ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Показники структури міжнародної торгівлі.

2.2.1. Структурні показники розвитку міжнародної торгівлі ха­рактеризують експортні та імпортні товарні потоки за такими ознаками, як товарний склад і регіональна спрямованість.

Товарна структура експорту це систематизація за пев­ними ознаками сукупності товарів, що вивозяться з країни (групи країн, всіх країн світу), атоварна структура імпорту — відпо­відно систематизація за певними ознаками сукупності товарів, що ввозяться до країни або групи країн. Таким чином, товарна структура експорту може розраховува­тися для країни, групи країн, усіх країн світу (товарна структура світового експорту), а товарна структура імпорту — за окремими країнами та групами країн. Товарна структура світового імпорту не виокремлюється і не розраховується, оскільки в світовій економіці як у замкнутій системі все, що експортується, є одночасно і предметом імпорту.

Товарна структура експорту країни — структурований за пев­ними ознаками обсяг товарного експорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує експортну спеціалізацію країни та питому вагу кожної товарної позиції в експорті. В більшості країн світу това­рна структура експорту складається за основними його статтями.

Товарна структура імпорту країни — структурований за пев­ними ознаками обсяг товарного імпорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує імпортну залежність країни від окремих товарів і товарних груп, а також питому вагу кожної то­варної позиції в імпорті. В більшості країн світу товарна структу­ра імпорту також складається за основними його статтями.

Товарна структура експорту групи країн являє собою розпо­ділений за певними ознаками загальний обсяг товарного експорт ту цих країн за рік. Вона показує експортну спеціалізацію цієї групи країн та використовується в міжнародних зіставленнях.

Товарна структура імпорту групи країн — це розподілений за визначеними ознаками загальний обсяг товарного імпорту цих країн за рік. Показує імпортну залежність цієї групи країн та ви­користовується в міжнародних зіставленнях.

Індекс диверсифікації експорту це індекс відхилення товарної структури експорту країни від структури світового екс­порту. Використовується, як правило, для визначення розбіжнос­тей у структурі зовнішньої торгівлі країн, експорт яких є достат­ньо різнобічним. Розраховується на базі абсолютного відхилення частки або іншого товару в експорті країни від його частки у сві­товому експорті. Для цього використовується формула:

де Sj — індекс диверсифікації експорту країни j;

hij — частка i-го товару в загальному експорті країни j;

hi, — частка i-го товару в загальному світовому експорті.

Хоча індекс і характеризує кількісну відмінність товарної структури експорту країни від структури світового чи регіональ­ного експорту, але на його підставі не можна засвідчувати, що структура експорту однієї країни краща або гірша за іншу.

Регіональні (географічні) структури експорту та ім­порту характеризують розподіл товарних потоків (в обох напря­мах) за місцями (країнами, регіонами) призначення або походження і класифікуються за структурами експорту та імпорту країни, структурами експорту та імпорту товару (або товарної групи), а також за зовнішньою та внутрішньою структурами.

Зовнішня регіональна структура експорту країни — розподіл національного експорту по країнах або регіонах призначення. Вона демонструє регіональну спеціалізацію експорту країни та визначає основні ринки збуту товарів і послуг за кордоном.

Внутрішня регіональна структура експорту країни — розпо­діл національного експорту по регіонах (адміністративних оди­ницях) його походження всередині країни. Показує питому вагу кожного регіону (області, землі, штату, провінції тощо) в загаль­ному експорті країни і характеризує участь регіону в зовнішньо­торговельній діяльності.

Зовнішня регіональна структура імпорту певного товару — розподіл країн—постачальників певного товару за їх питомою вагою у формуванні загального обсягу імпорту даного товару.

Регіональна структура імпорту групи країн — розподіл за­гального обсягу імпорту країн даної групи за регіонами (країна­ми) походження.

Регіональна структура світового імпорту товару — це ча­стка країн-імпортерів товару у світовому обсязі його імпорту. Визначає основних споживачів даного товару на світовому ринку.

Індекс географічної концентрації експорту (або імпорту) товару характеризує стан світового ринку конкретного това­ру за такими ознаками, як кількість експортерів (імпортерів) та питома вага основного експортера (імпортера). Цей індекс, відо­мий в економічній літературі як індекс Херфіндаля-Хіршмана, тим вищий, чим менша загальна кількість експортерів (імпорте­рів) та чим вищою є питома вага основного експортера (імпорте­ра). Індекс географічної концентрації експорту (або імпорту) роз­раховується за формулою:

де Sk індекс географічної концентрації експорту (імпорту) то­вару k;

xki обсяг експорту (імпорту) товару k країною і;

xk світовий експорт (імпорт) товару k ;

п — кількість країн-експортерів (або імпортерів).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти