ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види видань за інформаційними знаками

6.1.Текстове видання - видання, більшу частину обсягу якого займає
словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або матема­
тичних) чи змішаний текст.

Примітка. Текстові видання, у яких використано декілька мов, назива­ються багатомовними.

6.2. Нотне видання - видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків.

6.3. Картографічне видання - видання картографічного твору.

Примітка. Під картографічним твором слід розуміти картографічне зображен­ня, що відтворює у картографічній проекції зменшене узагальнене зображення по­верхні Землі або іншого об'єкта у певній системі умовних позначень з розташова­ними на ній об'єктами реальної дійсності.

6.4. Образотворче видання - видання живописних, графічних, скульп­
турних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших
графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо.

7. Види видань за матеріальною конструкцією '•1.Книжкове видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі.

Примітка. Під аркушем друкованого матеріалу розуміють аркуш паперу чи синтетичного замінника, картону, тканини, поверхня якого містить відбиток.

'.2. Журнальне видання - видання у вигляді блока скріплених у ко-Ршці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладин­ці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного пері­одичного видання.

Примітка. Встановлені формати - це прийняті для певного виду видання ети, журналу) розміри, регламентовані нормативними документами.


___________________________ ___^________ Додаток 1


ДСТУ 3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення 


7.3. Аркушеве видання - видання у вигляді одного чи декількох ар­
кушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.
Е 7.4. Газетне видання - видання у вигляді одного чи декількох арку-

С шів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосо-

/ ване до специфіки даного періодичного видання.

( Примітка. У випадках скріплення аркушів друкованого матеріалу використо-

,. вується термін "газетно-журнальне видання".

7.5. Буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріа­лу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів.

7.6. Карткове видання - видання у вигляді картки встановленого фо­рмату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності.

7.7. Плакат - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друко­ваного матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування.

7.8. Поштова картка - карткове видання, надруковане з одного чи з
Е обох боків.

і 7.9. Комплектне видання - сукупність видань, зібраних до папки, фу-

^ тляра, бандеролі чи укладених в обкладинку.

/ 7.10. Книжка-іграшка - видання особливих конструктивних форм,

( призначене для розумового та естетичного розвитку дітей.

( Примітка. Розрізняють такі види книжок-іграшок: книжка-ширмочка,

книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витів-

ка, книжка-фігура.

8. Види видань за обсягом

1 8.1. Книга - книжкове видання обсягом понад 48 сторінок.

8.2. Брошура — книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.
( 8.3. Листівка - аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок.

9. Види видань за складом основного тексту
Е 9.1. Моновидання - видання, що містить один твір.

і 9.2. Збірник - видання, що містить ряд творів.

. Примітка. Залежно під періодичності, розрізняють неперіодичний, періодич-

ний та продовжуваний збірник.

10. Види видань за періодичністю

' 10.1.Неперіодичне видання - видання, що виходить одноразово і про-

довження якого не передбачене.

10.2.Серійне видання — видання, що виходить протягом часу, трива­
лість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи дато-

I ваними випусками (томами) з постійною спільною назвою.

10.3. Періодичне видання - видання, що виходить через певні про-
, міжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і на­
зву нумерованих чи датованих, однотипно оформлених випусків, які не
повторюються за змістом.

Примітка. За місцем випуску і сферою розповсюдження розрізняють місцеві (у
межах однієї області, міста, одного чи декількох районів, підприємства, установи, го-
I сподарства або навчального закладу), регіональні, автономної республіки Крим, зага-

льнодержавні періодичні видання, а також такі, що розповсюджуються за кордоном.

10.4. Продовжуване видання [видання, що продовжується] - видання,
що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, у міру нако­
пичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, непо­
вторюваними за змістом, однотипно оформленими, зі спільною назвою.


Види видань за структурою

11.1. Серія - видання, однотипно оформлене, що включає сукупність
томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким
призначенням.

Примітка 1. Серія може бути неперіодичною, періодичною та продовжуваною.

Примітна 2. Періодична або продовжувана серія складається з нумерованих чи датованих випусків.

Примітка 3. Неперіодичні видання утворюють відкриту серію, якщо трива­лість її виходу і кількість випусків заздалегідь не встановлені, та закриту серію чи "бібліотеку", якщо її вихід обмежений певним часом і кількістю видань.

Примітка 4. Частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове при­значення або певну тематику, а також власну, відмінну від серійної, назву, нази­вається підсерією.

11.2.Однотомне видання, однотомник - неперіодичне видання, випу­щене в одному томі.

11.3. Багатотомне видання, багатотомник — неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням.

11.4. Зібрання творів - однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.

11.5. Вибрані твори - однотомне чи багатотомне видання, що містить частину найзначніших, відібраних за певними засадами творів одного чи декількох авторів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти