ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема леції 15. Релігія і релігієзнавство. Витоки релігії

Сутність і функції релігії.

Релігієзнавство як комплексна галузь знання.

Основні теорії походження релігії:

· теорії релігійно-богословського характеру;

· натуралістичне розуміння релігії;

· соціологічний підхід;

· етнологічний підхід;

· біологічні та психологічні концепції.

Класифікація релігій.

Первісні релігійні культи як джерело дослідження сутності релігії.

 

Тема для обговорення на семінарі „Релігія як соціальне явище”

 1. Вивчення релігії в теології і релігієзнавстві.
 2. Поняття Бога як Абсолюту.
 3. Особистісний і суспільний виміри необхідності релігії.
 4. Релігія і культура.
 5. Класифікація релігій.

 

Питання для самостійного опрацювання

· Визначити поняття релігії як історичної форми світогляду.

· Проаналізувати поняття політеїзму та монотеїзму.

· Обґрунтувати існування різноманітності релігійних течій і вірувань.

· У чому полягає сутність пантеїзму, деїзму, фідеїзму?

· Заповніть таблицю:

Форми первісних культів Загальні особливості Прояви в сучасному релігійному і позарелігійному житті
Тотемізм    
Табу    
Фетишизм    
Анімізм    
Магія    

· Який із складових елементів релігії – віра, віровчення, культ, організація – є, на Вашу думку, визначальним? Чому?

· Пояснити причини комплексності релігієзнавства як пізнавальної дисципліни.

 

Тестові завдання


. Вищою формою релігійної організації є:

а) община;

б) церква;

в) деномінація;

г) секта.

2. Одним з провідних представників біологічного і психологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

б) М. Вебер;

в) Л. Фейєрбах;

г) П.-А. Гольбах.

93. Одним з провідних представників соціологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

б) М. Вебер;

в) В.І. Ленін;

г) П.-А. Гольбах.

4. Тотемізм – це:

а) віра в існування душі і духів;

б) віра в певну надприродну силу, що керує світом;

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами;

г) віра в надприродні можливості матеріальних предметів.

5. Віра в надприродні можливості матеріальних предметів – це:

а) тотемізм;

б) анімізм;

в) магія;

г) фетишизм.

6. Анімізм – це:

а) віра в існування душі і духів;

б) віра в загробне життя;

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами;

г) віра в певну надприродну силу, що керує світом.

7. Ініціації – це:

а) обряди посвячення в „доросле життя”;

б) системи заборон;

в) різновид магічних дій;

г) поклоніння померлим пращурам.

8. Політеїзм – це:

а) віра в духів;

б) віра в єдиного бога;

в) віра в багатьох богів;

г) віра в певну надприродну силу, що керує світом.

9. Монотеїзм – це:

а) віра в єдиного бога;

б) віра в споконвічну боротьбу добра і зла;

в) віра в багатьох богів;

г) віра в існування людської душі


 

Теми рефератів

Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви.

Особливості релігійної свідомості: співвідношення раціональної та
емоційної сторін.

Зміст і функції релігійного культу.

Віра як почуття і потреба людини.

Мова релігійного досвіду: міф, слово, догмат.

Молитва, богослужіння, релігійний аскетизм, таїнства і жертви та
їх роль у житті віруючого.

Релігійна організація: форми прояву.

 

Навчальна основна література

 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: „Книжкова друкарня наукової книги”, 1996. – С. 3 – 28.
 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 6 – 49.
 3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003. – С. 4 – 73.
 4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2002. – С. 9 – 66.
 5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М.: Центр, 1999. – С. 11 – 26.
 6. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000. – С. 9 – 39.
 7. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Видав. центр «Академія», 2000. – С. 7 – 39.

 

Додаткова література

 1. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.
 2. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К.: Основи, 1996.
 3. Еротич В. Психологическое и религиозное бытие человека. – М.: Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2004.
 4. Мюллер Ф.М. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском Институте в феврале-марте 1870 г. – М.: Кн. дом «Университет»: Высш. шк., 2002.
 5. Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет», 2000.
 6. Фрейд 3. Тотем и табу // Соч. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998.

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

 

Національно-державні і світові релігії
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
специфічні особливості національно-державних і світових релігій; формулювати світоглядні орієнтири, покладені в основу сучасних релігій;
загальнокультурне значення національно-державних і світових релігій; визначати значення певної релігії в розвитку національної і світової культури;
історичні особливості розвитку і сучасний стан національно-державних і світових релігій аналізувати значення певної релігії в розвитку сучасних соціальних явищ

Методичні поради до вивчення модуля

Специфіка цієї теми полягає у великому обсязі матеріалу, що викликає необхідність для кожного студента раціонально розподілити матеріал на різні види роботи. Головною метою є усвідомлення значення тієї чи іншої релігії в процесі ідентифікації як великих соціальних спільнот, так і особистості. Важливо зрозуміти, які суспільні функції виконували і які культурні архетипи фіксували національно-державні релігії. Головною метою при вивченні світових релігій є зрозуміти їх глибоку гуманістичну сутність, той світоглядний потенціал, який робить їх життєвоважливими для формування особистості в певному культурно-історичному середовищі.

 

Тема лекції 16. Національно-державні і світові релігії

 1. Специфічні особливості національно-державних релігій:

· Релігії Давнього Єгипту і Месопотамії.

· Провідні релігії Давньої Індії та Китаю.

· Іудаїзм – релігія єврейського народу.

 1. Загальнокультурне значення світових релігій.
 2. Буддизм:

· Життя Гаутами Будди.

· Віровчення та культ буддизму.

· Розповсюдження буддизму. Основні напрямки в буддизмі.

 1. Християнство:

· Соціокультурні передумови виникнення християнства.

· Становлення християнської церкви.

· Формування та сутність Символу Віри у християнстві.

· Католицизм, православ’я і протестантизм.

 1. Іслам:

· Життя пророка Мухамеда.

· Основи віровчення ісламу. Коран.

· „Стовпи” культової практики ісламу.

· Особливості релігійної організації. Основні течії в ісламі.

 

Тема для обговорення на семінарі „Світові релігії”

 1. Загальні особливості світових релігій.
 2. Специфіка міфологічної образності, віровчення і релігійної організації буддизму.
 3. Основа віровчення та історичні особливості розвитку християнства.
 4. Іслам: історія, віровчення, культ, сучасний етап розвитку.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Оберіть декілька національно-державних релігій і покажіть, що в них є спільного, а що їх сутнісно відрізняє одна від одної. Завдання можна виконати у вигляді таблиці.

2. Що, на Вашу думку, є основним критерієм, який вирізняє світові релігії від інших релігійних форм?

3. Що спільне можна знайти у віровченнях буддизму і християнства?

4. Які історичні зв’язки між християнством і ісламом?

 

 

Теми рефератів

1. Особливості міфології індуїзму.

2. Будда, його життя і вчення.

3. Конфуціанство - одна з релігій Китаю.

4. Тора - священна книга іудеїв.

5. Біблія як історико-культурний феномен.

6. Раннє християнство: причини його виникнення.

7. Особливості віровчення протестантизму.

8. Основні православні течії.

9. Вселенське православ'я у сучасному світі.

10. Мухаммед - засновник ісламу.

11. Коран - головна книга мусульман.

12. Мусульманські звичаї, обряди та норми життя.

 

Тестові завдання


1. Святим письмом іудеїв є:

а) Талмуд

б) Тора

в) Старий Заповіт

г) Агада

2. Бог ізраїльського народу:

а) Амон-Ра

б) Ахурамазда

в) Яхве

г) Брахма

3. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму

б) Ісааку

в) Іакову

г) Мойсею

4. Карма – це:

а) вчення про переселення душ

б) закон моральної відповідальності

в) кодекс правил релігійної поведінки

г) один з індуїстських богів

5. Буддизм виник у:

а) середині 1 тисячоліття до н.е.

б) середині 2 тисячоліття н.е.

в) на межі 1 тисячоліття до н.е. – 1 тисячоліття н.е.

г) кінці 1 тисячоліття до н.е.

6. В буддизмі нараховується:

а) 4 шляхетні істини

б) 3 шляхетні істини

в) 8 шляхетних істин

г) 5 шляхетних істин

7. Серединний шлях в буддизмі – це шлях між:

а) аскетизмом і надлишковістю

б) спасінням, доступним всім віруючим, і спасінням для обраних

в) життям і смертю

г) сприятливим і несприятливим переродженням

8. Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а) 7 сходин

б) 8 сходин

в) 12 сходин

г) 4 сходини

9. Святим Письмом в християнстві є:

а) Старий Заповіт

б) Новий Заповіт

в) Біблія (Старий і Новий Заповіти)

г) Євангелія

10. Іслам виник у:

а) 7 ст.

б) 4 ст.

в) 6 ст.

г) 1 ст.

11. Хадж – це:

а) обов’язок вести „священну війну”

б) паломництво до „святих місць”

в) щоденна ритуальна молитва

г) пост

12. Послідовниками основних напрямів в ісламі є:

а) вішнуїти та шиваїти

б) фарисеї та саддукеї

в) шиїти та суніти

г) суфії та шиїти


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти