ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Етапи розвитку і сучасний стан міжнародної торгівлі

Фахівці з історії світової економіки пропонують різні критерії періодизації розвитку міжнародної торгівлі: за етапами розвитку науково-технічного прогресу (за змінами у виробничих силах); за етапами вдосконалення транспортної системи (як транспортних засобів, так і доріг); за пріоритетними напрямами у зовнішньотор­говельних політиках країн (лібералізація чи протекціонізм). На­справді доведено, що між усіма переліченими етапами існує пря­ма залежність. Але наочнішою, поширенішою та логічнішою, на наш погляд, є періодизація розвитку світових процесів, у т. ч. міжнародної торгівлі, за основними подіями в світі. З огляду на це можна виокремити такі етапи розвитку міжнародної торгівлі:

І — початковий (з XVIII ст. до першої половини XIX ст.);

II —друга половина XIX ст. — початок Першої світової війни (1914 р.);

III — період між двома світовими війнами (1914—1939 рр.);

IV — повоєнний (50—60-ті роки);

V —з початку 70-х років- 2000р.

VI – сучасний – 2000 р. по теперішній час

Кожному із зазначених вище п'яти етапів розвитку міжнарод­ної торгівлі притаманні:

• певні середовищні чинники розвитку;

• особливості, що відтворюють рівень інтернаціоналізації ви­робництва і роль міжнародної торгівлі у розвитку національних господарств;

• пріоритетні методи регулювання зовнішньої торгівлі більшос­ті країн світу (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Чинники зовнішнього середовища Особливості торговельних процесів Регулювання
І етап
1. Промислові революції 2.Залучення нових регіонів земної кулі до міжнародного товарообміну 3. Прогрес у розвитку транспортної мережі світу 4..Революція в засобах зв'язку 1. Вивезення товарів 2. Лідерство Великобританії на світовому ринку 3. Випередження темпів зростання світо­вого товарообороту порівняно з ростом промислового виробництва 1. Перевага політики протекціонізму 2. Зародження політики фритредерства
II етап
1. НТП у виробництві товарів 2. Розвиток транспортних шляхів і поліпшення якісних характеристик транспортних засобів 3. Розвиток монополістичного виро­бництва 1. Вивезення капіталу 2. Швидке зростання товарообороту 3. Зміна співвідношення сил на світовому ринку (зменшення впливу Великобританії та Франції) 4. Концентрація торговельних зв'язків між найбільш розвинутими країнами 1. Посилення протекціоністських тен­денцій 2. Перехід від захисного до наступаль­ного протекціонізму
III етап
1. Наслідки Першої світової війни (економічні та політичні) 2. Економічні кризи (1920—1921 рр., 1929—1933 рр.) 3. Початок формування двох світо­вих систем господарства 1. Тривале та глибоке порушення торго­вельних зв'язків 2. Різкі коливання обсягів товарообороту 3. Переважно сировинна структура екс­порту та імпорту 1. Посилення митного протекціонізму 2. Крах міжнародної валютної системи та виникнення валютних блоків
  IV етап
  1. Посилення диференціації двох сві­тових систем господарства 2. Розпад світової колоніальної систе­ми 3. Формування регіональних інтегра­ційних угруповань 4. Поява глобальних міжнародних ор­ганізацій 1. Збільшення темпів росту світового това­рообороту 2. Зрушення в товарній структурі експорту 3. Послаблення позицій країн, що розвива­ються 4. Посилення позицій Японії, ФРН, Італії, Канади; зменшення питомої ваги США, Великобританії та Франції в світовому експорті 1. Перехід до політики лібералізації зовнішньоторговельних зв'язків 2. Реалізація комплексу митно-тариф­них заходів під егідою ГАТТ
  V етап
  1. Зміцнення існуючих і поява нових інтеграційних угруповань 2. Індустріалізація більшості країн, що розвиваються 3. Проблема заборгованості країн, що розвиваються 4. Розпад світової соціалістичної системи господарства 1. Різке збільшення обсягів торгівлі 2. Підвищення ролі зовнішньої торгівлі в економічному розвитку країн 3. Зрушення в товарній структурі експорту (послуги, промислові товари) 4. Поширення усталених і довгострокових відносин 5. Підвищення ролі країн, що розвиваються 6. Посилення конкуренції між країнами Тріади (США, Японія, країни ЄС) 7. Активізація зустрічної торгівлі 1. Перехід від тарифного до нетарифного регулювання 2. Нео протекціонізм 3. Стимулюва ння експортного вироб­ництва 4. Поява тенденції до створення замк­нутих економічних блоків
  VІ етап
  1. Посилення міжнародної конкуренції. 2. Концентрація капіталів та влади в окремих компаніях та невеликої кількості фізичних осіб 3. Посилення світових антиглобалізаційних виступів.     1. Значні коливання рівня світових цін на сировинних товарних ринках 2. Збільшення частки внутрішньофірмових поставок у світовій торгівлі. 3. Лідерство країн, що розвиваються в постачаннях ТМС (Китай, Індія, Бразилія, Аргентина, Мексика). 4. Переважання технологічної продукції в торгівлі розвинених країн. 1. Створення нових ЗВТ. 2. Посилення ролі СОТ через вступ нових членів
         

 

Проблеми міжнародної торгівлі

Предприятия становятся учасниками международной торговли по таким причинам:

- может потребоваться закупка сырья, товаров и оказание услуг за рубежом для ведения своего бизнеса, поскольку необходимые материалы, товары и услуги невозможно получить от местных производителей (он становится импортером);

- предприятия могут получать прибыль, продавая свои товары, услуги, сырье за рубежом (экспортер);

- фирмы действуют как экспортные торговые фирмы или экспортно-импортные коммерсанты, т.е. являются посредниками;

Международная торговля представляет собой процесс купли продажи, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. Он связан с множеством практических и финансовых затруднений для фирм, участвующих в нем. Наряду с проблеами, которые возникают при ведении любого типа бизнеса, в международной торговле существуют дополнительные проблемы:

- время и растояние - кредитный риск и время выполнения контракта;

- изменение курсов инностранных валют - валютный риск;

- различия в законодательстве и правилах;

- правительственные постановления - валютный контроль, а также суверенный риск и страховой риск.

Время и расстояние

1.Может пройти много времени между подачей заявки иностранному поставщику и получением товара. Когда товар товар доставляется на большое расстояние, основная часть запаздывания связана с длительностью перевозки. Задержки могут быть вызваны также необходимостью подготовки соответствующей документации для перевозки.

2.Время и расстояние создают кредитный риск для экспортеров.

- экспортер обычно должен предоставлять кредит на оплату на более длительное время, чем ему потребовалось бы для реализации товара на внутреннем рынке. При наличиии большого числа дебиторов возникает необходимость получения дополнительного оборотного капитала для их финансирования. (Банк)

- контроль за отдельными дебиторами, инкассирование долга и проведение операций с целью погашения безнадежных долгов усложняются, если клиент находится в другой стране.

3.Если товар был доставлен за границу, а затем возникла проблема безнадежного долга, экспортер должен решить, что делать с товаром, который сейчас находится в другой стране:

- если покупатель в ступил во владение товаром, а затем отказался от его оплаты, неоплаченный долг должен преследоваться в судебном порядке в стране покупателя. При этом нельзя недооценивать расходы и трудности, связанные с осуществлением юридических процедур в иностр. суде.

- если покупатель отказался принять товар после того как он был доставлен в его страну, экспортер имеет несколько путей, но все они связаны с убытками. Он может отказаться от товара, пройти таможенный клиринг, уплатить пошлину и сдать товар на таможенный склад, отправить товар в отечественный порт. Когда товар продается другому покупателю, то цена может быть такой, при которой невозможно покрыть все расходы по продаже.

4.Проблемы своевременного получения платежей и финансирования для оборотного капитала преодолевается с помощью банков.

5.В МТ необходиом время для международной перевозки, поэтому экспортер подвержен риску и неудобствам, связанным со временем, которое необходимо для перевозки товара и получения платежа.

Валютный риск

1. В МТ экспортер должен выставить счет в иностранной валюте (в вал. импортера) или покупатель должен оплатить счетв иностранной валюте (в вал. экспорт.). Возможно валютой платежа будет валюта третьей страны. Одной из проблем в этом случае становится покупка ин. валюты импортером для оплаты счета или обмен ин. валюты экспортером при получении платежа.

2. Стоимость импортных товаров для покупателя или стоимость экспортных товаров для продавца может быть увеличена или уменьшена из-за колебания валютных курсов. Фирма , которая осуществляет платежи или получает доход в ин. валюте имеет потенциальный валютный риск.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти