ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок суми акцизного податку

З підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу – _____ грн.

 

№ з/п Код товару (продук-ції) за УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості) Фізичні характериc-тики товарів (продукції) (місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники) Одиниця виміру товару (продукції) Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції) Специфічні ставки акцизного податку Сума акцизного податку
для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см) для визначення оподатко-вуваного обороту (шт., л, кг) оподатко-вувані неоподат-ковувані з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн) у перера-хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн) несплачена через отримання пільг (грн) яка підлягає сплаті до бюджету (грн)
                         
Усього: х х х х х х х х  

 

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Продовження додатку Д

Додаток 2

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Розрахунок суми акцизного податку

З тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

(грн. (округлення до двох знаків після коми))

№ з/п Код товару за УКТ ЗЕД Опис товару згідно з УКТ ЗЕД Власна назва товару з додатко-вою інформа-цією щодо характе-ристик (у разі наявнос-ті) Макси-мальна роздріб-на ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з ураху-ванням акциз-ного податку Вміст продук-ції в одиниці товару, на яку встанов-лено МРЦ   Кількість реалізо-ваного (переда-ного), ввезеного товару в одиницях виміру,на які встанов-лено МРЦ Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалор-ними ставками (гр. 5 х гр. 7) Кількість реалізова-ного (переданого), ввезеного товару для обчислен-ня за специфіч-ними ставками податку (гр. 6 х гр. 7) Ставки акциз-ного податку, встановлені Кодексом Сума акцизного податку, обчислена Мініма-льне податко-ве зобов’я-зання, встанов-лене Кодексом Мінімаль-не пода-ткове зо-бов'язан-ня з обсягів товару (гр.15 х гр. 9 : 1000) Сума акцизного податку з обсягів товару (гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)  
адва-лорні специ-фічні за адвалор-ними ставка-ми (гр. 8 х гр. 10 за специфіч-ними ставками (гр. 9 х гр. 11: 1000) загальна сума акцизно-го податку (гр. 12+ гр. 13)  
 
 
грн шт.(кг) шт.(кг) грн шт. (кг) % грн грн грн грн грн грн грн  
 
Усього:   х   х х х х х х х х х    

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Продовження додатку Д

Додаток 3

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Розрахунок суми акцизного податку

З алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку

№ з/п Код товару (проду-кції) за УКТ ЗЕД Опис товару (продук-ції) згідно з УКТ ЗЕД Міст-кість спирту (%) Ємність пляшки (л) Кіль-кість пляшок Оподатковуваний оборот (л) Ставки акциз-ного податку (у гривнях за 1 л 100-відсот-кового спирту) Сума податкового зобов'язання, грн
усього у перера-хунку на 100-відсот-ковий спирт за векселя-ми, строк сплати за якими настав, або сума, сплачена грошовими коштами підлягає збільшенню (+) або зменшенню (-) інші нараху-вання підлягає сплаті до бюджету
на втрати в межах норм (-) за раху-нок зміни ставок податку (+),(-) за раху-нок експор-ту (-) фактич-но повер-нутий невип-равний брак (-)
                               
Усього:              

 

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
  Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Продовження додатку Д

Додаток 4

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком

за __________ місяць 20__ року

№ з/п Код товару (проду-кції) за УКТ ЗЕД Опис товару (продук-ції) згідно з УКТ ЗЕД Кількість товару (продук-ції) (л, кг, куб. см, шт.), грн Міст-кість спирту (%) в алко-гольних напоях Кіль-кість у перера-хунку на 100-відсот-ковий спирт, (л) Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що Реквізити отримувача товару (продукції) без сплати акцизного податку Підтвердження операцій, які не підлягають оподаткуванню (митна декларація (аркуш 3/8)) Підпункт, пункт та стаття Кодексу, якими звільняються від оподаткуван-ня або не підлягають оподаткуванню  
звільня-ються від оподат-кування (грн) не підлягають оподатку-ванню (грн)  
найме-нування(прізви-ще, ім’я, по бать-кові) код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер обліко-вої картки пла-тника податку або серія та но-мер паспорта)* номер та дата складан-ня дата перетину митного кордону  
 
Усього:                        

 

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Продовження додатку Д

Додаток 5

до Декларації акцизного податку

 

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку

з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції

№ з/п Код товару (продук-ції) за УКТ ЗЕД Опис товару (продук-ції) згідно з УКТ ЗЕД Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за звітний пе-ріод, що пе-редує міся-цю виявлен-ня нестачі марок акци-зного пода-тку, шт. кг Сума податкового зобов’язан-ня, нарахо-вана за звіт-ний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн Середньо-зважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн (гр.5 : гр.4) Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркуван-ня тютю-нових виробів, шт. Сума акцизного податку, обчисле-на з обсягу втрачених марок акцизного податку, що підлягає сплаті, грн (гр. 6 х гр. 7)  
 
 
 
 
                   
                   
  Усього              

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

  ______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Продовження додатку Д

Додаток 6

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти