ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчальна основна література

 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: „Книжкова друкарня наукової книги”, 1996. – С. 44 – 107, 126 – 133.
 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 50 – 144.
 3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003. – С. 74 –360.
 4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2002. – С. 67 – 366.
 5. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000. – С. 40 – 196.
 6. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Видав. центр «Академія», 2000. – С. 118 – 344.

 

Додаткова література

1. Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. – М.: Высш. школа, 1988.

2. Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990.

3. Пупар П. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов // Полис. – 1996. – № 2.

4. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М.: Политиздат, 1990.

5. Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учебное пособие. – М., 1996.

6. Єррикер К. Буддизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

7. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высш. школа, 1985.

 

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

 

Релігія, суспільство, політика. Проблема свободи совісті
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
форми взаємодії релігійних організацій і суспільства в цілому; розрізняти сакралізаційні і секуляризаційні тенденції розвитку суспільства;
загальні принципи свободи совісті як прояв невід’ємних прав людини; реалізувати своє право і ставитися з повагою до прав інших щодо загальних принципів свободи совісті;
засоби, що застосовуються новітніми релігіями в межах сучасної інформаційної цивілізації адекватно реагувати на новітні форми релігійного впливу на особистість

 

Методичні поради до вивчення модуля

Головною метою при вивченні цієї теми є формування у студентів свідомої позиції щодо реалізації своїх прав на вільну світоглядну позицію як щодо релігійних, так і нерелігійних проявів своєї особистісності і соціальності. Детально проблеми свободи совісті розглянуті в такому підручнику: Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000. Студент повинен навчитися встановлювати безпосередні зв’язки між релігією як соціальним явищем і моральністю, духовністю, самоідентифікацією як особистісними характеристиками. Важливою проблемою в цій темі є діяльність новітніх нетрадиційних релігійних організацій, які, з одного боку мають право на становлення і розповсюдження свого віровчення, а з іншого – часто використовують методи небезпечні для людської особистості і психіки. Знаходження балансу між шкодою і користю, яку може нести будь-яка релігія для особистості, є однією з основних проблем, що ставляться перед студентами при вивченні цієї теми.

 

Тема леції 17. Релігія, суспільство, політика. Проблема свободи совісті

1. Релігія як елемент соціальної системи.

2. Релігійні прояви в світі, що глобалізується.

3. Політична активність релігійних організацій.

4. Свобода віросповідання як суспільна і особистісна проблема.

 

Тема для обговорення на семінарі „Релігія і права людини”

1. Сакралізація і секуляризація як соціально-історичні явища.

2. Історія формування уявлень про свободу совісті.

3. Законодавче забезпечення свободи совісті.

4. Роль церкви у політичному житті держави.

5. Гуманістична діяльність церкви в соціально-політичному житті суспільства.

6. Сучасні нетрадиційні релігії.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. У чому виявляється роль релігії в політичному житті?

2. Які Ви знаєте історичні факти впливу релігії на політичні події?

3. У чому виявляється взаємозв’язок релігії і національно-визвольної боротьби?

4. Що таке секуляризація, у чому її смисл?

4. Що таке вільнодумство і які його форми Ви знаєте?

5. Як у суверенній Україні законодавчо забезпечується свобода совісті?

6. Охарактеризуйте загальні принципи здійснення свободи совісті.

 

Теми рефератів

 1. Збереження цілісності соціальної системи як функція релігії.
 2. Релігія як засіб соціального протесту.
 3. Свобода совісті і релігійні догми.
 4. Релігія як сфера формулювання смисложиттєвих орієнтацій сучасної людини.
 5. Зловживання релігійною владою в суспільстві.
 6. Роль церкви в суспільно-політичних конфліктах.
 7. Релігія і наука: конфлікт чи світоглядний плюралізм?

 

Навчальна основна література

 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: „Книжкова друкарня наукової книги”, 1996. – С. 134 – 138.
 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч. – К.: Наук. думка, 1998. – С. 260 – 265.
 3. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебное пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003. – С. 436 – 470.
 4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2002. – С. 393 – 400.
 5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М.: Центр, 1999. – С. 210 – 220.
 6. Релігієзнавство: Підручник / Є.К. Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін. – К.: Вища школа. 2000. – С. 271 – 309.

 

Додаткова література

 1. Борейко В.Е. Постижение экологической теологии. – К.: Логос, 2003.
 2. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.; Хмельницький, 2004.
 3. Рассел Б. Почему я не христианин. – М.: Политиздат, 1987.

Система та шкала оцінювання знань студента.

Даний змістовний модуль може бути оцінений за шкалою від 0 до 3 балів. Робота на семінарі – максимум 2 бали (усне обговорення поставлених проблем) та самостійна робота за темою – 1 бал (усне опитування або письмова робота).

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

 

Релігія і церква в Україні: історія і сучасність
Цілі навчання
Студент повинен знати: Студент повинен вміти:
основні історичні форми релігійної свідомості, які існували на території сучасної України; теоретично обґрунтовувати вплив розвитку релігії на сучасний стан ідентифікації українців;
сучасний стан релігії в Україні та її вплив на суспільне життя; виділяти позитивні і негативні моменти функціонування релігії в сучасному українському суспільстві;
культову специфіку основних релігій, представлених в Україні З повагою ставитися до різних культових проявів релігій, представлених в Україні

 

Методичні поради до вивчення модуля

Вивчення цієї теми має на меті, насамперед, підкреслення національно-ідентифікаційного потенціалу релігійної свідомості. Вивчаючи історію релігій, представлених в той чи інший час на українських територіях, студенти можуть робити висновки про те, який вплив на розвиток української культури мають саме релігійні прояви суспільної свідомості. Важливим питанням в цій темі є міжконфесійні конфлікти та прояви нетерпимості наявні в сучасному українському суспільстві. У зв’язку з цим, важливо знову ж таки підкреслювати принцип взаємоповаги і толерантності у ставленні до культових і світоглядних проявів інших релігій. На семінарське заняття винесено питання про світоглядну роль християнства у формуванні української нації, тому на лекції слід звернути особливу увагу на інші релігії, представлені в сучасній Україні.

 

Тема лекції 18. Релігія і церква в Україні: історія і сучасність

1. Дохристиянські вірування східних слов'ян.

2. Головні етапи розвитку християнської церкви в Україні.

3. Іслам в Україні.

4. Сучасний стан релігії і церкви в Україні.

 

Тема для обговорення на семінарі „Християнство в Україні”

1. Роль православної церкви в становленні української нації.

2. Боротьба за автокефалію української православної церкви.

3. Українська греко-католицька церква.

4. Християнські свята і обряди на тлі української культури.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Дайте загальну характеристику дохристиянським віруванням в Україні.

2. У чому полягають особливості Києворуського християнства?

3. Розкрийте основні етапи історії Української православної церкви.

4. Що Ви знаєте про Українську автокефальну православну церкву?

5. Які причини виникнення Української греко-католицької церкви?

6. Розкрийте роль православних братств у збереженні православ’я в Україні.

7. Розкажіть про сучасний етап існування релігії і церкви в Україні.

8. З чим пов'язане, на Вашу думку, існування міжцерковного конфлікту в Україні?

9. Які Ви знаєте, крім православ’я, інші релігійні організації і общини в Україні?

 

Теми рефератів

1. Міфологія і вірування прадавніх слов'ян.

2. Хрещення Київської Русі.

3. Релігія і церква в сучасній Україні.

4. Християнські таїнства.

 1. Пасха - головне християнське свято.
 2. Історія ісламу в Україні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти