ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Одеський національний політехнічний університет

Херсонський політехнічний коледж

Затверджую:

Заступник директора з

Навчальної роботи

__________А.М. Дудніков „___”__________20­__р.

 

 

Методичні вказівки та завдання

До контрольної роботи

З дисципліни

«Обчислювальна техніка

Та програмування»

для студентів

Заочної форми навчання

За спеціальністю

5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів

і двигунів"

 

Херсон 2010

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів". Укладач Носов П.С. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2010 - ­­__сторінки

 

Укладач: - Носов Павло Сергійович, викладач І категорії спеціальних дисциплін ХПТК ОНПУ, канд. техн. наук.

 

Методичні вказівки даної редакції створено у вересні 2010 року і дійсні до внесення змін діючої навчальної програми з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»

 

Рецензент – Нарожний Олександр Васильович, викладач І категорії спеціальних дисциплін ХПТК ОНПУ, канд. техн. наук.

 

Відповідальний за випуск – Чорна Наталія Миколаївна викладач вищої категорії, викладач-методист, методист коледжу.

 

Завідувач заочного відділення:_____________Карпець Інна Володимирівна

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено цикловою комісією «Комп’ютерної графіки та автоматизованого проектування»

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2010р.

 

Голова комісії: Носов Павло Сергійович

 

Зміст

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний зміст дисципліни.

3. Перелік лабораторних, практичних робіт за програмою дисципліни

4. Курсове проектування

5. Завдання контрольної роботи .

6.Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

7. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

8. Список рекомендованої літератури.

9.Додатки:

- Додаток А. Зразок виконання контрольної роботи;

- Додаток Б. Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи;

 


Пояснювальна записка

Програмою дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» передбачається ознайомлення студентів з архітектурою і характеристиками комп'ютерного обладнання і операційних систем, засобами автоматизованого проектування САПР. Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, здобутих при знайомстві з загально - технічними та спеціальними предметами: математика, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка.

Дисципліна вимагає закріплення теоретичних знань, для чого введені лабораторні роботи, сутність яких базується на загальному програмному забезпеченні. Щодо кращого розуміння дисципліни, теоретичні відомості слід викладати з використанням конкретних процесів, які будуть відображені на екрані електронно-обчислювальної техніки.

Предмет складається з 4 розділів:

Розділ 1. Використання обчислювальної техніки.

Розділ 2. Прикладне програмне забезпечення. Графічні редактори.

Розділ 3. Редактори текстів, робота з редакторами текс­тів.

Розділ 4. Табличні процесори. Інженерні розрахунки.

Головна мета дисципліни«Обчислювальна техніка»: оволодіння навичками роботи на сучасній обчислювальній техніці, засвоєння основ пакетів прикладних програм, розвиток алгоритмічного мислення, оволодіння розробкою програм на алгоритмічній мові високого рівня.

Головні завдання дисципліни::

засвоєння основних принципів роботи ЕОМ; основ алгоритмізації та технологій програмування на мові високого рівня; текстових і графічних засобів ЕОМ; сутність основних понять сучасних технологій обробки інформації.

 

В результаті вивчення курсу студент повинен:

ЗНАТИ:

- загальну будову електронно-обчислювальних машин, призначення її загальних частин та периферійних пристроїв;

- загальні елементи конструкції апаратури ЕОМ, та їх призначення;

- загальний зміст та принципи роботи на ЕОМ;

- загальний зміст поняття «операційна система», та її призначення;

- загальний зміст поняття “мережа ”;

- що таке графічний редактор компас і його інструментарій;

- загальні структури, які використовуються при розробці 3D моделювання; загальні засоби САПР.

ВМІТИ:

- запускати та вимикати ЕОМ;

- розподіляти інформацію по дисковому просторі;

- копіювати, знешкоджувати, відновляти інформацію;

- створювати каталоги за тематиками;

- працювати в редакторах тексту та графіки під керівництвом операційних систем MS-DOS та MS Windows;

- вміти маніпулювати інструментарієм САПР, його фрагментами і графічними модулями;

В навчальних планах підготовки молодших спеціалістів дисципліна «Обчислювальна техніка» відноситься до циклу природничо-наукової підготовки.

Лабораторні завдання проводяться в складі однієї навчальної підгрупи. Після виконання кожної лабораторної роботи оцінюються практичні навички студентів засвоєнні ними під час виконання лабораторних робіт. Підсумковою формою контролю є залік.

 

 


Тематичний зміст дисципліни.

 

ВСТУП

 

Пристрої персонального комп'ютера. Програмне забезпечення. Загальні поняття про OS. Структура MS_DOS і її програми. Інформаційний робочий простір OS

Розділ 1. Використання обчислювальної техніки

Тема 1.1. Загальні відомості про обчислювальну техніку

Загальні відомості про обчислювальну техніку. Основні правила розробки конфігурації ПК. Принципи модернізації ПК. Основні види несправностей ПК та їх заподій.

Лабораторна робота №1.

Вивчення будови ПК. Особливості зміни конфігурації ПК.

 

ТЕМА 1.2. Комплектуючі ПК

Комплектуючі ПК їх відповідність системним вимогам сучасного програмного забезпечення.

 

ТЕМА 1.3. Історія, різновиди та класифікація

Комп'ютерних мереж

Середовища передавання у комп'ютерних мережах. Параметри електромагнітного випромінювання. Коаксіальний кабель. Волоконно-оптичний кабель. Скручена пара. Сертифікація скрученої пари. Кабельні рішення при встановленні мережі Ethernet. Види комутації. Матриці маршрутизації. Адреси портів. Затримка даних.

Лабораторна робота. №2.

Налаштування мережного адаптера та комунікаційного обладнання мережних технологій.

 

РОЗДІЛ 2. Прикладне програмне забезпечення. Графічні редактори.

ТЕМА 2.1. Інструментарій Компас – графік для побудови машинобудівного креслення

Побудова зображень прямозубих циліндричних коліс. Виконання креслення прямозубого циліндричного колеса з натури.

 

Лабораторна робота №3.

Виконання робочого креслення прямозубого циліндричного колеса. Зображення одноступінчатої циліндрової зубчатої передачі 2D.

 

ТЕМА 2.2. Інструментарій Компас – графік 3D

Інструментарій Компас – графік 3D для побудови креслення прямозубого циліндричного колеса у тривимірному просторі

 

Лабораторна робота №4.

Робоче креслення прямозубого циліндричного колеса 3D.

 

РОЗДІЛ 3. Редактори текстів, робота з редакторами текстів

ТЕМА 3.1. Сучасні системи обробки технічного тексту

Створення технічних схем для оформлення КП і ДП. Отримання довідки. Перевірка правопису та автоматичний правопис слів. Робота з таблицями технічних характеристик автомобіля Колонки та колонтитули. Стилі і структура документів.

 

Лабораторна робота№5.

Виконання умовних позначень складових плану розташування дільниць АТП.

 

ТЕМА 3.2. Робота з графічними об’єктами

Редагування і форматування схем Зміна розмірів рядків і стовпців у спеціальних таблицях Оформлення технічного нормування верстатних робіт. Вставка об'єктів Компас-Графік у пояснювальну записку КП і ДП. Побудова графіків технічних характеристик автотранспорту.

 

Лабораторна робота. №6.

Застосування редактору формул для оформлення технічного розділу КП і ДП

 

Лабораторна робота. №7.

Побудова таблиці „Трудомісткість технічних дій поточного ремонту автомобілів”

 

РОЗДІЛ 4. Табличні процесори

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти