ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні поради до вивчення модуля

Релігієзнавство

Модуль 2. Релігієзнавства
Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії    
Національно-державні і світові релігії    
Релігія, суспільство, політика. Проблема свободи совісті    
Релігія і церква в Україні: історія і сучасність  
Всього
Форма модульного контролю – контрольна робота

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

 

Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
основні характеристики і складові елементи релігії як духовного, психологічного і соціально-організаційного явища; чітко виокремлювати складові елементи релігії та на основі цього аналізувати її як комплексну сферу буття людини;
основні теоретичні підходи до пояснення джерел виникнення і класифікації релігій; аналізувати релігійні явища з позицій різних теоретичних підходів; розрізняти теологічні та філософсько-наукові трактування релігії;
основні форми первісних релігійних культів знаходити прояви первісних культів як в сучасних релігіях, так і в позарелігійних явищах

 

Методичні поради до вивчення модуля

Найважливішим моментом вивчення цієї теми є усвідомлення студентами багатовимірності релігії як духовно-особистісного, психологічно-компенсаційного та соціально-організаційного явища. Сутнісні характеристики релігії доцільно розглянути в єдності ї складових елементів – віри, віровчення, культу і організації. З багатозначності релігії як духовного і соціального феномену витікає велика кількість богословських і науково-теоретичних підходів до її тлумачення. Важливою проблемою є те, як той чи інший підхід ставиться до питання виникнення релігії. Тут необхідно детально розглянути первісні форми релігійних культів, які є головним джерелом дослідження проблеми виникнення релігійного почуття і організації (тут корисним джерелом може стати: Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет», 2000).

 

Тема леції 15. Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії

Сутність і функції релігії.

Релігієзнавство як комплексна галузь знання.

Основні теорії походження релігії:

· теорії релігійно-богословського характеру;

· натуралістичне розуміння релігії;

· соціологічний підхід;

· етнологічний підхід;

· біологічні та психологічні концепції.

Класифікація релігій.

Первісні релігійні культи як джерело дослідження сутності релігії.

 

Тема для обговорення на семінарі „Релігія як соціальне явище”

 1. Вивчення релігії в теології і релігієзнавстві.
 2. Поняття Бога як Абсолюту.
 3. Особистісний і суспільний виміри необхідності релігії.
 4. Релігія і культура.
 5. Класифікація релігій.

 

Питання для самостійного опрацювання

· Визначити поняття релігії як історичної форми світогляду.

· Проаналізувати поняття політеїзму та монотеїзму.

· Обґрунтувати існування різноманітності релігійних течій і вірувань.

· У чому полягає сутність пантеїзму, деїзму, фідеїзму?

· Заповніть таблицю:

Форми первісних культів Загальні особливості Прояви в сучасному релігійному і позарелігійному житті
Тотемізм    
Табу    
Фетишизм    
Анімізм    
Магія    

· Який із складових елементів релігії – віра, віровчення, культ, організація – є, на Вашу думку, визначальним? Чому?

· Пояснити причини комплексності релігієзнавства як пізнавальної дисципліни.

 

Тестові завдання


. Вищою формою релігійної організації є:

а) община;

б) церква;

в) деномінація;

г) секта.

2. Одним з провідних представників біологічного і психологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

б) М. Вебер;

в) Л. Фейєрбах;

г) П.-А. Гольбах.

93. Одним з провідних представників соціологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

б) М. Вебер;

в) В.І. Ленін;

г) П.-А. Гольбах.

4. Тотемізм – це:

а) віра в існування душі і духів;

б) віра в певну надприродну силу, що керує світом;

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами;

г) віра в надприродні можливості матеріальних предметів.

5. Віра в надприродні можливості матеріальних предметів – це:

а) тотемізм;

б) анімізм;

в) магія;

г) фетишизм.

6. Анімізм – це:

а) віра в існування душі і духів;

б) віра в загробне життя;

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами;

г) віра в певну надприродну силу, що керує світом.

7. Ініціації – це:

а) обряди посвячення в „доросле життя”;

б) системи заборон;

в) різновид магічних дій;

г) поклоніння померлим пращурам.

8. Політеїзм – це:

а) віра в духів;

б) віра в єдиного бога;

в) віра в багатьох богів;

г) віра в певну надприродну силу, що керує світом.

9. Монотеїзм – це:

а) віра в єдиного бога;

б) віра в споконвічну боротьбу добра і зла;

в) віра в багатьох богів;

г) віра в існування людської душі


 

Теми рефератів

Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви.

Особливості релігійної свідомості: співвідношення раціональної та
емоційної сторін.

Зміст і функції релігійного культу.

Віра як почуття і потреба людини.

Мова релігійного досвіду: міф, слово, догмат.

Молитва, богослужіння, релігійний аскетизм, таїнства і жертви та
їх роль у житті віруючого.

Релігійна організація: форми прояву.

 

Навчальна основна література

 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: „Книжкова друкарня наукової книги”, 1996. – С. 3 – 28.
 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 6 – 49.
 3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003. – С. 4 – 73.
 4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2002. – С. 9 – 66.
 5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М.: Центр, 1999. – С. 11 – 26.
 6. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000. – С. 9 – 39.
 7. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Видав. центр «Академія», 2000. – С. 7 – 39.

 

Додаткова література

 1. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.
 2. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К.: Основи, 1996.
 3. Еротич В. Психологическое и религиозное бытие человека. – М.: Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2004.
 4. Мюллер Ф.М. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском Институте в феврале-марте 1870 г. – М.: Кн. дом «Университет»: Высш. шк., 2002.
 5. Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет», 2000.
 6. Фрейд 3. Тотем и табу // Соч. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998.

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

 

Національно-державні і світові релігії
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
специфічні особливості національно-державних і світових релігій; формулювати світоглядні орієнтири, покладені в основу сучасних релігій;
загальнокультурне значення національно-державних і світових релігій; визначати значення певної релігії в розвитку національної і світової культури;
історичні особливості розвитку і сучасний стан національно-державних і світових релігій аналізувати значення певної релігії в розвитку сучасних соціальних явищ

Методичні поради до вивчення модуля

Специфіка цієї теми полягає у великому обсязі матеріалу, що викликає необхідність для кожного студента раціонально розподілити матеріал на різні види роботи. Головною метою є усвідомлення значення тієї чи іншої релігії в процесі ідентифікації як великих соціальних спільнот, так і особистості. Важливо зрозуміти, які суспільні функції виконували і які культурні архетипи фіксували національно-державні релігії. Головною метою при вивченні світових релігій є зрозуміти їх глибоку гуманістичну сутність, той світоглядний потенціал, який робить їх життєвоважливими для формування особистості в певному культурно-історичному середовищі.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Оберіть декілька національно-державних релігій і покажіть, що в них є спільного, а що їх сутнісно відрізняє одна від одної. Завдання можна виконати у вигляді таблиці.

2. Що, на Вашу думку, є основним критерієм, який вирізняє світові релігії від інших релігійних форм?

3. Що спільне можна знайти у віровченнях буддизму і християнства?

4. Які історичні зв’язки між християнством і ісламом?

 

 

Теми рефератів

1. Особливості міфології індуїзму.

2. Будда, його життя і вчення.

3. Конфуціанство - одна з релігій Китаю.

4. Тора - священна книга іудеїв.

5. Біблія як історико-культурний феномен.

6. Раннє християнство: причини його виникнення.

7. Особливості віровчення протестантизму.

8. Основні православні течії.

9. Вселенське православ'я у сучасному світі.

10. Мухаммед - засновник ісламу.

11. Коран - головна книга мусульман.

12. Мусульманські звичаї, обряди та норми життя.

 

Тестові завдання


1. Святим письмом іудеїв є:

а) Талмуд

б) Тора

в) Старий Заповіт

г) Агада

2. Бог ізраїльського народу:

а) Амон-Ра

б) Ахурамазда

в) Яхве

г) Брахма

3. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму

б) Ісааку

в) Іакову

г) Мойсею

4. Карма – це:

а) вчення про переселення душ

б) закон моральної відповідальності

в) кодекс правил релігійної поведінки

г) один з індуїстських богів

5. Буддизм виник у:

а) середині 1 тисячоліття до н.е.

б) середині 2 тисячоліття н.е.

в) на межі 1 тисячоліття до н.е. – 1 тисячоліття н.е.

г) кінці 1 тисячоліття до н.е.

6. В буддизмі нараховується:

а) 4 шляхетні істини

б) 3 шляхетні істини

в) 8 шляхетних істин

г) 5 шляхетних істин

7. Серединний шлях в буддизмі – це шлях між:

а) аскетизмом і надлишковістю

б) спасінням, доступним всім віруючим, і спасінням для обраних

в) життям і смертю

г) сприятливим і несприятливим переродженням

8. Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а) 7 сходин

б) 8 сходин

в) 12 сходин

г) 4 сходини

9. Святим Письмом в християнстві є:

а) Старий Заповіт

б) Новий Заповіт

в) Біблія (Старий і Новий Заповіти)

г) Євангелія

10. Іслам виник у:

а) 7 ст.

б) 4 ст.

в) 6 ст.

г) 1 ст.

11. Хадж – це:

а) обов’язок вести „священну війну”

б) паломництво до „святих місць”

в) щоденна ритуальна молитва

г) пост

12. Послідовниками основних напрямів в ісламі є:

а) вішнуїти та шиваїти

б) фарисеї та саддукеї

в) шиїти та суніти

г) суфії та шиїти


Додаткова література

1. Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. – М.: Высш. школа, 1988.

2. Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990.

3. Пупар П. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов // Полис. – 1996. – № 2.

4. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М.: Политиздат, 1990.

5. Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учебное пособие. – М., 1996.

6. Єррикер К. Буддизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

7. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высш. школа, 1985.

 

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

 

Релігія, суспільство, політика. Проблема свободи совісті
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
форми взаємодії релігійних організацій і суспільства в цілому; розрізняти сакралізаційні і секуляризаційні тенденції розвитку суспільства;
загальні принципи свободи совісті як прояв невід’ємних прав людини; реалізувати своє право і ставитися з повагою до прав інших щодо загальних принципів свободи совісті;
засоби, що застосовуються новітніми релігіями в межах сучасної інформаційної цивілізації адекватно реагувати на новітні форми релігійного впливу на особистість

 

Питання для самостійного опрацювання

1. У чому виявляється роль релігії в політичному житті?

2. Які Ви знаєте історичні факти впливу релігії на політичні події?

3. У чому виявляється взаємозв’язок релігії і національно-визвольної боротьби?

4. Що таке секуляризація, у чому її смисл?

4. Що таке вільнодумство і які його форми Ви знаєте?

5. Як у суверенній Україні законодавчо забезпечується свобода совісті?

6. Охарактеризуйте загальні принципи здійснення свободи совісті.

 

Теми рефератів

 1. Збереження цілісності соціальної системи як функція релігії.
 2. Релігія як засіб соціального протесту.
 3. Свобода совісті і релігійні догми.
 4. Релігія як сфера формулювання смисложиттєвих орієнтацій сучасної людини.
 5. Зловживання релігійною владою в суспільстві.
 6. Роль церкви в суспільно-політичних конфліктах.
 7. Релігія і наука: конфлікт чи світоглядний плюралізм?

 

Додаткова література

 1. Борейко В.Е. Постижение экологической теологии. – К.: Логос, 2003.
 2. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.
 3. Рассел Б. Почему я не христианин. – М.: Политиздат, 1987.

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

 

Релігія і церква в Україні: історія і сучасність
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
основні історичні форми релігійної свідомості, які існували на території сучасної України; теоретично обґрунтовувати вплив розвитку релігії на сучасний стан ідентифікації українців;
сучасний стан релігії в Україні та її вплив на суспільне життя; виділяти позитивні і негативні моменти функціонування релігії в сучасному українському суспільстві;
культову специфіку основних релігій, представлених в Україні З повагою ставитися до різних культових проявів релігій, представлених в Україні

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Дайте загальну характеристику дохристиянським віруванням в Україні.

2. У чому полягають особливості Києворуського християнства?

3. Розкрийте основні етапи історії Української православної церкви.

4. Що Ви знаєте про Українську автокефальну православну церкву?

5. Які причини виникнення Української греко-католицької церкви?

6. Розкрийте роль православних братств у збереженні православ’я в Україні.

7. Розкажіть про сучасний етап існування релігії і церкви в Україні.

8. З чим пов'язане, на Вашу думку, існування міжцерковного конфлікту в Україні?

9. Які Ви знаєте, крім православ’я, інші релігійні організації і общини в Україні?

 

Теми рефератів

1. Міфологія і вірування прадавніх слов'ян.

2. Хрещення Київської Русі.

3. Релігія і церква в сучасній Україні.

4. Християнські таїнства.

 1. Пасха - головне християнське свято.
 2. Історія ісламу в Україні.

 

Додаткова література

 1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук, думка, 1988.
 2. Історія релігії в Україні: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.

 

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

Перелік питань

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: „Книжкова друкарня наукової книги”, 1996.
 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч. – К.: Наук. думка, 1998.
 3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003.
 4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2002.
 5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М.: Центр, 1999.
 6. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук, думка, 1988.

2. Історія релігії в Україні: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.

3. Борейко В.Е. Постижение экологической теологии. – К.: Логос, 2003.

4. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.

5. Рассел Б. Почему я не христианин. – М.: Политиздат, 1987. Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. – М.: Высш. школа, 1988.

6. Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990.

7. Пупар П. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов // Полис. – 1996. – № 2.

8. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М.: Политиздат, 1990.

9. Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учебное пособие. – М., 1996.

10. Єррикер К. Буддизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

11. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высш. школа, 1985.

12. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.

13. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К.: Основи, 1996.

14. Еротич В. Психологическое и религиозное бытие человека. – М.: Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2004.

15. Мюллер Ф.М. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском Институте в феврале-марте 1870 г. – М.: Кн. дом «Университет»: Высш. шк., 2002.

16. Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет», 2000.

17. Фрейд 3. Тотем и табу // Соч. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998.

 

Релігієзнавство

Модуль 2. Релігієзнавства
Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії    
Національно-державні і світові релігії    
Релігія, суспільство, політика. Проблема свободи совісті    
Релігія і церква в Україні: історія і сучасність  
Всього
Форма модульного контролю – контрольна робота

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

 

Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
основні характеристики і складові елементи релігії як духовного, психологічного і соціально-організаційного явища; чітко виокремлювати складові елементи релігії та на основі цього аналізувати її як комплексну сферу буття людини;
основні теоретичні підходи до пояснення джерел виникнення і класифікації релігій; аналізувати релігійні явища з позицій різних теоретичних підходів; розрізняти теологічні та філософсько-наукові трактування релігії;
основні форми первісних релігійних культів знаходити прояви первісних культів як в сучасних релігіях, так і в позарелігійних явищах

 

Методичні поради до вивчення модуля

Найважливішим моментом вивчення цієї теми є усвідомлення студентами багатовимірності релігії як духовно-особистісного, психологічно-компенсаційного та соціально-організаційного явища. Сутнісні характеристики релігії доцільно розглянути в єдності ї складових елементів – віри, віровчення, культу і організації. З багатозначності релігії як духовного і соціального феномену витікає велика кількість богословських і науково-теоретичних підходів до її тлумачення. Важливою проблемою є те, як той чи інший підхід ставиться до питання виникнення релігії. Тут необхідно детально розглянути первісні форми релігійних культів, які є головним джерелом дослідження проблеми виникнення релігійного почуття і організації (тут корисним джерелом може стати: Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет», 2000).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти