ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів

 

 

№ з/п Дата реєстрації податкового векселя Обліковий номер податкового векселя Повне найменування та місцез-наход-ження банку-аваліста Кількість отриманих нафтопродуктів, на яку видано податковий вексель, кг Дата складання податкового векселя Сума акцизного податку за податковим векселем, грн Граничний термін погашення податкового векселя Погашення податкового векселя обсягами виробленої продукції, грн Обсяги нафтопродуктів, використані не за цільовим призначенням, кг
                   
                   
                   
                   

Керівник

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
  Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 

 


 

  Додаток Е ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1015
Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Код типу декларації 1.1.Т Порядковий номер за рік1   Земельний податок
  Орендна плата
Тип декларації
  Звітна
  Нова звітна
  Уточнююча
Для земельного податку
за     рік починаючи з2     .     з урахуванням уточнень з3     .    
за ______________________ місяць4
Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності
за     рік починаючи з2     .     з урахуванням уточнень з3     .    
за ______________________ місяць4
Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   платник земельного податку (юридична особа)
  платник орендної плати за землі державної або комунальної власності (орендар), який згідно із Податковим кодексом України подає податкову декларацію
Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер                
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта                    
Код виду економічної діяльності (КВЕД)              
Місцезнаходження (місце проживання) платника Поштовий індекс          
  Міжміський код        
  Телефон              
Електронна адреса5 Факс5              
Найменування органу державної податкової служби за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                         
Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ                    

 

 


Продовження додатку Е

Одиниця виміру: гектари -з чотирма десятковими знаками;

м2 -з двома десятковими знаками;

гривні -з двома десятковими знаками

 

№ з/п Категорія земель Площа земельної ділянки Нормативна грошова оцінка одиниці площіземельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації Ставка податку(грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області) Коефіцієнт до збільшення Відсоток від суми земельного податку Річна сумаземельногоподатку, яка підлягає сплаті за даними платника Річна сумаорендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника Січень6 Лютий6 Березень6 Квітень6 Травень6 Червень6 Липень6 Серпень6 Вересень6 Жовтень6 Листопад6 Грудень6
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)
1.1 у тому числі сільськогосподарські угіддя
1.1.17 рілля       х х                            
1.1.27 сіножаті       х х                            
1.1.37 пасовища       х х                            
1.1.47 багаторічні насадження       х х                            
1.2 у тому числі несільськогосподарські угіддя
1.2.17         х                              
1.2.27         х                              
Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)
2.17                                        
2.27                                        
Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
3.17     х                                  
3.27     х                                  
Земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
4.17         х                              
4.27         х                              
Нараховано земельного податку на 20 __ рік, усього (сума значень к. 10-21 р. 1.1.1 – 4.2)   х                        
68 Нарахованоземельного податку на 20 __ рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)                        
78 Нарахованодо збільшення податкового зобов’язання по земельному податку на 20 __ рік (позитивне значення (р. 5 - р. 6))                        
88 Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів                        
98 Нарахованодо зменшення податкового зобов’язання по земельному податкуна 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 5))                        
108 Розмір завищення(переплата)податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів                        
118 Сума штрафу((к. 10-21 р. 8) х 3% або 5 %)  
129 Сума пені  
Нарахованоорендної плати за землі державної або комунальної власностіна 20 __ рік, усього х                          
148 Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20 __ рік за даними раніше поданої декларації (р. 13 декларації, що уточнюється)                        
158 Нарахованодо збільшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20 __ рік (позитивне значення (р. 13 - р. 14))                        
168 Розмір заниженння (недоплата) податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів                        
178 Нарахованодо зменшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власностіна 20__ рік (позитивне значення (р. 14 - р. 13))                        
188 Розмір завищення(переплата)податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів                        
198 Сума штрафу((к. 10-21 р. 16) х 3% або 5 %)                        
209 Сума пені                        
218 Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення) на   арк.
                                                           

 


Продовження додатку Е

До декларації додаються:

    Додаток 1 „Відомості про наявні земельні ділянки”
     
    Додаток 2 „Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок”
     
    Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)     .     .          
 
Керівник платника податку ____________________ _____________________ (підпис) (ініціали та прізвище)   М. П.

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта10                    
                   

 

Головний бухгалтер ______________________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта10                    
                   

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”______ 20__ р. ______________________________________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби) За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”________ 20___ р. №_______ “___” _________ 20__ року _______________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

____________

1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)).

3Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється „0”).

4Зазначається місяць у разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

5За бажанням платника.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку, розміру орендної плати за землі державної або комунальної власності показники у колонках 10-21 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7За потреби кількість рядків 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 може бути збільшено або зменшено.

8Рядки 6 – 11, 14-19 та 21 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 11 та/або р.19) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 12 або р. 20) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Відмітка про одержання: вхідний № ____________ дата __________________ штамп органу державної податкової служби   Додаток 1 до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1  

Додаток Ж

  Порядковий номер, що відповідає р. 1.1.Т
  Земельний податок
  Орендна плата
  Додаток №2   до   Звітної
  Нової звітної
  Уточнюючої

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти