ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття на тему «Порівняльний аналіз західних та східних релігій»

План:

1. Психологічний зміст даоської, індуїстської, буддистської психотехнік та світогляду.

2. Психологічний зміст та транс персональний досвід авраамічних релігій.

3. Порівняльний аналіз психологічного змісту західних та східних релігій.

 

Література:

Основна:

  1. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб. 2000. –384 с.
  2. Религиозные традиции мира. В 2-х т. Крон-пресс, 1996.

Додаткова:[].

 

Самостійна робота:

1. Психологічні особливості релігійних вірувань в первісному суспільстві.

2. Шаманська психотехніка та символізм.

3. Архаїчні містеріальні культи.

 

Література: [].Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. –М., Педогогика – Пресс. 1994.

Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование. – М., 1974.

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М. 1974.

Самыгин С.Н., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н Религиоведение: Социология и психология религии. Р/Д. Феникс, 1996. –672с.

Тейлор Э.Б. Первобытная культура. –М., 1989.

Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. –Киев, София, 2000. –480с.

Психологические аспекты буддизма. СПб. 1991.

 

Індивідуальне навчально-дослідні завдання:

1. Проаналізувати психологічні особливості конкретної релігійної традиції.

 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

Предмет и методология психологии религии как отрасли религиоведения.

Основные направления в психологии религии (светский и конфессиональный подходы).

Общепсихологический подход к исследованию религии (концепции Т. Рибо, Т. Флурнуа).

Исторический подход к изучению религии В. Вундта.

Бихевиористские концепции религии.

Трансперсональная психология религии С. Грофа.

Индивидуально-психологический религиозный опыт в исследовании У. Джемса.

Психоаналитические концепции религии (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).

Американская психология религии.

Специфика религиозного сознания.

Особенности религиозной веры.

Психологические аспекты религиозного культа.

Психологические факторы детерминации религии.

Психотерапевтическая функция религии.

Формирование религиозной личности. Основные направления.

Типы мистического опыта.

Психологические особенности ранних форм религиозных верований.

Психологические особенности религий Востока.

Психотехника даосизма, индуизма, буддизма.

Основные психологические принципы религиозности авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам).


IV. Методи контролю

Навчальна дисципліна “Дисциплінарне релігієзнавство” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 3 модулів протягом 2-х семестрів.

1 модуль проводиться на останньому тижні першого семестру.

2 та 3 модуль – протягом другого семестру.

 

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит.

 

Поточний контроль:

Усна відповідь – до 2 балів

Реферативна доповідь – до 2 балів

Доповнення – до 1 балів

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – до 4 балів.

 

Модульний контроль:

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання. За кожен модульний контроль студент має можливість набрати до 5 балів.

Зразок модульного контролю

Модульний контроль ІІІ

Варіант А

 

V. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

 

Поточне тестування та самостійна робота Підс. тест (іспит) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
Т1 Т2 М І Т3 Т4 Т5 М ІІ Т6 Т7 Т8 Т9 Т Т Т Т Т Т М ІІІ

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

національна шкала « 5 » відмінно « 4 » добре « 3 » задовільно « 2 » незадовільно « 2 » незадовільно
шкала університету 90-100 80-89 70-79 65-69 60-64 35-59 0-34
шкала ECTS А В С D Е FX X
              з можливістю повторного складання   з оов’язковим повторним курсом

VII. Рекомендована література

Базова

1. Абросимов В.С., Бородин Ф.Ю. Предмет философии религии в аналитической традиции философствования // Метафизические исследования, Вып. 8. СПб.: Наука. 1998. С. 124-135

2. Адамс Р. Божественная необходимость // Адамс, Роберт – Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. - М. : Наука, 2007. – Сс.137-150.

3. Айер А.Д. Язык, истина и логика. // Аналитическая философия. Избранные тексты. / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова. М., Изд-во МГУ, 1993. С. 50-66.

4. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

5. Антес П. Обзор новых подходов в европейском религиоведении / П. Антес // Религиоведческие исследования. – 2009. – № 1–2. – С. 53–66.

6. Антология средневековой мысли (Теология и философия средневековой мысли). В 2-х т. Т.1. – СПб: Изд-во РХГИ, 2001. – 539 с.

7. Бергер П. Недоработаная концепция / П. Бергер // Религиоведческие исследования. – 2011. – № 5-6. – С. 103-109.

8. Бергер П. Религия и проблема убедительности / П. Бергер // «Неприкосновенный запас». – 2003. – № 6 [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html.

9. Бородин Ф.Ю. Эпистемология религиозной веры в истории аналитической философии религии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Выпуск 4. Серия 6. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997. – С. 14-21.

10. Бреская О. Религиоведение в Беларуси в XXI веке: контекст социолога религии / О. Бреская // Религиоведение на постсоветском пространстве. Материалы международной научной конференции. – М.: Алькор Паблишер, 2011. – С. 9-23.

11. Бреская О. Социология церкви в Восточной Европе: методология и предмет исследования / О. Бреская // Социологические исследования. – 2007. – № 7. – С. 97–101.

12. Васильева Е. «Культ» и «секта»: проблема разграничения / Е. Васильева // Религиоведение. – 2007. – № 3. – С. 86–92.

13. Васильева Е. Теория «церковь-секта»: от М.Вебера до наших дней / Е. Васильева // Электронный журнал «Исследовано в России». – 2007. – № 114. – C. 1194-1210. Электронный ресурс] – [Режим доступа]: // http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2007/114.pdf.

14. Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 273-306.

15. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер – К.: Основи, 1994. – 261 с.

16. Вілсон Б. Соціологія релігії. /Б. Вілсон. – Харків: Акта, 2002. – 344 с.

17. Гаврилова Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. / Н. Гаврилова. – LAP LAMBERT Akademic Publishing GmbH& Co. RG., 2010. – 140 c.

18. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие. / В.И. Гараджа. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 348 с.

19. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. М.: Мысль, 1975.- т.1.- Сс. 205-209; 219-232; 270- 271; 272-285; 366-370.

20. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. М.: Мысль, 1977.- т.2. - Сс. 215-223; 422-428; 481-495.

21. Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. / Р. Дельєж. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – 287 с.

22. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ./ Уильям Джеймс. – М. : Наука, 1993. – 432 с.

23. Дудар Н. Релігійність українського суспільства: останні дослідження / Н. Дудар // Людина і світ. – 2003. – № 1. – С. 8–13.

24. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемізм в Австралії. / Е. Дюркгайм. – К.: Юніверс, 2002. – 424 с.

25. Єленський В. Двадцять чотири Європи. Теорія секуляризації і релігії на заході Старого Континенту / В. Єленський // Людина і світ. – 2003. – № 11. – С. 28–37.

26. Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. / В. Зомбарт. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

27. Измененные состояния сознания и культура: Хрестоматия. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.

28. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во "Таум-аут", 1993.

29. Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 78-278.

30. Клиффорд В. К. Этика верования // Метафизические исследования, Вып. 8. СПб.: Наука. 1998. С. 243-251.

31. Красников А. Методологические проблемы религиоведения. / А. Красников. – М.: Академический Проект, 2007. – 239 с.

32. Лебедева Н. Типология религиозных объединений в отечественной и зарубежной социологии религии / Н. Лебедева // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 9. Исследования молодых ученых. – 2007. – Вып. 6. – С. 30–34.

33. Лобковиц Н. Заметки о религии, теологии и религиоведении [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.philosophy.ru/iphras/library/ruspaper/lobkovc1.htm.

34. Лукашевич М.П. Соціологія релігії: навч. посіб. / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 222 с.

35. МакІнтайр А. «Видіння» / Visions // Пер. Ф.Ю. Бородина статьи New Essays in Philosophical Theology / Ed. by A. MacIntyre, A. Flew. London, 4th ed. 1963. P. 254-260.

36. Манн У. Божественная простота // Манн, Уильям – Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. - М. : Наука, 2007. – Сс. 141-180.

37. Маркс К. и Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. / Редкол.: А.В. Окулов (пред.) и др. – М.: Мысль, 1986. – 670 с.

38. Мартинович В. Становление понятий «секта» и «культ» в западном религиоведении ХХ ст. / В. Мартинович // Философия и социальные науки. – 2009. – № 1–2. – С. 38–42.

39. Моделі державно-церковних відносин країн Західної Європи і США: Зб. наук. пр. / За ред. В.Є. Єленського. – К., 1996. – 142 с.

40. Опалев С.А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора / С.А. Опалев // Религиоведческие исследования. – 2010. – № 3-4. – С. 170-189.

41. Опитування громадської думки. Посібник для журналістів і політиків. / Уклад. і ред. І. Бекешкіна. – К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 2005. – 88 с.

42. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. / Н.В. Паніна. – К., 2007. – 320 с.

43. Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні. / М. Паращевін. – К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. – 68 с.

44. Попова М.А. Критика психологической апологии религии (Современная американская психология религии) / Марта Анатольевна Попова. – М. : Мысль, 1973. – 261 с.

45. Предко О.І. Психологія релігії: Підручник / Олена Іллівна Предко. – К. : Академвидав, 2008. – 344 с. (Альма-матер).

46. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – 775 с.

47. Робберс Г. Государства и религии в Европейсом союзе. / Г. Робберс. – М., 2009. – 720 с.

48. Сарапін О.В. Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами „Лекцій з філософії релігії”)//Наукові записки. Т.50. Філософія та релігієзнавство. К., 2006.- С. 29-34.

49. Сарапін О.В. Філософія релігії у перспективі подолання семантичної варіативності [електронній ресурс] // Режім доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/.../12_sarapin_ov.PDF

50. Сафронов Р.О. Современные социологические теории религии в США и Европе /Р.О. Сафронов // Религиоведческие исследования. – 2009. – № 1–2. – С. 24–44.

51. Синелина Ю.Ю. Концепции секуляризации в социологической теории. / Ю.Ю. Синелина. – М.: ИСПИ РАН, 2009. – 120 с.

52. Смелзер Н. Социология. / Н. Смелзер. – М.: Феникс, 1999. – 688 с.

53. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. – СПб. : Центp «Петеpбypгское Востоковедение», 2000. – 384 с.

54. Трельч Э. Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 226–238.

55. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. / Д.М. Угринович. – М.: Мысль, 1985. – 270 с.

56. Угринович Д.М. Психология религии / Дмитрий Модестович Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – 352 с.

57. Узланер Д.А. Становление неоклассической модели секуляризации в западной социологии религии второй половины ХХ ст. / Д.А. Узланер // Религиоведение. – 2008. – № 2. – С. 135–149.

58. Филипович Л. Зміст західної соціології релігії як науки і навчальної дисципліни / Л. Филипович // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 25. – С. 106–110.

59. Чеснокова В. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века. Часть I. Постановка проблемы и методика исследования / В. Чеснокова [Електронний ресурс]: http://www.krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm

60. Шохин В.К. Исторический генезис философия религии: проблема и её наиболее вероятное решение // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М. : Наука, 2007. – 498 с. – Сс. 15-88.

61. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. / Э. Эванс-Причард. – М.: Восточная литература, 2003. – 358 с.

62. Эванс-Причард Э. Теории примитивной религии. / Э. Эванс-Причард. – М.: ОГИ, 2004. – 142 с.

 

Допоміжна

63. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с франц. при участии В.А. Воробьева. – М.; СПб.: Изд-во «Степной ветер», ИД «Коло», 2005. – С. 199-211.

64. Аналитическая философия. Избранные тексты. / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова. М., Изд-во МГУ, 1993. – 191 с.

65. Ансельм Кентерберийский. Прослогион [електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.philosophy.ru/library/ans/2.html

66. Базарбаев Ж. Типология современных верующих мусульман / Ж. Базарбаев // Философские науки. – 1973. – № 3. – С. 95–101.

67. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб.: РХИ, 1997. – 282 с.

68. Белик А.А. Измененные состояния сознания и психотерапия / А.А. Белик [Электронный ресурс]. – Доступ к журн. : http://altstates.net/anthropologyasc/belik-asctherapy-1993

69. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого разума [електронний ресурс] // Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/berkl01/index.htm.

70. Боголюбов Н. Философия религии. К.: Тип. ун-та св. Владимира, 1915. - т.1 - ч.1.

71. Бородин Ф.Ю. "Реформистская эпистемология" в истории аналитической философии религии [электронный ресурс] // Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/berkl01/index.htm.

72. Бородин Ф.Ю. Текст как способ бытия религиозной веры. [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/borod/text.html

73. Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания / Борунков Юрий Филиппович. – М. : Знание, 1971. – 176 с.

74. Васильева Е. Методология типологизации религиозных объединений: М. Вебер, Э. Трёльч, Г. Беккер / Е. Васильева // Классификация религий и типология религиозных объединений. – М., 2008. – С. 163–176.

75. Вах И. Социология религии / И. Вах // Социология религии: классические подходы. Хрестоматия. Научная редакция и составление М.П. Гапочки и Ю.А. Кимелева. М., 1994. – С. 212-225.

76. Вдовина Г.В. Естественная теология в схоластике средневековья и раннего нового времени // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – Сс.302-321.

77. Вейш Я.Я. Аналитическая философия и религиозная апологетика. Рига: Зинатне, 1989. – 204 с.

78. Веремчук В.И. Социология религии. / В.И. Веремчук. – М., 2004. – 256 с.

79. Волошин В.В. Эпистемология религии и трансперсональный проект // Вісник Донецького університету, сер.Б.: Гуманітарні науки, Вип.1., 2008. – Сс.177-186.

80. Волошин В.В. Эпистемология религии: вопросы верификации и фальсификации. [электронный ресурс] // Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_28/Gileya28/F13.pdf.

81. Вундт В. Миф и религия / Вильгельм Вундт. – М.: Эксмо, 2002. – 864 с.

82. Гараджа В.И. Религиоведение: Учеб. пособие для судентов высш. учеб. заведений и преп. ср. школы / Виктор Иванович Гараджа. – М. : Аспект-Пресс, 1994. – 286 с.

83. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х тт. Т. 1: Пер. с франц. / Жо Годфруа. – М. : Мир, 1992. – 496 с.

84. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / Станислав Гроф. – М. : АСТ, 2005. – 504 с.

85. Гроф С. Области человеческого бессознательного. / Пер. с англ. В.Н. Михейкина и Е.И. Антоновой — М. : Изд-во Трансперсонального Института, 1994. — 278 с.

86. Гьофнер Й., кардинал. Християнське суспільне вчення. / Й. Гьофнер. – Львів: Свічадо 2002. – 304 с.

87. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. К.: Основи, 1996. – 269 с.

88. Джеймс У. Воля к вере. М.: Республика, 1997. – 431 с.

89. Забияко А. Язычество: от религии крестьян к киберрелигии (статья третья) /А. Забияко // Религиоведение. – 2007. – № 1. – С. 103–120.

90. Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці. / С. Зінько. – Львів: Простір-М, 2005. – 275 с.

91. Кимелев Ю.А. Философский теизм: Типология современных форм. М.: Наука, 1993. – 246 с.

92. КирюхінД.І. Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія. Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 204 с.

93. Киселев О.С. К вопросу о типологии и классификации веры бахаи / О.С. Киселев // Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – С. 31-40

94. Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павлі ІІ. Монографія. / В.А. Козлов. – Вінниця: КНИГА-ВЕГА, 2008. – 192 с.

95. Кокс Х. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. / Х. Кокс. – М.: Восточная литература, 1995. – 263 с.

96. Левада Ю. Основные направления буржуазной социологии религии / Ю. Левада // Философские проблемы атеизма.– М.: Изд-во АН СССР, 1964. – С. 63–105.

97. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 608 с.

98. Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. //Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. М.: Мысль, 1989.- Т.4.

99. Лейбниц Г.В. Свидетельство природі против атеистов [Электронный ресурс] // Режим доступа: ftp://ru54.com/library/-ORTODOX/nauka2/leibnic.html

100. Литтл Б. Религиозная эпистемология. Лекции в Симферопольском ун-те. Симферополь, 1996. – 356 с.

101. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Джон Локк. Сочинения в 3-х томах. Т.1. М., 1985. – 453 с.

102. Лопаткин Р.А. Типология религиозности в католической социологии религии / Р.А. Лопаткин, И.Б. Ястребов // Вопросы научного атеизма. – М., 1971. – Вып. 12. – С. 301–322.

103. Лукьянов А.В., Пушкарёва М.А. Немецкая классическая философия религии. Учебное пособие. Уфа: изд. БашГУ, 2002. – 230 с.

104. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование / Александр Романович Лурия. – М. : Наука, 1974. – 174 с.

105. Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев / Ред. и сост. И.Т. Касавин: Перевод. – М. : Республика, 1992. – 527 с.

106. Мамедов А.К. Философия религии Канта.// Религии мира: история и современность. Ежегодник 1986.- М., 1987.- С. 170-192.

107. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / Абрахам Гарольд Маслоу. – [Перев. с англ. А.М. Татлыбаевой]; [Научн. ред., вступ. статья и коммент. Н.Н. Акулиной]. – СПб. : Евразия, 1999. – 432 с.

108. Мацейна А. Драма Иова [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.krotov.me/lib_sec/13_m/maz/eyna_11.html.

109. Меншинг Г. Сущность и задача социологии религии / Г. Меншинг // Социология религии: классические подходы. Хрестоматия. Научная редакция и составление М.П. Гапочки и Ю.А. Кимелева. М., 1994. – С. 260-271.

110. Месяц С.В. Понятие θεολογία в античной философии // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – Сс.228-246.

111. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. – [Пер. с англ., нем., фр.]; [Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова]. – М. : Канон+, 1998. – 432 с. – (История философии в памятниках).

112. Митрохин Л.Н. От научного атеизма к наукам о религии. Философия религии и теология // Философско-методологические проблемы изучения религии: Материалы конференции 28–29 октября 2003 г. М.: Изд-во РАГС, 2003;

113. Митрохин Л.Н. Философия религии: новые перспективы //Вопросы философии.- 2003.- № 8.- С. 18-36.

114. Михайлов П.Б. Естественное богопознание в греческой патристике // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – Сс.247-263.

115. Мінаков М.А. Вчення Канта про віру розуму. К.: Центр практ. філософії, 2001. – 139 с.

116. Муратова Э.С. Крымские мусульмане: взгяд изнутри (результаты социологического исследования). / Э.С. Муратова. – Симферополь, 2009. – 52 с.

117. Налимов В.В. Спонтанность сознания: вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. – М. : Прометей, 1989. – 288 с.

118. Начала христианской психологии / Отв. ред. Б.С. Братусь. – М.: Наука, 1995. – 236 с.

119. Нуруллаев А.А., Религия и политика. Учебное пособие. / А.А. Нуруллаев, А.Ал. Нуруллаев. – М.: КМК, 2006. – 330 с.

120. Основи соціальної концепції Української православної церкви. – К.: Інформ.-вид. центр УПЦ, 2002. – 80 с.

121. Отто Р. Священное. Изд-во СПбГУ, 2008. – 274 с.

122. Петренко В.Ф. Психологические аспекты медитации [Текст] / В.Ф. Петренко, В.В. Кучеренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. – 2008. – № 1. – С. 68-96.

123. Плантинга А. Бог, природа и зло. Новосибирск, 1997. – 252 с.

124. Плантинга А. Бог, свобода и зло. Новосибирск: ВО „Наука”, СИФ, 1993. – 107 с.

125. Попов О.А. Содержание и характеристика научного исследования [Электронный ресурс] / О.А. Попов. – Доступ к журн.: http://psystat.at.ua/publ/3-1-0-13

126. Попова М.А. Фрейдизм и религия / Марта Анатольевна Попова. – М. : Наука, 1985. – 200 с.

127. Поршнев Б.Ф. Книга о морали и религии угнетенных классов Римской империи / Борис Федорович Поршнев // Вестник древней истории. – № 1. – 1963. – С. 87-95.

128. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии) / Борис Федорович Поршнев. – М. : Мысль, 1974. – 487 с.

129. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история / Борис Федорович Поршнев. – М. : Наука, 1979. – 232 с.

130. Предко О.І. До питання про структурні зрізи психології релігії як галузі релігієзнавства / Олена Іллівна Предко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 44. – Київ : Український центр духовної культури, 2004 . – С. 134-145.

131. Проблемы христианской философии. М.: Прогресс-Академия, 1994. – 207 с.

132. Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск : Изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1986. – 160 с.

133. Психология религиозности и мистицизма: Хрестоматия [сост. Сельченок К.В.]. – М. : АСТ, Харвест, 2001. – 544 с.

134. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб. : Питер-Юг, 2006. – 944 с.

135. Пуха Н. Американская социология религии о типах религиозных организаций / Н. Пуха // Вопросы религии и теологии. – М., 1995. – С. 38–54.

136. Религиозные традиции мира. В 2-х т. – М. : Крон-Пресс, 1996. – Т.1. – 576 с., Т.2. – 640 с.

137. Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения. Психология чувств. Минск: Харвест, 2002. – 784 с.

138. Розин М.В. Религия и психотерапия: возможен ли кентавр? [Электронный ресурс] / М.В. Розин. – Доступ к журн.: http://psylib.org.ua/books/_rozin01.htm#top

139. Самыгин С.Н., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н Религиоведение: Социология и психология религии. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 672 с.

140. Сарапін О.В. Проблематико-методологічни розмежування філософії релігії та релігійної філософії [електронній ресурс] // Режім доступу: http://philosophyofreligion.wordpress.com/2010/07/21/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BD-2-%D0%BA%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB/

141. Смирнов М.Ю. Очерк истории российской социологии религии. / М.Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-тета, 2008. – 141 с.

142. Современная буржуазная философия и религия. / Под ред. А.С. Богомолова. – М. : Политиздат, 1977. – 376 с.

143. Соколов В.В. Философское значение «Теодицеи» Г.В. Лейбница [электронный ресурс] // Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000547/st000.shtml.

144. Спиноза Б. Избранные произведения. Т.I. М., 1957. – 610 с.

145. Столяр М.Б. Религия советской цивилизации. / М.Б. Столяр. – К.: Стилос, 2010. – 178 с.

146. Суинберн Р. Есть ли Бог? М.: «Праксис», 2001. – 208 с.

147. Суинберн Р. Философия религии в англо-американской традиции. Исторические предпосылки // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – Сс.89-136.

148. Сумерки богов [сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: перевод]. – М. : Политиздат, 1990. – 398 с.

149. Сухейль Ф. Духовная секуляризация и религия. Опыт христианства и ислама. /Ф. Сухейль. – М., 2008. – 182 с.

150. Тейлор Э.Б. Первобытная культура / Пер. с англ. – М. : Политиздат, 1989. – 573 с.

151. Тиле К.П. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. Антология.- Москва: Канон+, 1998.- С. 144-196. - Сс.145-148.

152. Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и религия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 345 с.

153. Томпсон М. Философия религии. М.: ФАИР-Пресс, 2001. – 384 с.

154. Торчинов Е.И. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника. СПб: Петерб. Востоковедение, 1998. – 384 с.

155. Тошкова С. З джерел Вічної Книги. Спроба економічного прочитання Біблії. /С. Тошкова. – Львів: Кальварія, 2005. – 168 с.

156. Фатиев Н.И. Теология и логика. (“Возможные миры” по А. Плантинге) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Выпуск 1 (№6) Серия 6. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. – С. 12 -15.

157. Флурнуа Т. Принципы религиозной психологии / Теодор Флурнуа // RELIGO. Альманах Московского религиоведческого общества. Выпуск 1. 2004-2007. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – С. 203-222.

158. Фокин А.Р. Естественная теология в латинской патристике // Философия религии: альманах / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – Сс.264-301.

159. Фома Аквинский. Онтология и теория познания: фрагменты сочинений. – М.: ИФ РАН, 2001. – 206 с.

160. Франк С.Л. Прагматизм как гносеологическое учение // Новые идеи в философии, сб. СПб., 1913. – С. 115-157.

161. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем./Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вст. ст. Д.А Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

162. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. В 2-х книгах. – Тбилиси : Мерани, 1991. – Т.1 – 400 с., Т.2 – 432 с.

163. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992. – 296 с.

164. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Алетейя, 2006. – 396 с.

165. Хайдеггер М. О сущности истины [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/heideg/verit.html (23.12.2011).

166. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник. 1986. - М.: Наука, 1986. - С. 255-275.

167. Хоффманн Х. Теология, религиоведение, философия и феноменология религии как различные области исследования религии. [электронный ресурс] // Режим доступа: http://philosophyofreligion.wordpress.com/2010/04/08/теология-религиоведение-философия-и/

168. Церква в українському суспільстві. Матеріали соціологічного дослідження. / В.П. Перебенесюк та ін. – К.: ВИП, 2004. – 52 с.

169. Цицерон Философские трактаты (Памятники философской мысли). – М.: Изд-во «Наука», 1985. – 384 с.

170. Шахнович М.М. Сад Эпикура. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 284 с.

171. Шеффер У. Вера бахаи: секта или религия? / У. Шефер. – СПб.: Единение, 2002. – 48 с.

172. Шкуратов В.А. Психика. Культура. История. (Введение в теоретико-методологические основы исторической психологии) [Текст] / В.А. Шкуратов. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1990. 256 с.

173. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. СПб.: Алетейя, 1994. – 344 с.

174. Шохин В.К. Философия религии: становление авторефлексии // Философия религии: Альманах 2008-2009 / Отв. Ред. В.К. Шохин / Ин-т философии РАН. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 528 с. – Сс. 16-38.

175. Шпет Г.Г. Философское наследие П.Д.Юркевича.// Юркевич П.Д. Философские произведения. М.: Правда, 1990.- Приложения.- С. 578-638.

176. Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза / Мирча Элиаде. – К.: София, 2000. –480 с.

177. Юм Д. Диалоги о естественной религии. Изд-во ЛКИ, 2008. – 200 с.

178. Юнг К.-Г. Архетипы и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.

179. Юнг К.-Г. Психологические типы. – М. : АСТ, АСТ-Москва, Хранитель, Мидгард, 2006. – 768 с.

180. Яблоков И.Н. Методологические проблемы социологии религии. / И.Н. Яблоков. – М.: Изд-во Московского ун-тета, 1972. – 134 с.

181. Яблоков И.Н. Социология религии. / И.Н. Яблоков. – М.: Мысль, 1979. – 182 с.

182. Alston W.P. Perceiving God: The Epistemology of Religious Belief. Ithaca: Cornell University Press, 1991. – 320 p.

183. Alston, W. P. The Inductive Argument from Evil and the Human Cognitive Condition // The evidential argument from evil. Indiana: Indiana University Press, 1996. – Pp. 97-125

184. Baker D.-P., Maxwell P. Explorations in contemporary Continental philosophy of religion. Rodopi, 2003. – 219 p.

185. Bonaunet K. Hermann Cohen's Kantian philosophy of religion. Peter Lang, 2004. – 165 p.

186. Breckman W. Marx, the young Hegelians, and the origins of radical social theory: dethroning the self. Cambridge University Press, 2001. – 348 p.

187. Corrywright D. Get Set for Religious Studies. / D. Corrywright, P. Morgan – Edinburgh University Press, 2006. – 202 p.

188. Craig W.L. The Kalam Cosmological Argument. New York: Harper and Row, 1979. – 224 p.

189. Dalferth I.U. Die Wirklichkeit des Möglichen: hermeneutische Religionsphilosophie. Mohr Siebeck, 2003. – 578 p.

190. Desmond P., Onnach E.-O. J. Philosophy of Religion and German idealism. Kluwer Academic Publichers, 2004. – 174 p.

191. Encyclopedia of religion / Lindsay Jones, editor-in-chief. – 2nd ed. – Tomson Gale, 2005. – 10017 р.

192. Engels F., Marx K. Ludwig Feuerbach and the outcome of classical German philosophy. International Publishers Co, 1941. – 95 p.

193. Fackenheim E., Burbridge J. The God Within: Kant, Schelling, and Historicity. University of Toronto Press, 1996. – 252 p.

194. Faith and Rationality / A. Plantinga and N. Wolterstorff, eds., Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983. – 321 p.

195. Firestone C., Palmquist S. Kant and the New Philosophy of Religion. Indiana University Press, 2006. – 270 p.

196. Flew A. The Presumption of Atheism. London: Pemberton, 1976. – 183 p.

197. Grim B. Religious Persecution in Cross-National Context: Clashing Civilization or Regulated Religious Economies? / B. Grim, R. Fink // American Sociological Review. – 2007. – Vol. 72. – P. 633-658.

198. Hamilton M. The Sociology of Religion. Theoretical and Comparative Perspectives. / M. Hamilton– London and New Yourk: Routledge, 2006. – 238 p.

199. Harris H., Insole C. Faith and philosophical analysis: the impact of analytical philosophy on the philosophy of religion. Ashgate Publishing, Ltd., 2005. – 201 p.

200. Hatcher, W. S. Logic and logos: essays on science, religion, and philosophy. Oxford, England: G. Ronald, 1990. – 147 p.

201. Hick J. The Philosophy of Religion. 4 ed. N-Y., 1990. – 148 p.

202. Kolb D. New perspectives on Hegel's philosophy of religion. SUNY Press, 1992. – 224 p.

203. Plantinga, Alvin. The Nature of Necessity. Oxford: Oxford University Press, 1974. – 255 p.

204. Rationality and Religious Belief / ed. C. F. Delaney. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1979. – 168 p.

205. Religious studies: a global view / ed. Gregory D. Alles. – London & New York: Routledge, 2008. – 353 p.

206. Rodrigues H. Introduction to the Study of Religion. / H. Rodrigues, J.S. Harding. – Taylor & Francis, 2008. – 178 p.

207. Schellenberg J.L. Prolegomena to a Philosophy of Religion. Cornell University Press, 2005. – 226 p.

208. Taliaferro Ch., Griffiths P.J. Philosophy of religion: an anthology. Wiley-Blackwell, 2003. – 622 p.

209. The Oxford Handbook of Philosophy of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2004. – 525 p.

210. Tillich P. The Two Types of Philosophy of Religion. Writings in the philosophy of religion. Walter de Gruyter, 1987. Pp.289-300.

211. Voye L. A Survey of Advances in Sociology of Religion (1980-2000) / L. Voye // New Approaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches. – Berlin: Walter de Gruyter, 2004. – Р. 195–223.

212. West D. An introduction to Continental philosophy. Wiley-Blackwell, 1996. – 278 p.

213. Williams J.R. Martin Heidegger’s Philosophy of Religion. Wilfrid Laurier Univ. Press, 1977. – 188 p.

214. Williamson R.K. Introduction to Hegel's philosophy of religion. SUNY Press, 1984. – 388 p.

215. Wolterstorf N. Locke’s philosophy of religion // The Cambridge Companion to Locke. Cambridge University Press, 1994. – Pp. 172-198.

216. Yerkes J. The Christology of Hegel. SUNY Press, 1983. – 288 p.

217. Zagzebski L., Miller T. Readings in Philosophy of Religion: Ancient to Contemporary. Wiley-Blackwell, 2009. – 672 p.

 


IX. Підсумковий контроль

Перелік питань до іспиту:

1. Предмет філософії релігії.

2. Проблема самовизначення філософії релігії.

3. Філософія релігії і релігійна філософія: проблема розмежування.

4. Філософія релігії як релігієзнавча дисципліна.

5. Проблема співвідношення філософії релігії і теології.

6. Виникнення філософії релігії як самостійної галузі гуманітарного знання.

7. Основні етапи історії філософії релігії.

8. Елементи філософії релігії в думці античних авторів.

9. Теорії походження релігії в думці античних авторів.

10. Елементи філософії релігії в думці Середньовіччя.

11. Проблема універсалій та її значимість для філософії релігії.

12. Короткі огляд доказів буття Бога, запропонованих схоластикої.

13. Б. Спіноза як перші філософ релігії.

14. Філософія релігії Дж. Локка.

15. Основні ідеї «Теодицеї» Г.В. Ляйбніца.

16. Основні ідеї твору «Діалоги про природню релігію» Д. Юма.

17. Критика доказів буття Бога І. Кантом.

18. Ключові ідеї твору І. Канта «Релігія в межах тільки розуму».

19. Романтизм і німецька релігійна філософія.

20. Ф. Шлейермахер як філософ релігії.

21. Ірраціоналізм та філософія Одкровення Ф.В.І. Шелінга.

22. Загальні положення філософії релігії Г.В.Ф. Гегеля.

23. Класифікація релігій згідно Г.В.Ф. Гегелю.

24. Релігія як відчуження людського духу за Л. Фойербахом.

25. Умови та специфіка відділення аналітичної філософії релігії.

26. Сучасні дискусії в аналітичної філософії релігії.

27. Єволюціонізм Р. Докінза та його критика Р. Суинберном та А. Плантінгої.

28. Специфіка відокремлювання континентальної філософії релігії.

29. Основні представники та проблеми Тюбінгенської школи

30. Філософськи проблеми католицької теології ХХ ст.

31. Філософськи проблеми протестантської теології ХХ ст..

32. Онтологічні статус релігії та її структур.

33. Основні проблеми онтології релігії.

34. Супранатуралістичні теорії походження релігії.

35. Раціональні стичні теорії походження релігії.

36. Можливість пізнання релігії та її структур.

37. Основні проблеми епістемології релігії.

38. Релігійне знання та його специфіка.

39. Поняття релігійної істини.

40. Віра та її відношення до знання.

41. Проблема співвідношення віри та знання.

42. Основні проблеми праксеології релігії.

43. Інтелектуальний та ритуальний шляхи реалізації релігійної віри.

44. Поняття трансцендентного у філософії релігії.

45. Релігійні та філософськи номінації світу потойбічного та їх зміст.

46. Концепції тлумачення чуда.

47. Видіння та сновидіння.

48. Форми усвідомлення Бога.

49. Сутність та атрибути як аспекти метафізичного визначення Бога.

50. Можливість пізнання Бога.

51. Проблема теодицеї, її зміст та можливість вирішення.

 

Зразок білету

Білет №1.

1. Предмет філософії релігії.

2. Ключові ідеї твору І. Канта «Релігія в межах тільки розуму».

3. Раціоналістичні теорії походження релігії

 

 


Х. Семестровий план виконання робочої програми

 

Тема заняття Тип (л/с/інд) Кількість годин Дата
Змістовий модуль №1 Релігійна традиція. Архаїчні релігійні вірування
Релігійна традиція та її типи. л  
Релігійний синкретизм с  
Вірування та уявлення архаїчної епохи. л  
Шаманізм с  
Модульний контроль №1 інд  
Змістовий модуль №2 Ортопраксичні релігії
Язичництво. л  
Язичництво Давньої Русі с  
Східні релігії (індуїзм, сінто, релігійні традиції Китаю). л  
Східні релігії (індуїзм, сінто, релігійні традиції Китаю). с  
Буддизм. л  
Модульний контроль №2 інд  
Змістовий модуль №3 Ортодоксальні релігії.
Зороастризм – перша релігія одкровення. л  
Основні знання про зороастризм с  
Іудаїзм. Періодизація історії іудаїзму. Біблійний період. л  
Іудейські свята та обряди с  
Елліністичний та рабиністичний періоди історії іудаїзму. л  
Історія іудаїзму в Україні с  
Історія іудаїзму від Нового часу до сучасності. л  
Сучасні напрямки в іудаїзмі с  
Християнство: особливості виникнення і становлення первісного християнства. л <

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти