ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАТРАТИ РЕСУРСІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТОВАРІВ

 

 

 

Ресурси Нормативи затрат ресурсів із продажу товарів Обмежені обсяги ре­сурсів Ь\
А В С
Робочий час, люд.-год. а11=0,1 а12= 0,2 а13 =0,4 b1 = 1100
Площа торгових залів, м2 а21 = 0,05 а22 = 0,02 а23=0,02 b2 =120
Витрати обігу, грн а31 = 3 а32=1 а33=2 b3=3000
Прибуток в розрахунку на одиницю товару, грн С1 = 3 С2 = 5 С3 = 4  
План продажу товарів, од. Х1 = ? Х2 = ? Х3 = 1  

Методичні вказівки

На автоматизованому робочому місці планувальника в залеж­ності від виду галузі споживчої кооперації розв'язуються наступ­ні задачі і планування роздрібного товарообігу і його товарного забезпечення, планування виробництва і реалізації продукції промисловості, планування закупок сільськогосподарських про­дуктів і сировини, планування розвитку матеріально-технічної бази торгівлі, планування трудових ресурсів, планування господ-дарсько-фінансових результатів.

Кожна із вищевказаних задач складається із окремих підзадач визначення фонду заробітної плати працівників організацій і під­приємств споживчої спілки, розрахунок чисельності працівників галузей діяльності споживчих спілок, розрахунок навантаження на одного працівника в галузі діяльності споживчих спілок, роз­рахунок навантаження на одного працівника в галузі діяльності споживчої спілки.

При розв'язку задачі 1 необхідно врахувати, що за основу бе­реться оклад продавця, а всі інші обчислюються через нього — у скільки разів або на скільки більше, тобто кожний оклад є ліній­ною функцією від окладу продавця:

А*П + В,

де П — оклад продавця,

А і В — коефіцієнти, які для кожної посади визначаються рі­шенням ради трудового колективу.

Так, із умови завдання видно, що коефіцієнти А і В прийма­ють наступні значення:

 

А = 1,5 В = 0
А = 3 в = о
А = 3 В = 30
А = 2 в = о
А =1,5 В = 40
А = 4 в = о
А = 4 В =20

Задавши кількість людей на кожну посаду, можна скласти рі­вняння:

N1 • (А1 • П + В1) + N2 • (А2 • П + В2) + ... + N8 • (А8 • П + В8),

де N1 — кількість продавців,


N2 — кількість старших продавців,

А1...А8 і В1...В8 — коефіцієнти для кожної посади.

В цьому рівнянні нам відомі величини А1...А8 і В1...В8, а не ві­домі — П і N1...N8. Розв'язати (тобто знайти всі його розв'язки) та­ке рівняння відомими методами неможливо, але деякі його розв'язки можна знайти за допомогою програм Goal Seek (Підбір параметра) та Solver (Пошук рішень) MS Excel. В ході розв'язку цієї задачі необхідно створити розрахункову таблицю сценарій та звіт.

Сценарій — це множина вхідних даних, які використовуються як єдиний набір значень робочого аркушу. При цьому кожний сценарій відрізняється набором початкових значень. В результаті розв'язку задачі може бути створений звіт, який містить зведення про початкові і підсумкові значення отриманого рішення.

1. Для розв'язку задачі, сформульованої в завданні 1, створіть таблицю такої форми (табл. 28)

Таблиця 28


РОЗРАХУНОК ФОНДУ ЗАРПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРМАГУ


1.1. Заповніть шапку таблиці.

1.2. Відведіть для кожної посади один рядок і занесіть в стов­пчик С назви посад.

1.3. В стовпчиках А і В вкажіть коефіцієнти А і В, які відпові­дають кожній посаді.

1.4. В клітинку НЗ занесіть значення заробітної плати про­давця (450) і встановіть для неї формат 0,00 — два знаки після коми.

2. В стовчику D обчисліть заробітну плату для кожної посади.

2.1. В клітинку D3 занесіть формулу =АЗ*$Н$3+В3&

2.2. Скопіюйте формулу із клітинки D3 на діапазон D4:D10.

 

3. В стовпчику Е вкажіть кількість працівників на посадах.

4. В стовпчику F обчисліть заробітну плату всіх працівників, які займають дану посаду.

 

4.1. В клітинку F3 занесіть формулу =D3*E3 (зарплата * кіль­кість працівників).

4.2. Скопіюйте формулу із клітинки F3 на діапазон F4:F10.

4.3. Встановіть для даних в стовпчиках D і F формат 0,00 — два знаки після коми.

5. Визначіть сумарний місячний фонд заробітної плати.

5.1. Просумуйте дані в стовпчику F, використовуючи ін- струмент автосумування.

5.2. Перемістіть значення суми в клітинки F12 і зробіть до неї підпис. «Сумарний місячний фонд заробітної плати».

5.3. Складіть штатний розпис. Внесіть зміни в зарплату про­давця або міняйте кількість співробітників в клітинках ЕЗ:Е5 до того часу, поки отриманий сумарний місячний фонд заробітної плати не буде дорівнювати заданому 30000 грн. (в комірці F12 необхідно отримати значення « ЗОООО).

6. Складіть штатний розпис з використанням операції автома­
тизації розрахунків Goal Seek (Подбор параметра).

6.1. Виберіть з меню Tools (Сервис) кнопку Goal Seek.

6.2. Вкажіть в полі Set Cell (Установить в ячейке) адресу ці­льової клітинки $F$12.

6.3. Вкажіть в полі То value (Значение) — 30 000.

6.4. Вкажіть в полі By changing cell (Изменяя ячейку) адресу клітинки із заробітною платою продавця $Н$3 і натисніть на діа­логову клавішу ОК.

 

7. Збережіть таблицю в особистому каталозі під іменем яке задаєте самі.

8. Підготуйте таблицю до друку.

9. Виведіть відредаговану таблицю на друк.


Підприємствам споживчої кооперації в перехідний період ри­нкової економіки все більше властиві функції переробки сільсь­когосподарської продукції, її заготівель і менше — функції тор­говельної діяльності. Це обумовлено тим, що ці галузі є високо-ліквідними, оскільки інвестиції вкладені в них швидко скупову­ються. Тому розв'язок другого завдання є актуальним на даний момент часу.

Оптимальне планування полягає в пошуку найкращого варіан­ту плану із множини можливих. Для його реалізації виділяються ресурси, тому планування пов'язане з розподілом ресурсів. Най­кращий розподіл ресурсів здійснюється при співставленні варіан­тів плану за вибраним критерієм оптимальності, за яким і визна­чається ступінь досягнення поставленої мети. Таким критерієм є прибуток. У зв'язку з цим оптимальним вважається такий план, який забезпечує максимальний прибуток (розв'язок задачі на ма­ксимум).

Всі економічні показники і чинники можна розділити на неке-ровані(z1, z2, z3, ..., zm) і керовані (х1, х2, х3,..., хn), оптималь­не значення яких ми і повинні знайти. На цій підставі цільову функцію в загальному виді можна записати так:

Завдання полягає у визначенні такого оптимального заван­таження обладнання, що переробляє зерно в муку, яке б забез­печило максимум прибутку підприємства згідно з цільовою фун­кцією виду:

За умови(1)

(2)

(3) (4) (5)

 

 

 


де і — індекс видів виробничих ресурсів (/ = 1, 2, ..., т);

І — індекс виробництва продукціїу'-го виду (муки, висівок); х — обсяг виробництва продукції г'-го виду (муки, висівок);

Ь.к — наявність затраченого часу на виробництво одиниці продукції j-ro при к-ому варіанті технологічного процесу;

В — максимальне значення ресурсу часу роботи технологіч­ного обладнання;

а. — кількість виробничих ресурсів, затрачених за годину пе­реробки продукції,/-го виду;

С, — ціна одиниці продукціїу'-го виду.

Перша умова полягає в тому, що обсяг перероблюваного з до­помогою трьох варіантів завантаження обладнання пшениці ме­нше або дорівнює кількості пшениці, яка є на даний момент часу.

Друга умова вимагає, щоб загальна кількість годин при одно­му з трьох варіантів завантаження повинна бути меншою або рів­ною максимальному значенню ресурсу часу.

Третя умова вказує, що кількість тон пшениці, перероблюва­ної за допомогою кожного варіанту завантаження, повинна бути цілим числом.

За четвертою умовою кількість тон пшениці, перероблюваної з допомогою кожного варіанту завантаження, є невід'ємною ве­личиною.

П'ята умова свідчить, що кількість тон пшениці, перероблюваної з допомогою кожного варіанту завантаження, повинна бути мен­шою або рівною максимально допустимому обсягу з врахуванням ресурсу часу і перероблюваній кількості пшениці за годину.

Розв'язуючи друге завдання, необхідно створити дві таблиці і заповнити їх даними. Першу таблицю розмістимо на окремому аркушу такої форми (табл. 29).

Таблиця 29

ЗАТРАТИ РЕСУРСІВ НА ПЕРЕРОБКУ ЗЕРНА

 

    А В С д Е
  Планування завантаження обладнання    
           
Ціна 1 т борошна          
Вищий ґатунок   320,00      
Перший сорт   268,00      

Закінчення табл. 29

 

  А в С Д Е
Другий сорт 220,00      
Висівки 60,00      
         
Ціна Іт.зерна 150,00      
         
Кількість (тон)      
         
Ресурс (годин)      
         
Вартість складування та тари (на 1 тону зерна) 25,00      
         
Інші затрати (на 1 тону зерна) 13,00      
         

1. Назвіть перший аркуш «Дані» — на ньому будуть розташо­вуватися ПОЧАТКОВІ ДАНІ.

2. В клітинку А1 введіть назву задачі.

3. В клітинку A3 введіть текст «Ціна однієї тони».

4. В клітинки діапазону А4:А7 введіть назви: «Вищий ґату­нок», «Перший сорт», «Другий сорт», «Висівки».

5. В клітинки діапазону В4.В7 послідовно введіть ціни всіх сортів муки і висівок. Сформуйте ці клітинки грошовим стилем.

6. Введіть клітинку А9 текст «Ціна 1 т. зерна», а в клітинку В9 —$150,00.

7. Введіть в клітинку All текст «Кількість (тон)», а в клітинку ВИ—3200.

8. Введіть в клітинку А13 текст «Ресурс (годин)», в клітинку ВІЗ—4200.

9. Введіть в клітинку А15 текст «Вартість складування та тари (на 1 тону зерна)», а в клітинку В16 — число 25,00.

 

10. Введіть в клітинку А17 текст «інші затрати (на 1 тону зер­на)», а в клітинку В18 — число 13,00.

11. Відформатуйте дані, які ви надали в робочому аркуші «Да­ні» і на іншому аркуші створіть другу таблицю наступної форми (табл.30).


Таблиця ЗО

ЗАТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО МУКИ

 

  А В С D Е F
Планування завантаження обладнання    
           
           
Варіант завантаження Вихід муки (%) Кількість (тон за годину)
  Вищий ґатунок 1 ґатунок 2 ґатунок Висівки  
25% 20% 45% 10% 1,0
50% 27% 13% 10% 0,6
63% 18% 9% 10% 0,3
           
Разом          

Продовження табл. ЗО

 

  G Н І J К
         
         
         
  Вартість продукції
Вищий ґатунок 1 ґатунок 2 ґатунок Висівки Всього
80,00 52,00 99,00 6,00 237,00
96,00 42,12 17,16 3,60 158,88
60,48 14,04 5,94 1,80 82,26
         
         

Продовоюення таб. ЗО

 

  L М N О Р Q R S Т
                 
                 
                 
Змінні затрати (на 1 тону зерна) Обсяг (тон) Завантаж (год) Прибуток
Зерно Тара і склад Інші Всього     За год. За тону Всього
150,00 25,00 13,00 188,00 49,00 49,00 205 800,00
90,00 15,00 7,80 112,80 46,08 76,80 193 536,00
45,00 7,50 3,90 56,40 25,86 86,20 108 612,00
                205 800,00
                 

Виберіть команду меню Tools —» Solver (Сервис —> Поиск ре-шений).

У полі Set Target Cell (Установить целевую ячейку) вкажіть клітинку $Т$6.

У полі By changing cell (Изменяя ячейки) вкажіть діапазон клі­тинок, значення яких програма змінює для побудови оптималь­ного значення (клітинки $Р$6). Після активізації цього поля за допомогою миші необхідно виділити клітинку Р6 або з клавіату­ри ввести її адресу.

В клітинку L6 занесіть формулу для обчислення вартості зер­на, яке переробляється за 1 годину (при першому варіанті заван­таження обладнання): F6*Дані!$В$9. Цю формулу слід поширити на діапазон клітинок L6:L8 для двох інших варіантів завантажен­ня обладнання.

Аналогічно в клітинки М6 і N6 занесіть формули:

=F6*Дані!$В$16 =F6*Дані!$В$18

і розмножте їх на діапазон клітинок М6:М8 та N6:N8 відповідно.

Відмітивши діапазон клітинок L6:N6, скористайтеся інстру­ментом автосумування. В результаті цього в клітинку О6 система занесе формулу SUM(L6:N6). Скопіюйте цю формулу на весь ді­апазон 06:08.

В клітинку G6 занесіть формулу, яка визначає вартість муки вищого гатунку, одержаного від переробки зерна за 1 год: =F6*В6*Дані! $В$4 і розмножте її на діапазон G6:G8. Аналогічно побудуйте 'формули для визначення вартості муки 1 сорту, 2 сор­ту і висівок в клітинки Н6,16 та J6:

=F6*С6*Дані!$В$5 =F6*D6*Дані!$B$6 =Р6*Е6*Дані!$В$7

Формули, побудовані для першого варіанту завантаження об­ладнання далі потрібно розмножити на діапазон клітинок G6:G8, Н6:Н8,16:18, та J6:J8 відповідно.

Відмітивши діапазон клітинок G6:J6 і скориставшись інстру­ментом автосумування, занесіть в клітинку К6 сумарну вартість муки, одержаної від переробки зерна за 1 годину при першому варіанті завантаження обладнання. Розмножте формулу з клітин­ки К6 на діапазон К6:К8.

В клітинку Q6 занесіть формулу =P6/F6 і розмножте її на діа­пазон клітинок Q6:Q8.


В клітинку R6 занесіть формулу К6-06, а в клітинку S6 — фо­рмулу R6/F6. Ці формули далі розмножте на діапазони клітинок R6:R8 та S6:S8 відповідно.

В клітинку Т6 занесіть формулу =P6*S6 і розмножте її на діа­пазон клітинок Т6:Т8. Таким чином, прибуток (клітинки Т6:Т8) залежить лише від одного параметра — кількості зерна, яка пере­робляється за тим чи іншим варіантом завантаження обладнання (клітинки Р6:Р8).

Обмеження задачі задайте в полі Subjects to constaints (Orpa-ничения) діалогового вікна Solver. В це поле вводять наступні обмеження:

$Р$6<=Дані!$В$11, $Q$6<=Дані!$В$13, $P$6=int, $Р$6>=0.

Щоб задати обмеження, скористайтеся кнопкою Add (Доба­вить), після чого з'явиться наступне діалогове вікно — Add Constraint (Добавление ограничений) з трьома полями.

У лівому полі, Cell reference (Ссьілка на ячейку), цього вікна вказується адреса клітинки, вміст якої повинен відповідати од­ному із заданих типів обмежень. Тип обмежень задається в сере­дньому полі.

Праве поле, Constraint (Ограничение), цього вікна призначене для введення значення обмеження або у вигляді константи, або у вигляді адреси клітинки, яка містить це значення. Діалогова кла­віша Add використовується для переходу до введення наступного обмеження.

Закінчивши введення всіх параметрів задачі, натисніть на діа­логову клавішу ОК.

Для внесення змін і вилучення обмежень використайте, відпо­відно, кнопки Change (Изменить) та Delete (Удалить) діалогового вікна програми Solver (Поиск решения). При натисненні у вікні Solver кнопки Options (Параметри поиска решения) можна задати параметри програми Solver.

Кнопкою Solve (Исполнить) запустіть процес пошуку розв'язку. Якщо оптимальне рішення буде знайдено, то обчисле­ні значення будуть вставлені в таблицю і на екрані з'явиться діа­логове вікно Solver Results (Результати поиска решений) з інфор­мацією про закінчення оптимізаційного процесу.

Однак, оптимізаційна задача не завжди має розв'язок. У та­кому випадку в діалоговому вікні замість повідомлень «Solver


found a solution», «All constraints and optimality conditions are satisfied» (Решения найдено, Все ограничения и условия опти-мальности вьіполненьї) буде повідомлення «Solver could not find a feasible solution» (Поиск не может найти оптимальное решение).

Якщо рішення знайдено, то виберіть один із режимів Keep Solver Solution (Сохранить найденное решение) або Restore Original Values (Восстановить исходное значение) і задайте вида­чу звітів, які потрібні для проведення аналізу оптимального рі­шення. Можна задати видачу звітів трьох типів: Answer (Резуль­тати), Sensitivity (Устойчивость), Limits (Предельї).

Збережіть таблицю в особистому каталозі під тим же іменем.

Повторіть процес оптимізації для другого та третього варіан­тів завантаження обладнання.

В другому варіанті цільова функція буде задаватися в клітинці Т7, а незалежний параметр — в клітинці Р7. Обмеження задайте таким чином:

$Р$7<=Дані!$В$11, $Q$6<=Дані!$В$13, $P$7=int, $Р$7>=0.

Для третього варіанту цільова функція предсталена клітинкою Т8, а незалежний параметр — клітинкою Р8. Обмеження задайте таким чином:

$Р$8<=Дані!$В$11, $Q$8<=Дані!$B$13, $P$8=int, $Р$8>=0.

В клітинку Т9 можна занести формулу =тах(Т6:Т8), а в клі­тинку U6 — формулу =if(T6=T9, «опт», ««). Поширимо останню формулу на діапазон клітинок U6:U8. Тоді з варіантів заванта­ження обладнання, який забезпечує найбільший прибуток, буде відмічений справа в таблиці з поміткою «опт».

Планування товарообігу підприємствами споживчої коопера­ції є їх важливою функцією, оскільки від складеного плану това­рообігу в багатьох випадках залежать результати торгово-господарської діяльності підприємств. За даними завдання 3 по­будуємо математичну модель задачі:

Зх1 + 2 + 4х3 —> max;


Оптимальний план товарообігу є розв'язком цієї оптимізацій-ної задачі, оскільки він максимізує цільову функцію при заданих обмеженнях. Розв'язок цієї задачі теж можна отримати за допо­могою програми Solver.

Для застосування програми Solver побудуйте розрахункову схему, яка задає обмеження та цільову функцію.

1. Модель оптимізації товарообігу можна представити у ви­гляді трьох секцій (табл.31):

1) секції управляючих змінних;

2) секції цільової функції;

3) Секції функціональних обмежень.

Таблиця 31

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРООБІГУ

 

А В С D Е
Цільова функція
Назва Поточне значення  
     

Змінні

 

 

 

Назва Поточні значення Межі
Макс. Мін.
       
       
       

Функціональні обмеження

 

 

 

Назва Поточні значення Межі
Макс. Мін. =
         
         
         

Клітинка стовпчика В секції цільової функції називається ці­льовою клітинкою. Це клітинка, у якій відображається значення


показника, що оптимізується. Цільова клітинка повинна містити формулу (або адресу клітинки з формулою), значення якої змі­нюється залежно від значень клітинок стовпчика В секції змін­них. Програма Solver змінює значення клітинок секції змінних доти, доки у цільовій клітинці не з'явиться оптимальний резуль­тат, який задовольняє всім обмеженням.

2. Запустіть програму Solver.

3. У полі Set Target Cell вкажіть адресу клітинки з стовпчика В секції цільової функції.

4. У полі By Changing Cells вкажіть діапазон клітинок стовп­чика В сек.ції змінних, значення яких програма змінює для побу­дови оптимального розв'язку.

5. В подальшому виконуйте вимоги, які описані в пунктах 15—17 та 26—27 рекомендацій до виконання попереднього зав­дання.Висновки

1. Планування — складний і трудомісткий процес, в якому приймають участь фахівці і керівники. Склад­ність планування пояснюється необхідністю ув'язки багатьох напрямків життєзабезпечення підприємства, параметрів його функціонування та поведінки його працівників.

2. Функція планування створює модель поточного і майбутнього функціонування підприємства. Ефектив­ність функціонування підприємства в значній мірі ви­значається моделлю планування.

3. В залежності від повноти інформаційного за­безпечення задач планування при розробці планів господарської діяльності підприємства використо­вуються методи дослідно-статистичний, норматив­ний, балансовий, економіко-математичного моделю­вання.

4. Розв'язок задач планування торговельно-госпо­дарської діяльності підприємства можна здійснювати за допомогою команди Goal Seek та надбудови Solver пакету програм MS Excel, а також засобів пакету про­грам Project Expert.


ТЕМА 9.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти