ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВИХ УГОД

Вид угоди Різновид угоди Суть і мета угоди
    1. Угоди на реальний товар 1.1. Угоди з негайною поставкою наявного товару (кеш, спот) 1.2. Угоди на товар з поставкою в майбут­ньому (угоди на строк, або форвардні) Товар, що передається на біржі, знаходиться на одному з її складів і передається покупцеві негайно (до 15 днів) після укладання угоди Угода передбачає поставку прода­вцем реального товару за ціною, зафіксованою в контракті в мо­мент його укладання, та у термін, обумовлений у контракті
2. Термінові (ф'ючерсні) угоди Подібні угоди не передбачають обов'язків сторін поставити або прийняти реальний товар у термін, що обумовлений у контракті, а передбачають купівлю-продаж права на товар
    3. Спекулятив ні операції 3.1. Гра на підвищенні цін в майбутньому Операції з реальним товаром
3.2. Гра на різниці цін на окремі товари Операції з ф'ючерсними контрактами
3.3. Операції з ф'ючерсними контрактами На один і той же товар з близьким і віддаленим строками На один і той же товар на різних ринках На різноманітні взаємозамінні то­вари На товар та його похідні
  4. Операції хеджування Страхування від мож­ливих втрат у разі змі­ни цін при укладанні угод на реальний товар    

 

5.3. Специфічні характеристики біржового товару

Головною рисою біржових товарів є простота і стандартизованість асортименту та якості, завдяки чому сам товар на бі­ржі є відсутнім, оскільки немає потреби в його пред'явленні. Фактично на біржах продаються не партії товарів, а біржові контракти, що містять встановлену біржею кількість товару певного сорту, типу, марки (біржова одиниця, партія, лот, які відповідають або місткості транспортних засобів, або є тради­ційними за обсягом та вагою) та регламентують строки його поставки. При цьому покупець отримує на біржі від продавця документ, що підтверджує право власності покупця на цей то­вар (варрант).

Крім зазначених, основними вимогами до біржових товарів є такі: товар може бути масовим і випускатися у досить великому обсязі, що дозволяє визначити попит і пропозицію, на основі яких встановлюється рівноважна ціна; він повинен відповідати жорстким вимогам до умов зберігання, транспортування та вимі­рювання.

Об'єктом торгівлі на міжнародних товарних біржах є майже 70 видів товарів, на які припадає 30 % міжнародного товарообо­роту. Структурно біржовий товарооборот можна умовно поділи­ти на дві групи: сільськогосподарські товари і товари лісової промисловості, промислова сировина і продукція.

На товари першої групи припадає понад 2/3 усього това­рообороту на міжнародних товарних біржах. Основними то­варами в цій групі є маслинні культури та продукти їх пере­робки (38 % обороту першої групи), зернові культури (22 %), м'ясо та живі тварини (18%). Інші товари мають менше значення: на текстиль, цукор, каву, какао та інші продоволь­чі товари припадає в сумі 20 %, пиломатеріали — 1,3 %, кау­чук — 1 %.

Серед товарів другої групи більше половини товарообороту припадає на паливні матеріали; дорогоцінні метали становлять близько 30 % товарообігу, а питома вага кольорових металів (міді, алюмінію, свинцю, олова, нікелю та інших) — приблиз­но 20 %.

Біржові угоди з товарами широкого вжитку та машинно-технічною продукцією не відбуваються внаслідок їх якісної різ­номанітності, швидкої зміни технічних параметрів і високого ступеня монополізації Їх виробництва та збуту.

 

К крупнейшим мировым товарным биржам относятся Лондон­ская биржа металлов, Чикагская торговая палата. Чикагская товар­ная биржа, Нью-Йоркская товарная биржа, Французская междуна­родная фьючерсная биржа. Ниже приведен перечень основных то­варных бирж.

Австралия - Sydney Futures Exchange Ltd.(SFE) фьючерсная биржа Сиднея Основными предметами оборота являються шерсть, скот, золото, серебро, а также ценные бумаги. Бразилия - Bolsa Brasileira de Futures (Brazilian Futures Exchange) Бразильская фьючерсная биржа Основными предметами оборота являются кофе, скот, бобы сои, золото. - Bolsa de Marcadorias de Sao Paulo (Sao Paulo Commodities Exchange) Товарная биржа Сан-Паулу - Bolsa Mercantile & de Futures (BM&F) (The Mercantile & Futures Exchange) Товарная и фьючерсная биржа Сан-Паулу
Великобритания - London Futures and Options Exchange (FOX), Лондонская фьючерсная и опционная биржа, Торговля какао-бобами, кофе сорта «Робуста», сахаром-сырцом и сахаром рафинированным. - International Petroleum Exchange of London Ltd. Международная нефтяная биржа Лондона. Торговля дизельным топливом, мазутом, североморской нефтью «Брент». - London Commodity Exchange Лондонская товарная биржа London. Одна из крупнейших товарных бирж мира. Основным предметом оборота является сельскохозяйственная продукция. Особен­ности торговли каждым видом сельско­хозяйственной продукции привели к выде­лению соответствующих рынков: Канада - The Montreal Exchange Монреальская биржа, - The Winnipeg Commodity Exchange (WCE), Виннипегская товарная биржа, Основными предметами оборота являются пшеница, ячмень, овес, рожь, семена льна, а также золото.  
Япония - Tokyo Commodity Exchange for Industry, Токийская промышленная товарная биржа, Торговля золотом, серебром, платиной, каучуком, хлопковой и шерстяной пряжей.   США - Chicago Board of Trade (CBT) Чикагская торговая палата, Одна из крупнейших товарных бирж в мире. Предметами оборота являются в основном зерновые (кукуруза, пшеница, овес), а так­же соевый шрот, соевое масло, серебро, золото, нефтепродукты и др. Около 46% фьючерсных сделок США; - Chicago Mercantile Exchange (CME) Чикагская товарная биржа, Одна из крупнейших товарных бирж мира. В отличие от CBT основными предметами оборота являются продукты животноводст­ва (крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон), также осуществляется торговля золотом, валютой, пиломатериалами и цен­ными бумагами. Около 30% объема фьючерсных сделок США

 

5.4. Страхування біржових операцій

Деятельность спекулянтов способствует искусственному увеличе­нию частоты и амплитуды колебания цен. При спекулятивных оборотах внешне увеличивается спрос или предложение, при этом усили­ваются действующие на бирже ценовые тенденции, определяемые объективными рыночными факторами. Однако, с другой стороны, благодаря спекулянтам существует возможность заключения страховых сделок, защищающих продавцов и покупателей реального това­ра от нежелательного колебания цен. К; таким сделкам относится хеджирование (hedging), которое осуществляется, как правило, в тех случаях, когда:

а) производитель биржевого товара хочет застраховаться от воз­можного падения цен в период от начала производства этого товара до его реализации на рынке;

б) торговый посредник хочет застраховаться от падения цен в период от покупки им товара до момента его перепродажи либо в .период от заключения сделки на перепродажу до момента закупки товара для этой операции;

в) потребитель биржевого товара, купив этот товар и начиная выпуск готовой продукции на его основе, хочет застраховаться от возможного падения цен на производимую им готовую продукцию.

Суть хеджирования состоит в одновременном заключении дейст­вительной (на реальный товар) и обратной ей фьючерсной (спекуля­тивной) сделок. Результат хеджирования выступает как результат по обеим сделкам.

Существуют два основных вида хеджирования:

1. Хеджирование продажей, или короткое хеджирование (selling hedge, short hedge). Осуществляется товаропроизводителем или то­варовладельцем с целью страхования от снижения цен при продаже в будущем товара либо уже имеющегося в наличии, либо еще не произведенного, но предусмотренного к обязательной поставке в определенный срок.

2, Хеджирование покупкой, или длинное хеджирование (buying hedge, long hedge). Осуществляется потребителем или торговцем с целью страхования от увеличения цены при покупке в будущем не­обходимого товара.

 


Тема 6. Міжнародні аукціони і тендери

6.1. Організація аукціонної торгівлі.

6.2. Види та особливості аукціонних торгів.

6.3. Особливості організації та види міжнародних тендерів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти