ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ

У відповідності з діючим навчальним планом із курсу нарисної геометрії передбачаються лекції і практичні заняття, а з інженерної і комп’ютерної графіки – практичні заняття (для студентів заочної форми навчання під час настановної сесії), самостійна робота, яка включає виконання розрахунково-графічних робіт, іспит з нарисної геометрії, диференційований залік з інженерної графіки під час екзаменаційної сесії. До іспиту і заліку допускаються студенти у яких розрахунково-графічні роботи виконані і захищені. Якщо під час захисту встановлено, що розрахунково-графічні роботи виконані не самостійно, то студентові видається нове завдання.

Графічні роботи – основний засіб із закріплення теоретичного матеріалу і здобуття практичних навичок виконання креслеників.

Кожна розрахунково-графічна робота уявляє собою набір креслеників, виконаних за індивідуальним завданням і оформлених у відповідності з викладеними вимогами. Завдання на розрахунково-графічну роботу повинно відповідати номеру варіанта, який визначається, для студентів денної форми навчання, як номер запису прізвища студента за списком у журналі (для заочної форми навчання – варіант за яким студент виконує розрахунково-графічні роботи вибирається за табл. 2, за двома останніми цифрами залікової книжки; перелік розрахунково-графічних робіт, які обов’язково виконуються студентами наведено у табл. 3).

Усі кресленики, що входять до складу розрахунково-графічних робіт, оформляються згідно з діючими стандартами: формат кресленика повинен відповідати ГОСТ 2.301-68, масштаби ГОСТ 2.302-68, лінії ГОСТ 2.303-68, написи ГОСТ 2.304-68, основний напис – ГОСТ 2.104-68.

В графі “Позначення документа” основного напису вписується літерно-числове сполучення.

 

Наприклад: 202 ІМТ. 442 011. 002 –ХХ

 

де 202 – шифр спеціальності – "Технологія машинобудування":

7.090202 “Технологія машинобудування ”,

7.090203 “Металорізальні верстати та системи ”

7.090220 “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів ”

ІМ – факультет (інженерної механіки);

Т – кафедра (технології машинобудування і конструювання технічних систем);

4 – технічні науки;

42 – розрахунково-графічні роботи;

011 – номер теми (перша частина, перша тема);

002 – номер розрахунково-графічної роботи (друга робота);

ХХ – номер варіанта.

Кресленики розрахунково-графічних робіт потрібно складати до формату А4 (297х210), оздобити титульним аркушем та скріпити. Титульний аркуш розрахунково-графічних робіт оформлюється згідно зразка у відповідності з ГОСТ 2.304 – 81, рис. 1.

Виконувати завдання розрахунково-графічних робіт необхідно в тій послідовності, в якій вони приведені у навчально-методичних вказівках.

Кожне завдання розрахунково-графічної роботи виконують на окремому аркуші формату А3, тільки на одній стороні аркуша кресленика. А також, усі побудови необхідно виконувати олівцем і спочатку для більшої точності тонкими лініями (твердим олівцем), а потім обвести м’яким.

 

 

Рис. 1. Зразок титульного аркуша

 

 

Таблиця 2

Вибір варіанта на контрольну роботу

(заочна форма навчання)

 

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки
І частина – «Нарисна геометрія»

Продовження табл. 2

Таблиця 3

Перелік графічних робіт на контрольну роботу

для студентів заочної форми навчання

№ п/п № завдання Зміст
І частина – «Нарисна геометрія»
Кресленик прямої в системі прямокутних проекцій
Розв'язок комплексних задач
Розв'язок комплексних задач
Способи перетворення проекцій
Переріз поверхні площиною
Перетин поверхонь
Розгортка поверхні

 

Таблиця 4

Шкала меж позитивних оцінок за модулями

№ п/п Модулі та їх елементи Форма контролю Кількість балів
Зміст Мінімальна Максимальна
І частина – НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ
МОДУЛЬ 1      
Лекційний курс (4 теми) Тест-контроль
Розрахунково-графічні роботи:      
  1) Кресленик прямої в системі прямокутних проекцій Виконання РГР і захист
  2) Розв'язок комплексних задач Виконання РГР і захист
  3) Розв'язок комплексних задач Виконання РГР і захист
Робочий зошит Виконання вправ за 4 темами
Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Всього  
МОДУЛЬ 2      
Лекційний курс (4 теми) Тест-контроль
Розрахунково-графічні роботи:      
  1) Способи перетворення проекцій Виконання РГР і захист
  2) Перетин поверхні площиною Виконання РГР і захист
  3) Перетин поверхонь Виконання РГР і захист
  4) Розгортка поверхні Виконання РГР і захист
Робочий зошит Виконання вправ за 4 темами
Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Всього  
  Всього за семестр  

 

 

Таблиця 5

Критерії оцінювання знань

 

Елементи модуля та критерії його оцінювання Кількість балів
Графічна контрольна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок з дотриманням стандартів при оформленні – СКД - у роботі допущені незначні недоліки, оформлення відповідає стандартам – СКД - робота виконана з грубими помилками, оформлення не відповідає СКД   4,5–5   3–4   0–2
Розрахунково-графічна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок, повна відповідь на запитання при захисті роботи - робота виконана у повному обсязі з деякими неточностями, неповна відповідь на запитання при захисті - робота виконана у повному обсязі з незначними помилками, неповні відповіді на запитання при захисті роботи - робота виконана із незначними помилками, при захисті студент дає незадовільну відповідь - робота виконана не в повному обсязі із значними помилками, при захисті незадовільна відповідь на запитання (робота виконана, але студент не може її пояснити – несамостійне виконання)           0–1
Творча робота: - студент вільно володіє матеріалом курсу, розрахунково-графічні роботи носять творчий характер - студент приймає активну участь на практичних заняттях    

 

 

Таблиця 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти