ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Штрихове кодування інформації

Мета штрихового кодування інформації полягає у відобра­женні таких інформаційних властивостей товару, що забезпе­чують реальну можливість простежити за їх рухом до спожи­вача, що пов'язано з підвищенням ефективності керування виробництвом.

Система штрихового кодування інформації — це сукупність виду штрихових кодів і технічних засобів нанесення на носії, ве­рифікації якості печатки, зчитування з носіїв, а також поперед­нього оброблення даних.

Штрихове кодування є одним з типів автоматичної ідентифі­кації, що використовує метод оптичного зчитування інформації. Воно ґрунтується на принципі двоїчної системи числення; інфор­мація запам'ятовується як послідовність 0 і 1. Широким лініям і широким проміжкам привласнюється логічне значення 1, вузь­ким — 0. У зв'язку з цим штрихове кодування — це спосіб побудови коду за допомогою чергування широких і вузьких, темних і світлих смуг.

Потребу запровадження штрихових кодів продиктовано надзвичайно великим обсягом постачань, територіальною розкиданістю взаємозалежних організацій і підприємств, недостатньою ін­формацією про властивості товару на його упакуванні та в супровідній документації, браком достовірної та своєчасної ін­формації про надходження товару до покупця.

Використання штрихових кодів забезпечує діяльність вироб­ників і споживачів на товарному ринку використання єдиного коду, захист споживача від несумлінності виготовників продук­ції, керування потоками інформації, а також обмін інформацією як усередині організації, так і між організаціями за допомогою методів і засобів електронного обміну даними.

Для зчитування штрихового коду з носіїв інформації викорис­товуються сканувальні пристрої різного типу.

Типова технологія використання системи штрихового коду­вання в Україні магазинами типу «супермаркет» розглядається на прикладі процесу оформлення надходження товарів та його про­дажу покупцям. Надходження товару супроводжується наклад­ною. Прийнятий товар вводиться з накладних у комп'ютер.

Розсипний товар фасується з нанесенням коду ЕАN -13.

Робоче місце касира-контролера з'єднано з касовим апаратом, комп'ютером, де є довідник штрихових кодів усіх наявних това­рів і відповідні їм ціни. Ведеться також операторський контроль наявності товарів у торговій залі й на складі, який дає можливість одержувати інформацію про обсяг продажу, запасів продукції, наявності в торговій залі, змінах цін. Робочі місця на всіх рівнях поєднуються в єдину обчислювальну мережу.

Діють такі види штрихових кодів:

> UРС — універсальний товарний код, розроблений у США, застосовується в країнах Америки;

> ЕАN — товарний код, створений у Європі на базі UРС. Відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації, що одержала в наш час статус Міжнародної організації (ЕАN International);

> UСС/ЕАN — єдиний стандартизований штриховий код; створений об'єднаними зусиллями організацій США і Канади (Uniform Соde Соuncil) і ЕАN Іnternational.

Відповідно до видів розрізняють такі штрихові коди:

UРС-12, ЕАN-13, ЕАN-14, ЕАN-8, UСС/ЕАN-128 (Соdе 39).

ЕАN-8 — восьми розрядний код, використовується для коду­вання малогабаритних пакувань. Структура коду така:

XXX — країна-виробник товару

ХХХХ— код продукту

X — остання цифра (контрольна).

UРС-12- дванадцяти розрядний код. Структура коду:

X — знак системи нумерації

ХХХХХ— номер виробника

ХХХХХ— код продукту

X — остання цифра (контрольна).

ЕАN-13— тринадцяти розрядний код. Структура коду є такою:

XXX — позначають країну виробник;

ХХХХ— код підприємства-виробника

ХХХХХ— код продукту

X — остання цифра є контрольною

ЕАN-14 — чотирнадцяти розрядний код (із одним додатковим розрядом). Основне призначення ЕАN-14 — ідентифікація транс­портного пакування. Він складається з 13 розрядів. Додатковий розряд указується першим і відображає специфіку пакування ци­фрами від 1 до 8, наприклад, 1 — групове пакування, 2 — паку­вання партій у контейнер тощо.

UСС/ЕАN-128— алфавітно-цифровий код, не має фіксованої довжини, дає повну характеристику предмета постачання. Складові коду:

світле поле;

стартовий знак (А, В і С), що забезпечує використання найпов­нішого набору знаків;

знак функції, що дає можливість автоматично контролювати відмінність символіки коду від інших символік;

дані;

контрольне число.

Основна перевага коду UСС/ЕАN-128 — щільніше представлен­ня цифрових даних, що дає змогу заощадити багато місця.

Використання кодів регулюється відповідними міжнародними й національними стандартами. Код країни присвоюється EAN International.


Інформаційні технології ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поняття та зміст інформаційного забезпечення інформаційних

Систем обліку

Інформаційне забезпечення інформаційних систем обліку передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розробки засобів формалізованого опису даних тощо.

Інформаційне забезпечення — важливий елемент автоматизо­ваних інформаційних систем обліку, призначений для відобра­ження інформації, що характеризує стан керованого об'єкта і є основою для прийняття управлінських рішень.

У процесі розроблення інформаційного забезпечення слід визначити:

> склад інформації, що охоплює перелік інформаційних одиниць або сукупностей, потрібних для розв'язання комплексу задач;

> структуру інформації та перетворення її, тобто формування показників документів;

> характеристики руху інформації, тобто обсяг потоків, маршрути, терміни;

> характеристику якості інформації;

> способи перетворення інформації.

Організація інформаційного забезпечення ведеться паралель­но з програмним забезпеченням та інформаційною технологією, зорієнтованою на кінцевого користувача. Інформаційне забезпе­чення інформаційної системи поділяється на позамашинне й внутрішньомашинне.

 

Структуру інформаційного забезпечення наведено на рис. 4.1.

 

 


 

 

 
 

 


Рис. 4.1. - Структура інформаційного забезпечення

 

Основою інформаційного забезпечення ІС є інформаційна база (ІБ), що використовується у функціонуванні ІС. За скла­дом, змістом вона повинна відповідати вимогам тих задач, проектувати ті системи, які розв'язуються на її основі. За сфе­рою функціонування виділяють позамашинну та внутрішньо-машинну ІБ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти