ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація матеріально-технічного

Постачання підприємств ресторанного

Господарства

Постачанняустаткуванням, меблями, кухонним і столовим посудом, виробничим і торговим інвентарем, санспецодягом, столовою білизною є одним з найважливіших завдань будь-якого підприємства.

В умовах ринкової економіки і конкуренції централізоване по­стачання підприємств ресторанного господарства матеріально-технічними засобами розпалося. Через відділи постачання або окремих відповідальних працівників вони самостійно шукають постачальників, укладають договори на поставку матеріальних засобів, без яких неможлива робота підприємств.

До організації матеріально-технічного постачання висувають­ся такі самі вимоги, як і до продовольчого. Вона здійснюється за схемами 1,2.

До основних критеріїв, за якими ресторатор обирає постача­льника, належать:

• сервісне обслуговування устаткування;

• ціна устаткування;

• гарантійне обслуговування;

• терміни доставки устаткування і умови оплати.

Сервісне обслуговування— один з основних критеріїв, за яким ресторатор обирає постачальника. Сервіс поділяють на передпродажнии і післяпродажний, а останній — на гарантійний і післягарантійний.

Передпродажний сервісполягає в тому, що працівники фірми-постачальника після прибуття товару до місць продажу про­водять монтаж устаткування, регулюють його, приводять до ро­бочого стану, усувають можливі неполадки.

Післяпродажний гарантійний сервісвключає весь комплекс послуг, здійснюваний фірмою-постачальником, як правило, без­коштовно: проведення періодичних профілактичних оглядів устаткування, гарантійний ремонт.

Післягарантійний сервісздійснюється за угодою між фір­мою-постачальником і покупцем і може охоплювати весь термін експлуатації товару у споживача.

Ціна— це другий критерій, за яким ресторатор обирає поста­чальника устаткування. Але ресторатора цікавить не ціна сама по собі, а її відповідність якості устаткування і сервісному обслуго­вуванню. '

Третій критерій, — це гарантійне обслуговування устатку­вання.Ресторатор віддає перевагу фірмі-постачальнику, яка га­рантує не тільки роботу, а й ремонт устаткування, наявність запа­сних частин і т. д.

Терміни доставки устаткування та умови оплати регламенту­ються договором постачання.

При прийманні устаткування, що надійшло в тарі, перевіря­ється цілісність упаковки, відповідність технічним умовам, су­провідним документам, що засвідчують якість і комплектність (технічний паспорт). За наявності будь-яких дефектів чи відхи­лень складається акт. Порядок складання акту (терміни, склад комісії та ін.) визначається договором постачання. На підставі ак­тів пред'являються претензії до постачальників. Вимоги до вибо­ру постачальників залишаються такими ж, як і при продовольчо­му постачанні, тобто рекомендується систематично вивчати поте­нційних постачальників, складати їх список, аналізувати за спе­ціальними критеріями. Головне, щоб поставки були якісні, своє­часні і надійні.

Підприємство ресторанного господарства може безпосере­дньо укласти договір з виробниками або використати послуги оптових ярмарків, центрів аукціонної торгівлі; можна закупи­ти товар у торговій і збутовій мережі; в багатьох містах ство­рюються сервісні центри, які допомагають в постачанні сто­ловими меблями, посудом, білизною, всім, що необхідно для організації обслуговування на високому рівні. Невеликі підприємства можуть скористатися послугами дрібнооптових ма­газинів.

Фірми-постачальники беруть участь у професійних виставках, демонструючи свій товар і надаючи його учасникам конкурсу, організованого в рамках проведення виставки (устаткування, по­суд, формений одяг, аксесуари, продукти, напої).

Ресторани і постачальники, проводячи спільні маркетингові та рекламні кампанії, використовують виготовлені на замовлення сувеніри і подарунки з фірмовим знаком (ручки, сірники, запаль­нички, проспекти, пакувальні матеріали — сумки, пакети, рекла­мні ролики, відео-, аудіокасети), які реалізуватимуться або без­коштовно роздаватимуться на виставках, презентаціях, у вести­бюлях ресторанів.

Більш ефективною і організованою є ярмаркова форма за­купівлі.Вона має ряд переваг: у покупців з'являється можли­вість ознайомитися з реальними зразками товарів, пропонованих постачальниками, переглянути демонстрацію моделей, модифі­кацій, перевірити їх у дії, отримати потрібну комерційну інфор­мацію і консультацію; окрім того, швидшають терміни укладання договорів, оперативно розглядаються замовлення покупця на по­ставку товарів, знаходиться взаємовигідне рішення.

Аукціонна торгівля— спосіб реалізації товару, при якому продавець, бажаючи отримати максимальний прибуток, викорис­товує конкуренцію декількох або багатьох покупців, присутніх при продажу. Товар переходить у власність того покупця, який запропонує найвищу ціну.

Фірми-постачальники надають ресторанам, барам товари ви­робничого призначення в кредит. Підприємства ресторанного го­сподарства мають потребу, як правило, в довгострокових креди­тах. Ці проблеми можуть бути вирішені за допомогою широкого застосування в світовій практиці лізингу як способу виробничого інвестування.

Лізинг— надання в оренду фірмами-постачальниками і заво­дами, які виготовляють устаткування, транспортних засобів без передання права власності. Залежно від терміну оренди розріз­няють три види лізингу: короткостроковий (на термін від години до місяця) — транспортні засоби, приміщення; середньостроковий — устаткування здається в оренду на термін від одного міся­ця до одного року. Власне лізингом вважається здача устатку­вання в оренду на термін понад один рік.

Кількість матеріальних засобів розраховується на основі норм витрати, оснащення, експлуатаційних норм. Норми встановлюються для визначення потреби в предметах одноразового викори­стання. Наприклад, одноразовий посуд та інші матеріали, повніс­тю використані в процесі торгово-виробничої діяльності. Норми оснащеннявстановлюються для визначення потреби в предме­тах багаторазового використання.

Кількість необхідного устаткування для нових підприємств і переобладнаних при реконструкції визначається нормами осна­щення торгово-технологічним та холодильним устаткуванням і розраховується за «Рекомендованими нормами технічного осна­щення закладів ресторанного господарства» від 3 січня 2003 р., затвердженими наказом Міністерства економіки України № 2. Норми оснащення устаткуванням залежать від типу підприєм­ства, його потужності. Потреба в столовому посуді, столових приборах, меблях і кухонному інвентарі розраховується за «Нор­мами оснащення підприємств ресторанного господарства посу­дом, столовими приборами, меблями і кухонним інвентарем» від 9 лютого 1973 року, затвердженими Міністерством торгівлі СРСР від 1 січня 1987 року. Наприклад, в розділі «Норми оснащення фарфоро-фаянсовим, скляним і металевим посудом, столовими приборами» наводиться весь перелік асортименту посуду і при­борів, який має бути на підприємствах залежно від його типу, і для кожного виду посуду пропонується норма на одне посадочне міс­це. Щоб визначити потребу в столовому посуді і приборах, норму по кожному виду множать на кількість місць в торговому залі. Но­рми складені з розрахунки 3—3,5 комплекту на одне місце в залі, що передбачається як заповнення убутку при експлуатації.

Кількість і номенклатуру кухонного інвентаря визначають за­лежно від типу підприємства і кількості посадочних місць.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Якими є сучасні вимоги до організації постачання продук­тами і матеріально-технічними засобами підприємств ресто­ранного господарства?

2. Назвіть джерела постачання ресторанів продуктами.

3. Що таке логістика та її використання для організації по­стачання підприємств ресторанного бізнесу?

4. Які продукти забороняється приймати на підприємствах ресторанного господарства?

5. Як використовується лізинг на підприємствах ресторан­ного господарства?


РОЗДІЛ 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти