ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИБІР ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ, СКРІПЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ФУРНІТУРИ

 

Із існуючого асортименту оздоблювальних, скріплювальних матеріа­лів і фурнітури обрати відповідні для заданого виробу. Пояснити, чому вибір випав на них, за якими показниками властивостей вони відповідають основ­ним, підкладковим, прокладковим матеріалам та моделі виробу в цілому.

Характеристику властивостей оздоблювальних матеріалів можна пред­ставити у вигляді таблиць довільної форми з обов’язковою вказівкою си-ровинного складу [3–5] та (табл. Г.14, додаток Г).

Характеристику скріплювальних матеріалів подати у вигляді (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4 – Характеристика швейних ниток

Призначення швейної нитки Сировинний склад Торговельний номер Лінійна густина, текс Кількість складень Направлення скрученості
1 2 3 4 5 6

Характеристику властивостей обраної фурнітури надати у вигляді таблиць з обов’язковою вказівкою матеріалу, з якого вона виготовлена, роз­мірів, кількості отворів, температури теплостійкості, основних показників експлуатаційних властивостей [3, 5].

 

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

У цьому розділі необхідно виконати порівняльний аналіз значень по­казників властивостей основних матеріалів, які отримані лабораторним шля­хом з нормативними (орієнтованими) значеннями.

Порівняльний аналіз властивостей подано у таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5 – Порівняльна характеристика властивостей досліджуваної тканини

Найменування властивості Значення показника властивості Оцінка властивості
нормативне (орієнтовне) експериментальне
основа уток основа уток
Товщина, мм      
Поверхнева густина, г/м2      
Розривне навантаження, даН          
Розривне видовження, %          
Жорсткість при згині, мкН∙см2          
Драпірувальність, %          
Незминальність (зминальність), %          
Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, %          
Вологість, %      

 

На підставі порівняльного аналізу необхідно зробити висновки про відповідність матеріалів за призначенням, тобто про можливість викорис­тання основних матеріалів для виготовлення виробу.

Необхідно також вказати за якими показниками властивостей обрані підкладкові, прикладкові, оздоблювальні, скріплювальні матеріали та фурні­тура відповідають основним тканинам (тканинам верху), а їх використання забезпечить високу якість виробу.

Враховуючи особливості будови та властивості матеріалів необхідно дати рекомендації з удосконалення конструкції виробу (при необхідності), методів обробки (обладнання, частота стежка, номер голки, особливості швів тощо) та способів догляду за виробом [3, 4, 8].

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Захист курсового проекту, який є завершальним етапом його вико­нання, проводиться перед комісією у кількості двох викладачів при безпосе­редній участі керівника.

При оцінюванні проекту враховують якість виконання пояснювальної записки і графічної частини та його захисту, який проводиться у формі до­повіді та відповідей на поставленні питання. У доповіді студент повинен стисло і чітко викласти основний зміст проекту, детально відобразити і аргу­ментувати вибір матеріалу, результати досліджень його властивостей та від­повідність його виробу.

Під час захисту студент повинен давати правильні, чіткі та глибокі відповіді на поставлені питання, не допускати суттєвих неточностей у терміно­логії швейного виробництва.

Оцінювання курсового проекту здійснюється за якістю виконання та захисту з урахуванням критеріїв оцінювання і вагових коефіцієнтів. Кожен від роботи оцінюється за п’ятибальною шкалою. Підсумкова оцінка визнача­ється як середньозважена за усіма видами робіт (табл. 2.6).

 

Таблиця 2.6 – Оцінювання результатів курсового проекту за ваговими коефіцієнтами

Оцінка за якість виконання Оцінка за якість захисту
Пояснювальна записка Графічна частина Доповідь Відповіді на питання
0,3 0,3 0,1 0,3

Студенту, який не захистив курсовий проект без поважної причини у встановлений термін, знижується оцінка.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Гущина К. Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества / К. Г. Гущина, С. А. Беляева, Е. Я. Команд­рикова. – М., 1994. – 448 с.

2. Савчук Н. Г. Квалітологія швейного виробництва : підручник / Н. Г. Савчук, С. М. Березненко, М. П. Березненко. – 2-ге вид. – К. : Арістей, 2006. – 448 с.

3. Конфекціювання матеріалів для одягу : навч. посібник / Н. П. Супрун, Л. В. Орленко, Е. П. Дрегуляс, Т. О. Волинець. – К. : Знання, 2005. – 159 с.

4. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой про­мышленности (швейное производство) [Електронний ресурс]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова ; под ред. Б. А. Бузова. – М. : Академия, 2004. – 448 с. – Режим доступу: http://ru.bookos.org/book/ 581888/969507.

5. Матеріалознавство : лабораторний практикум для студентів спе­ціальності “Швейні вироби” / Н. В. Прошина, Л. В. Кравцова, М. О. Кущев­ський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 86 с.

6. Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва : навч. посібник / О. А. Патлашенко. – К. : Арістей, 2003. – 288 с.

7. Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Л. : Новий світ-2000, 2008. – 52 с.

8. ДСТУ 2122–93. Матеріали для одягу символи та вимоги догляду. –Чинний від 1.01.1995. – К. : Держастандарт України, 1994. – 33 с.

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

Форма № Н-6.01

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології та конструювання швейних виробів

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Матеріалознавство виробів”

 

Тема: “Обґрунтування вибору і вивчення будови та властивостей

матеріалів для виготовлення…”

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КПШВ 1209025.023. ПЗ

 

Студента(ки) _____ курсу _______________ групи

Напряму підготовки 6.051602 “Технологія виробів

легкої промисловості”

Спеціальності_______________________________

___________________________________________

прізвище та ініціали

Керівник ___________________________________

___________________________________________

посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали

Національна шкала __________________________

Кількість балів: ___________ Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії: _______ ________________

підпис прізвище та ініціали

_______ ________________

підпис прізвище та ініціали

_______ ________________

підпис прізвище та ініціали

 

 

Хмельницький 2013

Додаток Б

 

Технічні показники структури, будови

Та властивостей досліджуваної тканини

 

Показник Одиниця вимірювання Значення показника
по основі по утоку
1. Волокнистий склад  
2. Лінійна густина ниток текс    
3. Переплетення  
4. Кількість ниток на 10 см довжини кількість    
5. Вид оздоблення  
6. Товщина мм  
7. Поверхнева густина г/м2  
8. Розривне навантаження даН    
9. Розривне видовження мм    
10. Жорсткість при згині мкН∙см2    
11. Драпірувальність %    
12. Незминальність (зминальність) %    
13. Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки %    

 


Додаток В

 

Зразок конфекційної карти

На модель __________________________________________ Автор моделі_______________________________

найменування виробу

 

Рекомендовані розміри ___________________ Призначення виробу_____________________________________

 

Малюнок моделі (вигляд спереду, вид ззаду) Основна тканина (назва, волокнистий склад, переплетення) Підкладковий матеріал (назва, волокнистий склад) Прокладковий матеріал (назва) Матеріал для скріплення і оздоблення Фурнітура
         
Способи догляду за виробом  

 

 


Додаток Г

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти