ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація витрат робочого часу, методи його вивчення

Робочий час— це час, протягом якого працівник зобов'яза­ний виконувати постановлене йому завдання. Воно складається з часу роботи і перерв.

Час роботискладається з часу продуктивної роботи для вико­нання виробничого завдання і часу непродуктивної роботи, не пов'язаної з виробничим завданням. Час продуктивної роботи складається з часу підготовчо-заключного, оперативного і часу обслуговування робочого місця.

Підготовчо-заключний часпз) — це час, який затрачується працівниками для підготовки виробництва і робочого місця до виконання завдання і його завершення (підготовка кухонного по­суду та інвертаря, одержання продуктів на початку робочого дня, прибирання робочого місця наприкінці робочого дня, оформлен­ня звіту про виконану роботу та ін.).

При раціональній організації виробництва підготовчо-заключ­ний час повинен складати за 7—8 год. робочого дня 15—20 хв.

Оперативний часоп) — час, витрачений на виконання заданої роботи. Оперативний час складається з основного і допоміжного.

Основний часо) — час, витрачений на безпосереднє здійс­нення технологічного процесу, тобто на якісну зміну предмета праці. До основної роботи відносяться: первинна обробка сиро­вини, нарізання, подрібнення, протирання, обробка продуктів у машинах і механізмах, приготування напівфабрикатів, приготу­вання, смаження, пасерування овочів, запікання, випікання, конт­роль за ступенем готовності, порціонування, відпуск страв спо­живачам і т. д.

Допоміжний часд) — час, витрачений на дії, необхідні для виконання основної роботи. Ці дії повторюються з кожною пар­тією виготовленої продукції. До допоміжного часу відносяться розвантаження сировини, зважування її, відкривання коробок, банок і т. д.

Час обслуговування робочого місцяОбС) — час, витраче­ний на утримання робочого місця, інструмента, обладнання в стані, що відповідає санітарним вимогам, протягом повного ро­бочого дня. На підприємствах ресторанного господарства час об­слуговування робочого місця включає такі види витрат: час на заточення і виправлення ножів, установку змінних механізмів до універсального приводу, збирання і розбирання механізмів, нала­годження обладнання, зміну спецодягу.

Час непродуктивної роботинпр) на підприємствах ресто­ранного господарства включає всі витрати часу, пов'язані з робо­тою, що не є необхідною для виконання даного завдання. Непро­дуктивна робота може бути наслідком технічних неполадок (приведення в справний стан обладнання), організаційних недо­ліків (кухарі відволікаються на розвантаження продуктів, квалі­фіковані кухарі виконують підсобні роботи), порушення кухаря­ми технології приготування страв (повторне приготування страв, які були зіпсовані та ін.).

Час перервп) — це час, протягом якого з різних причин процес припиняється. Перерви в роботі можна поділити на пе­рерви, що залежать від працівника,і перерви, що не зале­жать від нього. До перерв, що залежать від працівника, відно­сяться невеликі перерви на відпочинок і особисті потреби Тотл (протягом семичасового робочого дня цей на це передбачено 10—15 хв.) та інші перерви, викликані порушенням трудової дисципліни (запізнення на роботу, зайві перерви на відпочинок і т. д.). Це вважається втратами робочого часу, які необхідно усунути.

До перерв, що не залежать від працівника,відносяться пе­рерви з технічних причин (припиняється подача електроенергії, газу, води); організаційних (затримка подачі сировини, напівфаб­рикатів, посуду) і технологічних причин (дожарювання продукту, очікування закипання води, молока, остигання овочів, солодких страв і т.д.), що об’єднуються індексом

Тпот.

Всі види втрат робочого часу поділяються на нормовані і ненормовані.

До нормованого часу належать: основний, допоміжний, підго­товчо-заключний, час на обслуговування робочого місця і перерв для відпочинку та особистих потреб працівника в межах норма­тивів. До норми часу на виготовлення продукції включаються лише нормовані витрати робочого часу.

Методи вивчення витрат робочого часу

Найважливішим елементом нормування праці є вивчення фак­тичних витрат робочого часу на виконання операцій і процесів.

Залежно від призначення, ступеня охоплення і змісту дослі­джуваних витрат часу спостереження поділяються на фотографії робочого часу і хронометраж.

Фотографією робочого часуназиваються вивчення і виміри всіх без винятку витрат робочого часу протягом певного періоду. Фотографія робочого часу здійснюється з метою виявлення та усунення втрат робочого часу; встановлення величини його витрат за окремими видами; одержання матеріалу для плану­вання найбільш раціональної організації праці; визначення чи­сельності працівників; розробка організаційно-технічних захо­дів, що поліпшують умови праці; розрахунок норми часу і виробітку.

Залежно від цільової настанови фотографія робочого часу мо­же бути індивідуальною, груповою, маршрутною.

Фотографією робочогодня називається проведення всіх ви­мірів витрат часу протягом зміни або протягом робочого дня.

Фотографія робочого часу, що охоплює лише частину робочо­го дня, називається цільовою фотографією.

Цільові фотографіїпроводяться для встановлення норм опе­ративного часу на одиницю продукції.

Фотографія робочого дня, крім нормувальника, може прово­дитися завідувачем виробництва, технологом, а також самим працівником— самофотографія, що здійснюється з метою вста­новлення причини втрати робочого часу.

Маршрутна фотографіяробочого часу застосовується у разі, якщо за характером роботи виконавець перебуває в русі. Вона допоможе виявити недоліки в розміщенні обладнання.

Незалежно від виду фотографії робочого часу цей процес складається з таких операцій: підготовка до спостереження, про­ведення спостереження, опрацювання фотокарт, складання бала­нсу витрат робочого часу і плану організаційно-технічних захо­дів, що забезпечують поліпшення організації праці.

Підготовка до спостереження включає вивчення об'єкта спо­стереження, інструктивних матеріалів, знайомство з підприєм­ством, підготовку робочого місця до спостереження.

Процес фотографування спостереження і записів повинен бу­ти безперервним. Головною умовою є увага, чітке записування дій і поточного часу в годинах, хвилинах.

Для записування спостережень використовуються спеціальні карти фотографії робочого дня.

До карти фотографії робочого дня до початку спостережень заносяться відомості, що стосуються працівників. Безпосереднє спостереження починається з моменту початку роботи і закінчу­ється в кінці зміни.

Час перерв у роботі, викликаних будь-якими причинами, за­писується в карту як дія, при цьому точно фіксується час і зазна­чаються причини.

Таблиця 9

Карта індивідуальної фотографії робочого дня

Спостереження: Дата спостереження — 20.05.2007р.

Початок —10 год.

Закінчення —18 год.

Тривалість — 7 год.

Обідня перерва — 1 год.

Підприємство — ресторан «Козачок»

Цех — холодний

Найменування процесу — приготування салатів, закусок

Прізвище, і., п. працівника — Сушко О.О.

Спеціальність — кухар

Розряд — V

Вік — 30 років

Стаж роботи в громадському харчуванні — 12 років

СПОСТЕРЕЖНИЙ ЛИСТ

з/п       Що спостерігалося     Поточний час Трива­лість, хв.     Індекс    
год. хв.
Початок роботи    
Одержання завдання і підгото­вка робочого місця Тпз
Нарізання картоплі То
Одержання продуктів Тд
Відкривання банок з майонезом Тд
Відкривання банок із зеленим горошком Тд
Перерва на сніданок Тотл
Приготування яєць То
Нарізання овочів То
Очищення зеленої цибулі То
Приготування салату То
Розкладання салату То
Прибирання столу Тобс * ІТОТ
Зміна спецодягу Тпот
Очищення яєць для салату То
Одержання продуктів Тд
Нарізання м'яса То
Шинкування яєць То
Нарізання шинки То
Нарізання сосисок То
Нарізання риби на порції То *0
Миття столу, обробних дощок Тобс
Розбирання курей на порції Т о 1 о
Перерва на обід
Нарізання м'яса То 1 о
Очищення і нарізання огірків   То
Шаткування яєць То
Приготування закусок То
Відхід з цеху за картоплею Тд 1 д
Нарізання картоплі То
Простій через відсутність сировини Тнот
Нарізання цибулі То 1 о
Одержання продуктів Тд
Відкоркування пляшок Тд
Нарізання лимонів То
Розмова із сусідом Т п
Миття посуду Тпз
Розкладка шпрот То
Розкладка лимонів То
Розбирання риби То
Прибирання столу, посуду Тпз
  Разом:      
             

При фотографуванні робочого дня сума витрат часу на всі дії або операції повинна дорівнювати тривалості робочого дня (змі­ни). Зменшення або збільшення робочого дня має бути відзначе­не у висновку нормувальника, спостереження при його збіль­шенні не припиняються.

Опрацювання фотокарт полягає в уточненні записів, згрупу­ванні дій по індексах та їх підрахунку.

Після підрахунку робочого часу за видами затрат (табл. 10) складається баланс робочого часу (табл. 11). На основі аналізу використання за фактичним балансом складається нормативний, з якого виключається час непродуктивної роботи і втрати його з вини працівника, за рахунок чого збільшується час основної ро­боти.

В кінці складається план організаційно-технічних заходів що­до усунення непродуктивного робочого часу, поліпшення вико­ристання обладнання.

Нормативний баланс робочого часу є основою для розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку.

Поряд з фотографією робочого дня застосовується фотогра­фія робочого процесу(фотохронометраж), тобто послідовне ви­вчення витрат оперативного часу в ході технологічного процесу. Тривалість проведення фотохронометражу залежить від тривало­сті технологічного процесу. Застосовується він і для визначення затрат часу на одиницю продукції.

При вивченні виробничого процесу в цілому спостереження проводиться послідовно за всіма операціями, враховуються тіль­ки затрати оперативного часу (основного і допоміжного). Після закінчення технологічного процесу записується кількість вигото­вленої продукції (у стравах, штуках і т. д.).

 

 

 

 


 

 


 

 

 

  


Таблиця 13

БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ

Затрати робочого часу     Фактичний баланс Аналіз затрат робочого часу Проектувальний баланс
хв. % дійсно необхідних зай­вих хв. %
Час підготовчо заклю­чних робіт  
Час основний роботи 39,3     55,5
Час допоміжних робіт 13,6 11,4
Час регламентованих перерв 7,8 5,7
Втрати часу:            
залежні від праців­ника      
не залежні від пра­цівника 28,3 21,4
Усього

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти