ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чернівецький торговельно-економічний інститут

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Кафедра товарознавства та маркетингу

Організація торгівлі

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

 

РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА

 

 

Чернівці 2010

Опорний конспект лекції „Роздрібна торговельна мережа” складено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напрямів підготовки 030503 „Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка підприємства”, 030507 „Маркетинг”, 030509 „Облік і аудит”, 030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво”, 030601 „Менеджмент” денної і заочної форм навчання / Розробник: О.Ю. Бозуленко. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 19 с.

 

Розробник:О.Ю. Бозуленко, асистент

Рецензенти:

Осоріб Л.В. – к.е.н., доцент кафедри товарознавства та

маркетингу Чернівецького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ

 

 

Відповідальний за випуск:

І.М. Школа, доктор економічних наук, професор

 

Затверджено на засіданні

Методичної ради ЧТЕІ КНТЕУ

Протокол № ___ від ____________ 2010 р.

 

 

© О.Ю. Бозуленко

 

 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ЧТЕІ КНТЕУ

Заборонено

ВСТУП

 

В умовах збільшення обсягів продажу товарів і надання послуг споживачам у сфері торгівлі, зростання кількості роздрібних одиниць, демонополізації та посилення конкуренції у внутрішній торгівлі особливого значення набуває організація роботи роздрібної торгівлі.

Раціональна організація роздрібної торгівлі, відносини між покупцями і продавцями, активні дії організуючої спрямованості виступають сьогодні вагомим чинником ефективного функціонування роздрібної торгівлі як невід'ємної складової галузі торгівлі.

В опорному конспекті лекції систематизовано та у логічному порядку розкривається значення роздрібної мережі, її види, класифікація різних типів магазинів, показники стану розвитку мережі і основні принципи її територіального розміщення.

План опорного конспекту лекції складено відповідно до робочої програми дисципліни "Організація торгівлі".

В опорному конспекті надається стисле викладення матеріалу, питання для самоконтролю, тести, перелік рекомендованої літератури.

Для викладання матеріалу, в опорному конспекті використано такі умовні позначення:

? - міні-лексикон
? - терміни
? - питання для самоконтролю
& - рекомендована література

 

Роздрібна торговельна мережа

План

1. Предмет дисципліни "організація торгівлі" та її місце у підготовці студентів.

2. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу.

3. Роздрібна торговельна мереже, її значення та види.

4. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі, характеристика їх видів.

5. Типи магазинів та їх об'єднань.

6. Показники стану розвитку роздрібної торговельної мережі та ефективності її функціонування.

7. Основні принципи територіального розміщення різних видів і типів підприємств роздрібної торгівлі.

& Рекомендована література: 1, 2, 6, 8, 12, 13, 15-18, 23-25

? міні-лексикон

Торговельна мережа; види мережі: стаціонарна, дрібно роздрібна, пересувна, посилкова, електронна; типізація; типізація: товарного асортименту, розміру площі магазину, місцезнаходження; типи магазинів; спеціалізація; форми спеціалізації: товарно-галузева, комплексна; показники, що характеризують роздрібну торговельну мережу: кількісні, якісні; принципи розміщення роздрібної мережі: рівномірне, групове

 

1. Предмет дисципліни "Організація торгівлі" та її місце у підготовці студентів

Поняття "організація" походить від французького слова "organization", що означає "придаю стрункий вигляд, улаштовую".

 
 
Організація торгівлі– це сукупність упорядкованих і взаємодіючих організаційних елементів (торговельних підприємств, організацій, підсистем), що створюють цілісну систему, а також комплекс цілеспрямованих організуючих дій, що забезпечують функціонування торгівлі


?

 

 

 
 

 


Головна мета дисципліни – формування у студентів спеціальних теоретичних знань з питань організації торгівлі та набуття навичок їх практичного вирішення на підприємствах торгівлі

Основні функції і завдання дисципліни

Завдання пізнавальної функції дисципліни Завдання методичної функції дисципліни Завдання практичної функції дисципліни
- пояснює терміни, поняття, категорії, розкриває сутність, зміст організації торгівлі, її науково-практичні засади, вивчає нові теорії, методологічні підходи - організаційне проектування і побудова організаційних систем, оптимізація організаційних структур, диверсифікація процесів - формування раціональної організаційної структури, впорядкування складових елементів систем, упровадження ефективних організаційних відносин і зв'язків
Які завдання виконує - аналізує закономірності, тенденції, явища характерні, для організації торгівлі як вітчизняної, так і зарубіжної - організаційний аналіз, оцінка організаційного потенціалу, виявлення організаційних резервів - організація ефективної взаємодії складових елементів організаційних систем у торгівлі, оптимізація їх структури
- вивчає організаційні системи, структури, форми і методи організаційної діяльності; - оцінка і вимір різних параметрів організації, ефективності організаційної діяльності - налагодження організаційної діяльності, використання су­часних форм, методів, засобів організаційного впливу на функціонування торгівлі, утримання торговельних об’єктів у межах доданих значень основних параметрів;
- науково-обгрунтовує принципи, правила, засоби організації, перспективні моделі, організаційні побу­дови, пріоритети організаційного розвитку   - організаційне забезпечення реалізації планів, програм, стратегій розвитку торгівлі
- вивчає зміст організаційних дій, способи посилення організаційного впливу для підвищення ефективності торговельної діяльності і реалізації функцій торгівлі   - зосередження організаційного потенціалу на здійснення реформ, перебудови, радикальних змін, диверсифікації процесів, видів діяльності

 

Зв'язок з іншими дисциплінами

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України: офіц. текст : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одісей, 2007. – 240 с. – ISBN 966-633-516-6.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України − 2003. – № 40-44.

3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV // Урядовий кур’єр.− 2003. − 22 жовтня. − № 198.

4. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: закон України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1995. − № 28. – 11 липня. – ст. 205.

5. Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року : постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 632 // Офіційний вісник України. − 2009. − № 47. – 3 липня. – С. 39.

6. Про захист прав споживачів: закон України вiд 12 травня 1991 року № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР − 1991. − № 30. – 23 липня.

7. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навчальний посібник / Голошубова Н.О. – К. : КНТЕУ, 2007. – 272 с.

8. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Голошубова Н.О. – К. : Книга, 2004. – 560 с.

9. Економіка підприємств : підручник [за заг. ред. С.Ф. Покропивного]. – К. : КНЕУ, 2004. – 528 с.

10. Інфраструктура товарного ринку : [навчальний посібник] / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О Дегтяренко, С.М. Махнуша –К. : ЦНЛ, 2007. – 296 с.

11. Кісельов А.П. Основи бізнесу : [підручник] / Кісельов А.П. – К. : Вища школа, 1999.

12. Комерційна діяльність : підручник / [В.В. Апопій, С.Г. Бабенко, Я.А. Гончарук, Я.М. Антонюк та ін.] – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

13. Комерційна діяльність : підручник / [В.В. Апопій, С.Г. Бабенко, Я.А. Гончарук, Я.М. Антонюк та ін.] – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

14. Круш П.В. Оцінка бізнесу : навчальний посібник / Круш П.В., Поліщук С.В. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

15. Мазаракі А.А. Перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні: критичний погляд / А.А. Мазаракі, І.Н Бланк. та ін. // Вісник КНЕУ – 2002 – № 6.

16. Маркетинг : бакалаврський курс : навчальний посібник / [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. – 976 с.

17. Організація торгівлі : підручник / [В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін.]; за ред. В.В. Апопія. – [2-ге вид.]. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

18. Основи комерційної діяльності : навч. посіб. / Е.М. Локтєв, В.В. Базилєв, Л.Г. Саркисян, Б.З. Воробйов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 383 с.

19. Радіонов Ю.Ф. Тенденції та проблеми розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / Ю.Ф. Радіонов // Маркетинг і реклама. – 2002. – № 5-6.

20. Саркісян Л.Г. Технологія торговельних процесів: навчальний посібник / Л.Г. Саркісян, О.Б. Казакова. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

21. Современная логистика / Дж.С. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мерфи-мл. Современная логистика. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

22. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб./ Г.М Тарасюк, Л.І. Шваб Л.І. – К. : Каравела, 2003.

23. Теорія та практика торговельного обслуговування : навчальний посібник / [Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

24. Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / [Жаліло А.Я., Базилюк Я.Б., Белінська Я.В., Венцковський В.Ю.]. – К. : НІСД, 2007

25. Шканова О.М. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Шканова О.М. –К. : Кондор, 2009. – 220 с.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

І.М. Школа, д.е.н., проф.

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти