ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ ЗА РАХУНОК ПЕРЕХОДУ ВІД РУЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ

 

Назва показника Умовне позначення Одиниця виміру Значення показника
Обсяг інформації Q симв. 86 х 106
Вартість однієї години ручної оброб­ки інформації ЦР грн. 0,72
Комп'ютерний час обробки інфор­мації Тм година
Вартість однієї години роботи ком­п'ютера Цм грн
Норма виробітку, затверджена орга­нами державної статистики Нв симв/год
Коефіцієнт, який враховує додаткові затрати часу на логічні операції при ручній обробці Кр   2,0

Дані взяті з книги Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке зкономической информации: Учеб. пособие/ А. В. Абанина и др. — М.: Финансьі и ста­тистика.— М., 1985.

Дані з практики роботи інформаційних фірм м. Львова.

Методичні вказівки

Розрізняють пряму і непряму ефективність АІС. Економічна ефективність АІС досягається за рахунок економії коштів, отри­маних від автоматизації управлінських робіт і покращення еко­номічних показників торговельно-господарської діяльності. Еко­номічна ефективність АІС забезпечується під впливом ряду факторів, які піддаються кількісній оцінці: ріст товарообігу, при­бутку, продуктивності праці, зниження витрат обігу, прискорення обіговості товарів та ін. Однак встановити точну ступінь впливу АІС на покращення кожного показника досить важко.

Загальна ефективність АІС складається з прямої Еп і непря­мої ЕИ, від загальної ефективності необхідно відрахувати екс-плуатаційні витрати Сексп на функціонування АІС. Тоді формула загальної ефективності приймає вигляд:


Затрати Зр і 3АІС .визначаються за такими формулами:

Пряму річну економію визначають як різницю між затратами на ручну обробку інформації Зр і затратами на обробку інформа­ції з допомогою АІС 3АІС.

де Q — обсяг інформації в символах;

Цр — вартість однієї години ручної обробки інформації;

Нв — норма виробітку в символах / год.;

Кр — коефіцієнт, який враховує додаткові затрати часу на ло­гічні операції;

Тм — комп'ютерний час обробки інформації;

Цм — вартість однієї години комп'ютерного часу.

Непряма (побічна) ефективність АІС досягається завдяки зменшенню понаднормових запасів на складах торговельних підприємств, росту товарообігу, зниження витрат обігу, зни­ження втрат від уцінки товарів, відмов і повернень товарів по­купцями.

Економію за рахунок додаткового росту товарообігу визнача­ють за формулою

де Т1 і Т2 — річний обсяг товарообігу до і після впровадження АІС.

П1 — прибуток від реалізації до впровадження АІС.Економію за рахунок зниження витрат обігу визначають та­ким чином:

де І12 — рівень витрат обігу до і після впровадження АІС.

Економію від прискорення оборотності оборотних коштів ви­значають за формулою:

де 32 — розмір товарних запасів при функціонуванні АІС, грн.;

О12 — обіговість до і після впровадження АІС, дні;

а — процент кредиту за користування обіговими коштами (0,05).

Економія за рахунок скорочення втрат від уцінки товарів ви­значається за формулою:

де Р — втрати від уцінки товарів до впровадження АІС;

К — рівень зниження втрат від уцінки товарів після впрова­дження АІС.

Непряма річна ефективність визначається як сума економій по всіх вище наведених показниках.

Узагальнюючими показниками економічної ефективності АІС є термін окупності затрат на створення АІС і коефіцієнт еко­номічної ефективності. Вони визначаються за формулами:

де Т — термін окупності, роки;

Е3 — загальна річна ефективність, грн;

КАІС — одноразові затрати на створення АІС, грн; Ер — розрахунковий коефіцієнт ефективності затрат на ство­рення АІС.


Таблиця 26

ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ АІС** Дані умовні.


Одноразові затрати на створення АІС складаються з перед виробничих затрат і капітальних вкладень в АІС, тобто 


Галузевий нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла­день на заходи по впровадженню комп'ютерної техніки для спожи­вчої кооперації становить 0,29. В тих випадках, коли Ер>0,29, створення і функціонування АІС вважається ефективним.Висновки

1. Розрахунок економічної ефективності АІС базу­ється на загальних принципах оцінки ефективності ви­користання ресурсів. Цей розрахунок полягає в співс -тавленні затрат ресурсів і обумовленого цими затрата­ми ефекту. В залежності від рівня управління еконо­мічний ефект може виражатися різними показниками: приріст національного доходу, товарообігу, валового доходу тощо. Ефект може проявлятися у зниженні со­бівартості обробки даних, можливості побудови нових звітів, підвищенні якості звітів.

2. Економічний ефект завжди пов'язаний з затрата­ми одного або декількох видів ресурсів. Відношення отриманого ефекту до затрат характеризує економічну ефективність цих затрат.

3. Для визначення економічної ефективності від впровадження та експлуатації АІС необхідно кількісно оцінити ефект, отриманий в результаті функціонування цієї системи, і загальні затрати, пов'язані з її проекту­ванням, впровадженням і експлуатацією.

4. Обґрунтування економічної ефективності та її розрахунок необхідні для:

 

• визначення доцільності вилучення значних коштів на придбання комп'ютерної техніки, інформаційного, програмного забезпечення і розробку проектів;

• вибору економічно найбільш вигідного варіанту системи;

• визначення черговості впровадження АІС;

• оцінки впливу АІС на показники діяльності тор­говельного підприємства.© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти