ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль І. Соціологія релігії

Тема 1. Соціологія релігії в структурі релігієзнавства.

Зміст теми. Дисциплінарний поділ релігієзнавства: традиції і інновації. Предмет, проблемне поле та методи соціології релігії. Соціологія релігії і суміжні релігієзнавчі дисципліни (політологія релігії, етнологія релігії, антропологія релігії, конфесіологія релігії).

 

Терміни та поняття: Соціологія релігії, релігієзнавство, методологія, метод, підхід, дефініція, релігія, політологія релігії, етнологія релігії, антропологія релігії, конфесіологія релігії.

 

Семінарське заняття на тему «Соціологія релігії як галузь релігієзнавства»

План:

1. Проблемне поле і задачі соціології релігії.

2. Методи соціології релігії.

3. Методологічний принцип атеїзму і релігійність дослідника.

 

Література:

Основна:

1. Антес П. Обзор новых подходов в европейском религиоведении // Религиоведческие исследования. – 2009. – № 1–2. – С. 53-66.

2. Вілсон Б. Соціологія релігії. – Харків: Акта, 2002. – С. 21-64.

3. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1999. – С. 475-476.

Додаткова:[4, 10, 11, 18, 34].

 

Самостійна робота:

1. Розкрийте вплив антропології релігії на розвиток соціології релігії.

2. Поясніть спільне та відмінне у соціально-філософському та соціологічному дослідженні релігії.

3. З’ясуйте особливості феноменологічної соціології релігії.

Література: [18, 21, 31, 52, 61, 75, 96, 109, 187, 191].

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

1. Становлення і розвиток соціології релігії.

2. Світська та конфесійна соціологія релігії.

3. Особливості розуміння соціології релігії Й. Вахом та Г. Меншигом.

 

Тема 2. Релігія як об’єкт дослідження соціології релігії: проблема дефініції, структура і функції релігії.

Зміст теми. Особливості соціологічного дефініції релігії. Розширене і звужене визначення релігії у релігієзнавстві і соціології релігії. Релігія як система: структура і функції релігії.

 

Терміни та поняття: релігія, дефініція, структура, функція, квазірелігія.

 

Семінарське заняття на тему «Критика соціологічної теорії релігії Е. Дюркгейма»

План:

1. Основні ідеї праці Е. Дюркгейма «Первісні форми релігійного життя»: проблема визначення релігії через поняття «божественне» та «надприродне»; вивчення тотемізму як найпростішої форми релігії; дихотомія сакральне-профане.

2. Формальні помилки у побудові теорії релігії Е. Дюркгейма.

3. Змістовна неузгодженість теорії Е. Дюркгейма і етнографічних даних.

 

Література:

Основна:

1. Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 39-56.

2. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемізм в Австралії. – К.: Юніверс, 2002. – С. 5-46.

3. Красников А. Методологические проблемы религиоведения. – М.: Академический Проект, 2007. – С. 55-57.

4. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. – М.: Восточная литература, 2003. – С. 188-206.

5. Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. – М.: ОГИ, 2004. – С. 59-73.

Додаткова:[18, 89].

 

Самостійна робота:

1. Розкрийте семивимірну модель релігії Н. Смарта.

2. Поясніть чому у релігієзнавстві 2-ї пол. ХХ ст. починають використовувати розширені визначення релігії.

3. З’ясуйте характерні риси традиційної методології дослідження релігійної сфери.

 

Література: [89, 96, 145, 180, 181, 187, 191, 198, 211].

 

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Концепція громадянської релігії Р. Белли.

2. Характеристика квазірелігій за П. Тіліхом.

3. Радянський марксизм як квазірелігія.

 

 

ТЕМА 3. Релігія і економіка.

Зміст теми. Релігія як надбудова соціально-економічного базису у Карла Маркса. Протестантизм і розвиток капіталістичних відносин у концепції Макса Вебера. Іудаїзм у системі духовних чинників становлення капіталізму у Вернера Зомбарта.

 

Терміни та поняття: економіка, капіталістичні відносини, релігійна мотивація.

 

Семінарське заняття на тему «Праця “Протестантська етика і дух капіталізму” Макса Вебера»

План:

1. Сутність «духу капіталізму»

2. Релігійне обґрунтування ідеї професійного покликання.

3. Вплив кальвіністської ідеї напередвизначення на професійну діяльність.

4. Характеристика мирського аскетизму.

 

Література:

Основна:

1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – С. 39-181.

2. Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. – К.: МАУП, 2003. – С. 108-129.

3. Маркс К. и Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. – М.: Мысль, 1986. – С. 262-264.

4. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 246-258.

 

Додаткова:[14, 37, 86, 90, 120, 155, 198].

 

Самостійна робота:

1. Економічні відносини у світлі Біблії.

2. Оцінка економічних відносин у християнському соціальному вченні.

3. Економіка в «Основах соціальної доктрини Російської православної церкви».

 

Література: [86, 90, 120, 155, 198].

 

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Старообрядництво і розвиток капіталістичних відносин в Російській імперії у викладі С. Булгакова.

2. Особливості господарської етики світових релігій у Макса Вебера.

3. Світова економічна криза і сплеск релігійності у сучасному світі.

 

 

Тема 4. Типологія релігійних організацій.

Зміст теми. Загальна характеристика типології релігійних організацій М. Вебера і Е. Трьольча. Розробка типології «церква-секта» Н.Р. Нібуром та Г. Беккером. Розвиток типології релігійних організацій у 2-й пол. ХХ ст.

 

Терміни та поняття: церква, деномінація, секта, культ, релігійна організація, деноміналізація.

 

Семінарське заняття на тему «Соціологія сект Б. Вілсона»

План:

1. Критика Б.Вілсона класифікації релігійних організацій Е.Трьольча і Р.Нібура.

2. Проблема виникнення сект у висвітленні Б.Вілсона.

3. Основні риси сект.

4. Процес деноміналізації.

5. Типологія сект за критерієм їхнього ставлення до світу.

 

Література:

Основна:

1. Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 273-306.

2. Вілсон Б. Соціологія релігії. – Харків: Акта, 2002. – С. 173-224.

3. Трельч Э. Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 226–238.

 

Додаткова:[12, 13, 18, 32, 38, 74, 135].

 

Самостійна робота:

1. Наскільки коректним є використання поняття «церква» щодо нехристиянських релігій?

2. Визначте, які з релігійних організацій України можна віднести до сектантського типу релігійної організації.

3. Які основні відмінності між сектою та культом як типів релігійної організації?

 

Література: [32, 38, 93, 171, 198].

 

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Характеристика американських протестантських сект за М. Вебером.

2. Дихотомія церква-секта у Е. Трьольча.

3. Сутнісні ознаки церкви як релігійної організації.

 

Тема 5. Соціологічне вивчення релігійності.

Зміст теми. Поняття «релігійність», «рівень релігійності», «характер релігійності» та «ступінь релігійності». Проблема критеріїв релігійності у сучасній соціології релігії. Типології віруючих у зарубіжному та вітчизняному релігієзнавстві.

 

Терміни та поняття: Релігійність, рівень релігійності, характер релігійності, ступінь релігійності, операціоналізація, типологія віруючих, критерії релігійності.

 

Семінарське заняття на тему «Соціологічна концепція воцерковленості В. Чєснокової»

План:

1. Соціологічне визначення воцерковленості.

2. Операціоналізація поняття «воцерковленість». Проблема виділення критеріїв воцерковності.

3. Типологія воцерковленості.

4. Культурно-діагностуючі питання індексу воцерковленості.

 

Література:

Основна:

 

1. Гаврилова Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. – LAP LAMBERT Akademic Publishing GmbH& Co. RG., 2010. – С. 9-26.

2. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М.: Мысль, 1985.

3. Чеснокова В. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века. Часть I. Постановка проблемы и методика исследования [Електронний ресурс]: http://www.krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm

 

Додаткова:[4, 18, 23, 43, 102, 168, 198].

 

Самостійна робота:

1. Визначте кореляцію між поняттями «релігійність» та «воцерковленість».

2. Назвіть критерії визначення рівня релігійності мусульман.

3. Аргументуйте важливість вивчення змісту релігійної свідомості для визначення ступеня релігійності.

 

Література: [59, 66, 78, 102, 116].

 

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Рівень релігійності українського суспільства.

2. Характер релігійності православних і греко-католиків в Україні.

3. Типологія католиків за К. Добеллером.

 

 

Тема 6. Релігія і політична система

Зміст теми. Релігія і церква як суб’єкти політичних відносин. Взаємовплив релігії і політики. Релігія і політика у сучасній Україні.

 

Терміни та поняття: політика, влада, клерикалізація, політизація релігії.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти