ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Обчислювальні системи й мережі

У розвитку технології оброблення інформації на ПК можна виокремити два етапи: автономне використання ПК і етап їх об'єднання — створення обчислювальних мереж і на їх основі — мережних інформаційних технологій.

Мережеві технології дали змогу створювати геосистеми для доступу до світових сховищ інформації.

За рангом обчислювальні мережі можна поділити на локальні (ЛОМ) або LAN- мережі в межах підприємства, організації і глобальні або WAN- мережі абонентів, які з'єднують країни, континенти.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) дає змогу роз­поділяти мережеві ресурси за допомогою певної топології, спо­собу множинного доступу, протоколів зв'язку й мережевої опе­раційної системи.

Широке розповсюдження ПК і апаратури віддаленого зв'язку, а також процеси децентралізації управління виробниц­твом, що відбуваються, зумовлюють запровадження розподілено­го оброблення даних, яке забезпечує прискорення процесу оброблення, безпосередню участь виконавців у процесі управління та ефективне задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу. Запровадження розподіленої обробки знижує ви­трати на утримання обчислювальної системи, підвищує її гнуч­кість та життєздатність. Розподілена обробка даних неможли­ва без модульної структури ІС, що полегшує її створення та оновлення.

Мережевий інтерфейс інформаційної технології надає користу­вачеві засоби теледоступу до територіальне розподілених інформа­ційних і обчислювальних ресурсів завдяки розвинутим засобам зв'язку. Це дає можливість широко використовувати автоматизовані інформаційні технології і робить їх багатофункціональними.

Сьогодні спостерігається тенденція до об'єднання різних типів ін­формаційних технологій в єдиний комп'ютерно-технологічний комплекс. Він має назву інтегрованого.

Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, основі створення різноманітних мережевих варіантів автоматизованих інтегрованих технологій:

> локальних;

> багаторівневих;

> розподілених;

> глобальних обчислювальних мереж;

> електронної пошти;

> цифрових мереж інтегрованого обслуговування.

Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну та управління швидкого оброблення інформації зумовило ство­рення не тільки локальних, а й багаторівневих і розподілених систем організаційного управління об'єктами. Її інформаційне забезпечення реалізує мережі автоматизова­них банків даних, що будуються з урахуванням організаційно-функціональної структури багаторівневого економічного об'єкта, комп'ютерного ведення інформаційних масивів. Цю проблему в нових інформаційних технологіях вирішують розподілені системи обробки даних з використанням каналів зв'язку для обміну інформацією між базами даних різних рівнів.

У багаторівневих і розподілених комп'ютерних інформацій­них системах організаційного управління успішно вирішуються проблеми оперативної роботи з інформацією, аналізу економіч­них ситуацій у процесі розроблення та прийняття управлінських рішень.

Таким чином, нові інформаційні технології — основа перехо­ду суспільного розвитку до інформаційної епохи в світовому мас­штабі.


Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення,

Функції та рівні

Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста — це інструмент раціоналізації та інтенсифікації управлінської діяльності.

Професійні АРМ — це головний інструмент спілкування лю­дини з інформаційними системами, що виконують роль автоном­них робочих місць, інтелектуальних терміналів великих ЕОМ, робочих станцій у локальних мережах. АРМ мають відкриту ар­хітектуру й легко адаптуються.

АРМ мають проблемно-професійну орієнтацію на конкретну предметну сферу і є засобом спілкування спеціаліста з автома­тизованими інформаційними системами.

Якщо за критерій взяти організаційну структуру управління, то можна умовно виділити АРМ керівника, АРМ управлін­ського працівника середнього та оперативного рівнів. За принци­пами вибіркового розподілу інформації ці особи мають по­требу в абсолютно різній інформаційній підтримці.

Створення АРМ забезпечує:

> простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача;

> простоту адаптації до конкретних функцій користувача;

> компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації;

> високу надійність і живучість;

> порівняно просту організацію технічного обслуговування.

Ефективним режимом роботи АРМ є його функціонування в рамках локальної обчислювальної мережі. Створені АРМ спеціа­лістів дають можливість користувачеві працювати в діалоговому режимі, оперативно розв'язувати поточні завдання, зручно вводити дані, вести контроль оброблення інформації, визначати достовір­ність результатної інформації, виводити й передавати каналами зв'язку. Інформаційне забезпечення АРМ орієнтується на кон­кретну, звичну для користувача предметну сферу.

Найважливішим для практичних цілей є групування задач за економічним змістом вихідних показників. Це групування — ос­нова для виокремлення таких типів автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ):

> АРМБ з обліку основних засобів;

> АРМБ з обліку виробничих запасів;

> АРМБ з обліку праці й заробітної плати;

> АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження, реаліза­ції та визначення фінансового результату;

> АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій;

> АРМБ з обліку витрат на виробництво;

> АРМБ зведеного обліку та складання звітності;

> АРМБ з обліку капітальних вкладень.

Кожному з перерахованих АРМБ (комплексів задач) відпові­дає певний перелік задач.

Технологія організації обліку в умовах АРМ бухгалтера має три етапи:

> підготовка інформації та її оброблення;

> систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, контроль, аналіз і її аудит;

> формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством.

У процесі управління підприємством приймаються оператив­ні, тактичні й стратегічні управлінські рішення. З цією метою виділяють три рівні управління.

На першому рівні здійснюється оперативне управління струк­турними підрозділами ( цех, магазин, комора, відділ тощо). На цьому рівні формуються первинні дані, здійснюються їх оброб­лення, розрахунок і відображення інформації для прийняття управлінських рішень на місці виникнення інформації (АРМБ І категорії). АРМБ І категорії потрібне для формування і підготов­ки первинної інформації безпосередньо на місці її виникнення (у цехах, на складах та в інших підрозділах), а також для розв'я­зання потрібних облікових і аудиторських задач. Первинні дані реєструються безпосередньо на робочому місці, де вони виника­ють, і передаються певним ланцюжком. У процесі вирішення за­дач на кожному робочому місці виявляють відхилення, а також причини та винних у них, відомості для оперативного управління процесом виробництва на рівні філії, дочірніх підприємств, діля­нок, цехів, відділів та інших виробничих одиниць.

На другому рівні управління інформація систематизується і узагальнюється за комплексами завдань, ділянками обліку, вико­нуються контроль і внутрішній аудит. На цій стадії формується і відображається інформація для прийняття конкретних управлін­ських рішень за комплексом завдань (АРМБ II категорії). На АРМБ II категорії здійснюється контроль проходження первин­ної інформації і розв'язується ряд аналітичних і аудиторських завдань, тут також виявляють відхилення від нормальних умов ро­боти по ділянках обліку (комплексах задач). На цьому етапі одер­жувана інформація підлягає логічному контролю на коректність, а також здійснюється автоматичний аудит за даними аналітичного й синтетичного обліку. Крім того, на АРМБ II категорії викону­ється моделювання облікового процесу, проведення аудиту, а та­кож прийняття управлінських рішень з окремого комплексу задач.

На третьому рівні здійснюються формування зведених даних, контроль, аналіз і аудит фінансово-господарської діяльності під­приємства. На цьому рівні управління проводиться управління підприємством у цілому, визначається зовнішня політика, розроб­ляються перспективні плани й стратегія їх виконання (АРМБ III категорії). АРМБ III категорії призначене для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, для узагальнен­ня зведених даних, пов'язаних із розв'язанням регламентних за­дач із складання оперативної та періодичної звітності. На цьому АРМБ здійснюється оперативний контроль із використання тру­дових, матеріальних і грошових ресурсів, здійснюються аудит за виконанням показників структурними підрозділами і додержан­ням умов чинних норм матеріальних і трудових витрат, виявлен­ня негативних відхилень від чинних систем нормування або пла­нування, розв'язуються задачі управлінського обліку, моделювання облікових даних.

Таким чином, АРМ — це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на його ро­бочому місці.

Основне призначення АРМ — забезпечити управлінський пер­сонал новими засобами техніки й технології. Мова йде про автоматизоване діалогове виконання основних функцій управління, діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до даних, нагромаджуваних у центральній базі даних ІС або в розподільній базі даних АРМ.

Організація АРМ змінює техніку і методологію виконання функцій управління. Виникли нові технологічні операції ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних — електронних картотек і таблиць, графіків і діаграм, багатовіконне подання даних.

Засоби АРМ дають змогу автоматизувати розв'язання обліко­вих задач, що формалізуються, забезпечити інформаційну під­тримку важко формалізованих задач, результати яких використо­вуються для прийняття рішень.

З урахуванням професійних знань і практичних навичок корис­тувач може обирати методику розв'язання задач, маніпулювати даними для обчислень, аналізувати їх результати й приймати відповідне конкретній ситуації управлінське рішення.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти