ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології машинобудування і

Конструювання технічних систем

І ЧАСТИНА

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 
 


Житомир – 2009

ЗМІСТ

 

  Передмова ………………………………………………………………………….
  Умовні позначки ……………………………………………………………………
Загальні правила виконання розрахунково-графічних робіт …………………...
Індивідуальні завдання на розрахунково-графічні роботи ………………… ….
  2.1. Модуль 1 ……………………………………………………………………….
  Завдання 1. Кресленик прямої в системі прямокутних проекцій ………..
  Завдання 2. Розв'язок комплексних задач …………………………………
  Завдання 3. Розв'язок комплексних задач …………………………………
  2.2. Модуль 2 ……………………………………………………………………….
  Завдання 4. Способи перетворення проекцій ……………………………..
  Завдання 5. Перетин поверхні площиною ………………………………...
  Завдання 6. Взаємний перетин поверхонь ………………………………...
  Завдання 7. Розгортка поверхні …………………………............................
Запитання зі контролю знань ……………………………………………………..
Тест-контроль ……………………………………………………………………...
  Рекомендована література ………………………………………………………...

Передмова

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка займає особливе місце в системі професійної підготовки інженерно-технічних фахівців у галузі машинобудування, оскільки вона є підґрунтям для опанування професійно-орієнтованих дисциплін.

У той же час, вона є однією з перших інженерних дисциплін, що вивчаються студентами вищих навчальних закладів. Курс інженерної графіки базується на теоретичних та практичних основах нарисної геометрії, яка розробляє методи побудови графічних моделей тривимірного простору на площині. Методи нарисної геометрії мають бути доповнені методами обчислювальної геометрії, які лежать в основі комп'ютерної графіки.

Комп'ютеризація різних галузей народного господарства, широке використання електронно-обчислювальної техніки, дисплеїв та графопобудовників створили можливості для виконання зображень за допомогою персональних комп'ютерів.

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка – це дисципліна, яка складається із трьох частин нарисної геометрії, інженерної графіки і комп’ютерної графіки.

Мета і завдання вивчення дисципліни –полягає у розвитку просторового мислення та здібностей до аналізу геометричних форм, засвоєнні основних положень стандартів, опануванні кресленням як засобом передачі графічної інформації.

Головні завдання дисципліни:

- дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм (сукупності точок, ліній та поверхонь) на площині;

- сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на площині, а також уміти проводити дослідження та їх вимірювання, при цьому, припускаючи перетворення зображень;

- розвити у студентів просторове мислення, розв’язуючи математичні задачі в графічній інтерпретації;

- навчити студентів створювати проекції об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам;

- розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних креслениках, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання;

- сформувати практичні навички оформлення технічної документації;

- дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів;

- навчити студентів працювати із стандартами СКД та довідниковою літературою;

- розвинути у студентів креативні здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен сформувати у себе систему теоретичних знань у вигляді основних закономірностей, правил, понять, які розкривають зміст даної дисципліни.

Після опанування цієї дисципліни студент повинен знати:

- методи побудови зображень просторових об'єктів на площині;

- способи розв'язання задач, пов'язанні із просторовими об'єктами;

- способи побудови зображень технічних деталей, виробів тощо;

- основні положення стандартів щодо оформлення та виконання креслеників, схем і текстових конструкторських документів;

уміти:

- аналізувати форми предметів;

- визначати положення та натуральні величини їх елементів, відстані між ними;

- виконувати і читати зображення предметів на основі методу прямокутного проекціювання;

- виконувати кресленики деталей, що входять до складальної одиниці;

- виконувати і читати кресленики за спеціальністю.

Завданням вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є також формування у студентів логіки наукового мислення, системного розуміння і сприйняття матеріалу у взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами та виробничим досвідом, умінням аналізувати зображення на креслениках, аргументувати власні положення.


 

Таблиця 1

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

 

№ з/п Назва Умовна позначка
В системі прямокутних проекцій
Основні площини проекцій: горизонтальна фронтальна профільна П1 П2 П3
Додаткові площини проекцій Q, T, Q ...
Початок осей проекцій О
Осі проекцій на кресленику X, Y, Z
Осі проекцій при заміні площин проекцій X1, X2, ...
Точки в оригіналі А, В, S, …1, 2, 3 …
Проекції точок на основних площинах проекцій: горизонтальні фронтальні профільні А1, В1 ... 11, 21 А2, В2 ... 12, 22 А3, В3, ... 11, 21
Проекції точок на додаткові площини проекцій А4, В4, ....
Точки на розгортках А0, В0, ...
Прямі лінії окремого положення (в просторі і на кресленні): горизонтальні фронтальні профільні H(h1, h2) F(f1, f2) J(j1, j2)
Поверхні, площини: у просторі на кресленику Р, R, Q,Σ, Ψ, Ω, … Р1, Р2, Р3, …
Бісекторна площина четвертої та другої чвертей простору К
Плоскі кути , …
Умовні позначки операцій (знаки)
Перпендикулярність
Паралельність
Збігаються
Безмежність
Перетин двох геометричних елементів
Об'єднання двох геометричних елементів
Плоский або двогранний кут
Рівняння =
Більше >
Менше <
Трикутник Δ
Належність
Наслідок геометричної побудови =
Подібність
         

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАНННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти