ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Корпоративні інвестиційні фонди

Корпоративний інвестиційний фонд — це інститут спільного інвестування, створений у формі відкритого акціонерного товариства.

Корпоративний інвестиційний фонд формується відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Вимоги до корпоративного інвестиційного фонду подано в табл. 9.1.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, в статутному капіталі яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 %. Корпоративні інвестиційні фонди, що функціонують в Україні, створені переважно у вигляді закритих недиверсифікованих фондів.

Свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд провадить згідно зі статутом і регламентом.

Статут корпоративного інвестиційного фонду має також містити відомості про:

— тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

— вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

— спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

— обмеження щодо діяльності відповідно до законодавства;

— акції корпоративного інвестиційного фонду, які мають бути тільки простими іменними;

— розмір початкового статутного капіталу (фонду) та кількість акцій, що становлять початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду.

Реєстрація інвестиційного фонду та видача свідоцтва про внесення його до реєстру ICI здійснюється ДКЦПФР на підставі зареєстрованого в установленому порядку регламенту.

Регламент ICI — документ, який визначає особливості діяльності ICI та затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

— умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача;

— порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

— розмір винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;

— порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

— порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

— напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

— мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ICI, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.

Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок:

— грошових коштів;

— державних цінних паперів;

— цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі, об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду не може бути меншим, ніж розмір, встановлений законодавством для відкритих акціонерних товариств. Збільшення статутного капіталу здійснюється винятково за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання акцій.

До моменту реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду засновниками має бути сплачено 100 % статутного капіталу (фонду).

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить обрання членів наглядової ради, затвердження змін до регламенту, укладених договорів з компанією з управління активами (КУА) та зберігачем.

Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з КУА, зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна. До компетенції наглядової ради також належить скликання загальних зборів акціонерів, прийняття змін до проспекту емісії, підготовка пропозицій для закритих фондів про розмір і порядок виплати дивідендів.

Схему управління корпоративним інвестиційним фондом представлено на рис. 9.2.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору здійснює компанія з управління активами (КУА).

Рис. 9.2. Схема управління корпоративним інвестиційним фондом

Компанія з управління активами інституційних інвесторів — господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Договори між корпоративним фондом і КУА про управління активами укладаються на строк не більше трьох років і можуть бути продовжені тільки за рішенням загальних зборів акціонерів або наглядової ради.

Слід зазначити, що порядок функціонування ICI передбачає створення резервного фонду у розмірі, визначеному установчими документами КУА, але не менше як 25 % статутного капіталу компанії з управління активами. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних фондів. Винагорода КУА за діяльність з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів інвестиційного фонду та сплачується грошовими коштами.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами мають забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламенті та змінах до них.

Активи інститутів спільного інвестування у формі цінних паперів зберігаються та обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігана.

Зберігач активів — банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Кожен інститут спільного інвестування може мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність на підставі статуту та договору про обслуговування, укладеного з корпоративним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на строк не більше трьох років. Він зобов'язаний обслуговувати інвестиційні фонди з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів, а також контролювати діяльність компанії з управління активами щодо розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів, напрямів використання прибутків. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами.

Грошові кошти корпоративного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування.

Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів, випущених у документарній формі, за договором з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Реєстр власників іменних цінних паперів може вести зберігач активів без отримання ліцензії.

Якщо чисельність акціонерів інституту спільного інвестування не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів може здійснювати компанія з управління активами такого фонду без отримання ліцензії. КУА відкритого типу може самостійно реєструвати власників іменних цінних паперів.

Незалежний оцінювач майна ICI — це суб'єкт оціночної діяльності — суб'єкт господарювання, який оцінює нерухоме майно під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Незалежний оцінювач майна проводить оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами. Винагорода незалежному оцінювачу майна ICI виплачується за рахунок активів ICI в порядку, встановленому законодавством.

Аудитор (аудиторська фірма) залучається компанією з управління активами щорічно з метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності.

Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

— емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

— залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 % його активів;

— надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

— розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

— розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

— розміщувати акції понад проголошену кількість;

— створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд розпочинає тоді, коли не менше 60 % середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладено в цінні папери, корпоративні права та нерухомість.

Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ICI починається розміщення його акцій за грошові кошти. Акцій можуть бути тільки простими іменними. Розміщення здійснюється відповідно до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 9 січня 2003 р. № 3.

Строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду:

— відкритого або інтервального — не обмежується;

— закритого — зазначається у проспекті емісії акцій такого фонду.

Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

— вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу;

— закінчився строк діяльності фонду (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);

— проспект емісії акцій фонду не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру ICI;

— в інших випадках, передбачених законодавством.

ДКЦПФР може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, якщо фонд провадить діяльність заборонену законом та без реєстрації в реєстрі ICI.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати свої акції. Для ліквідації корпоративного інвестиційного фонду створюється ліквідаційна комісія, до складу якої обов'язково мають входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники ДКЦПФР.

Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються насамперед між акціонерами пропорційно до кількості акцій, що їм належать. Потім вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ICI.

Пайові інвестиційні фонди

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) формується з активів, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від результатів власної господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

На відміну від корпоративного інвестиційного фонду, інвестори пайового фонду не набувають прав, установлених законом для акціонерів. Замість поняття "акціонер" використовується термін "учасник". Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою КУА шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів (див. табл. 9.1).

 

Схема управління пайового інвестиційного фонду подана на рис. 9.3.

Грошові кошти пайового фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами в банку окремо від власних коштів КУА, коштів інших пайових фондів та відповідно до умов договору про обслуговування.

Рис. 9.3. Схема управління пайового інвестиційного фонду

Слід звернути увагу на те, що емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду е компанія з управління активами. Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом відкритого або закритого розміщення. Учасником пайового інвестиційного фонду може бути юридична або фізична особа, яка за грошові кошти придбала інвестиційний сертифікат фонду.

Інвестиційний сертифікат — цінний папір, який випускає компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду, він засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.

Фактично пайовий інвестиційний фонд є інвестиційним портфелем, сформованим компанією з управління активами від свого імені

за рахунок коштів учасників, тобто КУА здійснює довірче управління коштами, сплаченими за інвестиційні сертифікати.

Щоб створити пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами має здійснити певну послідовність заходів (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Етапи створення пайового інвестиційного фонду

Насамперед слід розробити та затвердити регламент ПІФ, який визначає особливості його діяльності та підлягає реєстрації ДКЦПФР.

Регламент пайового інвестиційного фонду має містити відомості про:

— порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради;

— порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

— порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;

— порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

— порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

— напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

На наступному етапі здійснюється укладання договорів з аудитором, зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна, після чого розробляється та подається для реєстрації проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів — документ, який містить інформацію про публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

Термін публічного (відкритого) розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному проспектом емісії.

Учасники ПІФ, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду (див. рис. 9.3).

Припинення діяльності пайового інвестиційного фонду Є певні особливості щодо форм припинення діяльності пайового інвестиційного фонду, зокрема:

— злиття та приєднання що можливо у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами;

— поділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється;

— виділення з пайового інвестиційного фонду іншого ICI забороняється.

Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня завершення строку діяльності фонду має прийняти рішення про його ліквідацію. В окремих випадках, передбачених законодавством, ПІФ може бути ліквідований за рішенням ДКЦПФР.

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти та розподіляються у такій послідовності:

1) здійснюються виплати учасникам, котрі подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію ПІФ (окрім закритих пайових інвестиційних фондів);

2) вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

3) здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю ПІФ, що ліквідується;

4) здійснюються виплати іншим учасникам ПІФ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти