метр, кубічний дециметр; одиниці маси — тона, цент­нер, кілограм, грам, міліграм; натуральні — штука, флакон, ру­лон, пачка, коробка, упаковка.

ЗАВДАННЯ 5. При побудові коду, захищеного натуральним роз­рядом, розрахованим за модулем 11, обчислити контрольні роз­ряди для таких кодів:

 


ЗАВДАННЯ 6. Навести приклади трьох штрихових кодів товарів, виготовлених в Україні, дати повну характеристику товарів від­повідно до структури коду і показати порядок обчислення конт­рольного розряду коду.

Методичні вказівки

Застосування персональних комп'ютерів для обробки еконо­мічної інформації пред'являє певні вимоги до форми подання економічної інформації.

Щоб зменшити затрати на обробку інформації, слід попере­дньо її стиснути (подати в більш компактній формі, закодувати). Кодування прискорює запис даних на машинні носії, передачу інформації по каналах зв'язку і дозволяє здійснити стандартиза­цію всієї системи документації.

Відомо, що кодування — це процес присвоєння умовних по­значень різноманітним об'єктам. Сукупність правил, котрі визна­чають систему знаків і порядок їх використання для позначення об'єктів, називається системою кодування. Під кодом розуміють умовне, побудоване за визначеними правилами позначення об'єкта у вигляді знаку або системи знаків (букв, цифр або їх сполучення). Кількість знаків в кодовому позначенні визначає довжину коду.

Кодування необхідне для виконання таких процедур при розв'язку задач на комп'ютерах: ідентифікація вхідних даних (однозначне визначення даних незалежно від їх походження, ор­ганізації та зберігання), пошук та групування даних за тими ж критеріями, за якими реалізуються алгоритми обчислення ре­зультатних показників; друк результатів обробки в вихідних до­кументах в певній послідовності і у формі, пристосованої для сприймання цих результатів людиною.

Об'єктами класифікації і кодування є економічні показники або значення окремих реквізитів цих показників.

В даний час на практиці застосовуються різноманітні системи кодування: порядкова і серійна, розрядна (десяткова) і комбіно­вана системи.

Для ефективного функціонування АІС необхідне єдине інфо­рмаційне забезпечення, котре дає можливість розв'язувати задачі в рамках АІС, а також забезпечує взаємодію різних АІС шляхом обміну інформацією.

 


Розв'язок проблеми інформаційної взаємодії АІС базується на застосуванні загальнодержавних і галузевих класифікаторів тех-ніко-економічної інформації.

Під класифікаторами розуміють систематизовані назви груп класифікаційних групувань, об'єктів, ознак класифікації і їх ко­дові позначення.

Із загальнодержавних класифікаторів найбільший інтерес представляє загальнодержавний класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції (ЗКП). ЗКП складається з двох блоків — ідентифікації і назви, — як класифікаційних ознак, так і конкретної продукції. Загальна формула структури повного ко­дового позначення продукції за ЗКП показана на рис. 3. 


Рис. 3. Структурна формула коду за ЗКП

Позначення:

X — класифікаційна ознака з цифровим алфавітом коду;

В — класифікаційна ознака з буквенним кодом;

0 — порядковий код з цифровим алфавітом;

«+» — знак відображення ієрархічного зв'язку.

Ідентифікаційний блок побудований з використанням шести-рівневої ієрархічної системи класифікації, послідовної і парале-


льної системи кодування десятьма цифровими десятковими зна­ками, а також ідентифікації об'єктів в межах класифікаційних групувань і включає класифікаційну та ідентифікаційну частини.

Класифікаційна частина класифікатора складається з вищих класифікаційних груп (ВКГ). Приєднання до ВКГ ідентифікацій­ної частини дає ЗКП в повній номенклатурі.

Необхідно знати, що ВКГ класу 85 «Швейні вироби» побудо­вані з використанням п'ятирівневої ієрархічної системи кодуван­ня, послідовної і паралельної системи кодування (хх + х + х +:х +:х). Послідовність класифікаційних ознак така: 2 знаки — ознака га­лузевої приналежності; один знак — ознака виду одягу; один знак — ознака виробу; один знак — ознака матеріалу (паралельне кодування); один знак — вікова ознака.

Виділені такі види одягу: одяг верхній, костюми і платтєві ви­роби, вироби білизняні і одіяла, головні убори, вироби робочі і спеціального призначення, вироби швейні тощо.

Види тканин: бавовняні тканини, льяні тканини, штучна шкі­ра, шерстяні тканини, шовкові тканини, неткані плівкові матеріа­ли, неткані матеріали. Види вікових груп: чоловічі, жіночі виро­би, вироби для хлопчиків і дівчат шкільного віку, вироби для хлопчиків і дівчат дошкільного віку, вироби для новонародже­них, вироби для дітей.

В результаті виконання завдань повинні бути засвоєні загальні принципи різних систем класифікації і кодування номенклатур ознак економічної інформації і методика проектування класифі­каторів.

Проектування класифікаторів необхідно здійснювати в такому порядку:

1. Встановити внутрішню класифікацію номенклатурних ознак.

2. Знайти підлеглість ознак при ієрархічній системі класифі­кації або встановити набір незалежних ознак (фасетів) при бага-тоаспектній класифікації.

3. Побудувати граф типу «дерево» — визначити набір фасетів.

4. Скласти систематизований перелік елементів кодованої множини з врахуванням встановленої класифікації.

5. Вибрати раціональну систему і метод кодування.

6. Присвоїти кодові позначення елементам кодованої множи­ни при побудові кодових позначень окремих елементів, які вхо­дять в склад фасета, враховувати використання найбільш раціо­нальної системи кодування;

7. Заповнити таблиці кодових позначень елементів множин.


Граф класифікаційної множини потрібно подати у вигляді, показаному на рис. 4.Вище класифікаційне групування

Ранг 1

Ранг 2

Ранг З


Рис.4. Граф класифікаційної множини

Структуру класифікаторів, побудованих за багатоаспектною класифікацією, подайте у вигляді набору фасетів з заданням дов­жини кожного фасету.

 

 

  Фасет 1 ... Фасет 2
X X ... X X X
             

Захист від помилок, які з'явилися в процесі проставлення ко­дів в документації, первинної обробки, підготовки і передачі да­них, вводі інформації в ПК досягається шляхом введення в стру­ктуру коду контрольного числа.

В загальнодержавних класифікаторах контрольне число коду об'єкта найчастіше є однорозрядним і розраховується за модулем 11. Суть методики розрахунку контрольного числа така.

Кожному розряду коду, починаючи із старшого, присвоюється вага у вигляді послідовних чисел натурального ряду.

 

Розряд коду dt d1 d2 d3 d4 d5 d6
Вага розряду wі 5

Далі контрольне число обчислюється за формулою:


де


ціла частина від ділення на 11.


Контрольне число має один розряд, тобто КЧ = 0, 1, 2,..., 9. Якщо при розрахунку КЧ одержують залишок, рівний 10, то для забезпечення однорозрядного КЧ необхідно зробити його повто­рний розрахунок, застосовуючи іншу послідовність ваг:

 

Розряд коду dі, dі, d1 d2 d3 d4 d5 d6
Вага розряду wі, wі

Якщо при повторгому розрахунку КЧ залишок від ділення ви­являється рівним 10, то контрольне число приймається рівним 0. Приклад. Потрібно визначити котрольне число коду 290304. В цьому випадку ваги цифр коду будуть такими:

 

dt
wі


 


 (залишок 1)

 


КЧ = 56 - 11 • 5 = 1

Штриховий код являє собою послідовність темних і світлих смуг різної ширини. Інформацію несуть відносні розміри ширини світлих і темних смуг та їх сполучення, причому відносна шири­на смуг строго обумовлена. Темні смуги називаються штрихами, а світлі — проміжками (пропусками). Ширина штрихів та пропу­сків визначається кратною одиницею ширини штриха коду (мо­дулем); так само визначається і висота штрихів і пропусків. Пев­на сукупність штрихів і пропусків називається знаком і відоб­ражає законодавче позначення визначеного символу будь-якого


алфавіту. Сполучення знаків, включаючи і допоміжні, відобра­жають інформаційний код. Зчитування штрихового коду здійс­нюється спеціальними пристроями (сканерами) різних типів. Ко­жному виду товару присвоюється номер, який складається з 13 цифр. Перші дві цифри (зчитування виконується зліва направо) визначають державу, де вироблений даний товар; наступні 5 цифр — фірму (підприємство) — виробника; ще 5 розрядів ви-• значають назву товару та його окремі споживчі властивості; остання цифра коду контрольна і використовується для перевірки правильності зчитування коду сканером.

Можливий варіант, коли для коду держави відводиться 3 зна­ки, а для коду підприємства — 4 знаки. Найчастіше код держави присвоюється Асоціацією EAN (European Article Numbering — Європейська система кодування товарів). Подамо деякі коди держав, товари яких найчастіше пропонуються на ринку України.

Таблиця 4

ФРАГМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

 

Код Країна Код Країна
00-09 США і Канада Угорщина
20-29 Резерви EAN Фінляндія
30-37 Франція 640-691 Ізраїль
Болгарія Ізраїль
400-440 Німеччина Мексика
460-469 Росія Бразилія
Тайвань 80-83 Італія
Естонія Іспанія
Україна Куба
45-49 Японія Словаччина
Великобританія Югославія
Греція Туреччина
Бельгія і Люксембург Південна Корея
Данія Таїланд
Польща 90-91 Австрія
Румунія Австралія

Розрахунок контрольного розряду коду виконується в такій послідовності:


1. Обчислюємо суму цифр, які розташовуються на парних по­зиціях коду.

2. Результат множимо на 3.

3. Обчислюємо суму цифр, які розташовуються на непарних позиціях коду.

4. Знаходимо суму результатів 2-ої та 3-ої дії.

5. Контрольне число обчислюється як різниця між кінцевою сумою (дія 4) і вищим числом, яке максимально наближене до кі­нцевої суми і кратне 10.

Приклад. Розглянемо штриховий код 4820000570107 роз­чинної кави «Галка», виділимо і проінтерпретуємо його ком­поненти:

482 — Україна;

0000 — без ідентифікації виробника:

57010 — 100 % натуральна розчинна кава, енергетична цін­ність 250—300 ккал (ГОСТ 29148-91).

Остання цифра коду 7 — контрольне число. Розглянемо поря­док розрахунку контрольного числа:

1. 8 + 0 + 0 + 5 + 0 + 0=13.

2. 13 • 3=39

3. 4 + 2 + 0 + 0 + 7+1=14.

4. 39+14=53.

5. 60-53=7.

Під час виконання завдання споживчі властивості товарів потрібно характеризувати відповідно до Державного класифі­катора продукції та послуг, т. 1. (Київ, Держстандарт України, 1998).

При виконанні завдання рекомендуємо користуватися літера­турою [1, 2, 4, 22].Висновки

Класифікатори і коди призначені для формування на персональних комп'ютерах зведених даних, які ви­користовуються для прийняття управлінських рішень. Передбачається ведення різноманітних класифікаторів в пам'яті комп'ютера, які використовуються для авто­матичного заповнення первинних документів і отри­мання зведених підсумків.


ТЕМА З

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти