ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ІІ»

Оцінка при перевірці комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) виставляється як середньозважена величина залежно від оцінки виконання трьох завдань:

1) одного теоретичного питання програми;

2) трьох задач.;

3) використання автоматизованої банківської системи Б2 у роботі із зовнішніми системами.

Загальна оцінка за виконання КПІЗ в цілому визначається як середня арифметична величина з оцінок за теоретичну частину, розв’язування задач, включаючи заповнення розрахункових документів, і використання автоматизованої банківської системи Б2 у роботі із зовнішніми системами, зокрема заповнення розрахункового документа.

КПІЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15 відсотків підсумкового бала з дисципліни навчального плану.

Теоретичне питання оцінюється до 100 балів:

· від 90 до 100 балів виставляється при умові, що студент на високому рівні описав теоретичне питання відповідно до плану, правильно склав літературні джерела;

· від 75 до 89 балів виставляється при умові, що студент добре описав теоретичне питання, правильно склав літературні джерела;

· від 60 до 74 балів виставляється при умові, що студент на задовільному рівні написав теоретичне питання, є помилки при складанні літературних джерел;

· до 60 балів виставляється за умови, що студент не правильно розглянув теоретичне питання, є значні помилки при складанні літературних джерел.

Розв’язування задач оцінюються до 100 балів. При цьому бали за розв’язування задач виставляються наступним чином:

· від 90 до 100 балів – задачі розв’язані. Обчислення виконані без помилок, з поясненнями, дається повний аналіз розрахунків та досконалі висновки;

· від 75 до 89 балів – задачі розв’язанні в повному обсязі, але мають місце неістотні помилки в обчисленнях, які незначною мірою вплинули на результат і зроблені висновки;

· від 60 до 74 балів – не всі задачі розв’язані з поясненнями та висновками. У вирішенні задач допущені неточності, які вплинули на кінцевий результат і зроблені висновки;

· до 60 балів – задачі розв’язані з помилками, які вплинули на хід його виконання та висновки.

Виконання практичного завдання з використанням автоматизованої банківської системи (АБС) Б2. При цьому бали за виконання практичного завдання з використанням автоматизованої банківської системи (АБС) Б2 виставляються наступним чином:

· від 90 до 100 балів – документ заповнений і роздрукований в повному обсязі;

· від 75 до 89 балів –документ заповнено в повному обсязі, але деякі реквізити заповнено з помилками;

· від 60 до 74 балів – не всі реквізити документа заповнені;

· до 60 балів –документ не заповнено.

 


4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посібник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.

2. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – [2-ге видання, доп. і переробл.]. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

3. Банківська діяльність в Україні [Текст] : нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. - 496 с.

4. Банківська енциклопедія [Текст] / М. І. Савлук, А. М. Поддєрьогін, А. А. Пересада та ін.; під ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 333 с.

5. Банківська справа: навч. посібник [Текст] : навч. посібник / І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський, Н. Д. Галапуп та ін.; за ред. проф. Р. І. Тиркала. –Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

6. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кириченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

7. Банківські операції [Текст] : підр. / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва; за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – [2-ге видання перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

8. Банківські операції [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

9. Банківські операції [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

10. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський, Н. Д. Галапуп та ін.; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

11. Банківські операції: підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф.Пуховкіна та ін.; за ред. А. М. Мороза. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с.

12.Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація [Текст] : монографія / З. М. Васильченко. – К.: Кондор, 2007 – 528с.

13. Васюренко О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О. В. Васюренко. – К.: Знання, 2004. – 324 с.

14. Васюренко О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О. В. Васюренко. – К.: Т-во “Знання”, КОО. – 2000. – 243 с.

15. Васюренко О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О. В. Васюренко. – К.: Т-во “Знання”, 2006. – 311 с.

16. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 243 с.

17. Васюренко О.В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О. В. Васюренко. – [2-ге вид., виправлене і доповнене]. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с.

18. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко; за ред. В. В. Вітлінського. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 251 с.

19. Владичин У. В. Банківське кредитування: навчальний посібник [Текст] / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.

20. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

21. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики) [Текст] : монографія / І. С. Гуцал. – Львів : ВАТ “БІБЛЬОС”, 2001. – 244 с.

22. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період [Текст] : монографія / І.С. Гуцал. – Тернопіль.: «Збруч», 1999. – 312 с.

23. Дзюблюк О. В. Валютна політика [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

24. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк. – Тернопіль: “Тернопіль”, 1996. – 140 с.

25. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512с.

26. Єгоричева С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посібник / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

27. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ : затверджена 21.01.2004 р. № 22. / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

28. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: постанова Правління НБУ : затверджена 01.06.2011 р. № 174 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0790-11

29. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ : затверджена 16.08.2006 р. № 320 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0483-04

30. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ : затверджена 12.11.2003 р. № 492 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

31. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями : постанова Правління НБУ : прийнята 24.03.1999 року № 136 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99

32. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України : постанова Правління НБУ : прийнята 12.12.2002 року № 502 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03

33. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: постанова Правління НБУ : затверджена 28.08.2001 р. № 368 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01

34. Іпотечне кредитування [Текст] : навч. посібник / за редакцією О. С. Любуня, О. І. Кірєєва, М. П. Денисенка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

35. Класифікатор іноземних валют та банківських металів України : постанова Правління НБУ : прийнята 04.02.1998 року № 34 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0521500-98

36. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навчальний посібник / В. В. Коваленко. – К.: Знання України, 2006. – 332 с.

37. Ковальчук Т. Т. Ліквідність комерційних банків [Текст] : навч. посібник / Т. Т. Ковальчук, М. М. Коваль. – К.: Знання, 1996. – 120 с.

38. Косова Т. Д. Банківські операції [Текст] : навчальний пос. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.

39. Кредит і кредитні правовідносини : економічна природа і практика законодавчого регулювання. Теорія. Практика. Нормативна база / М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Лилак, Е. Першиков. – К. : Козаки, 1996. – 143с.

40. Кузнєцова Л. В. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. В. Кузнєцова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 322 с.

41. Лагутін В. Д. Кредитування : теорія і практика [Текст]: навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – [3-тє вид., перероб і доп.]. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 215с.

42. Лапчук Б. Ю. Валютна політика [Текст] : навч. посібник / Б. Ю. Лапчук. – К.: Знання, 2008. – 212 с.

43. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій [Текст] : навч. посібник / Б. Л. Луців. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001.– 320 с.

44. Луців Б. Л. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту [Текст] : навч. посібник / Б. Л. Луців. – К.: СДО, 1993. – 72 с.

45. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посібник / А. А. Мещеряков. – К.: Центр учбової літератури, 2007.– 608 с.

46. Мороз А. М. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. І. Шевченко, І. В. Дубик. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.

47. Основи банківської справи [Текст] : навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Соляр, С. І. Маслов. – : К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

48. Положення про валютний контроль : постанова Правління НБУ : прийнята 08.02.2000 року № 49 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0209-00

49. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : постанова Правління НБУ : прийнята 15.12.2004 року № 637 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

50. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу : постанова Правління НБУ : прийнята 14.10.2004 року № 483 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1429-04

51. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням : постанова Правління НБУ : прийнята 30.04.2010 року № 223 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-10

52. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України : постанова Правління НБУ : прийнята 16.12.2003 року № 508 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0174-03

53. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами постанова Правління НБУ : прийнята 03.12.2003 року № 516 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України : постанова Правління НБУ : прийнята 13.07.2010 року № 327 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0540-10

54. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів : постанова Правління НБУ : прийнята 08.09.2011 року № 306 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

55. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : постанова Правління НБУ : прийнята 25.01.2012 року № 23 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

56. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : постанова Правління НБУ : прийнята 30.04.2009 року № 259 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16426.html

57. Правила Національної системи масових електронних платежів : постанова Правління НБУ : прийнята 10.12.2004 року № 620 / Національний банк України. − Офіційний текст. − Режим доступу до постанови : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0025-05

58. Про банки і банківську діяльність : закон України : прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ / Верховна Рада України. − Офіційний текст. − Режим доступу до закону : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

59. Про заставу : закон України : прийнятий 02.10.1992 р. № 2654 – ХІІ / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 1992. – № 47. – С. 642

60. Про інвестиційну діяльність : закон України : прийнятий 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 1991. – № 47. – С. 646

61. Про іпотеку : закон України : прийнятий 05.06.2003 р. № 898-ІV / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − – 2003. – № 38. – С. 313

62. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : закон України : прийнятий від 19.06.2003р. – № 979-ІV / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 2004. – №1. – С. 1

63. Про іпотечні облігації : закон України : прийнятий 22.12.2005 р. № 3273-ІV / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 2006. – № 16. С. 134

64. Про Національний банк України : закон України : прийнятий 20.05.1999 р. № 679-XIV / Верховна Рада України. − Офіційний текст. − Режим доступу до закону : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=679-14

65. Про обіг векселів в Україні : закон України : прийнятий 05.04.2001 р. № 2374-III : за станом на 20.09.2011 року / Верховна Рада України. − Офіційний текст. − Режим доступу до закону : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14

66. Про організацію формування та обігу кредитних історій : закон України : прийнятий 23.05.2005 р. № 2704-ІV / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 2005. – № 32. – С. 421

67. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України : прийнятий 19.02.1993 р. №15-93 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 1993. – № 17. – С. 194

68. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України : прийнятий 19.02.1993 р. №15-93 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 1993. – № 17. – С. 194 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93

69. Про страхування : закон України : прийнятий 07.03.1996 р. № 85/96.–ВР / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 1996. – № 18. – С. 78

70. Про цінні папери і фондовий ринок : закон України : прийнятий 23.02.2006 р. № 3480-IV / Верховна Рада України. − Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради. − 2006. − № 31. − С. 268

71. Романишин В. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посібник / В. О. Романишин, Ю. М. Уманців. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

72. Романова М. І. Основи банківської справи [Текст] : навчальний посібник / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

73. Савлук М. І. Вступ до банківської справи [Текст] : навч. посібник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, А. М. Коряк. – К. : Лібра, 1998. – 344 с.

74. Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги [Текст] : навч. посібібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Снігурська. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.

75. Тиркало Р.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К.: Слобожанщина, 1999.– 236с.

76. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук, та ін. ; за заг. ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.

77. Шевченко Р. І. Банківські операції [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисцип. / Р. І. Шевченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти