ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема семінару 4. Ідейний потенціал праці Ф.Шлейєрмахера

"Промови про релігію до освічених людей, її зневажаючих"

(промова 2).

1. Релігія в її відношенні до метафізики і моралі.

2. Ф.Шлейєрмахер про можливі сприйняття релігії, її суть та елементи.

3. Особливості сприйняття і тлумачення Бога.

4. Ф.Шлейєрмахер про чудо.

 

Література до семінару:

Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. М.-К.: REFL-book – ИСА, 1994. –

С. 69-150; 268-288 (Вторая речь).

Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, её презирающим. СПб:

"Алетейя", 1994. – С. 66-131; 238-241.

Шляєрмахер Ф.Д.Е. Із праці "Про релігію: промови до освічених людей, серед тих, які її

зневажають" //Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ: вид-во

"Лілея-НВ", 2003. – С. 224-246.

Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гёльдерлин, Шлейермахер. М.: Наука,

1989. – С. 72-84.

Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб: Наука, 2006. –

С. 398-461.

Орнатский Ф. Учение Шлейермахера о религии. К.: тип. Корчак-Новицкого, 1884.

Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. –

С. 38-44.

Хегглунд Б. История теологии. СПб: "Светоч", 2001. – С. 300-307.

Шольтц Г. Отношение религии, искусства и науки в мысли Шлейермахера //Койнонія.

Філософія Іншого та богослов'я спілкування. Зб. Наукових праць. Спецвипуск 1.

Харків – Київ: "Дух і літера", 2010. – С. 273-296.

Завдання до самостійної роботи: з скласти реферативний конспект промови другої твору Ф.Шлейєрмахера "Промови про релігію до освічених людей, її зневажаючих". (2 год.).

Література: [17]

 

 

Тема семінару 5. Філософія релігії Гегеля.

1. Проблема співвідношення філософії і релігії.

2. Особливості визначення Гегелем релігії.

3. Феномен віри у сприйнятті Гегеля.

4. Особливості тлумачення поняття "Бог".

5. Докази буття Бога у викладі Гегеля.

 

Література до семінару:

Гегель Г.В.Ф. Философия в 2-х томах. М.: Мысль, 1975. Т.1. – С. 205-209; 219-232;

252-271; 281-285; 293-295; 366-370.

Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. М.: Мысль, 1977. Т.2. – С. 215-223;

481-495.

Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М.: РОССПЭН, 2007. – Т. 1.

Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М.: РОССПЭН, 2007. – Т. 2.

Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб, 1994.

Гайм Р. Гегель и его время. СПб: Наука, 2006. – Лекция 16.

Йешке В. "Самосознание духа". Философия религии Гегеля в историческом контексте.//

Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном. М.:

Республика, 2000. – С. 113-133.

Кричевский А.В. Учение Гегеля об асолютном духе как спекулятивной теологии

// Вопросы философии. – 1993. – № 5. – С. 161-172.

Ситковский Е.П. Философия Гегеля и вопросы религии.// Вопросы научного атеизма. М.,

1990. – Вып.10. – С. 84-129.

Сарапін О.В. Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації

(за матеріалами "Лекцій з філософії релігії") //Наукові записки. Т.50. Філософія та

релігієзнавство. К., 2006. – С. 29-34.

Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія. К.:

ПАРАПАН, 2009.

Гулыга А.А. Гегель. 2-е изд. М.: Соратник, 1994.

Завдання до самостійної роботи: з метою з’ясування особливостей розуміння Гегелем проблеми релігії опрацювати Вступ до філософії релігії його твору "Лекції з філософії релігії". (2 год.).

Література: [13]

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ У

ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ХІХ – першої

Чверті ХХ століття.

Тема семінару 6. Елементи філософії релігії у творчій

Спадщині П.Юркевича. (2 год.)

 

1. Феномен релігії у працях П. Юркевича.

2. П.Юркевич про теорії походження релігії.

3. Вчення П.Юркевича про Бога.

4. Особливості викладу П.Юркевичем доказів буття Божого.

 

Література до семінару:

Юркевич П.Д. По поводу статей богословского содержания, помещённых в

"Философском лексиконе"//Юркевич П.Д. Философские произведения. М.:

Правда, 1990. – С. 257-350.

Юркевич П. Докази буття Божого (Критико-філософські уривки).//Юркевич П.

Вибране. К.: Абрис, 1993. – С. 304-377.

Юркевич П. Історія філософії права, філософія права, філософський щоденник. К.:

Український світ, 2000. – С. 694-732.

Шпет Г.Г. Философское наследие П.Д.Юркевича.// Юркевич П.Д. Философские

произведения. М.: Правда, 1990.- Приложения. – С. 578-638.

Соловьёв В. О философских трудах П.Д.Юркевича.// Юркевич П.Д. Философские

произведения. М.: Правда, 1990.- Приложения. – С. 552-577.

Спадщина П.Юркевича: світовий та вітчизняний контекст. К.: Вид. дім "КМ Academia,

1995.

Горбач Н. Філософія Памфіла Юркевича. Львів: Каменяр, 2007.

Арістова А.В. Проблеми філософії релігії у творчості П.Юркевича. Автореферат дис.

к.філос.н., К., 1994

Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике ХІХ – начала ХХ века. М.:

ПСТГУ, 2009. – С. 60-66.

Завдання до самостійної роботи:на основі прочитаної праці П.Юркевича "Докази буття Божого. (Критико-філософські уривки)" скласти план-проспект його логіки викладу питань. (2 год.).

Література: [19]

 

Тема семінару 7. Філософія релігії М.Боголюбова. (2 год.)

1. Значення поняття "філософія релігії" та її визначення.

2. Філософія релігії у її відносинах з історією релігії, психологією,

антропологією і соціологією.

3. Структурний поділ філософії релігії.

4. Зміст поняття "релігія", її визначальні риси.

 

Література до семінару:

Боголюбов Н.М. Философия религии. Часть 1-я. Историческая. К.: Тип. Имп. ун-та св.

Владимира, 1915. – С. 23-34, 62-68, 69-85.

Боголюбов Н.М. Философия религии. Часть 1-я. Историческая. Изд. 2-е испр. К.: Тип.

Кульженко, 1918. – С. 14-20, 35-38, 40-48.

Боголюбов Н. Понятие о религии (Признаки истинного и неистинного религиозного

сознания).//Богословский Вестник. 1900. – № 2. – С. 231-265.

Глаголев С.С. О философии религии. Н.Боголюбов – Философия религии. Часть 1-я –

историческая. Т.1. К., 1915 //Богословский Вестник. 1915. – № 7/8. – С. 613-643;

№ 9. – С. 191-222.

[Песоцкий С.П.]. Биобиблиографическая заметка. О книге проф. университета св.

Владимира Н.Боголюбова "Философия религии" //Труды Киевской Духовной

Академии. 1916. – № 9-10. – С. 175-195.

Панков Г. Философская апологетика религии. Из истории православно-академической

мысли ХІХ – начала ХХ ст.: опыт философско-теологического обоснования

религии. Х.: ХГАК, 2005.

Панков Г. Філософія релігії у богословській полеміці початку ХХ ст. //Людина і світ.

2003. – № 3. – С. 20-24.

Завдання до самостійної підготовки:законспектувати главу "Попереднє поняття про релігію", звернувши увагу на логіку викладу теми автором. (2 год.).

Література: [22]

 

 

Тема семінару 8. Питання філософії релігії у творі С.Булгакова

"Світло невечірнє". Вступ. (2 год.)

1. Особливості тлумачення релігії.

2. Трансцендентне у відношенні до іманентного. Бог як Трансцендентне.

3. Осмислення віри як основи релігії. Кореляція віри та догмату.

4. В чому для С.Булгакова полягає розрізнення філософії та релігії?

 

Література до семінару:

Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. – С. 8-13;

19-38; 50-57; 69-86.

Булгаков С. Первообраз и образ: Сочинения в 2-х тт. Т.1. Свет невечерний. СПб: ООО

"Инапресс", М.: Искусство, 1999. – Введение.

Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. СПб: Изд-во О.Абышко, 2008. –

Введение.

Бердяев Н.А. Возрождение православия (о. С.Булгаков) // Н.Бердяев о русской

философии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – С. 167-197.

Аринин Е.И. С.Н.Булгаков: атеизм теизма и теизм атеизма в религиозной идентичности

//Русское богословие в европейском контексте. С.Н.Булгаков и западная религиозно-

философская мысль. М.: ББИ св. апостола Андрея, 2006. – С. 158-177.

Кувакин В.А. Религиозная философия в России: Начало ХХ века. М.: Мысль, 1980.

С.Н.Булгаков: pro et contra. Антология. Т.1. СПб: РХГИ, 2003 (статьи И.Евлампиева,

А.Закржевского, Н.Бердяева).

Зандер Л.А. Бог и мир. (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Т.І. Париж: YMCA-

Press, 1948. – С. 40-43; 231-234; 439-441.

Акулинин В.Н. Философия всеединства. От В.С.Соловьёва к П.А.Флоренскому.

Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990.

Завдання до самостійної підготовки:на підставі опрацювання відділу другого (п. 1) твору С.Булгакова "Світло Невечірнє" скласти тези, в яких розкривається його вчення про Софію. (2 год.).

Література: [25]

 

Перелік питань на іспит.

Блок І

1. Філософія релігії в системі філософських дисциплін і як структурний компонент

релігієзнавства.

2. Поняття філософії релігії та особливості її тлумачення.

3. Причини появи ідеї філософії релігії та особливості її концептуального оформлення.

4. Логіка становлення концептуальних форм філософії релігії.

5. Структурний поділ філософії релігії.

6. Філософія релігії та релігійна філософія: їх розрізнення.

7. Особливості сприйняття поняття "religio" та його етимологічні аргументи.

8. Формула релігії, її можливі тлумачення.

9. Два підходи в розумінні сутності релігії.

10. Метаморфози семантичної історії релігії.

11. Проблема визначальної риси релігійного світосприйняття.

12. Супранатуралістичні теорії походження релігії.

13. Раціоналістичні теорії походження релігії.

14. Уявлення про структури епістемологічного аналізу релігії.

15. Проблема релігійного знання, його характеристики.

16. Релігія як фактуальне знання. Когнітивізм та нонкогнітивізм.

17. Істина у релігійному контексті. Характеристики релігійної істини.

18. Рівні актуалізації релігії, їх характеристики.

19. Полісемантичність у понятійному схопленні феномену віри. Змістовний простір віри.

20. Віра як онтологічна реальність. Недостатність психології віри.

21. Парадоксальність релігійної віри.

22. Аргумент-парі Б.Паскаля на користь релігійної віри.

23. Можливі раціональні підстави на користь релігійної віри.

24. Характеристика релігійної віри як пізнавального акту.

25. Віра у її відношенні до знання.

26. Різновиди віри у контексті епістемології.

27. Значимість віри у пізнавальному процесі.

28. Праксеологічні характеристики релігійної віри.

29. Віра в її відношенні до справ.

30. Шляхи реалізації релігійної віри: інтелектуальний та ритуальний.

 

Блок 2

1. Уявлення про потойбічне (трансцендентне); його зміст та характеристики.

2. Проблема взаємозв’язку трансцендентного та іманентного.

3. Потойбічність і чудесне. Концепції тлумачення чудесного.

4. Семантичне поле і характеристики чудесного.

5. Потойбічність і видіння: пошуки можливого зв’язку.

6. Метафізичні аспекти "сновидіння", його характеристики.

7. Філософські номінації світу потойбічного; розкриття їх змісту.

8. Тлумачення ангелів та їх характеристики. Концепція ангелізма.

9. Аспекти понірології: сприйняття демонів та їх локалізації.

10. Сутність диявола та його характеристики.

11. Проблема тлумачення поняття "Бог".

12. Ідея монотеїзму: її сутність та особливості становлення.

13. Сутність та атрибути як аспекти логічного визначення Бога.

14. Єдність як атрибутивна характеристика Бога. Концепція абсолютизму Бога.

15. Метафізичні атрибути Бога: всемогутність, усюдисутність, вічність.

16. Теїзм як філософська форма усвідомлення Бога.

17. Деїзм як філософська форма усвідомлення Бога.

18. Пантеїзм як філософська форма усвідомлення Бога. Його дві історичні форми.

19. Різновиди богознання: знання Бога і знання про Бога.

20. Апофатичний та катафатичний способи осягнення Бога.

21. Теогносеологічні концепції: розкриття їх змісту.

22. Філософські обґрунтування Бога: передумови їх появи та особливості сприйняття.

23. Онтологічний аргумент на користь існування Бога.

24. Космологічний аргумент на користь існування Бога.

25. Телеологічний аргумент на користь існування Бога.

26. Моральнісний аргумент на користь існування Бога.

27. Різноманітні концепції творіння Богом світу.

28. Акт творіння як проблема, розкриття його смислу.

29. Проблема теодіцеї, її філософськи й та етичний смисли.

30. Можливі варіанти вирішення проблеми теодицеї.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

а) першоджерела:

1. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Мн: Литература, 1998.

2. Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранное. Мн.: Попурри, 1999.

3. Юм Д. Малые произведения: Эссе; Естественная история религии; Диалоги о

естественной религии. М.: Канон, 1996.

4. Юм Д. Трактат о человеческой природе. Мн: Попурри, 2000.

5. Юм Д. Диалоги о естественной религии. М.: Профит стайл, 2007.

6. Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла.

//Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. М.: Мысль, 1989. – Т.4.

7. Кант И. Религия в пределах только разума.// Кант И. Трактаты. СПб: Наука, 1996. –

С. 261-424.

8. Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Собр. сочинений в восьми

томах. М.: Чоро, 1994. Т. 6. – С. 5-222.

9. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собр. сочинений в восьми томах. М.:

Чоро, 1994. Т. 3.

10. Кант И. Критика чистого разума. Симферополь: Реноме, 1998.

11. Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994.

12. Кант И. Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога//Кант И.

Собр. сочинений в восьми томах. М.: Чоро, 1994. Т. 1. – С. 383-498.

13. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. М.: Мысль, 1976. – т.1. М.:

РОССПЭН, 2007. – т.1.

14. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. М.: Мысль, 1977. – т.2. М.:

РОССПЭН, 2007. – т.2.

15. Гёффдинг Г. Философия религии. СПб: Обществ. польза, Б.г.; М.: ЛКИ, 2007.

16. Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993.

17. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. М.-К.: Refl-book - ИСА, 1994.

18. Соловьёв В.С. Вера, разум, опыт //Вопросы философии. 1994. – № 1. – С. 111-128.

19. Юркевич П.Д. Вибране. К.: Абрис, 1993.

20. Юркевич П.Д. Философские произведения. М.: Правда, 1990.

21. Введенский А.И. Статьи по философии. СПб: изд. СПб ун-та, 1996.

22. Боголюбов Н. Философия религии. К.: тип. ун-та св. Владимира, 1915. – т.1 - ч.1.

23. Кудрявцев-Платонов В.Д. Философия религии. М.: Изд-во “ФондИВ“, 2008.

24. Галахов И.И. Религиоведение. Богословско-философское исследование. М.: Изд-во

“ФондИВ“, 2008.

25. Булгаков С.Н. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994;

СПб: изд-во О.Абышко, 2008.

26. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990.

27. Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии.

//Сочинения. Мн: Харвест; М.: АСТ, 2000.

28. Франк С.Л. Онтологическое доказательство бытия Бога.// Вестник Москов. ун-та.

сер.7: Философия. – 1992. – № 5. – С. 46-70.

29. Вера и разум. К.: Пролог, 2004.

30. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991.

31. Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. М.: Мысль, 1994.

32. Происхождение религии в понимании буржуазных учёных. Сборник статей. М.:

Московский рабочий, 1932.

33. Книга ангелов: Антология христианской ангелологии. СПб: Амфора, 2005.

34. Виндельбанд В. Святыня: Очерк философии религии.//Виндельбанд В. Прелюдии.

М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007. – С. 297-318.

35. Хайдеггер М. Исток художественного творения. Избранные работы разных лет.

М.: Академический Проект, 2008.

36. Плантинга А. Бог, свобода и зло. Новосибирск: ВО „Наука”, СИФ, 1993.

37. Суинберн Р. Есть ли Бог? М.: Праксис, 2001.

38. Даниелу Ж. Бог и мы //Символ. 1998. - № 40.- С. 7-155.

39. Литтл Б. Религиозная эпистемология. Лекции в Симферопольском ун-те.

Симферополь, 1996.

40. Эйкен Р. Основные проблемы современной философии религии. Спб: изд.

О.Богдановой, 1910.

41. Рассел Дж.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб:

Евразия, 2001.

42. Рассел Дж.Б. Мефистофель. Дъявол в современном мире. СПб: Евразия, 2002.

43. Хэнкок Г. Сверхъестественное. Боги и демоны эволюции. М.: Эксмо, 2007.

44. Армстронг К. История Бога. К.: София; М.: ИД „София”, 2004.

45. Армстронг К. Биография Бога: Всё, что человечество успело узнать. М.: Эксмо, 2012.

46. Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: изд-во КоЛибри, 2008.

47. Вшолек С. Рациональность веры. М.: ББИ, 2005.

48. Проблемы христианской философии. М.: Прогресс-Академия, 1994.

49. Классики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон, 1996.

50. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Изд.

Московской патриархии, 1992.

51. Plantinga A. Warranted Christian belief. N.-Y.: Oxford University Press, 2000.

52. Philosophy of Religion: An Anthology. Belmont, Calif. Thompson / Wadsworth, 1987.

 

 

б) підручники, посібники та додаткова література:

53. Шохин В.К. Введение в философию религии. М.: Альфа-М, 2010.

54. Шохин В. "Философия религии: проблема идентичности"

<episteme.iph.ru/seminar33.doc>

55. Шохин В.К. Философия религии и её исторические формы (античность – конец

XVIII в.). М.: Альфа-М, 2010.

56. Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа. Архангельск:

изд. Поморского ун-та, 1998.

57. Пивоваров Д.В. Философия религии. М.: Академический проект, 2006.

58. Пивоваров Д. Онтология религии. СПб: "Владимир Даль", 2009.

59. Пивоваров Д.В. Гносеология религии: учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал.

ун-та, 2009.

60. Кимелев Ю.Н. Философия религии: Систематический очерк. М.: Nota Bene, 1998.

61. Кимелев Ю.Н. Философский теизм: Типология современных форм. М.: Наука, 1993.

62. Кимелев Ю.Н. Современная западная философия религии. М.: Мысль, 1989.

63. Василенко Л.И. Введение в философию религии: Курс лекций. М.: ПСТГУ, 2009.

64. Мустафин В. прот. Философия религии // Метафизика. Век XXI. Альманах. Вып.3:

наука, философия, религия / Под ред. Ю.С. Владимирова. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010. – С.384-400.

65. Ермишин О.Т. Философия религии: Концепции религии в зарубежной и русской

философии: Учеб. пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.

66. Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике ХІХ – начала ХХ века.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.

67. Шердаков В.Н. Философия религии и религиозная философия //Вопросы философии.

1995. – № 2. – С. 181-188.

68. Томпсон М. Философия религии. М.: ФАИР-Пресс, 2001.

69. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. К.: Основи, 1996.

70. Суинберн Р. Философия религии в англо-американской традиции //Философия

религии: Альманах 2006-2007. М.: Наука, 2007. – С. 89-136.

71. Мюррей М., Рей М. Введение в философию религии. М.: ББИ, 2010.

72. Эванс Ч.С., Мэнис Р.З. Философия религии: размышление о вере. М.: ПСТГУ, 2011.

73. Пинокк К.Х. Апология христианской веры. Луцк: Христианская жизнь, Б.г

74. Философия религии: Альманах 2006 – 2007 /Под ред. В.К.Шохина / ИФ РАН. – М.:

Наука, 2007.

75. Философия религии: Альманах 2008 – 2009 /Отв. ред. В.К.Шохин / ИФ РАН. – М.:

Языки славянских культур, 2010.

76. Философия религии: Альманах 2010 – 2011 /Под ред. В.К.Шохина / ИФ РАН. – М.:

Издат. фирма "Восточная литература" РАН, 2011.

77. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая динамика

и универсальные основания /Под ред. В.Поруса. М.: ББИ, 2009.

78. Cайр Дж. Парад миров. Типология мировоззрений. СПб: Мирт, 1997.

79. Вейш Я.Я. Аналитическая философия и религиозная апологетика. Рига: Зинатне,

1989.

80. Лукьянов А.В., Пушкарёва М.А. Немецкая классическая философия религии.

Учебное пособие. Уфа: изд. БашГУ, 2002.

81. Вера и знание. Соотношение понятий в классической немецкой философии. СПб:

изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.

82. Торчинов Е.И. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния

и психотехника. СПб: Петерб. Востоковедение, 1998.

83. Сванидзе Р.С. Начала интеррелигии: от веры к пониманию. - М.: Фолиум, 1996.

84. Волошин В.В. Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти,

пізнавальні стратегії. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012.

85. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. К., 1996.

86. Академічне релігієзнавство. Підручник./ за наук. ред. А.Колодного. К.: Світ Знань,

2000.

87. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства. Львів: Свічадо, 2007.

88. Проблемы философии религии и религиоведения: Учебное пособие. Калининград:

изд-во Калининградского ун-та, 2003.

89. Введение в общее религиоведение: Учебник /Под ред. Яблокова И.Н. М.: Книжный

дом "Университет", 2001.

90. Религиоведение: Учебное пособие./Под ред. А.В.Солдатова. 4-е изд. СПб: Лань, 2003.

91. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум. М.: Гардарика, 1998.

92. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 1999.

93. Рациональность иррационального. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 1991.

94. Осмысление духовной целостности: Сб. статей. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 1992.

95. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М.: изд. Св.-Владимир. братства

1992.

96. Михаил (Грибановский) епископ. Лекции по введению в круг богословских наук.

К.: Пролог, 2003.

97. Михаил (Мудьюгин) архиеп. Введение в основное богословие. М.: Общедост.

Правосл. ун-т, 1995.

98. Андреев И.М. Православная апологетика. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006.

99. Буткевич Т. Религия, её сущность и происхождение. (Обзор философских гипотез).

В 2-х книгах. – Х.: Тип Губ. Правл., 1902. – Кн. 1; 1904. – Кн. 2.

100. Буткевич Т. прот. Зло, его сущность и присхождение. К.: Пролог, 2007. – Т. 1-2.

101. Абросимов В.С. Пространство философии религии // Вестник С.-Петерб. ун-та. –

1997. – сер. 6. – вып. 4 (№ 27). – С. 3-10.

102. Митрохин Л.Н. Философия религии: новые перспективы //Вопросы философии.-

2003. – № 8. – С. 18-36.

103. Митрохин Л.Н. Понятие религии. М.: Соврем. гуманит. ун-т, 2003.

104.Ересько М.Н. Язык религии: смысл и символ. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та,

2007.

105. Демченко О.Н. Религия: взаимодействие рационального и иррационального. –

Норильск: НИИ, 2008

106. Левин Г.Д. Можно ли религиозное знание приравнять к научным гипотезам?

//Вопросы философии. – 2004. – № 11. – С. 81-88.

107. Стах Л.В. Рациональность в исследовании религии и проблема универсалий

//Религиоведение. – 2009. – № 3. – С. 115-123.

108. Антонов В.В. Как познается Бог: (Автобиография ученого, изучавшего Бога). –

3-е изд. – СПб.: Полюс, 1999.

109. Козырев С.А. Что есть Бог? - М.: ЛЕНАНД, 2008

110. Хайт Б. Теория Бога: Доказательство существования Бога в современной науке / Пер.

с англ. - М.: София, 2010

111. Галькевич В.А. К вопросу о теологической и материалистической фальсификации

трансцендентного // Философские исследования. – 1997. – № 2. – С.236-264.

112. Доказательства существования Бога / Сост. А.В.Фомин. - М.: Новая мысль, 2008.

113. Бочаров В.А., Юраскина Т.И. Божественные атрибуты. М.: МГУ, 2003.

114. Степанова Е.А. Постижение веры. Екатеринбург, 1998.

115. Омельчук Р.К, Онтология веры. М.: РОССПЭН, 2011.

116. Шафоростов А.И. Вера как условие самоидентификации. Иркутск: Изд-во

ИрГТУ, 2006.

117. Малеев С.Н. Понятие веры. К.: Стилос, 2008.

118. Козырева А.К. Природа веры //Философские исследования. Учёные записки

Ленинград. ГПИ им. Герцена. Т. 365. Л., 1965. – С. 152-171.

119. Романов А.В. Вера и религиозность. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та,

2004.

120. Нижников С.А. Метафизика веры в русской философии. 2-е изд. М.: ИНФРА-М,

2012.

121. Нижников С.А. От метафизики к онтологии веры //Философские науки. 2007. – № 3.

– С. 23-28.

122. Медведев А.В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999.

123. Кабо В. Происхождение религии: История проблемы. Канберра: Алчеринга, 2002.

124. Завалько Г.А. Проблема соотношения морали и религии в истории философии. М.:

КомКнига, 2006.

125. Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. К.: Наукова думка, 1974.

126. Дулуман Е.К. Идея Бога. Исследовательский и полемический очерк. М.: Наука, 1970.

127. Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. К.: Вища школа, 1982.

128. Сарапін О.В. Філософія релігії як дисципліна навчального процесу //Філософська

та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: Монографія. К.: ВПЦ

"Київський університет", 2007. – С. 169-173.

129. Сарапін О.В. Філософія релігії у перспективі подолання семантичної варіативності

// Наукові записки. Том 76. Філософія та релігієзнавство. К.: Вид. дім „Києво-

Могилянська академія”, 2008. – С. 73 – 80.

130. Сарапін О. Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії:

їх презентація й можливі кореляції // Вісник Прикарпатського університету.

Філософські і психологічні науки. 2011. Випуск 15. – С. 108 – 114.

131. Воловик В.И. Философия религиозного сознания. Запорожье: Просвіта, 2009.

132. Панков Г.Д. Философская апологетика религии. Из истории православно-

академической мысли ХІХ – начала ХХ столетия. Опыт философско-

теологического обоснования религии. Х.: ХГАК, 2005.

133. Лисовенко Н.А. Философия религии Марбургской школы неокантианства. К.:

Наукова думка, 1983.

134. Залоско Ю. Философия религии Люблинской школы. Минск: Книгосбор,

2009.

135. Сергеева Е.В. Бог и человек в русском религиозно-философском дискурсе. – СПб.:

Наука, САГА, 2002.

136. Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М.: Восточная литература

РАН, 2002.

137. Гусєв В.І. Вступ до метафізики. Пропедевтичний курс з текстами для читання:

Навч. посібник. К.: CD-RW вид. каф-ри філософії НаУКМА, 2002.

138. Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти: Матеріали ІІІ

Міжнародної конференції молодих науковців 28-29 жовтня 2010 р. Чернівці:

Чернів. Нац.. ун-т, 2010. – С. 276-311.

139. Zdybicka Z.J. Człowiek i religia. Lublin: Polskie towarzystwo T. z Akwinu, 2006.

140. Despland M. La religion en Occident: évolution des idées et du vécu. Montréal: Fides,

1979.

141. Charlesworth M.J. Philisophy of Religion: The Historic Approaches. London:

Macmillan, 1972.

142. Сollins J. The emergence of philisophy of religion. New Haven; London: Yale University

press, 1967.

143. Ferre F. Basic modern philosophy of religion. London: George Allen, 1968.

144. Taliaferro C. Contemporary Philosophy of religion. Oxford: Blackwell Publishing Ltd,

1998.

145. Hick J. The Philosophy of Religion. 4 ed. Englewood Cliffs (N-Y): Prentice-Hall, 1990.

146. Hick J. An Interpretation of Religion. London; New Haven: Macmillan; Yale University

press, 1989.

147. Phillips S.H., Solomon R.C. Philosophy of religion: a global approach. Orlando:

Harcourt Brace & Company, 1996.

148. Rowe W.L. Philosophy of religion: an Introduction. Belmont, Calif.: Thompson /

Wadsworth, 2007.

149. Schaeffler R. Religionsphilosophie. Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 1983.

150. McKinnon A.M. Sociological definitions, language games, and the “essence” of religion

//Method & Theory in the Study of Religion. 2002.- Vol. 14.- N 1. – P. 61-83.

151. Duméry H. Philosophie de la religion. Esse sur la signification du christianisme. T.I. Paris:

Press Universitaires de France, 1957.

 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти