ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІНФОРМАОІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ КОМЕРОІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Проробити на персональному комп'ютері основні пи­тання організації автоматизованої обробки даних на АРМ ко­мерційного працівника в умовах функціонування інтегрованої системи обробки економічної інформації на підприємствах споживчої кооперації; розвинути у студентів навики в засто­суванні отриманих теоретичних знань при розв'язку на ПК комплексу економічних задач розглядуваного АРМ.

Контрольні питання

1. Яке призначення АРМу комерційного працівника? Охарак­теризуйте його основні підсистеми.

2. Висвітліть основні завдання АРМу комерційного працівника.


3. Опишіть постановку основних задач комерційної діяльності торговельних підприємств.

4. Які особливості алгоритмів обліку виконання договорів з постачальниками та покупцями?

5. Поясніть технологію роботи основних обчислювальних мо­дулів задач обліку виконання договорів з постачальниками і по­купцями.

6. Опишіть методику і технологію автоматизації розрахунку нормативів товарних запасів.

7. Висвітліть алгоритми і технологію аналізу товарних запасів і їх обіговості.

8. Дайте характеристику пакетів прикладних програм для ав­томатизації оперативного управління рухом товарів.

Завдання для лабораторних занять і самостійної роботи

ЗАВДАННЯ 1. Здійснити контроль за виконанням плану постав­ки взуття гуртовою базою в роздрібні торговельні підприємства сільського споживчого товариства. Розробити постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допомогою програмних засобів MS Excel та MS Access розв'язати задачу на ПК і проаналізувати ре­зультати, підсумкову інформацію видати на друк.

Початкові дані. На початку нового року гуртова база уклала до­говір із сільським споживчим товариством на постачання взуття. Планові і фактичні дані про постачання взуття сільському спо­живчому товариству наведені в табл. 44.

Таблиця 44

ВИКОНАННЯ ГУРТОВОЮ БАЗОЮ ПЛАНУ ПОСТАЧАННЯ ВЗУТТЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ CCT В БЕРЕЗНІ 2001 p.*

 

Код підпри­ємства Номер рахунку- фактури (РФ) Дата Фактично поставлено на суму, грн Номер договору План поста­чання на суму, грн % вико­нання плану
12.03.01 15000.00 14000.00  
12.03.01 12000.00 12500.00  
13.03.01 23000.00 26000.00  
14.03.01 17000.00 10000.00  
16.03.01 8000.00 9200.00  
18.03.01 16000.00 24000.00  

Закінчення табл. 44

 

Код підпри­ємства Номер рахунку- фактури (РФ) Дата Фактично поставлено на суму, грн Номер договору План постачання на суму, грн % вико­нання плану
16.03.01 10000.00 7500.00  
12.03.01 12500.00 16000.00  
13.03.01 18100.00 20000.00  
14.03.01 8200.00 6000.00  
20.03.01 9800.00 7100.00  
21.03.01 1400.00 12500.00  

* Дані умовні

ЗАВДАННЯ 2. Гуртова база купує у постачальників взуття з ме­тою його продажу торговельним підприємствам ССТ. Необхідно за допомогою засобів MS Excel визначити наявність на конкрет- ну дату взуття в асортименті на гуртовій базі та його купівлю і продаж в сумовому виразі.

Початкові дані. Стан купівлі гуртовою базою взуття та його про­даж торговельним підприємствам ССТ характеризується даними, які відображені в табл. 45—46.

Таблиця 45

ПОСТУПЛЕННЯ ТОВАРІВ*

 

№ п/п Назва товару Кількість Дата надходження Ціна
Чоботи чоловічі кирзові 20.05.2001 15,00
Черевики чоловічі 21.05.2001 38,00
Туфлі чоловічі 18.05.2001 26,00
Чобітки жіночі 21.05.2001 65,00
Черевики жіночі 18.05.2001 42,00
Туфлі літні жіночі 19.05.2001 18,00
Кімнатне взуття чоловіче 15.05.2001 6,00
Хлоп'яче взуття 13.05.2001 4,00
Напівчеревики чоловічі 17.05.2001 46,00
Чув'яки 10.05.2001 10,00
Туфлі літні жіночі 22.05.2001 35,00
Напівчеревики чоловічі утеплені 21.05.2001 52,00
Туфлі чоловічі 15.05.2001 45,00
Шкільне взуття 19.05.2001 27,00

*Дані умовні


Таблиця 46

ПРОДАЖ ТОВАРІВ*

 

№п/п Назва товару Кількість Дата продажу Ціна
Шкільне взуття 21.05.2001 35,00
Туфлі літні жіночі 23.05.2001 46,00
Чоботи чоловічі кирзові 21.05.2001 53,00
Черевики жіночі 19.05.2001 46,00
Хлоп'яче взуття 14.05.2001 6,00
Кімнатне взуття чоловіче 19.05.2001 10,00
Черевики чоловічі 22.05.2001 48,00
Чоботи чоловічі кирзові 23.05.2001 24,00
Хлоп'яче взуття 15.05.2001 6,00
Туфлі чоловічі 19.05.2001 35,00
Черевики чоловічі 23.05.2001 48,00
Туфлі чоловічі 16.05.2001 35,00
Напівчеревики чоловічі утеплені 23,05.2001 60,00
Шкільне взуття 23.05.2001 34,00
Чув'яки 14.05.2001 15,00
Напівчеревики чоловічі 19.05.2001 60,00
Туфлі літні жіночі 24.05.2001 46,00
Черевики чоловічі 26.05.2001 48,00

*Дані умовні

ЗАВДАННЯ 3. Розрахувати нормативи товарних запасів взуття на гуртовій базі, використовуючи техніко-економічний метод нор­мування. Розробити постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допомогою пакетів програм MS Excel та MS Access розв'язати задачу на ПК, проаналізувати результати і роздрукувати підсум­кову інформацію.


Початкові дані. Гуртове підприємство уклало з постачальником договір на постачання в І кварталі 2001 р. чоловічих напівчере-виків утеплених. Фактичне надходження товару і його частота та одноденний товарообіг підприємства характеризуються даними, наведеними в табл. 47.

Таблиця 47

ПОКАЗНИКИ ТОРГОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГУРТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ ПЛАНОВОГО

І ЗВІТНОГО РОКУ*

 

 

 

Назва показника Варіанти
Плановий обсяг поста­чання напівчеревиків чо­ловічих в І кв. 2001 p., грн 40 000 42 000 42 000 45 000 41 000
Фактично поступило на­півчеревиків чоловічих за І кв. 2000 p., всього грн 35 000 48 000 40 000 42 000 39 000
в т.ч. за кількістю по­ставок:            
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) 10 800
Одноденний плановий товарообіг в 1 кв. 2001 p., грн

*Дані умовні


ЗАВДАННЯ 4. Розрахувати норматив товарних запасів взуття по гуртовій базі, використовуючи коефіцієнт еластичності. Розроби­ти постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допомогою про­грамних засобів MS Excel розв'язати задачу на ПК, проаналізува­ти результати і результатну інформацію видати на друк.

Початкові дані. Динаміка товарних запасів і гуртового товаро­обігу гуртової бази за 1999—2001 р. (табл. 48)

Таблиця 48

ДИНАМІКА ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ І ГУРТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ ГУРТОВОЇ БАЗИ ЗА 1999—2001 р. (в тис. грн)*

 

 

 

 

 

№ з/п Роки Варіанти
Товазарні запаси Гуртовий товарообіг Товарні запаси Гуртовий товарообіг Товазарні запаси Гуртовий товарообіг Товазарні запаси Гуртовий товарообіг Товазарні запаси Гуртовий товарообіг
2001 (план)

*Дані умовні

ЗАВДАННЯ 5. Роздрібне торговельне підприємство уклало з по­стачальником договір на постачання Q тон цукру протягом часу Т. Затрати на весь час зберігання 1 кг цукру складають С грн., а затрати на завезення однієї партії — К грн. За умови рівномірно­сті поставок та реалізації цукру визначити загальні затрати на йо­го завезення та зберігання (Z), оптимальний_розмір однієї партії (X), оптимальний середній поточний запас (X), оптимальне чис­ло поставок (и) та оптимальний інтервал між поставками (У).

Розробити постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допо­могою програмних засобів MS Excel розв'язати задачу на ПК, проаналізувати і надрукувати результати.

Початкові дані. В табл. 49 наведено початкові дані для розв'язку задачі. Як видно з таблиці, постачання цукру розглядається про­тягом T=0.25 (року) (І квартал 2001 р.)


Методичні вказівки


визначається формулою

Середня величина запасів цукру

Визначимо загальні затрати Z за критерієм їх мініміза-

ції, тобто

Контроль і регулювання властиві всім системам управління і є їх основними функціями, які направлені на підтримку системи або об'єкта управління в заданому режимі. Ці функції виконуються на основі інформації, яка характеризує стан об'єкта шляхом порівнян­ня фактичних даних контрольованих параметрів із заданими. В процесі контролю встановлюється рівень відхилення, а в процесі регулювання виробляються керуючі дії, мета яких є приведення си­стеми в заданий стан. Ефективно виконувати ці функції можна ли-ше при застосуванні економіко-математичних методів та комп'ю­терної техніки, зокрема автоматизованих робочих місць спеціалістів.

Таблиця 49

ПОКАЗНИКИ ТОРГОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПЛАНОВИЙ І ЗВІТНИЙ ПЕРІОДИ*

 

 

 

Назва показника № варіанту
Плановий обсяг поставки цукру на І кв. 2001 p. (0
Затрати на зберігання 1 кг цук­ру за І кв. 2000 p. (C) 2,00 1,95 2,01 1,98 2,00 1,98
Затрати на завезення однієї пар­тії за І кв. 2000 p. (K} 20,0 20,1 21,0 20,9 21,9 20,0

Дані умовні

За допомогою АРМ комерційного працівника розв'язуються на­ступні задачі: оперативний облік виконання договорів з постачаль­никами і покупцями, оперативне регулювання товарних запасів, аналіз товарних запасів та їх обіговості, облік централізованої до­ставки товарів з бази в магазини, вибір раціональних маршрутів транспортування товарів тощо. Основне призначення цього АРМ — комп'ютерний розв'язок комплексу задач, пов'язаних з оператив­ним управлінням рухом товарів і товарними запасами.


Методичні вказівки до розв'язку завдання 1 засобами пакету MS Excel

Задача розв'язується на рівні гуртового підприємства. Мета даної задачі — контроль своєчасного і якісного виконання дого­вірних зобов'язань на поставку товарів постачальниками. Пері­одичність розв'язку задачі один раз в місяць. Користувачами ін­формації є менеджери по роботі з певними товарами, працівники бухгалтерії, фінансово-економічних та юридичних служб.

Інформація про планові поставки товарів постачальниками покупцям є специфікації до договорів, які укладаються в кінці або на початку нового року. В специфікаціях вказується асорти­мент поставлених товарів, їх кількість, ціна за одиницю товару і його загальна вартість, терміни поставки товарів. В договорах та­кож вказуються штрафні санкції у випадку порушення умов по­ставки зі сторони постачальника або покупця.

Фактичне надходження товарів покупцю за кількістю та су­мою фіксується в рахунках-фактурах постачальника. Процент виконання плану постачання товарів за місяць в розрізі товарів та постачальників виражається залежністю:

ПВ(КТ, КП) = (ФМС(КТ, КП) /ПМС(КТ, КП)) • 100,

де КТ — номенклатурний номер товару,

КП — код постачальника,

ФМС — фактичне постачання товарів за місяць в сумарному виразі,

ПМС— план поставки за місяць в сумарному виразі,

ПВ — план постачання товарів на місяць в сумарному виразі.

В результаті розв'язку задачі користувачу видається звіт, фо­рма якого подана в табл. 50.

На підставі цього звіту орган управління підприємства здійс­нює операивний контроль за ходом постачання товарів, стежить за виконанням умов договору постачальниками і у випадку їх не­виконання виставляє штрафні санкції.

При розв'язку задачі «Облік виконання договорів з постачальни­ками» використовується такі вхідні дані: файл даних рахунку-фактури, файли довідників товарів, постачальників, одиниць виміру.

Файл даних рахунку-фактури (MRF) містить такі реквізити: номер та дату виписки рахунку-фактури, номер договору, код (номенклатурний номер) товару, кількість, сума, торговельна знижка (надбавка), код постачальника.

 


Таблиця 50

ВІДОМІСТЬ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

 

 

 

 

№ з/п Назва постачальника Назва товару Одиниця виміру За місяць План постачання на квартал Фактично надійшло з початку кварталу % виконання плану
План постачання Фактичні надходження. % виконання
...                  
  Разом:                

Далі наведено порядок розв'язку задачі в середовищі MS Excel.

1. Створіть електронну таблицю за зразком, наведеним в табл. 51.

2.В клітинку А1 таблиці внесіть заголовок і командою Format —> Cells (Формат —> Ячейка) об'єднайте його клітинки. Для цього перейдіть на сторінку Alignment (Вьіравнивание) і ввімкнути оп­цію Merge Cells (Обьединение).

3. В ведіть та відформатуйте дані.

3.1 В клітинки G3, D15, F15, G15 введіть формули, за допо­могою яких будуть обчислюватись проценти виконання плану, загальна вартість товарів за планом та їх фактичне надходження. З цією метою скористайтесь функцією SUM (СУММ).

3.2 Відформатуйте дані електронної таблиці.

Таблиця 51

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПОСТАВКИ ВЗУТТЯ ГУРТОВОЮ БАЗОЮ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ CCT ЗА МІСЯЦЬ

 

  А В С D Е F G
Виконання плану поставки взуття гуртовою базою торговельним підприємствам ССТ за березень 2001 р.
Код підприєм­ства Номер РФ Дата Фактично надійшло на суму, грн Номер договору План поста­чання на суму, грн % вико­нання плану
... ... ...              
  Всього:            

4. Впорядкуйте планові і фактичні дані про надходження то­варів за кодом торговельного підприємства.

4.1 Командою Data —> Form (Данньїе —> Форма) Спочатку за­несіть в базу даних Excel дані табл. 51.

4.2 В меню Data (Данньїе) виберіть команду Sort (Сортиров-ка). Ця команда викличе діалогове вікно сортування даних. В цьому вікні потрібно визначити поля бази даних, за якими послі­довно (від верхнього до нижнього) виконуватиметься впорядку­вання за зростанням Ascending (По возрастанию) чи спаданням Descending (По убьіванию). В першому полі необхідно вибрати із списку стовпчик таблиці, за даними в якому Excel впорядкує ря­дки таблиці. Наприклад, дані табл. 51 можна впорядкувати за стовпчиком «Код підприємства». У другому полі діалогового ві­кна Sort (Сортировка) як другу ознаку впорядкування можна за­дати дату надходження товарів. При необхідності можна задати і третю ознаку впорядкування, використавши для цього стовпчик «№ договору». В результаті впорядкування за цими ознаками Excel побудує електронну таблицю, наведену в табл. 52.

Таблиця 52

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПОСТАВКИ ВЗУТТЯ ГУРТОВОЮ БАЗОЮ

ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ CCT ЗА МІСЯЦЬ, ВПОРЯДКОВАНЕ

ЗА КОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА *

 

Код підприємства № РФ Дата Фактично поставлено на суму, грн № договору План по­ставки на суму, грн % вико­нання плану
12.03.01 96,00
14.03.01 170,00
18.03.01 66,67
16.03.01 133,33
21.03.01 112,00
1 Total       103,76
2 13.03.01 90,50
2 14.03.01 136,67
2 20.03.01 138,03
2 Total       109,06
12.03.01 107,14

Закінчення табл. 52

 

Код підприємства № РФ Дата Фактично поставлено на суму, грн № договору План по­ставки на суму, грн % вико­нання плану
13.03.01 88,46
16.03.01 86,96
12.03.01 78,13
3 Total     58500   65200 89,72
Grand Total       101,63

* Дані умовні

4.3 Для побудови групових і загальних підсумків по стовпчи­ку «Фактично поставлено на суму, грн.» Виберіть в меню Data ІДанньїе) команду Subtotals {Итоги), попередньо натиснувши мишею на останній рядок групи магазинів, які виділені за клю-яем «Код підприємства». У рядках «1 Total», «2 Total», «З Total», «Grand Total» потрібно занести формули для обчислення процен­та виконання плану по групах торговельних підприємств і в ці­лому по торговельних підприємствах. Для цього в клітинки G7, Gil, G16, G17 введіть відповідні функції.

4.4 Відформатуйте обчислені дані і зробіть аналітичні висновки.

Методичні вказівки до розв'язку завдання 1 засобами пакету MS Access

За допомогою пакету програм MS Access створюємо базу да­них про планові та фактичні надходження товарів на гуртову ба­зу. Для цього потрібно виконати таку послідовність дій.

1. Запустіть пакет MS Access.

2. Створіть пусту базу даних:

 

• вибираємо пункт меню File (Файл);

• з випадаючого меню вибираємо New Database;

• у вікні New вибираємо піктограму Blank database;

• натискаємо мишею на діалогову клавішу ОК;

• командою File —> New database визначаємо ім'я та розташу­вання на диску створюваної бази даних, наприклад, h:\Комер-ція.mdb.

• натискаємо мишею на діалогову клавішу Create.


2. Створіть таблиці бази даних:

• у вікні бази даних виберемо закладку Tables;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу New;

• у вікні New Table виберемо елемент списку Design View;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу ОК;

• кожний рядок цієї структурної таблиці відповідає одному полю створюваної таблиці даних;

• в поле Field Name кожного рядка структурної таблиці впи­шемо назву поля створюваної таблиці даних;

• в полі Data Type кожного рядка структурної таблиці вибе­ремо необхідний тип поля створюваної таблиці даних;

• після опису всіх полів таблиці за допомогою інстумента Primary Key визначимо ключове поле створюваної таблиці даних;

• закриємо вікно конструктора таблиці;

• підтвердимо створення таблиці, натиснувши мишею на діа­логову клавішу ОК;

• у вікні Save as задамо назву таблиці.

Створимо таблиці, необхідні для представлення даних про планові та фактичні надходження товарів (табл.53).

Таблиця 53

ТАБЛИЦІ БАЗИ ДАНИХ КОМЕРЦІЯ

 

Назва таблиці Позначення таблиці
Довідник підприємств Довідник підприємств
Довідник одиниць виміру Довідник од виміру
Довідник товару Довідник товару
Таблиця реєстру договорів Реєстр договорів
Таблиця реєстру рахунків-фактур Реєстр РФ
Таблиця товарів, що прийшли за ра-хунком-фактурою Товар по РФ
Таблиця планових показників План на дату

Таблиця «Довідник підприємств» складається з таких полів:

• поле «Код підприємства» в таблиці є ключовим і має тип AutoNumber;

• поле «Назва підприємств» має тип Text;

• поле «Адреса підприємства» має тип Text;

• поле «Розрахунковий рахунок» має тип Number;

• поле «Назва банку підприємства» має тип Text.


Таблиця «Довідник товару» складається з таких полів:

♦ поле «Код товару» в таблиці є ключовим полем типу Number;

♦ поле «Назва товару» має тип Text.

Таблиця «Довідник одиниць виміру» складається з таких полів:

♦ поле «Код одиниці виміру» є ключовим і має тип Auto-Number ;

♦ поле «Назва одиниці виміру» має тип Text;

♦ поле «Позначення одиниці виміру» має тип даних Text.
Таблиця «План на дату « містить такі поля:

♦ поле «Дата» є ключовим і має тип Date/Time;

♦ поле «Планова сума»;

♦ поле «Код підприємства» є ключовим і має тип Number;

♦ поле «Код товару» є ключовим і має тип Number. Таблиця «Реєстр договорів» містить такі поля:

 

♦ поле «№ договору» є ключовим і має тип Number;

♦ поле «дата договору» має тип даних Date/Time;

♦ поле «Код підприємства» є ключовим і має тип Number. Таблиця «Реєстр рахунків-фактур» містить такі поля:

 

♦ поле «№ рахунку-фактури» є ключовим і має тип даних Number;

♦ поле «Дата рахунку-фактури» має тип Date/Time;

♦ поле «Код підприємства» має тип Number;

♦ поле «№ договору» має тип Number.

Таблиця «Товар за рахунком-фактурою» містить такі поля:

♦ поле «№ рахунку-фактури» має тип Number;

♦ поле «Код товару» має тип даних Number;

♦ поле «Код одиниці виміру» має тип Number;

♦ поле «Кількість відвантаження» має тип Number;

♦ поле «Ціна товару» має тип Currency.

3. Створіть зв'язки між таблицями:

♦ вибираємо піктограму Relationships;

♦ у вікні Relationshipsвідкриваємо створені таблиці за допо­могою піктограми Show tableі кнопки Add;

♦ проставляємо зв'язки між таблицями;

♦ закриваємо вікно Relationships.

Після створення описаних зв'язків вікно Relationshipsбуде мати такий вигляд (рис.39).

4. Створіть запити:

♦ у вікні база даних вибираємо закладку Queries;

♦ натискаємо мишею на діалогову клавішу New;

♦ у вікні New Queryвибираємо закладку Design View;

♦ натискаємо мишею на діалогову клавішу ОК;


♦ у вікні, що відкрилося, за допомогою діалогової клавіші Addвибираємо потрібні для запиту таблиці;

♦ потрібні для запиту поля таблиць вибираємо подвійним на­тисненням на них мишею;

♦ після завершення формування запиту за допомогою діало­гової клавіші Runпереконаємося в його працездатності;

♦ якщо запит вибирає дані правильно, то закриємо вікно за­питу і дамо йому назву;

♦ якщо запит вибирає дані неправильно, то за допомогою ін­струмента View повернемося у режим Design View і виправимо помилки.

Для реалізації даного завдання необхідно створити такі запити:

♦ запит «Фактична поставка» створюємо на базі таблиць «Ре­єстр рахунків-фактур» і «Товар за рахунком-фактурою»;

♦ запит «Фактична поставка взуття за асортиментом» створю­ємо на базі таблиць «Реєстр рахунків-фактур», «Товар за рахун­ком-фактурою» та «Довідник товарів»;

Рис. 39. Зв'язки між таблицями бази даних «Комерція»

• запит «Виконання плану на дату» створюємо на базі таблиці «План на дату» і раніше створеного запиту «Фактична поставка»;

• запит «Виконання плану за асортиментом» створюємо на ба­зі таблиці «План на дату» і раніше створеного запиту «Фактична поставка взуття за асортиментом».


Для побудови запиту «Фактична поставка» з таблиці «Реєстр рахунків-фактур» виберемо в запит такі поля:

• поле «№ рахунку-фактури»;

• поле «Дата рахунку-фактури»;

• поле «Код підприємства»;

• поле «№ договору».

Таблицю «Товар за рахунком-фактурою» використовуємо для створення в запиті розрахункового поля «Фактично поставлено»:

[Товар за рахунком-фактурою]![Кількість відвантаження]* [Товар за рахунком-фактурою]![Ціна товару].

В запит «Фактична поставка взуття за асортиментом» вибере­мо з таблиці «Реєстр рахунків-фактур» такі поля:

• поле «Дата рахунку-фактури»;

• поле «Код підприємства».

З таблиці «Товар за рахунком-фактурою» виберемо в запит поле «Код товару». З таблиці «Довідник матеріалу» виберемо по­ле «Назва матеріалу».

Крім цих полів в запиті створюємо розрахункове поле «Фак­тично поставлено»:

[Товар за рахунком-фактурою][[Кількість відвантаження]* [Товар за рахуном-фактурою]![Ціна товару].

В запит «Виконання плану на дату» включимо такі поля таб­лиці «План на дату»:

• поле «Дата»;

• поле «Код підприємства»;

• поле «Планова сума».

З запиту «Фактична поставка» виберемо поле «Фактично по­ставлено».

Включимо у запит також розрахункове поле «% виконання плану»

([Фактична поставка]![Фактично поставлено]/[План на дату]! [Планова сума])* 100.

В запит «Виконання плану за асортиментом» з таблиці «План на дату» включимо поле «Планова сума», а з запиту «Фактична поставка взуття за асортиментом» виберемо такі поля:

• поле «Код підприємства»;

• поле «Назва товару»;

• поле «Код товару»;

• поле «Фактично поставлено».


Включимо в запит також розрахункове поле «% виконання плану»:

([Фактична поставка взуття за асортиментом]! [Фактично поставлено]/[План на дату]![Планова сума])* 100.

Створимо службові запити, на базі яких будуть сформовані результуючі звіти:

♦ запит «Звіт»;

♦ запит «Разом по підприємству»;

♦ запит «Розшифровка виконання плану на дату». Описані запити у формі Design Viewпредставлені в Додатку 3. 5. Створіть форми для заповнення таблиць бази даних

 

♦ у вікні бази даних виберемо закладку Forms;

♦ натиснемо мишею на діалогову клавішу New;

♦ виберемо закладку Form Wizard, задамо назву базової таб­лиці і натиснемо мишею на діалогову клавішу ОК;

♦ у вікні Form Wizardпідтвердимо вибір таблиці;

♦ у вікні Available Fieldsвиберемо потрібні поля і за допомо­гою стрілочок перенесемо їх у вікно Selected Fields;

♦ натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

♦ виберемо вигляд форми;

♦ натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

♦ виберемо фон для вікна форми;

♦ натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

♦ назвемо форму;

♦ натиснемо мишею на діалогову клавішу Finish.

Для внесення даних в таблиці бази даних створимо їх форми. В даному завданні створюються такі форми:

♦ Форма «Довідник підприємств». За допомогою цієї форми вносяться записи про нові підприємства, з якими гуртова база буде в подальшому працювати.

♦ Форма «Довідник товарів». За допомогою цієї форми вно­сяться записи про нові товари.

♦ Форма «План на дату». За допомогою цієї форми вносяться нові записи про встановлення плану на певну дату. В цій формі використано діалоговий інструмент Combo box, за допомогою якого можна вибрати потрібні позиції з таблиць бази даних. В даній формі Combo boxстворено для полів «Назва товару» і «На­зва підприємства».

Рахунок-фактура. За допомогою цієї форми вносяться дані в таблиці бази даних — «Реєстр рахунків-фактор» і «Товари за рахунка-фактор», оскільки ця форма створена на базі таблиці


«Реєстр РФ», але має підлеглу форму (назвемо її підформою, subform) з базовою таблицею «Товари за рахунком-фактурою» (підформа створюється аналогічно за допомогою піктограми Subform). Ця підформа містить два поля типу Combo box — «На­зва товару» і «Назва одиниці виміру» — і одне розрахункове по­ле — «Сума»

([Кількість відвантаження]*[Ціна товару]).

6. На базі запитів створіть звіти:

• у вікні бази даних виберемо закладку Report;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу New;

• виберемо закладку Report Wizard;

• виберемо потрібну базову таблицю чи базовий запит;

• підтвердимо правильність зробленого вибору;

• у вікні Available Fields виберемо потрібні поля і за допомо­гою стрілочок перенесемо у вікно Selected Fields;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

• виберемо загальний вигляд звіту;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Next

• визначимо порядок розміщення полів у звіті;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

• встановимо розмір сторінки, на якій буде розміщено звіт;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

• виберемо фон звіту;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Next;

• назвемо звіт;

• натиснемо мишею на діалогову клавішу Finish.

На базі раніше побудованих запитів, формуються звіти:

• звіт «Виконання плану за асортиментом»;

• звіт «Виконання плану на дату»;

• звіт «Розшифровка виконання плану на дату».

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти