ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

1. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.—К.: Основи, 1996.—241 с.

3. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Козак [та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мирошниченка. - К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 668 с.

4. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 660 с.

5. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. О. В. Ивановой. — М.: Прогресс, 1992. — 520 с. (СС.1-258)

6. Paul R. Krugman, Maurice Obstfel, International Economics:Theory and Policy//sixth edition, 2003 (PP.. 1-293).

7. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 1 – Структуры повседневности: возможное и невозможное // Научная монография// М.: Прогресс. – 1986, 622 с.

8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 2 – Игры обмена // Научная монография// М.: Прогресс. – 1988, 632 с.

9. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 2 – Время мира // Научная монография// М.: Прогресс. – 1992, 679 с.

10. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посібник: у 2-х книгах – К.: Таксон, 2000- Кн.1 – Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 320 с.

11. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т.2 / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій та ін.]; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006 р. – 568 c.

12. Киреев А.П. Международная экономика: [учебное пособие для вузов]: [в 2-х ч.] / Алексей Киреев. – М.: "Международные отношения, 1997. – . – Ч.1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – 1997. – 416, [2] с.

13. Головко М. Трансформація макроекономічної політики: протекціонізм як метод побудови національної економіки України в глобалізаційному процесі / Головко М. // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць / За ред. М.В. Лазаровича. – 2007. – Вип.. 12. – С. 57-68.

14. Новый энциклопедический словарь / [под ред. А.Е. Махова, Л.И. Петровской, В.М. Смолкина, В.Д. Шолле]. – М.: Большая Российская энциклопедия, РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 1456 с.: ил.

15. Фомичёв В.И. Международная торговля: учебник / В.И. Фомичёв. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 446 c. – (Серия "Высшее образование").

16. Козик В.В. Мiжнароднi економiчнi відносини: навчальний посiбник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 4-те вид., стереотип. - К.: Знання-Прес, 2003. - 406с. – (Вища освiта ХХ1 столiття).

17. Афанасьев С.В. Меркантилизм как предтеча государственного регулирования рыночных отношений / С.В. Афанасьев // Вестник Финансовой академии. – 2003. - № 1. – С. 37-50.

18. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / Адам Смит. – М.: ЭКСМО, 2007. – 962 с. – (Серия "Класика экономической мысли").

19. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: [избранное] / Давид Рикардо. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с. – (Серия "Класика экономической мысли").

20. Мухамедьянова А.Ф. критика теорий "свободы торговли" / Мухамедьянова А.Ф. // Актуальные проблемы современной науки. – 2005. – № 6. – С. 15-19.

21. Лист Ф. Национальная система политической экономии // Национальная система политической экономии: антология / Фридрих Лист. – М.: Европа, 2005. – Розд. 4. – С. 23-258.

22. Гамильтон А. Федералист № 12 / Александр Гамильтон // Федералист: политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / [Под ред. О.Л. Степанова]. – М.: Издательская группа “Прогресс” – “Литера”, 1994. – С. 94–99.

23. Менделеев Д.И. Оправдание протекционизма // К познанию России / Д.И. Менделеев. – М.: Абрис-Пресс, 2002. – С. 473-478. – (Серия "Библиотека истории и культуры").

24. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии / Михаил Іванович Туган-Барановский — М.: РОССПЭН, 1998. — 663 с.: ил.: прил.

25. Corden W. M. The theory of protection / Walter Max Corden. – Oxford: Clarendon Press, 1971. – xiii, 263 p.

26. Bhagwati J. Protectionism / Jagdish Bhagwati. – Cambridge, MA: MIT Press, 1989. – 164 p.

27. Davenport M. Trade policy, protectionism, and the Third World / Michael Davenport. – N.Y.: Routledge, 1986. – 152 p.

28. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: [монографія] / О.П. Гребельник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 488 с.

29. Холопов А.В. Выигрыш от внешней торговли и распределение доходов / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 10. – С. 56-69.

30. Лукьяненко Е.В. Налоговое регулирование международной торговли товарами: монография / Елена Васильевна Лукьяненко. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2008. – 112 с.

31. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование / И.И. Дюмулен. – [2-е изд]. – М.: ВАВТ, 2009. – 527 с. – (Модульная серия "Экономист-международник").

32. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі / Ігор Бураковський – [2-ге вид.]. – К.: Основи, 2000. – 241 с.

33. Krugman, Paul R. Is Free Trade Passé? / Paul R. Krugman // Free Trade Versus Protectionism: A Source Book of Essays and Readings / Ed. by Johannes Overbeek. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 1999. – P. 235-249.

34. Le V.P.M. European Union Economic Policy: protectionism as an elite strategy / Vo Phuong Mai Le, Patrick Minford, Eric Nowell // The European Union and World Politics: Consensus and Division / Ed. by Andrew Gamble and David Lane. – Cambridge : Cambridge University Press ; Palgrave Macmillan, 2009. – P. 202-222.

35. Busch M. L. The Future of the International Trading System: International Firms, Regionalism, and Domestic Politics / Busch, Marc L., and Helen V. Milner // Political Economy and the Changing Global Order / Еd. by Richard Stubbs and Geoffrey R. D. Underhill. – New York : St. Martin’s Pres, 1994. – Р. 259–76.

36. Gunter F.R. Customs Union Theory: Retrospect and Prospect / Frank R. Gunter // Economic Aspects of Regional Trading Arrangements / Еd. by David Greenaway, Thomas Hyclak, and Robert J. Thornton. – New York: Harvester Wheatsheaf, 1989. – Р. 1–30.

37. Irwin D.A. Multilateral and Bilateral Trade Policies in the World Trading System: An Historical Perspective / Douglas A. Irwin // New Dimensions in Regional Integration / Еd. by Jaime de Melo and Arvind Panagariya. – New York: Cambridge University Press. 1993. 90–119.

38. Lake D.A. Power, Protection, and Free Trade: International Sources of U.S. Commercial Strategy / David A. Lake. – Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988. – 242 р.

39. Viner J. The Customs Unions Issue / Jacob Viner. –New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950. – 221 p.

40. Lipsey R. G. The Theory of Customs Unions: A General Survey / Richard G. Lipsey // Economic Journal. – 1960. – Vol. 70. – P. 496−513.

41. Krauss M. B. Recent Developments in Customs Union Theory: An Interpretive S urvey / Malvin B. Krauss // Journal of Economic Literature – 1972. - № 10. – Р. 413-36.

42. Hallett A.H. The New Regionalism and the Threat of Protectionism / Hallett Andrew Hughes & Braga C. A. Primo // Journal of the Japanese and International Economies. – 1994. - Vol. 8(4). – P. 388-421,

43. Bond E. Using Tariff Indices to Evaluate Preferential Trading arrangements [Електронний ресурс] / Eric Bond – World Bank Working Papers, 1997. – 28 p. – Режим доступу: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/000009265_3971110141306/Rendered/PDF/multi_page.pdf.

44. Grossman G.M. The Politics of Free Trade Agreements / Grossman, Gene M., and Elhanan Helpman // American Economic Review. – 1995. – Vol. 85 (4). – P. 667-690.

45. Panagariya A. The Regionalism Debate: An Overview / Arvind Panagariya // World Economy, 1999. – Vol. 22 (4). – p. 477-511.

46. Савельєв Є.В.Міжнародна економіка: підручник / Є.В. Савельєв. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

47. Офіційний сайт: World Trade Organization [електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.wto.org/.

48. Сидоренко-Стеценко Д.В. Сутність проблеми економічної безпеки України та методи її моделювання / Д.В. Сидоренко-Стеценко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2009. – Вип. 152. – С. 109-115.

49. Циганкова Т.М. Розвиток системи регулювання міжнародної торгівлі / Т.М. Циганкова. // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 149-176.

50. Козик В.В. Мiжнароднi економiчнi відносини: навчальний посiбник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 4-те вид., стереотип. - К.: Знання-Прес, 2003. - 406с. – (Вища освiта ХХІ столiття).

51. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

52. Митно-тарифне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: [науково-практичний посібник] / [Мароха В., Олійник Н., Омельченко О. та ін.]; за наук. ред. А.В. Мазура. – К.: ТОВ “Ніка-Прінт”, 2005. – 832 с.

53. Carbaugh R.J. International Economies / R.J. Carbaugh. – Cincinnati: South-Western College Publishing, 1999. – 598 p.

54. Salvatore D. International Economics / D. Salvatore – New Jersey: Prentice Hall International, Inc., 1995. – 778 p.

55. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.]; pа ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

56. П'ятницький В.Т. Застосування тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики: теоретичні засади та порівняльний аналіз / П'ятницький В.Т. // Ефективність державного управління / [Бажал Ю.М., Кілієвич О.І., Мертенс О.В. та ін.]; за заг. ред. І. Розпутенка. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2002. – С. 292-333.

57. Ківалов С.В. Митна політика України: підручник / Ківалов С.В., Кормич Б.А. – Одеса: Юридична література, 2001. – 256 с.

58. Дюмулен И.И. Внешнеторговый режим ведущих зарубежных стран / Дюмулен И., Пресняков В., Соколов В. // Внешняя торговля. – 1996. – №4. – С. 45-48.

59. Фрадина Т.И. Нетарифне методы регулирования торговли в условиях ВТО / Т.И. Фрадина // Экономика и управление. – 2009. – Т. 43, № 3. – С. 54-58.

60. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts – Geneva: WTO, 1995. – 558 p.

61. Офіційний сайт: Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

62. Офіційний сайт: Національний банк України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

63. UNCTAD Handbook of Statistics 2007 [Електронний ресурс] – UNCTAD, 2007. – Режим доступу: http://stats.unctad.org/handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx

64. Офіційний сайт: Державна митна служба України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.customs.gov.ua.

65. Офіційний сайт: INTRACEN [Електронний ресурс] // Режим доступу:www.intracen.org.

66. Офіційний сайт: European Statistics [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

67. World Tariff Profiles 2008 [Електронний ресурс] – Geneva: World Trade Organization and International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2009. – 210 p. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles08_e.pdf.

68. Methodologies, Classifications, Quantification and Development Impacts of Non-Tariff Barriers: Official Text [Електронний ресурс] / [Trade and Development Board of UNCTAD]. – 2005. – Режим доступу: http://www.unctad.org/en/docs/c1em27d2_en.pdf.

69. Офіційний сайт: European Comission [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ec.europa.eu.

70. Офіційний сайт: United States International Trade Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trade.gov.

71. UNCTAD Handbook of Statistics 2007 [Електронний ресурс] – UNCTAD, 2007. – 546 р. – Режим доступу: http://stats.unctad.org/handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx.

72. Popper S.W. Measuring Economic Effects of Technical Barriers to Trade on U.S. Exporters / Steven W. Popper, Victoria Greenfield, Keith Crane, and Rehan Malik. - Gaithersburg, MD: National Institute of Standards & Technology, 2004. – IV, 167 p.

73. Всемирная торговая организация и национальные экономичепские интересы: [коллективная монография] / Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива чл.-корр. РАН И.С. Королев. – М., «Наука», 2003. – 328 с.

74. Один рік України у СОТ [Електронний ресурс] / за ред. М. Свєнчіцкі – К, 2009. – Режим доступу: http://wto.in.ua/files/content/pdf/oneyear_membership_ukr.pdf.

75. Офіційний сайт: Export Helpdesk [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://exporthelp.europa.eu/.

76. Офіційний сайт: The World Bank [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.worldbank.org.

77. Ревчун Б.Г. Протекціонізм як реакція на нестабільність розвитку ринкової економіки / Б.Г. Ревчун // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Серія економічна. – 2009. – Вип.. 15. – С. 57-61.

78. Бураковський І. Вступ до СОТ: нові виклики економічній реформі в Україні / Ігор Бураковський // Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі / За ред.. Ігоря Бураковського, Ларса Хандріха та Лутца Хоффмана. – К.: Видавництво "Альфа-Принт", 2004. – С. 60-71.

79. Макогон Ю. Економічні наслідки приєднання України до Світової організації торгівлі / Ю. Макогон, М. Яновський, М. Марченко, І Хаджинов // Економіка України. – 2003. - № 12. – С. 69-77.

80. Осташко Т. Наслідки участі у СОТ для країн з перехідною економікою та висновки для України / Тамара Осташко // Журнал європейської економіки. – 2004. - № 2. – С. 85-88.

81. Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ [Електронний ресурс]: Указ Президента України, 10 лютого 1996 / Адміністрація Президента України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=255%2F96.

82. Бліхар М.М. Реформування митно-тарифної політики України з використанням досвіду країн ЦСЄ у контексті вступу до СОТ / Бліхар М.М. \\ Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 37 (2). – С. 56-60.

83. Про Митний тариф України: Закон України: за станом на 05 квітня 2001 р. / Верховна Рада України. // Вісник податкової служби України. – 2002. – №7.

84. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності [Електронний документ]: Постанова Кабінету міністрів України № 1863 від 12 грудня 2002 р.: за станом на 18 липня 2007 р. / Кабінет міністрів України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1863-2002-%EF.

85. Митний кодекс України: за станом на 11 липня 2002 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №38-39.

86. World Tariff Profiles 2009 [Електронний ресурс] – Geneva: World Trade Organization and International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2010. – 210 p. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles09_e.pdf.

87. Регламент Ради (ЄЕС) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 року про заснування митного кодексу Спільноти // Митно-тарифне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Науково-практичний посібник / [Мароха В., Олійник Н., Омельченко О. та ін.]; за наук. ред. А.В. Мазура. – К.: ТОВ “Ніка-Прінт”, 2005. – С. 138-197.

88. Регламент (ЄЕС) № 2454/93 від 2 червня 1993 року, що встановлює положення про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 2913/92 про заснування митного кодексу Спільноти // Митно-тарифне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Науково-практичний посібник / [Мароха В., Олійник Н., Омельченко О. та ін.]; за наук. ред. А.В. Мазура. – К.: ТОВ “Ніка-Прінт”, 2005. – с. 198-831.

89. Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС : [колективне дослідження ] / Євгенія Ахтирко, Олексій Блінов, Борис Бордюг та ін. – К. : МСПД, 2007. – 320 c.

90. Про Концепцію державної промислової політики: Електронний ресурс]: Указ Президента України, 12 лютого 2003 / Адміністрація Президента України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=102%2F2003.

91. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб [Електронний ресурс]: Закон України за станом на 15 грудня 2005 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F95-%E2%F0.

92. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну [Електронний ресурс]: Закон України станом на 10 квітня 2008 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=332-14.

93. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту [Електронний ресурс]: Закон України станом на 10 квітня 2008 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=330-14.

94. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту [Електронний ресурс]: Закон України станом на 10 квітня 2008 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=331-14.

95. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : Закон України : за станом на 29 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=468%2F97-%E2%F0.

96. .

97. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України : за станом на 05 жовтня 2008 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2806-15.

98. The Prospects of Deep Free Trade Between the European Union and Ukraine», Centre for European Policy Studies, Brussels, http://shop.ceps.be/ BookDetail.php?item_id=1321.

99. Азаров не хоче "розлучатися" з СОТ, але орієнтується на Росію // Економічна правда. – 2010. – 24/06/10

100. Офіційний сайт: Агентство УНІАН [електронний ресурс] // Режим доступу: http://unian.net/ukr/news/news-383474.html

101. Експрес-випуск [електронний ресурс]// Державний комітет статистики. – 2010. - №82. – с. 22. // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

102. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в березні зросло до 790 млн. дол. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/ 12apr2010/saldo.html

103. Офіційний сайт Міжнародного Енергетичного Агентства: [електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.iea.org/

104. Щербатюк Н. Зовнішня торгівля: найбільші проблеми від найважливіших партнерів... [електронний ресурс]. Режим доступу: // http://economics.unian.net/ukr/detail/30039

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти