ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією обліку

Захист даних у комп'ютерних мережах стає однією з найактуальніших проблем у сучасних інформаційно-обчислювальних сис­темах. На сьогодні виокремлюють три базові принципи безпеки, завданням яких є забезпечити:

> цілісність даних (захист від збоїв, які ведуть до втрати ін­
формації або її знищення);

> конфіденційність інформації;

> доступність інформації для авторизованих користувачів.

Порушення роботи системи можна класифікувати так:

> збої обладнання (дискових систем, кабельної системи, серверів, робочих станцій тощо);

> втрати інформації (через інфікування комп'ютерними віру­сами, неправильне зберігання архівних даних, порушення прав доступу до даних);

> некоректна робота користувачів і персоналу.

Такі порушення роботи мережі вимагають створення різних видів захисту інформації, які умовно поділяють на три види:

1. Засоби фізичного захисту;

2. Програмні засоби (антивірусні програми, системи розмежування повноважень, програмні засоби контролю доступу);

3. Адміністративні заходи захисту.

Ризик — це ймовірність виникнення збитків або недоодержан­ня прибутку від фінансово-господарської діяльності. Ризик авто­матизованих систем бухгалтерського обліку випливає з можливос­ті припущення похибок або перекручень під час документування господарських операцій, неправильного відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку. Це означає, що система бухгалтерсь­кого обліку буде малоефективною, не повністю надійною.

Розроблення і впровадження автоматизованого оброблен­ня облікових даних має забезпечувати зменшення ризику обліку.

Для забезпечення якості облікової інформації в умовах ручно­го оброблення використовувалися дані минулих періодів для прогнозування помилок у майбутньому. Розроблені автоматизо­вані системи контролю допомагають виявити проблеми й кон­тролювати можливі помилки, перш ніж вони з'являться. Дуже складно враховувати всі можливі помилки під час проектування інформаційних систем обліку, внаслідок чого й виникає ризик автоматизованого оброблення даних.

Розрізняють такі основні види ризику автоматизованого оброб­лення облікових даних, пов'язані з:

> помилками під час уведення даних (неперевірене походження даних, неправильна форма запису даних під час підготовки бухгалтерської проводки; зроблені помилки під час перенесення даних на машинні носії або перезапису даних);

> хибним кодом (найменування виробів, клієнтів, постачальників тощо в системі відображаються у вигляді кодів, тому введення помилкового коду стає причиною помилок в обробленні даних);

> невизначеними даними (невідомо: кому, від кого і мета перерахування грошей; наявність помилкових реквізитів у записі;неможливість ідентифікації інформації, яку вводять в ЕОМ, через те, що дані записано до введення ідентифікатора);

> недозволеними операціями (виконані облікові операції (випадково або навмисно) не відповідають вимогам керівництва);

> порушенням контрольного ліміту (порушення ліміту повноваження окремих виконавців підприємства або на обсяг операцій);

> порушенням (втратою) записів (втрата інформації до введення в ЕОМ, під час оброблення або після їх виклику з системи для коригування);

> зробленими помилками під час виведення даних (дані у звіті помилкові, інформація запізнилася та втратила свою цінність, ко­ристувач не зрозумів представлених даних, звіт надійшов не за призначенням);

> зробленими помилками під час оброблення даних (обробляються хибні вхідні дані);

> розбіжністю підсумків (невідповідність окремої інформації контрольним сумам через помилки в програмуванні, брак стан­дартних програм для перевірки збалансованості даних, неповні або неточні дані, що вводяться до системи, проміжок у часі між ручним та автоматизованим обробленням даних);

> недоречним способом контролю (спосіб контролю не дає можливості відтворити процес оброблення даних);

> ланцюжком помилок (невиявлена помилка на одній ділянці обліку дає хибні результати на іншій ділянці, яка використовує неякісні дані);

> неповними обліковими записами (інформація, яка вводиться до ЕОМ, містить неповні облікові записи);

> повторенням помилок (під час постійного оброблення даних помилки можуть повторюватися через неякісне розроблення програми, через багаторазовий запис однієї й тієї самої операції, через введення хибної змінної інформації або хибної постійної інформації, через недостатність технічних засобів у прикладному програмному забезпеченні);

> хибним розподілом на періоди (інформацію віднесено не до того облікового періоду);

> підтасуванням даних (програма уможливлює крадіжку коштів підприємства);

> невідповідністю нормативним актам (порядок уведення даних не відповідає вимогам нормативних актів);

> неузгодженістю з політикою адміністрації (політику та методи керівництва не узгоджено з системою оброблення даних на ЕОМ);

> невідповідністю якості послуг вимогам користувачів (користувачі не отримують вчасно потрібних результатів через: недостатню потужність ЕОМ, споживання окремими користувачами більшої частки послуг, ніж їм належить, неефективність автоматизованих систем і методів, неточне визначення першочергових робіт, застаріла техніка або програмне забезпечення, брак взаєморозуміння між користувачами та персоналом, який обслуговує
ЕОМ);

> хибним обліком (облікова інформація обробляється не за діючою методикою обліку).

Для зменшення ризику автоматизованого оброблення даних потрібно:

> покласти відповідальність на працівників за використовувані ресурси (фізичні засоби, інформаційні масиви, лінії зв'язку, документацію тощо);

> забезпечувати постійну перевірку якості заходів захисту даних;

> використовувати криптографію;

> користувачам відповідати за застосування за призначенням наданої їм інформації;

> внести до файлу «запис-живця» (назву неіснуючого підприємства, зайву літеру у прізвищі покупця тощо) для виявлення протизаконного використання інформації;

> контролювати знищення непотрібної інформації;

> забезпечити правову охорону заходів захисту даних (переслідування порушників порядку користування інформацією, установленого підприємством);

> класифікувати інформацію за її значенням (наприклад, секретні дані про комерційну діяльність, секретні дані про виробничу діяльність, секретна інформація про персонал, секретна бухгалтерська інформація тощо);

> ознайомити персонал підприємства з проблемами захисту даних та з потребою виконувати заходи захисту інформації;

> фізично захистити важливі форми й бланки.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.

2. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудиту -К.:АСК,1998. – 648с.

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку й аудиту: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 348с.

4. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с.

5. Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії – Львів: Бак, 2001.- 161с.

6. Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

7. Уткін Ю.А. Курс бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. – Харків: Tora-Kagi, 2003.

8. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. – К.: КНЕУ, 2001.

9. Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку: Навч. посібник

для студентів спеціальності „Облік та аудит”. - Хмельницький: ТУП, 2003.

10. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. За ред.

проф. В.С.Пономаренка. - К.: „Академія”, 2002.

11. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. За ред. В.Ф.Ситника. - К.: КНЕУ, 2003 .

12. Страхарчук А.А. Інформаційні технології.- К.: КНЕУ, 2001.

13. Шуремов Е.Л. Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2003.

14. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку. - Львів, ВНУ „Львівська політехніка”, 2003.

15. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. Учебник. - СПб:, Питер, 2002.

16. Широков Л.А. Бухгалтерские информационные системы: Уч.пособие. – М:, МГИУ, 2002.

17. Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете. Уч. пособие. – М.: ИЦ «Март», 2003.

18. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2004.

19. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир, ПП „Рута”, 2004.-544с.

20. Семенов М.И., Трубилин И.Т., Лойко В.И., Барановская Т.П. Автоматизированные информационные технологи в экономике: Учебник. Под общ. ред. Трубилина И.Т. – М: «Финансы и статистика», 2003.

 

ЗМІСТ

Стор.

Вступ...........................................................................................................................3

1. Мета, предмет і змістові модулі дисципліни.....................................................3

2. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.............................5

2.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем…………………………........................................................................5

2.2. Структура економічної інформації. Класифікація економічної інформації..........................................................................................................6

2.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних.............................................................9

2.4. Особливості облікової інформації................................................................11

2.5. Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємств……...........15

3. Економічна інформація та засоби формалізованого описання.......................20

3.1. Економічна інформація, її види та властивості..........................................20

3.2. Структура, форми пізнання та відображення економічної інформації…22

3.3. Система класифікації та кодування економічної інформації....................23

3.4. Єдина система класифікації та кодування. Категорії класифікаторів.....26

3.5. Штрихове кодування інформації.................................................................27

4. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.......................31

4.1. Поняття та зміст інформаційного забезпечення інформаційних систем обліку..............................................................................................................31

4.2. Характеристика позамашинної інформаційної бази...................................32

4.3. Уніфікація і стандартизація документації...................................................35

4.4. Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях......................................................................................37

4.5. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних............................................................................................39

5. Організація інформаційної бази системи оброблення економічної інформації............................................................................................................42

5.1. Класифікація економічних програм...........................................................42

5.2. Обчислювальні системи та мережі.............................................................44

5.3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні.......................................................................................................46

5.4. Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)............................49

5.5. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку..............53

6. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в обліку....................................................................................................59

6.1. Поняття форми обліку. Принципи створення і функціонування ІСО…..59

6.2. Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт зі створення та впровадження ІСО.................................................62

6.3. Характеристика і типи облікових задач, що підлягають автоматизації....65

6.4. Постановка задач, розроблення алгоритмів одержання вихідної інформації……………………………………………………………………….67

6.5. Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних................................................................69

6.6. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку..........................72

Список літератури...................................................................................................78


 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти