ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ І КЛАСИФІКАЦІЯ

В останні десятиліття ми стали свідками нових тенденцій в релігійному житті планети. Утворилося надзвичайно багато но­вих релігійних явиш, шо в релігієзнавстві називають по-різному — «нетрадиційні релігії», «культи», але найчастіше використо­вується словосполучення Нові релігійні рухи (НРР).Згідно з ос­танніми статистичними даними, до прихильників НРР зарахо­вують себе 160 млн чоловік! Достатня кількість інформації є тільки про 30 НРР, постійно оновлюються відомості про понад 200 НРР. Загалом у світі кількість нетрадиційних релігійних організацій вимірюється п'ятизначними цифрами, позаяк абсо­лютна більшість з них - одиничні нечисленні групи сектантсь­кого типу.

Послідовниками НРР стають переважно люди, які втрати­ли або не мали твердих духовних орієнтирів, люди, вибиті зі звич­ної життєвої колії. У НРР їх приваблює тверда організація, уста­лені основи життя, авторитет лідера, чіткі незаперечні відповіді на питання морального й духовного характеру.

Кислюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

Ще одною причиною, шо призвела до виникнення й поши­рення НРР, стала неспроможність традиційних релігій швидко відреагувати на соціальні й політичні зміни, шо відбулися в світі і в Україні в останні часи.

Крім вищезгаданих, поширенню НРР в Україні сприяють наступні фактори:

• Руйнація колишньої комуністично-атеїстичної ідеології і втрата у зв'язку з цим тих цінностей, що були створені на її ос­нові. Натомість зв'явилась духовна порожнеча, яку одразу не встигли заповнити традиційні релігійні організації.

• Формування в Українській державі відкритого демокра­тичного суспільства, орієнтованного на Захід.

• Висока активність зарубіжних неорелігійних центрів у найширшому спектрі — від прямої місіонерської роботи, заве­зення відповідної літератури, матері&іьної і моральної допомо­ги своїм одновірцям до гуманітарної допомоги, організації курсів іноземних мов тощо.

Заданими українських соціологів, більшість прихильників НРР в України складають люди віком від 20 до 39 років (при­близно 90 %). Більшість з них (54 %) має високий освітній рівень (виша або незакінчена вища освіта). Дві третини послідовників НРР в Україні становлять жінки. Тут, як нам здається, ми зіштов­хуємося з досить незвичайним проявом емансипації в су­спільстві, де ше досить стійкі і помітні риси патріархальності.

Усі ці нові релігійні утворення мають деякі загальні елементи.

По-перше, НРР об'єднує уявлення про засновника органі­зації як про людину, яка відкрила або якій відкрилась нова абсо­лютна істина. Осмислення його особи може бути різним. Він може вважатися великим пророком, геніальним мислителем, посланником або навітьживим утіленням Бога. Засновник вчен­ня відкриває своїм послідовникам певну істину, обіцяє спасін­ня всім, хто прийняв її, за умов виконання ними визначених розпоряджень, заборон тощо. Володіння таким новим знанням робить їх «святими», невизнаною, але «істинною елітою» світу.

По-друге, багато НРР вважає, що епоха яка передувала за­снуванню організації, була часом блукань, помилок і страждань. Подібна оцінка минулого виправдує сам факт появи нового вчен­ня, бо якщо нове вчення — це велика істина, то, виходить, ми­нуле було епохою помилок. Сучасна епоха обов'язково розці-

Розділ 10. Нетрадиційні релігії

нюється як «перехідна», коли істина вже відкрилася, але ше не перемогла, як час боротьби сил зла і добра, що має земний відпо­відник у боротьбі послідовників нової релігії з їхніми суперни­ками в навколишньому світі.

По-третє, кожний з НРР переконаний у неминучості пере­моги «істини», що йому відкрилася. Тому в ньому обов'язково присутнє уявлення про те, шо світ незабаром буде радикально змінено в результаті остаточної перемоги сил добра. Невіруючі або ті, хто не належать до Н РР, будуть знищені (або не воскрес­нуть) або будуть підкорені віруючими, котрі залишаться єдини­ми жителями нового перетвореного світу (див. текст 10.3).

По-четверте, культу НРР має переважним чином колектив­ний характер, деякі НРР використовують техніки психологіч­ного маніпулювання, психотерапію, гіпноз, особлива увага на­дається новачкам, їхньому адаптуванню в організації. Деякі Н РР діють як могутні міжнародні корпорації, займаються бізнесом, мають філії в багатьох країнах світу.

По-п'яте, НРР та їхні керівники відрізняються схильністю до фанатизму і ненавистю до іновірців, хоча, звичайно, не завж­ди декларують це у своїх програмних документах. Усі вони пе­ребувають в опозиції до офіційних Церков.

НРР надвичайно багато, всі вони різні за походженням і віровченням, тому їхня класифікація може бути досить умовною. Але для зручності виюіаду матеріалу ми поділемо їх на шість груп.

\. Неохристиянськіоб'єднання — «Діти Бога», «Церква Тіла Христова», «Церква Ісуса Христа святих останніх днів» (мормо­ни), «Свідки Ієгови». Ці організації визнають Біблію як головне джерело свого вчення, Ісуса Христа — центральною постаттю доктрини, але при цьому їхнє розуміння Христа докорінно відрізняється від традиційно християнського. Акцентується ува­га на есхатологічному вченні про близький кінець світу і месі­анізм, керівник може наділятися статусом посланника Божого, пророка, який повідомляє нове одкровення, виші божественні розпорядження. Найчастіше неохристиянські об'єднання гене­тично пов'язанні з якоюсь із протестантсьих течій. Хоча є такі, що походять від православної (Богородичний центр (Православ­на Церква Божої Матері державна), «Школа єдиного принци­пу» Ольги Асауляк та ін.) чи католицької (маріанські громади, «Новоапостольска Церква» тощо) традицій.

Кислюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

І.Неоорієнтальні об'єднання — «Товариство свідомості Крішни», культ Шрі Чинмоя, культ Ошо Раджніша, «Трансцен­дентальна медитація» (ТМ). В основі таких культів лежать мо­дернізовані варіанти буддизму або індуїзму, пропонується містичний шлях звільнення — пробудження в людині божествен­ного начала. Для них характерним є уявлення про світ як санса-ру (нескінченний ланцюг перевтілення душ), закон Карми, відповідно до якого відбуваються переродження, нірвану, як стан абсолютного спокою після виходу з «колеса перероджень». На перший план у таких організаціях виходить авторитет настав­ника, проходження «істинним шляхом», власний досвід, а віро-навчальні особливості відходять на задній план.

Ъ .Сайєнтологічні напрямки утворюють «Церква сайєнто-логії», «Вчення розуму», «Християнська наука», різні космічні релігії. Такі організації можуть проповідувати зв'язок Землі і зем­лян з вищими космічними силами, космічним розумом, а різні фізичні прилади можуть набувати містичного значення, стверд­жується можливість реєстрації або виміру впливу на фгзичну, біологічну природу якихось невідомих і таємних вищих реаль­ностей і факторів. Містично трактуються недосліджені явища психіки і навколишньої природи. Орієнтація на наукові і технічні досягнення поєднується з практикою психоаналізу.

4. Синтетичні релігії — «Церква Уніфікації», «Всесвітня віра Багаї», «Велике Біле Братерство Юсмалос» тощо. Вони поєдну­ють у собі кілька релігійних систем (наприклад, християнство і буддизм), оголошують себе єдиною універсальною релігією для всіх людей, створюють власне вчення, обрядову систему, релі­гійну організацію. їм властивий культ лідера організації, авто­ритет власних віронавчальних джерел.

5.Неоязичницькі організації характеризуються насамперед націоналістичною спрямованістю, вважаючи, що людина стає особистістю саме і тільки через націю. У пошуках своєї ідентич­ності людина, якщо вона послідовна, неминуче має розірвати зі світовими релігіями на користь релігії національної. Це призво­дить до спроб «націоналізувати» світову релігію, або до пошуків язичницьких коренів і формування загальнонаціональної релігії на основі язичництва. В Україні неоязичницькі організації реп­резентовані «РУНвірою» (Рідна Українська Національна Віра), «Рідною Вірою», ладовірством, орантійцями та ін. Деякі з таких

Розділ 10. Нетрадиційні релігії

релігій залишаються політеїстичними, інші, модернізуючи язич­ництво, сповідують монотеїзм. Неоязичництво найчастіше охоплює своїм впливом окремих представників національно ор­ієнтованої інтелігенції, які вбачають у світових релігіях чужу ре­лігію, а процес відродження язичництва розглядають як основу для відродження нації.

6. Сатанистські групи. Сатанистські культи звеличують зло і насильство, проповідують спілкування з містичними джерела­ми зла — демонами, сатаною тощо. Мораль сатанистських груп перейнята крайнім егоїзмом, індивідуалізмом, прагматизмом, культом сили.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти