ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

ЗАДАЧ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Проробити на персональному комп'ютері основні питання організації автоматизованої обробки даних на АРМ маркетолога в умовах функціонування інтегрованої системи обробки економічної інформації на підприємствах споживчої кооперації; розвинути у студентів навики в за­стосуванні отриманих теоретичних знань при розв'язку на персональних комп'ютерах комплексу економічних завдань розглядуваного АРМ.

Контрольні питання

1. Яке призначення АРМу маркетолога? Охарактеризуйте йо­го основні підсистеми.

2. Висвітліть призначення основних завдань АРМу маркетолога.

3. Перелічіть види початкової інформації, яка використову­ється в ході розв'язку задач з використанням АРМу маркетолога.

4. Сформулюйте постановку основних задач маркетингової діяльності торговельних підприємств.

5. Який зміст алгоритмів і порядок автоматизації обліку реалізо­ваного і незадоволеного попиту на торговельному підприємстві.

6. Опишіть методику і технологію автоматизації обліку реалі­зованого і незадоволеного попиту.

7. Висвітліть алгоритми і технологію розрахунку прогнозу попиту населення на товари з використанням АРМу маркетолога.

8. Дайте характеристику пакетів прикладних програм для ав-томатичзації задач маркетингової ждіяльності торговельних під­приємств.

Завдання для лабораторних занять і самостійної роботи

ЗАВДАННЯ 1. На підставі таблиць 32—33 здійснити аналіз попиту населення на взуття в цілому по торговельному


об'єднанню (ОСС) за звітний період (2000-ий рік), застосува­вши програмні засоби ППП «АРМ менеджера торговельного підприємства».

Таблиця 32

ДАНІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ ПОПИТУ (ФОРМА 3-ТОРГ) (ФРАГМЕНТ, ДЛЯ ОДНОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ)*

 

Товарна група Рік Звітний період Залишки на кінець періоду Продано за період
Шкіряне, текстильне та комбіноване взуття І квартал 1 000 000 50 000 000
Шкіряне, текстильне та комбіноване взуття І півріччя 2 100 000 71000 000
Шкіряне, текстильне та комбіноване взуття 9 місяців 2 600 000 101 000 000
Шкіряне, текстильне та комбіноване взуття рік 3 200 000 133 000 000

* Дані умовні

Таблиця 33

ДАНІ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ НА КАПАХ ПОПИТУ НА ТОВАРИ (ФРАГМЕНТ, ДЛЯ ОДНОГО ТОВАРУ)*

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Прода­но Незадоволений попит
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові   по
Чоботи кирзові   ПО
Чоботи кирзові   ПО
Чоботи кирзові  
Чоботи кирзові  

*Дані умовні

8*


ЗАВДАННЯ 2. На підставі даних про основні показники діяльно­сті торговельного об'єднання (ОСС), які наведені в таблиці 34, розробити прогноз попиту населення на взуття на плановий пері­од (2001-ий рік). Застосувати метод кореляційно-регресійного аналізу та програмні засоби MS Excel.

Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів ре­гресії. З надійністю р = 0,95, використовуючи t-статистику, оці­нити адекватність прийнятої статистичної залежності спостере­жуваним даним. Побудувати з надійністю р = 0,95 прогноз попиту на взуття та його довірчий інтервал.

Побудувати графіки статистичних даних та лінії регресії.

Таблищ 34

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСС*

 

№ торгівельного підприємства Товарообіг РСС на душу населення (доходи на ду­шу населення), грн Товарообіг на 1 м2 торговельної площі, грн Товарообіг взуття, грн
660 500 27,4 35 400
730 600 32,8 40 400
784 900 33,0 41 000
839 100 42,4 41 800
947 500 47,8 42 000
967 100 47,9 42 150
1 075 300 53,2 43 620
1200 410 53,9 43 710
1 210 300 55,6 45 600
1 290 700 56,0 46 180
1 313 500 63,1 51 230
1 436 800 65,2 53 330
1 590 710 69,4 58 460
1 921 300 72,7 61 290
1 500 310 73,6 63 310
1 510 689 74,0 64 180
1610 790 76,3 71 800
1 820 000 8,4 80 100
1 900 150 85,6 85 600

* Дані умовні


ЗАВДАННЯ 3. На підставі даних ряду динаміки середньодушового споживання продовольчих товарів розробити прогноз попиту насе­лення на продовольчі товари обласної споживчої спілки на плановий період, застосувавши метод трендових моделей та програмні засоби MS Excel і ППП «АРМ менеджера торговельного підприємства». Пе­ревірити правильність оцінок параметрів регресії. З надійністю р = 0,95, використовуючи t-статистику, оцінити адекватність прийнятої статистичної залежності спостережуваним даним. З надійністю р = 0,95 знайти прогноз попиту на взуття та його довірчий інтервал.

Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Зробити постановку задачі та побудувати алгоритм її розв'язку, проаналізувати результати.

Початкові дані. Динаміка середньодушового споживання продо­вольчих товарів (табл. 35).

ЗАВДАННЯ 4*. Заінсталювати з дискети пакет «АРМ менеджера торговельного підприємства, розмістивши його в заданому ката­лозі дискового простору комп'ютера. Переконатися в його праце­здатності на демонстраційній базі даних.

Початкові дані. Інсталяційна дискета пакету «АРМ менеджера торговельного підприємства», повний шлях до каталогу, в якому потрібно заінсталювати пакет.

ЗАВДАННЯ 5. Переглянути та роздрукувати демонстраційну базу даних «АРМ менеджера торговельного підприємства» як зсередини (засобами АРМа), так і ззовні* (засобами СУБД MS Access).

Початкові дані. Демонстраційна база пакету «АРМ менеджера торговельного підприємства».

ЗАВДАННЯ 6*. Створити нову базу даних і підключити до неї всіх студентів академічної групи. Організувати колективне напо­внення бази даних.

Початкові дані. Основні показники діяльності РСС (табл. 34).

ЗАВДАННЯ 7. Доповнити демонстраційну базу даних АРМа торго­вельною статистикою реалізованого попиту останніх років на зада­ну групу товарів в цілому по торговельному об'єднанню (ОПС). Початкові дані. Динаміка реалізованого попиту на продовольчі товари заданої товарної групи і товарних запасів в цілому по тор­говельному об'єднанню (табл. 36).


Таблиця 35

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОДУШОВОГО СПОЖИВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ*

 

 

 

Роки Цукор М'ясопродукти Хлібопродукти Картопля
Варіанти Варіанти Варіанти Варіанти
І II III IV І II III IV І II III IV І II III IV
21,5 24,0 22,0 25,0 37,1 37,0 37,5 38,5 169,5 167,5 164,0 164,0 140,0 136,0 135,0 138,0
22,0 23,0 21,0 24,0 37,3 36,5 36,0 39,3 169,0 167,0 162,0 162,0 132,0 133,0 140,0 137,0
23,0 25,0 22,0 26,0 37,5 37,5 35,0 40,0 168,0 166,0 159,5 162,0 135,0 130,0 136,0 135,0
22,0 24,0 25,0 25,0 37,0 37,2 37,0 41,0 167,5 165,5 157,5 155,0 133,0 129,0 131,0 134,0
24,0 26,0 27,0 27,0 38,0 37,0 38,0 41,0 165,0 158,5 156,5 147,0 139,0 140,0 131,0 135,0
27,0 29,0 30,0 30,0 38,8 38,1 39,6 42,0 162,0 153,0 156,5 141,5 135,0 138,0 136,0 130,0
29,0 30,0 32,0 32,0 39,5 39,6 41,3 43,0 158,0 147,5 154,5 136,1 137,0 136,0 135,0 127,0
33,0 32,0 34,0 34,0 40,4 41,5 43,0 44,0 155,0 142,0 154,0 132,5 134,0 137,0 130,0 120,0
36,0 33,0 36,0 36,0 41,0 43,2 45,0 45,0 152,0 138,5 153,0 131,5 131,0 136,0 130,0 118,0
38,0 35,0 36,0 38,0 42,2 45,0 46,0 46,0 147,5 135,0 152,0 Т29,5 131,0 132,0 125,0 112,0
40,0 35,0 36,0 39,0 43,7 47,0 48,0 46,5 145,5 132,0 151,5 128,0 127,0 130,0 125,0 111,0
42,0 36,0 38,0 40,0 45,0 49,5 50,0 48,0 142,5 129,5 150,0 127,5 128,0 131,0 120,0 105,0
43,0 37,0 37,0 41,0 46,7 51,0 51,0 48,5 138,0 126,3 149,0 127,0 123,0 129,0 119,0 105,0
44,0 37,0 39,0 42,0 49,0 54,0 53,0 49,2 137,0 125,5 148,0 125,5 123,0 126,0 116,0 100,0
44,0 38,0 39,0 42,0 52,5 57,5 54,0 51,0 133,0 123,3 147,5 126,0 120,0 125,0 113,0 99,0

* Дані умовні.


Таблиця 36

ДИНАМІКА РЕАЛІЗОВАНОГО ПОПИТУ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ЦІЛОМУ ПО ТОРГОВЕЛЬНОМУ ОБ'ЄДНАННЮ*

 

Товарна група Рік Звітний період Залишки на кінець періоду Продано за період
Цукор І квартал 1 000 000 50 000 000
Цукор І півріччя 2 100 000 71 000 000
Цукор 9 місяців 2 600 000 101000 000
Цукор рік 3 200 000 133 000Ю00
Цукор І квартал 4 000 000 40 000 000
Цукор І півріччя 7 300 000 70 000 000
Цукор 9 місяців 9 600 000 101000 000
Цукор рік 13 200 000 123 000 000
Цукор І квартал 2 000 000 30 000 000
Цукор І півріччя 4 200 000 61 000 000
Цукор 9 місяців 8 600 000 12 000 000
Цукор рік 2 100 000 13500 000
Цукор І квартал 500 000 25 000 000
Цукор І півріччя 1 100 000 52 000 000
Цукор 9 місяців 2600 000 121 000 000
Цукор рік 5 600 000 140 000 000
Цукор І квартал 1 200 000 140 000 000
Цукор І півріччя 2 500 000 171000 000
Цукор 9 місяців 60 000 55 400 000
Цукор рік 90 000 000 64 000 000
Цукор І квартал 800 000 25 000 000
Цукор І півріччя 1600 000 65 000 000
Цукор 9 місяців 3 200 000 120 000 000
Цукор рік 5100 000 153 000 000
М'ясопродукти І квартал 200 000 3О 000 000
М'ясопродукти І півріччя 450 000 75 000 000

Продовження табл. 36

 

Товарна група Рік Звітний період Залишки на кінець періоду Продано за період
М'ясопродукти 9 місяців 830 000 91 000 000
М'ясопродукти рік 1 260 000 185 000 000
М'ясопродукти І квартал 500 000 45 000 000
М'ясопродукти І півріччя 900 000 78 000 000
М'ясопродукти 9 місяців 1 520 000 121 000 000
М'ясопродукти рік 2 100 000 143 000 000
М'ясопродукти І квартал 300 000 75 000 000
М'ясопродукти І півріччя 660 000 101 000 000
М'ясопродукти 9 місяців 1 100 000 135 000 000
М'ясопродукти рік 1 900 000 186 000 000
М'ясопродукти І квартал 1 300 000 90 000 000
М'ясопродукти І півріччя 2 300 000 101 000 000
М'ясопродукти 9 місяців 600 000 153 000 000
М'ясопродукти рік 1800 000 178 000 000
М'ясопродукти І квартал 350 000 186 000 000
М'ясопродукти І півріччя 780 000 99 000 000
М'ясопродукти 9 місяців 869 000 193 000 000
М'ясопродукти рік 1 525 000 243 000 000
М'ясопродукти І квартал 300 000 80 000 000
М'ясопродукти І півріччя 723 000 161 000 000
М'ясопродукти 9 місяців 1 023 000 101 000 000
М'ясопродукти рік 100 000 193 000 000
Хлібопродукти І квартал 1 000 000 50 000 000
Хлібопродукти І півріччя 2 100 000 61 000 000
Хлібопродукти 9 місяців 3600 000 101 000 000
Хлібопродукти рік 10 000 189 000 000
Хлібопродукти І квартал 55 000 60 000 000
Хлібопродукти І півріччя 100 000 95 000 000

Продовження табл. 36

 

Товарна група РІК Звітний період Залишки на кінець періоду Продано за період
Хлібопродукти 9 місяців 600 000 101 000 000
Хлібопродукти рік 200 000 135 000 000
Хлібопродукти І квартал 25 000 52 000 000
Хлібопродукти І півріччя 60 000 81 000 000
Хлібопродукти 9 місяців 100 000 1 250 000
Хлібопродукти рік 73 000 12 000 000
Хлібопродукти І квартал 6 000 40 000 000
Хлібопродукти І півріччя 19 000 58 000 000
Хлібопродукти 9 місяців 100 000 91 000 000
Хлібопродукти рік 3 000 153 000 000
Хлібопродукти І квартал 50 000 60 000 000
Хлібопродукти І півріччя 100 000 99 000 000
Хлібопродукти .9 місяців 53 000 161000 000
Хлібопродукти рік 100 000 203 000 000
Хлібопродукти І квартал 25 000 30 000 000
Хлібопродукти І півріччя 60 000 94 000 000
Хлібопродукти 9 місяців 106 000 188 000 000
Хлібопродукти рік 50 000 203 000 000
Картопля І квартал 1 000 000 40 000 000
Картопля І півріччя 300 000 1 000 000
Картопля 9 місяців 2 600 000 101 000 000
Картопля рік 3 300 000 153 000 000
Картопля І квартал 5 000 000 80 000 000
Картопля І півріччя 60 000 98 000 000
Картопля 9 місяців 2 600 000 101 000 000
Картопля рік 3 200 000 143 000 000
Картопля І квартал 880 000 50 000 000
Картопля І півріччя 100 000 910 00 000

Закінчення табл. 36

 

Товарна група Рік Звітний період Залишки на кінець періоду Продано за період
Картопля 9 місяців 2 400 000 101 000 000
Картопля рік 3 260 000 133 000 000
Картопля І квартал 4000 000 150 000 000
Картопля І півріччя 80 000 51 000 000
Картопля 9 місяців 1600 000 91 000 000
Картопля рік 2200 000 133 000 000
Картопля І квартал 30 000 5 000 000
Картопля І півріччя 75 000 11 000 000
Картопля 9 місяців 150 000 46 000 000
Картопля рік 5 200 000 133 000 000
Картопля І квартал 80 000 9 000 000
Картопля І півріччя 100 000 13 000 000
Картопля 9 місяців 420 000 69 000 000
Картопля рік 1200 000 108 000 000

* Дані умовні

ЗАВДАННЯ 8. Доповнити демонстраційну базу даних АРМа ре­зультатами вибіркового обстеження попиту (реалізованого та не-задоволеного) останніх років на товари певних груп (одержаними на КАП).

Початкові дані. Динаміка попиту на продовольчі товари заданої товарної групи і товарних запасів в обстеженні на КАП (табл. 37).

Таблиця 37

ДИНАМІКА ПОПИТУ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОБСТЕЖЕННІ НА КАП*

 

Товар РІК Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Цукор
Цукор

Продовження табл. 37

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор 11О
Цукор 11О
Цукор 11О
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор

Продовження табл. З 7

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор 11О
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор 11О
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор

Продовження табл. 37

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Цукор 11О
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
Цукор
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти

Продовження табл .37

 

Товар РІК Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
-М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти

Продовження табл. 37

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти

Продовження табл. 37

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
М'ясопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти

Продовження табл. З 7

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 000 1 020
Хлібопродукти 1 500 1 200
Хлібопродукти 1 200 1 200
Хлібопродукти 1 000
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 300
Хлібопродукти 1 000 1 200
Хлібопродукти 1 500 1 100
Хлібопродукти 1 100
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 300 1 400
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 200 1 200
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 000
Хлібопродукти 1 200
Хлібопродукти 1 300 1 080
Хлібопродукти 1 000 1 200
Хлібопродукти 1 000 1 000
Хлібопродукти 1 100 1 200
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 300 1 330

 


Продовження табл. З 7

 

Товар Рік Місяць КАП Товарні запаси Продано Незадоволений попит
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 000 1 200
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 200
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 000
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 300 1 500
Хлібопродукти 1 000 1 200
Хлібопродукти 1 000 1 000
Хлібопродукти 1 100 1 190
Хлібопродукти
Хлібопродукти 1 300 1 100
Хлібопродукти
Хлібопродукти

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти