ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПОСТАНОВКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАДАЧІ

Мета. Проробити на ПК основні питання організації авто­матизованої обробки даних на автоматизованому робочо­му місці спеціалістів торговельного підприємства в рамках єдиної інтегрованої системи обробки економічної інформа­ції на підприємстві; розвинути навики застосування тео­ретичних знань, отриманих при формалізації економічних задач, які розв'язуються на ПК.

Контрольні питання

1. Які визначальні фактори вибору структури задач торгове­льного підприємства? Дайте їм коротку характеристику.

2. Які Ви знаєте основні етапи постановки економічної задачі?

3. Охарактеризуйте етапи постановки економічної задачі.

4. Яка роль замовника в постановці економічної задачі?

5. Які властивості алгоритмів розв'язку економічних задач? Дайте коротку характеристику алгоритмам, з якими Ви знайомі.

6. В чому полягає значення технології постановки економіч­ної задачі для подальшого проектування АІС?

Завдання для лабораторних занять і самостійної роботи

ЗАВДАННЯ 1. Спроектувати постановку задачі обліку реалізова­ного попиту.

Початкові дані. В кожній секції відділу «Взуття» здійснюється облік попиту за даними чеків ЕККА, які включають такі реквізи-

4*


ти: групу товарів, номенклатурний номер (код) товару, споживчу характеристику товару (ріст, розмір), код постачальника.

Нормативно-довідкова інформація містить довідник товарів.

Вихідна машинограма містить інформацію про реалізацію то­варів по декадах поточного місяця та включає реквізити: поста­чальника, назву товару, розмір, ріст, кількість продажу за декаду, кількість продажу з початку місяця, питому вагу продажу товарів за кількістю з початку місяця.

ЗАВДАННЯ 2. Спроектувати постановку задачі обліку реалізова­ного попиту на гуртовій базі.

Початкові дані. Вхідною інформацією є масив реалізації товару (MRT), який містить такі реквізити: номер і дату документу, код складу, код покупця, код товару, назву товару, ціну товару, оди­ницю виміру, кількість та суму реалізації товару, підсумок за су­мою реалізації товару (разом до розрахунку).

Нормативно-довідковою інформацією для розв'язку задачі є: довідник товарів, довідник одиниць виміру, довідник торгове­льних підприємств і організацій, довідник підрозділів гуртової бази.

В результаті розв'язку задачі видається відомість «Облік реа­
лізованого попиту за____ рік по гуртовій базі» і формується ви­
хідний масив REAL. Відомість містить такі реквізити: назву то­
вару, ціну товару, назву одиниці виміру, запаси товару на
початок місяця (кількість, сума), поступило за місяць (кількість,
сума), реалізовано за місяць (кількість, сума), з початку року (кі­
лькість, сума), % нереалізованих товарів (за сумою).

ЗАВДАННЯ 3. Спроектувати постановку задачі прогнозування попиту методом кореляційно-регресивного аналізу.

Початкові дані. Вхідною інформацією задачі є масив REAL, опи­саний як вихідний в завданні 2.

Нормативно-довідковою інформацією служить довідник това­рів, описаний в завданні 6, довідник одиниць виміру, довідник покупців та постачальників.

В результаті розв'язку задачі видається вихідна машинограма

«Прогноз попиту за_____ рік по гуртовій базі», яка містить такі

реквізити: назву товару, одиницю виміру, середньозважену ціна, реалізований попит (за три попередні роки), прогноз попиту на наступний рік.


 

ЗАВДАННЯ 4. Спроектувати постановку задачі прогнозування попиту методом трендових моделей.

Вхідна і вихідна інформація задачі описана в завданні 3.

ЗАВДАННЯ 5. Спроектувати постановку задачі розрахунку міст­кості ринку і частки підприємства на ньому.

ПОЧАТКОВІ ДАНІ.

• Масив статистичних даних про виробництво товарів у країні (VIR), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, вироблено (в натуральних і вартісних показниках).

• Масив статистичних даних про запаси товарів на складах підприємства (ZAPP), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, запаси (в натуральних і вартісних показни­ках).

• Масив статистичних даних про запаси товарів у торгівлі (ZAPT), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, запаси (в натуральних і вартісних показниках).

• Масив статистичних даних про експорт товарів (EKS), який містить реквізити: період, код країни покупця, код товару, код одиниці виміру, експорт (в натуральних і вартісних показниках).

• Масив статистичних даних про імпорт товарів (IMP), який містить реквізити: період, код країни постачальника, код товару, код одиниці виміру, імпорт (в натуральних і вартісних показни­ках).

• Масив постачання (DOG), який містить такі реквізити: пері­од, код постачальника, код покупця, номер угоди, код товару, код одиниці виміру, кількості по періодах, код виду ціни, ціна товару за угодою, умови постачання.

• Масив продажу (PROD), який містить такі реквізити: період, код, код постачальника, код покупця, код операції руху товару, обгрунтування продажу (номер угоди, номер накладної), код то­вару, код одиниці виміру, кількість, код виду цін, ціна, націнки, знижки, вартість товару, вартість тари, транспортні витрати, ПДВ, підсумок по документу за вартістю товару і тари.

• Довідник товарів DTOV, який містить реквізити: код товару, код одиниці виміру, назва товару, термін зберігання.

В результаті розв'язку задачі формується вихідний масив міст­кості ринку і частки підприємства на ньому, який записується на Диск, а також машинограма «Динаміка часток товарів підприємст­ва на ринку». Відомість містить такі реквізити: товар, код товару, частки ринку в % за попередні роки, висновок про частку ринку.

 


ЗАВДАННЯ 6. Спроектувати постановку задачі розрахунку по­треби у товарах.

Початкові дані.

• Масив норм споживання товарів на душу населення (NSPO), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, вид норми, норму споживання на душу населення.

• Масив статистичних даних про кількість населення (NAS), який містить реквізити: період, код регіону (області), кількість.

• Довідник товарів (DTOV), який містить реквізити: код това­ру, код одиниці виміру, назву товару, термін зберігання.

В результаті розв'язку задачі формується вихідний масив роз­рахунку потреби у товарах, який зберігається на диску, а також вихідна машинограма «Відомість потреби в плодоовочевій про­дукції по області на наступний рік». Відомість містить такі рекві­зити: назву товару, норму споживання на душу населення, про­гнозну кількість населення на наступний рік, прогнозну потребу в товарі на наступний рік (тис. тон).

ЗАВДАННЯ 7. Спроектувати постановку задачі «Аналіз забезпе­ченості ринку плодоовочевою продукцією по області в заданому році».

Початкові дані.

• Масив NSPO, реквізити якого описані в завданні 6.

• Масив DTOV, реквізити якого описані в завданні 6.

• Довідник сегментів ринку (DSEG), який містить реквізити: код регіону, назву, характеристику, період;

• Масив нормативної потреби в товарах (POTTVN), який міс­тить реквізити: період, код ринку, код товару, код одиниці вимі­ру, сегмент ринку, код групи споживачів, потребу в товарі (у на­туральних і вартісних показниках);

• Масив статистичних даних про фактичний продаж товарів (PRODTF), який містить реквізити: період, код регіону, код това­ру, код одиниці виміру, фактичний продаж (у натуральних і вар­тісних показниках);

• Масив PROD, який містить реквізити: період, код підприєм­ства, код постачальника продукції, код операції руху товарів, код покупця, обгрунтування продажу (номер угоди, номер наклад­ної), код товару, код одиниці виміру, кількість, код виду цін, ці­ну, націнки, знижки, вартість товару, вартість тари, транспортні витрати, ПДВ, підсумки по документу за вартістю.


 

Вихідним документом задачі є «Відомість забезпеченості рин­ку плодоовочевою продукцією по області в заданому році», яка включає реквізити: назву товару, підсумки (по області, по фірмі), нормативна потреба (в тис. тон), фактична реалізація в заданому році (тис. тон), відхилення (тис. тон), частка на ринку.

ЗАВДАННЯ 8. Спроектувати постановку задачі «Аналіз кон'юнк­тури ринку на товари підприємства AT «Електрон» за заданий квартал заданого року».

ПОЧАТКОВІ ДАНІ.

• Масив статистичних даних про виробництво товарів (VIR), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, вироблено (у натуральних і вартісних показниках).

• Масив статистичних даних про запаси товарів (ZALP), який містить реквізити: період, код товару, код одиниці виміру, запаси (у натуральних і вартісних показниках).

• Масив PROD, який містить реквізити: період, код підприєм­ства, код постачальника товарів, код операції руху товарів, код покупця, обгрунтування продажу (номер договору), номер доку­менту, код продукції, код одиниці виміру, кількість, код виду цін, ціна, націнки, знижки, вартість товарів, вартість тари, транспорт­ні витрати, ПДВ, всього по документу за вартістю.

• Довідник товарів DTOV, який описаний у завданні 6.

В результаті розв'язку задачі формується «Відомість аналізу кон'юнктури ринку на товари підприємства AT «Електрон» за зада­ний квартал заданого року», яка містить: назву товару, запаси на початок періоду (шт.), обсяги виробництва і продажу товару (шт.) по місяцях заданого кварталу, запаси на кінець періоду (шт.), харак­теристику попиту (стабільний, підвищений, зменшений).

ЗАВДАННЯ 9. Спроектувати постановку задачі «Управління то­варними запасами».

Початкові дані.

• Масив прогнозованої реалізації товарів, який описаний у за­вданні 3.

• Масив товарів у дорозі (MTD), який містить реквізити: код торговельного підприємства, код постачальника, код товару, код виду обігу, код одиниці виміру, номер угоди, план поступлення за період в кількісних та вартісних показниках, фактичне поступ­лення в кількісних та вартісних показниках.


• Масив товарів сезонного зберігання, який формується на підставі переліку товарів сезонного зберігання.

• Масив виконання договірних зобов'язань постачальниками (MWDZDP), який містить реквізити: код торговельного підпри­ємства, код постачальника, код товару, код виду обігу, код оди­ниці виміру, номер договору, план поступлення за період в кіль­кісних та вартісних показниках, фактичне поступлення в кількісних та вартісних показниках.

• Довідники товарів, одиниць виміру, постачальників, частота поставки товарів.

Вихідним документом задачі є машинограма «Нормативи за­пасів товарів поточного зберігання на торговій базі», яка містить реквізити: назву і код товару (товарної групи), запаси поточного зберігання (в сумі і днях), норматив запасів товарів поточного зберігання (мінімальний, максимальний) в сумі і днях. В резуль­таті розв'язку задачі формується також вихідний масив нормати­вів товарних запасів, який записується на диск.

Завдання 10. Спроектувати постановку задачі про виконання плану по праці працівників торгівлі РСС за квартал.

Початкові дані.

• Відомість про фонд оплати праці за звітній квартал за спис-ковим складом.

• Відомість про нарахування із фонду соціального розвитку за звітний квартал.

• Відомість про фактичний товарообіг із форми 3-торг.
Нормативно-довідкова інформація^

• Загальнодержавний класифікатор галузей народного госпо­дарства.

• Довідник посад, окладів, штатних одиниць.

• Довідник встановленого середньомісячного фонду оплати праці.

• Довідник планового середньомісячного фонду оплати пра­ці.

В результаті розв'язку задачі формується масив інформації, який записується на диск. Масив містить дані про середньоспис­кову кількість працівників з початку року, про фактичний фонд оплати праці з початку року, про фактичні виплати з фонду соці­ального розвитку з початку року.

Вихідною інформацією задачі є машинограма «Звіт про вико­
нання плану з праці за заданий квартал по торгівлі ____ РСС»,

яка містить реквізити: назву галузі, середньоспискову кількість


працівників за звітний квартал з початку року, плановий фонд оплати праці працівників спискового складу, в т.ч. згідно плану на звітний квартал, і суму нарахованої зарплати за звітний квар­тал і з початку року, суму нарахованої зарплати з фонду соціаль­ного розвитку за звітний квартал і з початку року, фонд заробіт­ної плати в процентах до обігу, в т.ч. за планом на звітний квартал.

Методичні вказівки

Документ «Постановка економічної задачі» складається з та­ких розділів:

1. Характеристика задачі (комплексу задач);

2. Вихідна інформація;

3. Вхідна інформація.

Допускається включення документа «Опис алгоритму» окре­мим розділом в документ «Постановка економічної задачі», тоді цей розділ розташовується після розділу «Вхідна інформація».

Розділ «Характеристика комплексу задач» висвітлює необ­хідність і мету розв'язку задачі, призначення і організаційно-економічна сутність задачі. В розділі обґрунтовується вибір зада­чі, вказуються підрозділи підприємства, які будуть використову­вати результати розв'язку. Обов'язково визначаються періодич­ність і час розв'язку задачі, методи збору і передачі інформації, порядок її контролю і коригування.

В постановці задачі визначається її місце в складі відповідно­го комплексу задач, якщо вона не автономна. Розробляється та­кож схема інформаційних зв'язків або інформаційна модель за­дачі.

При постановці оптимізаційної задачі формулюються її крите­рій оптимізації та обмеження.

В цьому ж розділі наводяться вимоги до режиму розв'язку за­дачі (комплексу задач) в системі автоматизованої обробки даних, а також дані про можливі варіанти розв'язку задачі, про виявлен­ня помилок в початкових даних, про надходження коректур то­що. Для кожного варіанту визначаються: результати і вид їх ві­дображення; терміни зберігання в ПК; порядок розв'язку задачі і час, необхідний для кожного варіанту; склад необхідних при­строїв ПК; способи передачі, зберігання, контролю початкових Даних і порядок оперативного виправлення помилок.


В розділі «Вихідна інформація» наводяться форми машино­грам (назви граф) і описуються перелік вихідних повідомлень (табл.9) і їх структурних одиниць (табл. 10).

Таблиця 9

ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ.

 

Ідентифікатор Форма подання Періодичність видачі Терміни видачі Користувачі

Таблиця 10

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти