ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До вивчення дисципліни та

Виконання контрольних робіт

для студентів спеціальності 6.030601

«Менеджмент »

для всіх форм навчання

 

  СХВАЛЕНО на засіданні кафедри маркетингу Протокол № від --.06.2011р.

 

Київ НУХТ 2011


Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.030601 „Менеджмент” для всіх форм навчання /Уклад.: Л.І. Косовець. – К.: НУХТ, 2006. – с.

 

Укладачі: Л.І. Косовець,старший викладач

 

Відповідальна за випуск О. П. Сологуб, д-р екон. наук


 

 

Предмет, мета і завдання дисципліни

Предметом дисципліниє вивчення методів розроблення та дії стандартів у народному господарстві, їх вплив на якість продукції та послуг, науково-технічний прогрес і шляхи задоволення вимог ринку, забезпечення високої конкурентоспроможності за рахунок сертифікації продукції та систем якості.

Мета дисципліни —формування цілісної системи знань і умінь в галузі стандартизації та сертифікації і забезпечення споживачів якісними товарами, вивчення і засвоєння науково-теоретичних основ стандартизації і сертифікації продукції і послуг, їх головних методологічних та організаційних положень.

Завдання дисципліни — надання міцних знань з основ стандартизації та сертифікації продукції та послуг, вивчення принципів державної системи стандартизації, показників якості продукції, вміння давати оцінку рівня відповідності товару його якості, набуття студентами навичок самостійного використання нормативно-технічних документів для вирішення практичних завдань.

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки. При цьому необхідно врахувати те, що підвищення якості продукції — задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці.

З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. На вирішення цієї проблеми націлено такі заходи, як стандартизація, державний нагляд за якістю, вдосконалення системи розроблення продукції та постачання її на виробництво, організація всебічних випробувань і, нарешті, сертифікація продукції.

В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни “Стандартизація і сертифікація товарів та послуг ” студент повинен знати:

n сутність стандартизації та сертифікації товарів та послуг;

n основні методи і способиоцінювання якості товарів і послуг;

n міжнародні системи стандартизації і сертифікації.

А також вміти застосовувати теоретичні положення дисципліни у розв’язанні задач практичного характеру, а саме:

n використання методів стандартизації;

n оперування нормативно-технічною документацією;

n оцінювання якості товарів і послуг.

 

 

Структура дисципліни

 

Форма навчання Курс Се-местр Усього, год Лекції Прак-тичні Підготовка до аудиторних занять Розра-хунко-ва робота Конт-рольна робота Залік Іспит
Денна ІІІ І - - Д.з. -
Заоч-на ІІІ ІІ - 1/10 Залік -

 


ЗМІСТ ЗАНЯТЬ

Лекційні заняття

№ пор. Тема та зміст лекції Кількість годин за формою навчання Номер Цілі
ден-ною заочною
1 2 3 4 5
Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства. Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу, вдосконаленні управління народним господарством, підвищенні якості продукції. Етапи історичного розвитку стандартизації. Визначення основних понять стандартизації: стандартизація, її об’єкт, галузь, нормативний документ, стандарт, технічні умови, безпека, охорона здоров’я людей, охорона навколишнього середовища, сумісність, взаємозамінність, уніфікація. Мета та завдання стандартизації. Основні принципи стандартизації./1,6/ Методичні основи стандартизації Методичні принципи стандартизації. Методи стандартизації: уніфікація, систематизація, класифікація, агрегатування, типізація та взаємозамінність, взаємозв’язок між ними. Види уніфікації: міжгалузева, галузева, заводська, міжнародна, симпліфікація, типорозмірна, внутрішньотипова, міжтипова. Показники рівня уніфікації продукції: коефіцієнт застосування, коефіцієнт міжпроектної уніфікації/6,7,11/ Національна система стандартизації України Сутність Національної системи стандартизації України. Комплекс правил та положеньНаціональної системи стандартизації України. Мета Національної системи стандартизації України (НССУ). Основні пріоритети НССУ. Найважливіші структурні елементи НССУ. Обє`кти НССУ. Центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання. Види стандартів. Обов'язкові та рекомендовані вимоги ДСТУ. Поняття технічного регламенту. Види стандартів в залежності від специфіки об'єкта стандартизації, призначення, складу та змісту вимог, які встановлені до нього./2,6/ Якість продукції та її контроль Оцінка якості продукції методами прикладної кваліметрії. Фактори, які впливають на якість продукції: технічні, організаційні, економічні та суб`єктивні. Визначення основних понять якості: якість, рівень якості, система якості, петля якості, комплексна система управління якістю продукції. Роль кваліметрії у вимірюванні якості продукції. Класифікація техніко-економічних показників якості. Етапи «петлі якості». Класифікація показників якості в залежності від характеру вирішуваних задач з оцінювання рівня якості продукції. Методи оцінювання рівня якості продукції: диференційний, комплексний, змішаний. Інтегральний показник рівня якості продукції. Коефіцієнт дефектності. Міжнародні та національні стандарти якості. /6,9,11/ Державна система сертифікації продукції Сутність державної системи сертифікації продукції. Організаційна структура Системи. Визначення основних понять сертифікації: відповідність, третя сторона, сертифікація відповідності, система сертифікації, орган з сертифікації, експерт-аудитор, сертифікат відповідності, знак відповідності, акредитація. Національний орган з сертифікації. Види сертифікації: обов’язкова і добровільна. Система сертифікації УкрСЕПРО, основні принципи. Функції державної системи сертифікації та відповідальність її органів. Вимоги до органів з сертифікації продукції. Вимоги до стандартів, які використовуються при сертифікації виробів. Вимоги до упаковки, маркірування, етикетування. Штрихове кодування товарів. Оплата праці з сертифікації. / Міжнародні системи стандартизації і сертифікації Значення міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості, конкурентоспроможності. Міжнародні організації зі стандартизації, якості та сертифікації. Міжнародні та європейські стандарти: ISO 9000, ISO 10000, ISO 140000, MEK 300, EN 29000. /6,7,9/                                 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1     1.5; 1.6; 1.7; 2.2; 2.9;3.2; 3.4   1.1; 1.6; 1.8; 2.3; 2.9; 3.3   1.1; 1.2; 1.3; 2.5; 2.7; 2.9     1.1; 1.6; 1.8; 2.3; 2.4; 2.7; 2.9; 3.3   1.4;2.10; 3.1; 3.4
         
  Всього  

Практичні заняття

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти