ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Матеріали в електричному та магнітному полі.

Напруженість електричного поля. Діелектрики, класифікація. Діелектрики в електричному полі. Поляризація. Діелектрична проникність харчових продуктів. Вектор електричної індукції. Сегнетоелектрики. Піроелектрики. П’єзоелектрики.

Провідники в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора. З’єднання конденсаторів. Постійний електричний струм. Закон Ома в диференційній формі. З’єднання резисторів. Правила Кирхгофа. Диференціальна форма закону Джоуля – Ленца. Закон Відемана – Франца. Вольтамперметр.

Матеріали в магнітному полі. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Біо – Савара – Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Мас-спектрограф Астона. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Струми Фуко, індукційні печі. Індуктивність. Самоіндукція. Взаємна індукція. Магнітне поле в продуктах харчування. Напруженість магнітного поля. Магнітні властивості продуктів в різних агрегатних станах. Класифікація магнетиків. НВЧ печі.

 

Тема 5. Електронні прилади.

Термоелектричні явища. Вимірювання температури термопарою. Термоелектронна емісія. Аналогові вимірювальні прилади. Цифрові вимірювальні прилади. Вимірювальні прилади в ресторанному господарстві та харчових виробництвах. Автоматизація вимірювань.

 

 

Тема 6. Коливання та хвилі. Динамічні методи дослідження харчових продуктів.

Коливання. Види й основні характеристики коливань. Пружинний маятник, математичний маятник. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання. Електричний коливальний контур. Змінний струм. Застосування коливань для дослідження харчових продуктів. Методи вимірювання ємнісного, індуктивного і комплексного опору.

Хвилі. Основні характеристики хвиль. Стоячі хвилі. Солітони. Ультразвук та його застосування. Проходження ультразвуку через неоднорідні середовища, ультразвукова обробка сировини. Електромагнітні хвилі. Принцип радіозв’язку.

 

Тема 7. Оптичні прилади.

Закон заломлення світла. Явище повного внутрішнього відбиття. Рефрактометрія, дослідження розчинів.

Поляриметрія. Поляризація світла при відбиванні та розсіянні. Подвійне променезаломлення. Поляриметр, визначення концентрації цукрів.

Інтерферометрія. Інтерференція світла. Інтерференційні фільтри та покриття. Роздільна здатність оптичних приладів, критерій Релея.

Пірометрія. Закони теплового випромінювання абсолютно чорного тіла. Люмінесценція. Ультрафіолетова лампа. Спонтанне та індуковане випромінювання.

Спектри поглинання. Спектральні прилади. Дослідження розчинів на фотоколориметрі.

 

Тема 8. Властивості напівпровідників.

Ефект Холла. Фотоефект. Сонячні батареї. Фотодіод, світлодіод. Оптоелектроніка. Залежність опору напівпровідників від температури. Дослідження основних властивостей напівпровідників та напівпровідникових приладів. Використання напівпровідникових пристроїв в технологічному устаткуванні.

 

Тема 9. Взаємодія випромінювання і речовини.

Взаємодія світла й речовини. Зовнішній фотоефект. Тиск світла. Фотосинтез. Вплив ультрафіолетового випромінювання на живу природу. Оптичний квантовий генератор. Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною. Вплив оптичного випромінювання на харчові продукти, інфрачервона обробка. Фотолюмінесценція, люміноскоп, використання люмінесценції для дослідженя харчових продуктів.

Будова атомного ядра. Дефект маси і енергія зв’язку ядра. Радіоактивність сільськогосподарської продукції. Дозиметрія. Типи лічильників заряджених частинок. Лічильники Гейгера.

 


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН

ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Назва теми Кількість годин Форми конт-ролю
Всього з них
лекції лабораторні заняття самостійна робота студентів
Тема 1. Вступ. Закономірності світобудови. Фізичні величини. Лекція 1. УО
Тема 2. Механічні властивості твердих тіл і рідин. Лекції 2–4. УО
Тема 3. Теплові властивості ідеальних та реальних середовищ. Лекції 5–7. УО
Тема 4. Матеріали в електричному та магнітномуполі. Лекції 8–9.   УО
Тема 5. Електронні прилади. Лекція 10. УО
Тема 6. Коливання та хвилі. Динамічні методи дослідження харчових продуктів. Лекції 11–12. УО
Тема 7. Оптичні прилади. Лекції 13–15. УО
Тема 8. Властивості напівпровідників. Лекції 16-17.   УО
Тема 9. Взаємодія випромінювання і речовини. Лекції 18–19. УО
Всього 135/4,5 Е/п
Підсумковий контроль – іспит

 

Примітка. УО – усне опитування

 

 


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ЛАБОРАТОРНИ,Х ЗАНЯТЬ,

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
  Набуття знань про закономір­ності світобудови; види фунда­ментальної взаємодії та розпіз­навання їх у явищах природи. Опанування поняттями симетрії і законами збереження; одини­цями вимірювання фізичних ве­личин в системі СІ. Розуміння закономірності поступального й обертального рухів. Орієнту­вання в системах відліку та вміння їх використовувати до розв’язку основної задачі меха­ніки. Набуття практичних навичок розрахунку похибок прямих і непрямих вимірювань.   Тема 1. Вступ. Закономірності світобудови. Фізичні величини в ресторанному господарстві. План лекції 1 1. Явища природи. Види взаємодії. 2. Роль електромагнітних сил в будові ряду стабільних структур від атома до твердого тіла. 3. Симетрія і закони збереження. Енергозбереження. 4. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Форма закону всесвітнього тяжіння в термінах гравітаційних радіусів.   Література: Основна: 1, 3, 5. Додаткова: 3-5, 8-9.        
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення та підготовки до лекції №1. 2. Опрацювати теоретичний матеріал на теми: Основні означен­ня і поняття механіки матеріальної точки. Фізичні величини.              

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
  3. Теорія похибок.    
Лабораторне заняття №1 Визначення густини твердих тіл правильної геометричної форми Мета роботи:опанувати метод визначення густини твердих тіл правильної геометричної форми, навчитися користуватися штан­генциркулем, мікрометром і терезами, визначити похибки резуль­татів вимірювання. Завдання: виконати лабораторну роботу №1 (Лабораторний практикум з фізики.). Практичне застосування: виконання даної лабораторної роботи дозволить визначити питомі параметри речовини через їхні лінійні розміри, що є важливим фактором для харчової продукції.            
  Набуття знань щодо використання динаміки поступального і обертального рухів з визначення основних кінематичних величин і реологічних властивостей харчових продуктів; дисипацією     Тема 2. Механічні властивості твердих тіл і рідин. План лекції 2 1. Маса, вага, сила тяжіння, густина. 2. Різниця між одиницею вимірювання маси (1кг) та старими технічною одиницею вимірювання сили і ваги (1кгс або 1кГ). 3. Вага в повітрі тіл однакової маси з різною густиною. 4. Маса тіл з різною густиною, вага яких в повітрі є однаковою. 5. Гідростатичне зважування. Метод визначення густини твердого тіла. Метод визначення густини рідини.        
Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
  сили, рухом частинки в силово­му полі.   Набуття практичних навичок щодо розрахунків кінетичної енергії тіл прос­тих форм (диск, кільце, стри­жень).   Література: Основна: 1, 3, 5. Додаткова: 3-5, 6-9.        
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення та підготовки до лекції №2. 2. Опрацювати теоретичний матеріал з тем: Закони Ньютона Маса, імпульс. Сила. Принцип суперпозиції. Закон збереження імпульсу. Момент імпульсу, момент сили. Абсолютно пруж­ний і абсолютно непружний удари. 3. Опрацювати питання для самоконтролю до лекції №1 та №2 із «Методичних рекомендацій до самостійної роботи з фізики».          

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань щодо основних понять і принципів таких, як ре­лятивістська і квантова механі­ка. Розуміння фізичного змісту псі-фунції, невизначеностей Гейзенберга. Оволодіння загаль­ними принципами квантово-ме­ханічного підходу до розгляду природних явищ. План лекції 3 1. Класифікація рухів. 2. Момент інерції. 3. Аналогія між поступальним та обертальним рухами. 4. Зіткнення. Абсолютно пружний удар. Абсолютно непружний удар. Коефіцієнти відновлення швидкості й енергії. 5. Сили тертя. Сухе та рідке тертя. 6. Закон збереження моменту імпульсу. Явища застою та заносу.   Література: Основна: 1, 3, 5. Додаткова: 3-5, 8-11        
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції №3. 2. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Гравітаційна сила, гравітаційне поле. Закон всесвітнього тя­жіння. Гравітаційна і інертні маси. 3. Виконати самостійну роботу №1 «Фізичні основи механіки» с. 4-6 із методичної розробки «Самостійні роботи з фізики». 4. Опрацювати лекцію №3 користуючись «Методичними рекомендаціями до самостійної роботи з фізики».        

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань щодо з’ясування основних причин виникнення сил; набуття вмінь розпізнавати їх причини виник­нення; розуміння поведінки тіл в полі дії гравітаційної сили. З’ясування причин виникнення ламінарних і турбулентних те­чій, вміння застосовувати крите­рії подібності. Набуття знань ос­новних характеристик коливань. Розуміння явища резонансу і його роль в побуті та техніці. Оволодіння основними поняття­ми і характеристиками звукових коливань. Набуття практичних навичок щодо визначення модуля Юнга, коефіцієнта Пуасона, абсолютного і відносного видовження; коефіцієнтів подібності. План лекції 4 1. Сила пружності. Деформація, напруження. 2. Закон Гука. Поняття про узагальнений закон Гука. 3. Властивості ізотропних матеріалів. Модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона. 4. Властивості реальних матеріалів. Анізотропія, крихкість, пластичність, в’язкість. Злам. 5. Методи вимірювання твердості. Мінералогічна шкала Мооса. 6. Балка, консоль, циліндрична й сферична оболонки.   Література: Основна: 1, 3, 5. Додаткова: 4-7, 9-11.      
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції №4. 2. Опрацювати теоретичний матеріал з тем: Ос­новні кінематичні характеристики коливань. Гармонічні коли­вання. Звукові хвилі. Природа, характеристика звуку. Інфра­звук, ультразвук, гіперзвук. Ламінарний і турбулентний рух течії. Число Рейнольда. Рівняння Бернуллі та його наслід­ки. Рух в’язкої рідини. Формула Пуазейля. 3. Опрацювати лекцію №4 користуючись «Методичними рекомендаціями до самостійної роботи з фізики».            

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
    Лабораторне заняття № 2 Визначення модуля пружності за розтягом стрижня Мета роботи: визначити модуль Юнга (модуль пружності) для сталі. Завдання:виконати лабораторну роботу № 2 (Лабораторний практикум з фізики.). Практичне застосування: виконання роботи дозволить усвідомити закономірності пружної деформації та засвоїти метод визначення пружних властивостей матеріалів.      
Набуття знань основних понять й законів термодинаміки та мо­лекулярної фізики; застосування методів розрахунку ефективно­сті теплових машин, що вико­ристовуються на виробництві. Набуття знань про механічні властивості рідин та про методи їх вимірювання; наведення при­кладів прояву капілярних явищ в природі, побуті, техніці. Розуміння кривої фазових пере­ходів; розрізнення явищ випаро­вування, сублімації, топлення, кристалізації; уявлення про квантові рідини, властивості кристалічних та аморфних твер­дих матеріалів, рідких криста­лів; знання області їх викорис­тання.   Набуття практичних навичок щодо визначення в’язкості речовин методом Стокса і падаючої кульки. Тема 3. Теплові властивості ідеальних та реальних середовищ План лекцій 5 1. Класифікація станів і процесів. 2. Температура. Статистичне та термодинамічне означення. Розподіл Больцмана. Температура збудження. Види термометрів. 3. Властивості ідеальних газів. Перший початок термодинаміки. Теплоємність. Рівняння Майєра. Температурна залежність теплоємності ідеального газу. 4. Другий початок термодинаміки. Ентропія. Колові процеси. Цикл Карно. Динамічне опалювання. План лекцій 6 1. Рівняння нерозривності струменя. Рівняння Бернуллі. 2. Віскозиметрія. В’язкість. Формула Ньютона. Формула Стокса. Формула Пуазейля. 3. Ламінарний та турбулентний потоки. Число Рейнольдса. Критерії подібності. 4. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Формула Лапласа.   План лекцій 7 1. Дифузія, теплопровідність, в’язкість, ефузія. 2. Броунівський рух. 3. Закон Ріхмана. 4. Тепловіддача, теплопередача, температуропровідність.   Література: Основна: 1, 3, 5. Додаткова: 3-6, 8-10.            

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття практичних навичок щодо визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин; побудови діаграми залежності коефіцієнта поверхневого натягу від температури. Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції № 5-7. 2. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Основні поняття і означення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) і термодина­міки. Тиск газу. Броунівський рух. Кристалічні і амор­фні тіла. 3. Опрацювати лекцію № 5-6 користуючись «Методичними рекомендаціями до самостійної роботи з фізики».          
Лабораторне заняття № 3 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом падаючої кульки Мета роботи: ознайомитись із поняттями в’язкості; навчитися експериментально визначати різними методами коефіцієнт дина­мічної в’язкості рідини. Завдання: виконати лабораторну роботу № 3 (Лабораторний практикум з фізики.). Практичне застосування: в’язкість рідини є одним із основних параметрів, який залежить від стану рідини, а експериментальне визначення в’язкості надасть впевненості у можливості пізнання об’єктивної реальності.            

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань про основні по­няття і закони електростатич­ного поля, силове електричне поле, його напруженість, потен­ціал, ємність, енергію. Оволо­діння основною задачею елек­тростатики; розуміння електри­чних властивостей матеріалів.   Набуття практичних навичок щодо вимірювань електричних величин.   Набуття знань щодо законів постійного струму; властивостей конденса­торів і резисторів та методів їх вимірювання; набуття вмінь щодо розрахунків їх параметрів при з’єднанні. Тема 4. Матеріали в електричному та магнітному полі План лекції 8 1. Напруженість електричного поля. 2. Діелектрики, класифікація. 3. Діелектрична проникність. Вектор електричної індукції. 4. Сегнетоелектрики. Електрет. Піроелектрики. П’єзоелектрики. 5. Постійний електричний струм. Закон Ома в диференціальній формі. 6. З’єднання резисторів. Правила Кирхгофа. 7. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора. План лекції 9 1. Магнітне поле. Магнітна індукція. 2. Закон Біо – Савара – Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Мас-спектрограф Астона. 3. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон Фарадея. Правило Ленца. Струми Фуко, індукційні печі. Індуктивність. Самоіндукція. Взаємна індукція. 4. Магнітне поле в речовині. Напруженість магнітного поля. Магнітні властивості матеріалів. Класифікація магнетиків. Точка Кюрі.   Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 3-5, 8-10.            
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції № 8-9. 2. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Основні поняття і закони електростатичного поля. Силова і енергетична характе­ристики електростатичного поля. Заряд. Електричне поле. На­пруженість. Закон Кулона. Сегнетоелектрики, п’єзоелектрики. Методи вимірювання електрофізичних властивостей сировини та матеріалів.

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Ознайомлення з обладнанням, приладами і елементами елек­тричних кіл та вивчення умов­них їх позначень на електрич­них схемах. Набуття практичних навичок щодо встановлення меж вимі­рювання і визначення ціни по­ділки приладів; вимірювання електричних величин, про поняття: ва­лентна, заборонена зона, зона провідності, дірка, р-п перехід; характеру залежності опору напівпровідників від темпера­тури, законів Вольта, будови і принципу роботи термопари та її застосування. Набуття практичних навичок щодо отримання ґрадуювального графіку термопари; розрахунку ширини забороненої зони напівпровідника. Тема 5. Електронні прилади. План лекції 10. 1. Термоелектричні явища. 2. Термоелектронна емісія. 3. Аналогові вимірювальні прилади. 4. Цифрові вимірювальні прилади. Осцилограф. 5. Автоматизація вимірювань.   Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 3-5, 7-11        
  Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції № 10. 2. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Електричний струм. Закон Ома. Опір провідника. Послідовне і паралельне з’єднання резисторів. Сторонні сили. електрорушійна сила. Робота, потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.      

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
  3. Сонячні батареї та їх використання. 4. Виконати самостійну роботу № 3 «Електрика» с. 10-12 з ме­тодичної розробки «Самостійні роботи з фізики».    
Лабораторне заняття № 4 Дослідження корисної потужності та ККД акумулятора залежно від навантаження Мета роботи:дослідити залежність корисної потужності та ККД джерела від сили струму в колі. Обладнання:акумуляторна батарея; амперметр; високосний вольтметр; реостат; ключ. Практичне застосування:виконання роботи дозволить узагальнити основні теоретичні відомості з електрики та електричних кіл, а отримані навики дозволять швидко орієнтуватися у виробничому електроприладі.          

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань про принцип дії електричного коливального контуру та області його засто­сування; набуття вмінь щодо розрахунків реактивного опору; розуміння впливу електромаг­нітного поля на речовину.   Набуття практичних навичок щодо визначення індуктивного, активного і ємнісного опорів коливального контуру та побудови векторних діаграм. Тема 6. Коливання та хвилі. Динамічні методи дослідження харчових продуктів План лекції 11 1. Види й основні характеристики коливань. 2. Пружинний маятник, математичний маятник. 3. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання. 4. Електричний коливальний контур. Змінний струм. 5. Оброблення продуктів в електромаг­нітних полях. Харчові електротехнології.   План лекції 12 1. Основні характеристики хвиль. 2. Стоячі хвилі. Солітони. 3. Ультразвук та його застосування. 4. Електромагнітні хвилі. 5. Принцип радіозв’язку.   Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 4-7, 9-11              
Самостійна робота: 1. З ОКЛ виконати завдання на повторення до лекції № 13 2. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Принцип радіо­зв’язку. Модуляція. Детектування. Розповсюдження електро­магнітних хвиль. Поглинання, відбивання, додавання елек­тромагнітних хвиль. Електрофізичні методи контролю якості сировини і матеріалів. 3. Виконати самостійну роботу № 4 «Електромагнетизм» с. 13-15 з методичної розробки «Самостійні роботи з фізики».        

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
  Лабораторне заняття № 5. Вимірювання ємнісного, індуктивного і комплексного опору в колі змінного струму Мета роботи:перевірити закон Ома для змінного струму, розра­хувати повний опір кола з котушкою, кола з конденсатором і кола з котушкою і конденсатором, розрахувати зсув фаз між напругою і струмом для цих кіл. Завдання: виконати лабораторну роботу № 5 (Лабораторний практикум з фізики.). Практичне застосування: виконання роботи навчить студента користуватись електровимірювальними приладами, зокрема ватметром, фазометром, методами їх вмикання в електричні схеми, закріпить розуміння закономірностей електричних розгалужень, ефективності використання електричної енергії.          
Набуття знань законів геомет­ричної оптики; розуміння явища повного внутрішнього відбиття; принципів дії рефрактометра, поляриметричних приладів. Набуття практичних навичок щодо користу­вання рефрактометром, мікро­скопом, сахариметром. Набуття знань щодо області застосу­вання інтерференційних при­строїв у вимірювальній техніці. Оволодіння основними фізични­ми величинами фотометрії, світловими та енергетичними. Тема 7. Оптичні прилади План лекції 13 1. Корпускулярна й хвильова природа світла. 2. Світлові та енергетичні величини. Закон освітленості. Фотометричні пристрої. 3. Відбивання світла діелектриком і металом. Формули Френеля. 4. Закон поглинання світла. Блиск, прозорість. 5. Роздільна здатність оптичних приладів, критерій Релея. План лекції 14 1. Характеристики кольору. 2. Адитивний та субтрактивний методи утворення кольору. 3. Міжнародна колориметрична система (МКО). Колірний графік МКО. 4. Особливості утворення кольору в кристалах – ідіохроматичний, алохроматичний, псевдохроматичний. 5. Візуальний та фотоелектричний колориметри. Компаратори.   План лекції 15 1. Закон заломлення світла. Явище повного внутрішнього відбиття. 2. Рефрактометр. 3. Подвійне променезаломлення. 4. Поляризація світла при відбиванні та розсіянні. Поляриметр. 5. Інтерференція світла. Інтерференційні фільтри та покриття. Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 4-7, 9-10, 12          

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань щодо законів освітленості та законів погли­нання; міжнародної колориме­тричної системи. Самостійна робота: 1. Опрацювати теоретичний матеріал з тем: Побудова зображень у дзеркалах, лінзах, призмах. Будова і принцип роботи мікроскопу. Інтерферометри – будова, принцип роботи, застосування. Дифракція світла. Дисперсія. Фотометричні пристрої. Відбивання світла діелектриком і металом. Блиск, прозорість. Характеристики кольору. Візуальний та фо­тоелектричний колориметри. 2. Опрацювати питання для самоконтролю лабораторної роботи № 6 (Лабораторний практикум з фізики).          
Лабораторне заняття № 6 Визначення концентрації цукру за допомогою сахариметра Мета роботи: ознайомитися з побудовою сахариметра, вивчити фізичні основи принципу дії і будову сахариметра, навчитися визначати концентрацію цукру в цукрових розчинах; визначити концентрацію розчину цукру у фруктових і овочевих соках. Завдання: виконати лабораторну роботу № 6 (Лабораторний практикум з фізики.). Практичне застосування:в основу даної роботи покладено поляриметричний метод вимірювання концентрації сахарози в прозорих розчинах. Студент поглиблює розуміння явища поляризації світла, вивчає явище подвійного променезаломлення та його практичне застосування.            

Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Набуття знань про основні по­ложення квантової механіки; оволодіння поняттями і закона­ми спектроскопії і вміння засто­совувати їх на практиці при до­слідженні харчових продуктів.   Набуття практичних навичок визначення сталої Планка методом затримуючого потенціалу. Тема 8. Властивості напівпровідників План лекції 16 1. Типи напівпровідників. 2. Діркова та електронна провідність. 3. Властивості напівпровідників. 4. Ефект Холла. План лекції 17 1. Напівпровідниковий діод. Напівпровідниковий тріод. 2. Прилади на основі напівпровідникового тріода. 3. Фотоефект. Сонячні батареї. 4. Фотодіод, світлодіод. Оптоелектроніка.   Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 4-7, 9-10, 12.                
Самостійна робота: 1. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Використання фотоефекту в дослідженнях властивостей харчових продуктів. Використання і наслідки дії сили тиску. 2. Виконати самостійну роботу № 5 «Квантова фізика» с. 16–18 з методичної розробки для самостійних робіт з фізики      

Закінчення таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність Роб. час студ., год. Оцінювання, бали
Систематизація та узагальнення набутих знань з ядерної фізики. Систематизація та узагальнення набутих знань з атомної будови речовини. Оволодіння умовами квантування і вміння на практи­ці застосовувати їх при розв’яз­ку задач. Опанування елемента­ми спектрального аналізу.   Набуття знань щодо впливу і наслідків радіоактивного випро­мінювання на біологічні об’єк­ти.   Набуття практичних навичок щодо вико­ристання набутих знань в дослі­дженнях будови і властивостей багатокомпонентних харчових продуктів. Тема 9. Взаємодія випромінювання і речовини План лекції 18 1. Зовнішній фотоефект. Тиск світла. 2. Фотосинтез. Вплив ультрафіолетового випромінювання на живу природу. 3. Оптичний квантовий генератор. 4. Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною. План лекції 19 1. Будова атомного ядра. 2. Дефект маси і енергія зв’язку ядра. 3. Види випромінювання. 4. Типи лічильників заряджених частинок і g-квантів. Лічильники Гейгера. Література: Основна: 1, 2, 5. Додаткова: 5-7, 9-10, 12          
Самостійна робота: 1. Опрацювати теоретичний матеріал на тему: Досліди Резер-форда. Ланцюгові реакції. Холодний термоядерний синтез. Будова і принцип роботи атомних електростанцій. 2. Опрацювати питання для самоконтролю лабораторної роботи № 2.7 с. 66 (Лабораторний зошит-практикум з фізики).        
Набуття практичних навичок щодо проведення спектрального аналізу випромінювання. Лабораторне заняття № 7 Визначення сталої Планка методом затримуючого потенціалу Мета роботи: визначити сталу Планка та дослідити залежність величини затримуючого потенціалу від частоти. Завдання: виконати лабораторну роботу № 2.5 (Лабораторний зошит-практикум з фізики. Частина 2). Практичне застосування :виконання роботи поглибить розуміння законів фотоефекту, надасть студенту можливість провести науковий пошук, переконає в істинності квантової теорії електричного випромінювання.        
Підсумковий контроль ─ екзамен

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти