ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ

 

План:

1. Основи метрології

2. Метрологічна служба України

3. Поняття про еталони одиниць фізичних величин

 

 

ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

Потреба у вимірюваннях виникла в древні часи, оскільки людині в повсякденному житті доводилося вимірювати різні величини: відстані, площі земельних дільниць, розміри і маса предметів, час і т.д. Спочатку це були примітивні вимірювання, які часто проводилися на око. При цьому людина порівнювала предмети, що спостерігаються ним, наприклад, з розмірами власного тіла, яке виконувало роль заходів, що відтворюють одиниці різних величин. Таким чином, в ті часи заходи і одиниці величин були довільними, що утрудняло порівняння результатів вимірювань. З течією часу люди прийшли до розуміння цінності спеціальних речовинних заходів для вимірювань.

Подальший розвиток людського суспільства - розвиток торгівлі і мореплавства, поява промисловості, розвиток наук вимагали створення спеціальних технічних засобів - засобів вимірювань різних величин.

Основною задачею цієї організації є встановлення єдності вимірювань в міжнародному масштабі для забезпечення зіставлення результатів вимірювань і досліджень, що проводяться різними країнами, для досягнення одноманітності технічних характеристик виробів, властивостей речовин, матеріалів і іншої продукції, що є предметом товарообміну між державами. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) розробляє рекомендації за оцінкою погрішностей вимірювань, методами вимірювань, загальними питаннями теорії вимірювань, методами перевірки коштів вимірювань, термінологією, умовним позначенням і т.п. МОЗМ є також науково-технічним центром по обміну інформацією про діяльність національних організацій по нагляду за коштами вимірювань.

Практична діяльність по забезпеченню єдності вимірювань в міжнародному масштабі здійснюється Міжнародним бюро заходів і ваги. Основною задачею цього бюро є зберігання і підтримка міжнародних еталонів різних одиниць фізичних величин і звірення з ними міжнародних стандартів.

Потреба у вимірюваннях фізичних величин виникла на ранній стадії пізнання природи й зростала з розвитком і вдосконаленням виробничої та наукової діяльності людини. Зростання обсягу сучасного виробництва, розширення номенклатури продукції, що випускається, ускладнення технологічних процесів потребують більш ширшого застосування засобів вимірювання і їх різноманітності.

Кількість різних параметрів, що потребують вимірювання на виробництві і в наукових дослідах досягає кількох тисяч. Практично не існує такої галузі науки, техніки, народного господарства, де можна було б уникнути кількісних оцінок.

Інформація, яка накопичується під час вимірювань, тепер не тільки є джерелом нових знань або засобом перевірки наукових гіпотез, а й безпосередньо використовується для керування технологічними процесами. Отже від якості продукції у кінцевому підсумку залежить якість продукції, ефективність її виробництва і використання.

Щоб результати чисельних вимірювань можна було б порівняти між собою, легко опрацювати й відтворювати, слід виражати їх у певних узаконених одиницях та забезпечувати задану ймовірність похибок вимірювань. Названими проблемами займається наука - метрологія.

Метрологія - наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їхньої єдності, а також про засоби досягнення точності, яка вимагається.

Основними проблемами, що вивчаються в метрології, є: загальна теорія вимірювань; одиниці фізичних величин і їх системи; методи і засоби вимірювань; методи визначення точності вимірювань; основи забезпечення єдності вимірювань і одноманітності засобів вимірювань; еталони і зразкові засоби вимірювань; методи передачі розміру одиниць від еталонів або зразкових засобів вимірювань робочим засобам вимірювань.

Вимірювання – це сукупність дій, що виконуються за допомогою засобів вимірювання з метою знаходження числового значення даної величини, яке виражається в прийнятих одиницях.

Вимірювання, які базуються на використанні органів почуттів людини, називаються органолептичними.

Вимірювання, що засновані на інтуїції, називаються евристичними.

З метою підвищення об'єктивності результату вимірювання використовується експертний метод, завдяки якому здійснюється усереднення результатів вимірювань, отриманих незалежно декількома фахівцями. Експертний метод використовується у кваліметрії, спорті, мистецтві, гуманітарних науках - всюди, де застосування більш досконалих методів неможливо або недоцільно.

Об'єктивними можна вважати лише вимірювання, що виконуються без участі людини.

Вимірювання, що виконуються при допомозі спеціальних технічних засобів, називаються інструментальними. Ці вимірювання розподіляються на автоматизовані (коли роль людини повністю не виключена) і автоматичні (виконуються без участі людини).

Стан вимірювання, при якому його результати виражені в прийнятих одиницях і похибки вимірювання відомі з заданою ймовірністю, називається єдністю вимірювання.

Правила і норми метрологічного забезпечення закріплені у комплексі міжнародних стандартів.

Завдання забезпечення єдності вимірювань лежить в основі діяльності державних і відомчих метрологічних служб.

Метрологічне забезпечення- це встановлення і застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності та необхідної точності вимірювань.

Визначення метрології і метрологічного забезпечення починаються з основного поняття - вимірювання. Під вимірюванням будемо розуміти знаходження значення фізичної величини досвідченим шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів. Фізичною величиною зветься властивість, загальна в якісному відношенні багатьом фізичним об'єктам (фізичним системам, їх станам і виникаючим в них процесам), але в кількісному відношенні індивідуальне для кожного об'єкта. У зв'язку з цим не треба вживати термін "величина" для вираження кількості властивості, що розглядається, наприклад, не можна говорити про "розмір величини", або "значення величини". Розміром величини зветься кількісний вміст в даному об'єкті властивості, відповідної поняттю величини, призначенням - оцінку величини у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиниць.

Значення величини, знайдене шляхом його вимірювання, називається результатом вимірювання (спостереження). Спостереженням при вимірюванні є експериментальна операція, що виконується в процесі вимірювання, внаслідок якої набувають одного значення з групи значень величини, що підлягають спільній обробці для отримання результату вимірювання.

Результат вимірювання в загальному вигляді записують в формі, званій основним рівнянням вимірювання:

X=N(х),

де X - величина, що вимірюється;

N - числове значення виміряної величини;

х - одиниця фізичної величини.

Розрізнюють істинне, дійсне і виміряне значення величини. Істинним значенням величини зветься таке, яке ідеальним образом відображало б якісно і кількісно відповідну властивість об'єкта. Істинне значення експериментатору ніколи не відоме. Дійсним значенням величини зветься знайдене експериментальним шляхом її значення, яке настільки наближається до істинного значення, що для даної мети може бути використане замість нього. Виміряним значенням величини зветься також знайдене експериментальним шляхом її значення. Застосовність цих термінів при однаковій фізичній суті пов'язано з метою проведення експерименту. При вимірюваннях, що виконуються при перевірці, градуюванні або атестації засобів вимірювань, за дійсне значення приймають свідчення зразкового засобу вимірювань, а за виміряне - свідчення засобу вимірювань, що перевіряється. При технічних вимірюваннях розділення значення на дійсне і виміряне втрачає своє значення, оскільки в цьому випадку виміряне значення величини і приймається за дійсне.

У визначення поняття метрологічного забезпечення входить термін "єдність вимірювань", під якою розуміється такий стан вимірювань, при якому їх результати виражені в узаконених одиницях, розміри яких відповідають одиницям, еталонами, що відтворюються, погрішності результатів вимірювання відомі із заданою імовірністю і не виходять за встановлену межі. Воно дозволяє забезпечити порiвняльнiсть вимірювань, виконаних в різний час, різними засобами і методами. Єдність вимірювань забезпечується одноманітністю засобів вимірювань і правильністю методик їх виконання. При цьому під одноманітністю засобів вимірювань розуміється такий їх стан, при якому вони градуйовані в узаконених одиницях і їх метрологічні властивості відповідають встановленим нормам.

Організаційною основоюметрологічного забезпечення є метрологічні служби різних рівнів: державного, відомчого, підприємств.

Метрологічним забезпеченням зветься встановлення і застосування наукових, нормативно-технічних і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм з метою досягнення єдності і необхідної точності (достовірність) вимірювань, необхідних для кількісної оцінки об'єктів матеріального світу і виникаючих в них явищ. У області вимірювань електричних величин об'єктами вимірювань є характеристики і параметри електричних ланцюгів і сигналів. Основні положення метрологічного забезпечення встановлені ГОСТ 1.25-76.

Однією з основних задач метрологічної служби підприємства є визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювань, призначення методик вимірювань, що забезпечують достовірний контроль і управління технологічними процесами.

Основними цілями і кінцевим результатом метрологічного забезпечення є:

- підвищення якості продукції, ефективності управління виробництвом і рівнем автоматизації виробничих процесів;

- забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів і агрегатів, створення необхідних умов для кооперування виробництва і розвитку спеціалізації. Загальні єдині правила і норми метрологічного забезпечення встановлюються в стандартах Державної системи забезпечення єдності вимірювань.

Основними об'єктами стандартизації є:

- одиниці фізичних величин;

- державні еталони і перевірочні схеми;

- методи і кошти перевірки коштів вимірювань;

- номенклатура метрологічних характеристик коштів вимірювань, що нормуються;

- норми точності вимірювань;

- способи вираження і форми представлення результатів вимірювань і показників точності вимірювань;

- методика виконання вимірювань;

- методика оцінки достовірності і форми уявлення даних про властивості речовин і матеріалів;

- вимоги до стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів;

- організація і порядок проведення державних випробувань, перевірки і метрологічної атестації коштів вимірювань, метрологічної експертизи нормативно-технічної, проектної, конструкторської і технологічної документації, експертизи і атестацій даних про властивості речовин і матеріалів;

- терміни і визначення в області метрології.

У єдину Державну систему метрологічного забезпечення державного господарства входять:

- система державних еталонів одиниць фізичних величин, що забезпечує відтворення одиниць з найвищою точністю;

- система передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів до всіх коштів вимірювань за допомогою зразкових коштів вимірювань;

- система розробки, постановки на виробництво і випуск в обіг робочих коштів вимірювань, що забезпечує необхідну точність характеристик продукції, технологічних процесів і інших об'єктів в сфері матеріального виробництва, учбових дослідженнях;

- система обов'язкових державних випробувань коштів вимірювань, призначених для серійного або масового виробництва і ввезення їх з-за кордону партіями, що забезпечує одноманітність коштів вимірювань при розробці і випуску в обіг;

- система державної або відомчої перевірки або метрологічної атестації коштів вимірювань, що забезпечує одноманітність коштів вимірювань при їх виготовленні, експлуатації і ремонті;

- система стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць величин, що характеризують склад і властивості речовин і матеріалів.

- система стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин і матеріалів, що забезпечує достовірними даними наукові дослідження, розробку технологічних процесів і конструкцій виробів, процесів отримання і використання матеріалів.

Розглянемо поняття фізичних величин. Під фізичною величиною розуміють властивість загальна в якісному відношенні багатьом об'єктам (системам, їхнім станам і них процесам, які відбуваються в них), але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об'єкту.

Одиниця фізичної величини - фізична величина, якій за визначенням надано значення, яке дорівнює одиниці.

Вимірюваннямназивається знаходження значення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних пристроїв.

Значення фізичної величини- це оцінка фізичної величини у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиниць.

Розрізняють:

а) істинне значення- значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісних і кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту (є межею, до якої наближається значення фізичної величини з підвищенням точності вимірювань);

б) дійсне значення- значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом, яке настільки наближається до істинного, що для певної мети може бути використане замість нього.

Похибка вимірюванняє відхилення результату вимірювань від істинного значення величини, що вимірюється.

Абсолютна похибка виражається в одиницях величини, що вимірюється:

 

∆x = xвим – х (3.1)

 

де xвим - значення фізичної величини, отримане при вимірюванні;

х - істинне значення величини, що вимірюється.

На практиці замість істинного значення приймають дійсне значення фізичної величини, отримане при вимірюваннях тієї ж величини з більш високою точністю.

Відносна похибка - відношення абсолютної погрішності вимірювання до істинного значення фізичної величини:

 

δ = (∆х / х)100, % (3.2)

 

Як характеристика приладів використовується приведена похибка - відношення абсолютної похибки до кінцевого значення шкали приладу Акін:

 

∆= ∆х ∙100/ Акін, (3.3)

 

якщо нульова відмітка знаходиться на початку шкали або шкала безнульова.

До засобів вимірювання відносять технічні пристрої. що застосовуються при вимірюваннях і мають нормовані метрологічні властивості.

Одиниці фізичних величин (ГОСТ 8.417 - 81) визначені Міжнародною системою одиниць (СІ), яка складається з семи основних: метр - м (довжина), кілограм - кг (маса), секунда - с (час), ампер - А (сила електричного струму), кельвін - К (термодінамічна температура), моль - моль (кількість речовини), кандела - Кд (сила світла) - двох додаткових: радіан - рад (плоский кут). Розглянемо ці одиниці:

- метр(міжнародне позначення m, російське м) - одиниця довжини, рівна шляху, який проходить у вакуумі світло за 1/299792458 частки секунди; кілограм (kg, кг) - одиниця маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма;

- секунда (s, с) - одиниця часу, яка дорівнює 9192631770 періодам випромінювання, відповідного переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133;

- ампер (А, А) - одиниця сили електричного струму. Ампер дорівнює силі струму, що не змінюється і, проходячи по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і нікчемно малої площі кругового перетину, розташованим у вакуумі на відстані 1 м один від одного, викликав би на кожній ділянці провідника завдовжки 1 м силу взаємодії, що дорівнює 2·10-7 Н;

- кельвін (К, К) - одиниця термодинамічної температури рівна 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води;

- кандела (cd, кд) - одиниця сили світла. Кандела дорівнює силі світла в заданому напрямі джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540 ·1012 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямі складає 1/683 Вт/ср;

- моль (mol, міль) - одиниця кількості речовини. Моль рівний кількості речовини, що містить стільки ж структурних елементів (атомів, молекул і ін. частинок), скільки атомів міститься в 0,012 кг вуглецю-12.

- радіан (rad, рад) - одиниця плоского кута, рівна внутрішньому куту між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу.

17 твірних одиниць мають спеціальне призначення. Твірні одиниці СІ утворюються з основних і додаткових за правилами утворення когерентних твірних одиниць, тобто пов’язані з ними співвідношенням.

Позасистемними називають ті одиниці фізичних величин, що не входять до застосованої системи одиниць ні як основні, ні як твірні. Наприклад: тонна (103 кг), центнер (100 кг), гектар (104 м 2), лiтр (10-3 м 3), міліметр ртутного стовпа (133,322 Па), міліметр водяного стовпа (9,80665 Па) та ін.

Співвідношення між одиницями, що застосовувалися в Росії до 1917 р., і метричними заходами:

1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 0,71120 м;

1 дюйм = 25,4 мм;

1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м;

1 фут = 12 дюймам = 304,8 мм;

1 верста = 500 саженям = 1, 0668 км;

1 десятина = 2400 кв. саженям = 10925м2 (1,0925 га);

1 четверть = 8 четверикам = 209,9 дм (209,9);

1 пуд = 40 фунтам = 16,38 кг;

1 фунт = 96 золотникам = 409,5 г;

1 золотник = 96 часткам = 4,266 г.

 

 

МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.

Державна метрологічна служба організовує, провадить та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.

До Державної метрологічної служби належать:

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ);

- національний науковий метрологічний центр, що належить до сфери управління ЦОВМ (далі — національний науковий метрологічний центр);

- державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (далі — державні наукові метрологічні центри);

- територіальні (регіональні) органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення;

- Державна служба єдиного часу і еталонних частот;

- Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

- Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.

До повноважень ЦОВМ належить проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань, у тому числі:

- організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

- організація створення та функціонування еталонної бази України;

- встановлення порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав та міжнародними еталонами;

- координація діяльності метрологічної служби України;

- розроблення та затвердження нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- затвердження типів засобів вимірювальної техніки та встановлення порядку ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;

- встановлення вимог до державних повірників метрологічних центрів і територіальних органів, повірників повірочних лабораторій підприємств і організацій, аудиторів з метрології, державних інспекторів з метрологічного нагляду та порядку їх атестації;

- встановлення вимог до розроблення та атестації методик виконання вимірювань та порядку ведення Державного реєстру методик виконання вимірювань, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

- встановлення порядку ведення обліку підприємств, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки;

- організація та проведення державного метрологічного контролю і нагляду;

- визначення порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;

- затвердження норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;

- розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

- представництво та участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з метрології.

Державні наукові метрологічні центри виконують наукові прикладні дослідження у сфері метрології та науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням первинних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за цими центрами видах і підвидах вимірювань, розробленням нормативних документів з метрології, а також здійснюють державний метрологічний контроль.

Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі.

Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Метрологічні служби створюються:

- у центральних органах виконавчої влади (у тому числі в їх центральних апаратах) — для координації робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду;

- в органах управління об’єднань підприємств — для виконання делегованих підприємствами, що входять до складу об’єднань, функцій щодо забезпечення єдності вимірювань;

- на підприємствах і в організаціях— для забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду.

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управлінь об’єднань підприємств, підприємств і організацій організовують та виконують роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань, основними з яких є:

- організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду;

- розроблення методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

- організація подання на державні випробування і повірку, а також організація проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

У Запорізькій області основною метрологічною службою є Державне підприємство «Запорізький регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП Запорізький РДЦСМС). Адреса цієї установи - 69057 м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10 ,факс: (0612) 220-01-69, тел. (0612) 224-65-82; е-mail: info@zdcsms.marka.net.ua; Інтернет-сторінка: www.zdcsms.zp.ua.

Об’єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:

- засоби вимірювальної техніки;

- методики виконання вимірювань;

- кількість фасованого товару в упаковках.

Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

- робіт із забезпечення охорони здоров’я;

- робіт із забезпечення захисту життя та здоров’я громадян;

- контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;

- контролю стану навколишнього природного середовища;

- контролю безпеки умов праці;

- геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

- торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв’язку;

- податкових, банківських і митних операцій;

- обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами— суб’єктами підприємницької діяльності;

- робіт, пов’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;

- робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;

- робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

- робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;

- реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

До державного метрологічного контролю належать:

- уповноваження та атестація у державній метрологічній системі;

- державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів;

- державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

- повірка засобів вимірювальної техніки.

До державного метрологічного нагляду належать:

- державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;

- державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються напрокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають повірці.

Повірці також підлягають:

- вихідні і робочі еталони метрологічних центрів та територіальних органів;

- вихідні еталони підприємств і організацій;

- засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.

Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом ЦОВМ.

Підприємства, організації та фізичні особи зобов’язані своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.

Порядок подання фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності — власниками засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду) на періодичну повірку цих засобів та оплати за роботи, пов’язані з повіркою, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, складаються їх користувачами (за винятком фізичних осіб, що не є суб’єктами підприємницької діяльності) і подаються на погодження до відповідного територіального органу.

Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться територіальними органами, уповноваженими на її проведення. У разі якщо територіальні органи через відсутність відповідних еталонів не можуть провести повірку окремих типів засобів вимірювальної техніки, повірка цих засобів проводиться метрологічними центрами, уповноваженими на її проведення.

Повірка здійснюється посадовими особами територіальних органів і метрологічних центрів — державними повірниками, атестованими у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

Повірка засобів вимірювальної техніки з використанням первинних і вторинних еталонів проводиться метрологічними центрами та територіальними органами, в яких зберігаються відповідні еталони. Повірка здійснюється вченими зберігачами цих еталонів.

Повірка засобів вимірювальної техніки, призначених для ввезення на територію України партіями, проводиться під час їх випуску з виробництва повірочними лабораторіями іноземних виробників, уповноваженими на її проведення.

Повірку засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва і ремонту можуть виконувати повірочні лабораторії підприємств і організацій, уповноважені на її проведення.

Повірка проводиться працівниками цих лабораторій, атестованими як повірники у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти