ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Багатоваріантне завдання на графічну роботу №7

 

Варіант Умова завдання Варіант Умова завдання

 

3. Запитання зі контролю знань

1. Що уявляє собою нарисна геометрія як наука і навчальна дисципліна?

2. Які зображення низають рисунками, а які креслениками?

3. Роль Гаспара Монжа у становленні нарисної геометрії.

4. Вклад вітчизняних вчених у розвиток нарисної геометрії.

5. Перерахуйте основні методи проекціювання і вкажіть їх сутність.

6. Сформулюйте основні властивості паралельного проекціювання.

7. Що уявляє собою просторова система координат?

8. Як утворюється комплексний кресленик?

9. Основні властивості креслеників.

10. Що називається координатами точки у декартовій просторовій системі координат?

11. Як побудувати третю проекцію точки за двома її заданими?

12. Які точки називаються конкуруючими та як визначити їх видимість?

13. Яке положення може займати пряма відносно площин проекцій?

14. Укажіть окремі положення відрізків прямих ліній.

15. Що називається слідом прямої лінії?

16. Як визначити за заданими проекціями відрізка прямої його довжину та кути нахилу до площин проекцій?

17. Як зображаються на комплексному кресленику паралельні, мимобіжні та прямі що перетинаються?

18. Сформулювати теорему про проекціювання прямого кута.

19. Перерахувати способи, якими задаються площини на кресленику.

20. Як розташовані площини окремого положення відносно площин проекцій і як вони задаються на комплексному кресленику?

21. Які особливості площин окремого положення?

22. Сформулювати умови належності точки і прямої площині.

23. Які лінії називаються головними (особливими) лініями площини, і як вони будуються?

24. Як визначити кути нахилу площини до площин проекцій?

25. Яке положення може займати пряма відносно площин проекцій?

26. Як визначити точку перетину прямої з площиною?

27. Як визначити видимість ділянок прямої, яка перетинає площину?

28. Як побудувати пряму, паралельну площині?

 

29. Сформулюйте умову перпендикулярності прямої до площини.

30. Як визначити відстань від точки до площини?

31. Як визначити відстань від точки до прямої загального положення?

32. Укажіть послідовність графічних побудов з визначення лінії перетину двох площин.

33. Як побудувати на комплексному кресленику дві паралельні площини?

34. Сформулювати умову перпендикулярності двох площин.

35. Указати якими способами задаються криві лінії.

36. Які криві лінії називаються алгебраїчними, а які – трансцендентними?

37. Перерахувати криві лінії другого порядку.

38. Що називається кривизною кривої лінії та як її можна визначити графічно?

39. Як побудувати дотичну до плоскої кривої?

40. Перерахуйте особливі точки кривої лінії.

41. Як визначити довжину дуги просторової кривої лінії за її комплексним креслеником?

42. Як задаються поверхні на комплексному кресленику?

43. Що таке обрис поверхні?

44. Дайте загальну схему класифікації поверхонь.

45. Які поверхні називаються лінійчатими, як вони утворюються?

46. Що уявляють собою багатогранні поверхні?

47. Як утворюються поверхні обертання?

48. Як утворюються гвинтові поверхні?

49. Наведіть приклади лінійчатих поверхонь і поверхонь обертання.

50. Якими способами можна визначати проекції точок на поверхнях?

51. Укажіть послідовність графічних побудов з визначення точок лінії перетину поверхні площиною.

52. Які точки лінії перетину називаються опорними?

53. Які лінії утворюються при перетині конуса обертання площинами різного положення?

54. Які лінії утворюються при перетині циліндра обертання різним площинами?

55. Укажіть послідовність графічних побудов при визначенні точок перетину прямої лінії з поверхнею.

56. Яка площина називається дотичною до поверхні в даній точці?

57. Що таке нормаль поверхні в даній точці?

58. Укажіть принцип побудови площини, дотичної до поверхні.

59. Покажіть загальну схему і викладіть принцип побудови лінії перетину поверхонь.

60. Назвіть основні способи побудови ліній перетину поверхонь.

61. У чому полягає сутність способу проекціювальних площин-посередників загального положення?

62. У чому полягає суть способу розтинальних концентричних сфер?

63. У чому полягає суть способу розтинальних ексцентричних сфер?

64. Що називається розгорткою поверхні?

65. Які поверхні називаються розгорнутими і нерозгорнутими?

66. Перерахуйте основні властивості розгорток.

67. Назвіть способи побудови розгорток.

68. Як необхідно поступити, щоб побудувати розгортку нерозгорнутих поверхонь?

69. Укажіть послідовність графічних операцій при побудові розгортки конуса методом тріангуляції.

70. У чому полягає сутність побудови розгортки способом нормального перерізу?

71. У чому полягає принцип перетворення кресленика способом заміни площин проекцій?

72. Опишіть послідовність графічних побудов при перетворенні кресленика способом плоско-паралельного переміщення.

73. Поясніть принцип перетворення кресленика способом обертання навколо лінії рівня.

74. Укажіть послідовність графічних побудов при визначенні відстані від точки до прямої способом заміни площин проекцій.

75. Укажіть послідовність розв’язання задачі з визначення відстані від точки до площини способом заміни площин проекцій.

76. Укажіть послідовність графічних побудов при розв’язанні задач з визначення справжньої величини плоскої фігури способом заміни площин проекцій.

77. Укажіть послідовність графічних побудов при визначенні відстані від точки до прямої, від точки до площини, справжньої величини плоскої фігури способом плоско-паралельного переміщення.

78. Укажіть послідовність графічних операцій при визначенні відстані від точки до прямої, від точки до площини, справжньої величини плоскої фігури способом обертання навколо проекцію вальних прямих.

79. Які проекції називаються аксонометричними?

80. Що називається коефіцієнтом спотворення?

81. Сформулюйте основну теорему аксонометрії – теорему Польке-Шварца.

82. Назвіть стандартні аксонометричні проекції та перерахуйте їх особливості.

83. Укажіть натуральні і приведенні коефіцієнти спотворення за направленням осей у прямокутній ізометрії і диметрії.

84. Укажіть направлення і величину осей еліпсів як в ізометричних так і в диметричних проекція кола, розташованих в горизонтальній, фронтальній і профільній площинах проекцій.

 

Тест-контроль

 

Шановний студент, з метою встановлення Вашого рівня знань з І частини курсу "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка" і рівня підготовленості до вивчення інженерної графіки просимо дати відповіді на поставлені запитання

Спеціальність _________________________ курс ____ група __________

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________

Таблиця 14

№ п/п Запитання Відповідь
І рівень(50 балів, коефіцієнти: * Рск. – 0,5; **Рзн.0,6)
Що ми розуміємо під плоскою фігурою?   1 – будь-який багатокутник; 2 – оригінал предмета, в плоскому зображенні; 3 – будь-яку множину точок; 4 – точки простору, що з'єднанні між собою прямими лініями; 5 – зображення просторового предмета.
Що означає спроекціювати предмет?   1 – виконати його кресленик; 2 – зобразити його на площині; 3 – "відкинути" його на площину; 4 – виконати просторове зображення предмета; 5 – усі відповіді правильні.
Положення точки у просторі можна задати за допомогою:   1 – широти; 2 – глибини; 3 – висоти; 4 – широти, глибини і висоти; 5 – усі відповіді правильні.
По якій осі перетинаються горизонтальна П1 і фронтальна П2 площини проекцій? 1 – по осі OZ 2 – по осі OY1 3 – по осі OX 4 – по осі OY3 5 – по осі OY

Примітка. * Рск. – коефіцієнт складності завдання;

** Рзн. – коефіцієнт рівня знань.

По якій осі відкладається відстань від точки до профільної площини проекцій?   1 – по осі OZ 2 – по осі OY1 3 – по осі OX 4 – по осі OY3 5 – по осі OY
Де розташована точка відносно площин проекцій з координатами – ; ?   1 – у площині П1; 2 – у площині П2; 3 – у площині П3; 4 – у просторі; 5 – на осі ОХ.
Де розташована точка відносно площин проекцій з координатами – ; ? 1 – у площині П1; 2 – у площині П2; 3 – на осі ОХ; 4 – на осі OY; 5 – на початку осей проекцій.
Якими координатами визначається фронтальна проекція точки на епюрі? 1 – Х і Z; 2 – Х і Y; 3 – Y і Z; 4 – тільки Х; 5 – тільки Z;  
На якому рисунку точка А належить горизонтальній площині проекцій?

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

  На якому рисунку точка А знаходиться найближче до профільної площини проекцій?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках однаково.

 

  Яким способом визначено профільну проекцію прямої АВ?  

 

1 – координатним;

2 – за допомогою постійної прямої;

3 – проекційним;

4 – змішаним;

5 – перенесенням.

 

 

На якому рисунку відрізок КL є профільною прямою? 1 – на першому; 2 – на другому; 3 – на третьому; 4 – на четвертому; 5 – ні на жодному з рисунків.  

 

  На якому рисунку точка А знаходиться перед відрізком КL?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

На якому рисунку задані відрізки КL і MN перетинаються ?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

  На якому рисунку відрізок MN є горизонтальною прямою?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

  На якому рисунку точка А належить відрізку КL?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

На якому рисунку зображено відрізок загального положення?  
   

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

  На якому рисунку зображено профільно-проекціювальний відрізок КL?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

Яка точка належить прямій L? 1 – А; 2 – В; 3 – С; 4 – D; 5 – Е.  
В якій задачі допущено помилку при визначенні дійсної величини прямої способом прямокутного трикутника?  
   

1 – в першій;

2 – в другій;

3 – в третій;

4 – в четвертій;

5 – усі задачі розв’язано правильно.

В якому відношенні точка С поділяє відрізок АВ? 1 – 1:4; 2 – 1:3; 3 – 3:1; 4 – 4:1; 5 – немає правильної відповіді.  
На якому рисунку відстань між двома прямими проекціюється спотворено?

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

  На якому рисунку побудовано горизонталь площини загального положення?  
     

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

Які лінії називаються лініями найбільшого нахилу?   1 – горизонталь і фронталь даної площини; 2 – лінії які лежать в даній площині і перпендикулярні до головних ліній площини; 3 – головні лінії площини – горизонталь, фронталь і профільна пряма; 4 – за направленням цих ліній скотилась би куля; 5 – немає правильної відповіді.  
Які задачі нарисної геометрії належать до позиційних задач?   1 – задачі на належність одних геометричних елементів іншим; 2 – на перетин; 3 – побудова точки перетину прямої і площини, двох прямих; 4 – визначення лінії перетину площин; 5 – усі вище перераховані задачі.  
На якому рисунку неправильно показано видимість прямої, що перетинає площину?  
 

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – скрізь правильно.

 

В якому випадку пряма буде паралельна площині?   1 – якщо вона проходить через точку, що лежить в даній площині; 2 – якщо вона належить даній площині; 3 – якщо вона паралельна будь-якій прямій, яка лежить в цій площині; 4 – якщо вона не перпендикулярна до даної площини; 5 – усі відповіді правильні.  
На якому рисунку пряма не перпендикулярна до заданої площини?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках вона перпендикулярна.

 

  На якому рисунку зображено багатогранник з паралельними гранями?  
 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках.

 

В якому випадку прямий кут спроекціюється у вигляді прямого кута? 1 – якщо обидві сторони кута паралельні до будь-якої площини проекцій; 2 – якщо сторони кута паралельні до площини П1; 3 – якщо сторони кута паралельні до площини П2; 4 – якщо хоча б одна з його сторін паралельна площині проекцій, а друга – не перпендикулярна до цієї ж площини; 5 – якщо хоча б одна з його сторін паралельна площині проекцій, а друга – перпендикулярна до цієї ж площини.  
Коли дві площини будуть паралельні між собою?   1 – якщо хоча б одна пряма однієї площини відповідно паралельна прямій, яка належить іншій площині; 2 – якщо усі прямі однієї площини відповідно паралельні всім прямим іншої площини; 3 – якщо дві перетинні прямі однієї площини, відповідно паралельні двом перетинним прямим іншої площини; 4 – якщо задані площини відповідно паралельні одній і тій ж самій площині проекцій; 5 – якщо будь-які дві прямі однієї площини відповідно паралельні будь-яким двом прямим іншої площини.  
До метричних задач відносяться задачі на визначення: 1 – кута між перетинними прямими, площинами; 2 – вимірювання відрізків, відстаней між геометричними елементами; 3 – на побудову перпендикулярів; 4 – визначення дійсної величини геометричних елементарних фігур; 5 – усі вище перераховані задачі  
Яку пряму необхідно перемістити у проекціювальне положення з тим, що б площина АВС стала горизонтально-проекціювальною? 1 – CD;
2 – AB;

3 – BC;

4 – AC;

5 – будь-яку пряму.

 

 
Перпендикулярно до якої прямої необхідно розмістити нову площину проекцій з тим, щоб задана площина АВС стала в новій системі проекціювальною?

 

1 – AB;

2 – AC;

3 – BC;

4 – AD;

5 – до будь-якої прямої.

 

 

  На якому рисунку ребро АВ багатогранника ми не будемо бачити при проекціюванні на горизонтальну площину проекцій П1 (видимість ребер на креслениках не показано)?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках ми будемо бачити.

 

На якому рисунку видимість ребер визначено неправильно?  
   

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх правильно.

 

На якому рисунку неправильно побудовані проекції точки А, яка належить поверхні піраміди?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх правильно.

 

На якому рисунку зображено конус обертання?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках.

 

Прозорими кружечками на кресленику циліндра позначені видимі проекції точок, темними – невидимі. Визначити, яка з трьох проекцій точок побудована неправильно. 1 – 13; 2 – 23; 3 – 33; 4 – 43; 5 – усі правильно.  
Прозорими кружечками кресленику кулі позначені видимі проекції точок, темними – невидимі. Визначити, яка з трьох проекцій точок побудована неправильно. 1 – 13; 2 – 23; 3 – 32; 4 – 41; 5 – усі правильно.  
Яку форму має розгортка бічної поверхні прямого конуса обертання з основою, що перпендикулярна до осі конуса?   1 – сектор; 2 – трикутник; 3 – сегмент; 4 – прямокутник; 5 – немає правильної відповіді.  
Чому дорівнює кут сектора розгортки бічної поверхні конуса обертання, якщо радіус основи конуса R, а довжина твірної l? 1 – 180° R/ l; 2 – 360° R/ l; 3 – 360° l/ R; 4 –180° l/ R ; 5 – немає правильної відповіді.  
Яку найбільшу кількість ребер куба може перетнути одна площина? 1 – чотири; 2 – п'ять; 3 – шість; 4 – сім; 5 – немає правильної відповіді.  
Яка з розтинальних площин утворює в перерізі багатокутник з найбільшою кількістю вершин? 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – усі площини утворюють багатокутники з однаковою кількістю вершин.  
Яка площина перетинає конус по гіперболі?     1 – 1; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – жодна з них.  
На якому рисунку неправильно визначено точку перетину прямої А з поверхнею багатогранника?
 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – на всіх рисунках правильно.

На яких рисунках пряма А лежить на заданій поверхні?
 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з них

 

На якому рисунку зображені багатогранники, що перетинаються по одній замкненій лінії?  
 

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з них.

 

На якому рисунку зображені вісі прямокутної аксонометричної проекції?

1 – на першому;

2 – на другому і четвертому;

3 – на третьому;

4 –на першому і третьому;

5 – на всіх.

 

Яке ізометричне зображення багатокутника відповідає заданому в ортогональній проекції при розташуванні його паралельно площині П2?
 

1 – перше;

2 – друге;

3 – третє;

4 – четверте;

5 – жодне з них.

 

 

 

ІІ рівень(75 балів, коефіцієнти: Рск. – 1,0; Рзн.0,8)
Який октант симетричний першому відносно горизонтальної площини проекцій?   1 – другий; 2 – третій; 3 – четвертий; 4 – п’ятий; 5 – шостий;  
Де розташована точка відносно площин проекцій з координатами – ; ?   1 – у площині П1; 2 – у площині П2; 3 – у площині П3; 4 – у просторі; 5 – на осі ОХ;  
В яких октантах простору координата Z точки позитивна?   1 – в першому – другому – п’ятому – шостому; 2 – в другому – третьому – четвертому – п’ятому; 3 – в першому – другому – четвертому – п’ятому; 4 – в третьому – четвертому – п’ятому – шостому; 5 – в першому – другому – четвертому – шостому;  
На якому рисунку в точок А і В однакова координата Х?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

На якому рисунку координата Y точки А дорівнює нулю?

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

  На якому рисунку зображено відрізок фронтально-проекціювального положення?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

На якому рисунку відрізок КL є фронтальною прямою?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

  На якому рисунку відрізок КL є профільно-проекціювального положення?

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

На якому рисунку відрізок КL торкається горизонтальної площини проекцій?

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

На якому рисунку точка А знаходиться перед відрізком КL?  

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

На якому рисунку точка А належить відрізку КL ?  

 

1 – на першому;

2 – на другому;

3 – на третьому;

4 – на четвертому;

5 – ні на жодному з рисунків.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти