ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види неперіодичних видань за інформаційними ознаками

12.1.Монографія - наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам.

12.2. Автореферат дисертації - наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобут­тя наукового ступеня.

12.3. Препринт - наукове видання з матеріалами попереднього характе­ру, які публікуються до виходу у світ видання, у якому вони мають бути вміщені.

12.4. Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з'їзду, симпо­зіуму) - науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього харак­теру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікова­них до початку конференції.

12.5. Матеріали конференції (з'їзду, симпозіуму) - неперіодичний збір­ник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень.

12.6. Збірник наукових праць - збірник матеріалів досліджень, вико­наних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах.

 

12.7. Статут - офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності.

12.8. Інструкція - офіційне чи нормативне виробничо-практичне ви­дання правил регулювання виробничої та суспільної діяльності або кори­стування виробами і (чи) послугами.

12.9. Стандарт - нормативне виробничо-практичне видання зкомплек­сом норм, правил та вимог щодо об'єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством.

Примітка. Стандарти ґрунтуються на узагальнених досягненнях науки, тех-и практичного досвіду і спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства.

і. £.10, Прейскурант - нормативне виробничо-практичне і (чи) довідко-видання систематизованого переліку матеріалів, виробів, обладнання,


---------------------------------------- _______________ Додаток 1


ДСТУ 3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення 


виробничих операцій, послуг із зазначенням витрат праці та цін, а інко­ли їхніх коротких характеристик.

12.11. Паспорт - виробничо-практичне видання основних відомостей
щодо устаткування, приладів чи речей господарського вжитку.

12.12.Посібник - видання, призначене на допомогу в практичній дія­
льності чи оволодінні навчальною дисципліною.

12.13. Наочний посібник - видання, зміст якого передасться, в основ­ному, зображувальними засобами.

12.14. Практичний посібник - виробничо-практичне видання, призна­чене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.

12.15. Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке.

12.16. Навчальний наочний посібник - навчальне образотворче видан­ня матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.

12.17. Навчально-методичний посібник - навчальне видання з мето­дики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з ме­тодики виховання.

12.18. Практичний порадник - видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками.

12.19. Підручник - навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке.

12.20. Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, істори­чних та інших творів чи уривків з них, які є об'єктом вивчення.

12.21. Методичні рекомендації [методичні вказівки] - навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу або пи­тання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

12.22. Курс лекцій - навчальне видання повного викладу тем навча­льної дисципліни, визначених програмою.

12.23.Текст лекцій - навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни.

12.24. Конспект лекцій - навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

12.25. Навчальна програма - навчальне видання, що визначає
зміст,обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної
дисципліни чи її розділу.

12.26. Практикум - навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок.

12.27. Словник - довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

12.28. Енциклопедія - довідкове видання зведення основних відомос­
тей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладе­
них у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в сис­
тематичному порядку.

Примітка. Розрізняють: універсальну (загальну), спеціалізовану (галузеву), ре­гіональну (універсальну або спеціалізовану) енциклопедії.

12.29. Енциклопедичний словник - енциклопедія, статті якої викладе­ні у стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.

12.30. Мовний словник - словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами).


 

12.31. Тлумачний словник - мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.

12.32. Термінологічний словник - словник термінів та визначень пев­ної галузі знання.

12.33. Розмовник - популярний чи мовний словник загальнопобутової лексики, фразеології, що служить посібником зі спілкування.

12.34.Довідник - довідкове видання прикладного характеру, побудо­ване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

Примітка 1. За цільовим призначенням розрізняють: науковий, громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та ніші

довідники.

Примітка 2. За характером інформації можна виділити такі довідники: ста­тистичний, біографічний, бібліографічний тощо.

12.35. Путівник - довідкове чи рекламне видання відомостей щодо
певного географічного пункту, культурно-освітньої установи чи заходу.

Примітка. Ці матеріали розташовують у порядку, зручному для одержання необхідної інформації під час відвідання чи огляду.

12.36. Проспект - довідкове та (чи) рекламне видання систематизова­ного переліку послуг, предметів чи опису однієї речі, що призначені для випуску, продажу чи показу, а також видання з описом діяльності під­приємства, організації чи установи.

12.37. Каталог - нормативне виробничо-практичне довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку наявних речей і послуг.

Примітка. Розрізняють такі види каталогів: видавничий, каталог виставки, музейний, номенклатурний, промисловий тощо.

12.38. Альбом - книжкове або комплектне аркушеве образотворче ви­
дання, що має або не має пояснювальний текст.

12.39. Атлас - альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення,
малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного

використання.

13.40. Афіша (оголошення) - рекламне або довідкове аркушеве видан­
ня з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене

для розклеювання.

12.41. Інформаційний листок - реферативне неперіодичне видання ві­
домостей щодо передового виробничого досвіду або науково-технічного

досягнення.

12.42. Документально-художнє видання - літературно-художнє видан­ня, основою якого є документи, опис реальних подій або фактів діяльнос­ті історичної особи.

12.43. Науково-художнє видання - літературно-художнє видання, осно­вою якого є опис наукових фактів та фактів з історії науки.

12.44. Альманах - збірник літературно-художніх та (чи) науково-по­пулярних творів, об'єднаних за певною ознакою.

Примітка 1. Альманах може бути адресований дорослим читачам або дітям. Примітка 2. Альманах може бути періодичним, неперіодичним і продовжуваним.

12.45. Антологія - неперіодичний збірник вибраних літературно-ху­
дожніх творів чи уривків із них.

13. Види періодичних і продовжуваних видань 13.1.Газета - періодичне газетне видання з постійною назвою, що ви-дить через певні, короткі проміжки часу, містить офіційні документи, перативну інформацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних,Додаток 1


ДСТУ 3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення 


наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фото­графії та рекламу.

Примітка 1. Газета може випускатися також протягом короткого часу, обме­женого періодом проведення певного заходу, конференції, фестивалю, тощо.

Примітка 2. Газета може мати додаток чи додатки у вигляді окремих газет­них випусків і у вигляді газетно-журнальних видань, які мають самостійну назву, а також платівок, дискет, магнітофонних плівок, інших носіїв візуальної інформації.

13.2. Громадсько-політична газета - газета, яка систематично висві­
тлює питання внутрішньої та зовнішньої політики держави та міжнаро­
дного життя.

13.3.Спеціалізована газета - газета, яка систематично висвітлює ок­
ремі проблеми громадського життя, науки, техніки, культури та інших
галузей діяльності і призначена певним категоріям читачів.

Примітка. За тематичною спрямованістю, цільовим і читацьким призначенням спеціалізовані газети розрізняють: з питань економіки та медичні, спортивні, з питань культури, літератури, мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва.

13.4. Спеціальний газетний випуск - газетне видання, підготовлене з
якоїсь нагоди виїзною або громадською редакцією основної газети з ме­
тою оперативного донесення необхідної інформації читачеві, що має на­
зву основного видання і виходить протягом обмеженого часу із зазначен­
ням поточного і валового номерів, року і дати.

13.5. Журнал [часопис] - періодичне журнальне видання, яке виходить
під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші
матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та ін­
ших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії.

Примітка. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді періодичних чи продовжуваних видань, а також платівок, дискет, магнітофонних стрічок, інших носіїв аудіовізуальної інформації.

13.6.Громадсько-політичний журнал - періодичне журнальне видання
зі статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики.

Примітка 1. Громадсько-політичний журнал може містити сатиричні й гумо­ристичні твори, матеріали галузевого та науково популярного характеру.

Примітка 2. Залежно від читацької адреси громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям читачів.

13.7. Науковий журнал - періодичне журнальне видання статей та ма­
теріалів з теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикла­
дного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі науки.

Примітка 1. Залежно від цільового призначення наукові журнали поділяють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.

Примітка 2. Науково-практичний журнал, який містить статті, матеріали, ре­ферати з технічних наук, називається науково-технічним журналом.

13.8. Науково-популярний журнал - періодичне журнальне видання ста­тей та матеріалів з основ наукових знань з популярними відомостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузях науки, куль­тури, практичної діяльності, що служить поширенню знань та самоосвіти.

13.9. Виробничо-практичний журнал - періодичне журнальне видання статей та матеріалів з технології, техніки, економіки, організації вироб­ництва або практичної діяльності з методичними розробками, призначене працівникам певної галузі.


 

13.10. Популярний журнал - періодичне журнальне видання статей та матеріалів з різноманітних питань - культури, спорту, побуту тощо, при­значене широкому колу читачів.

13.11. Літературно-художній журнал - періодичне журнальне видання творів художньої літератури, а також публіцистичних та критичних ста­тей і матеріалів.

 

13.12. Реферативний журнал - періодичне реферативне видання, офі­ційно зареєстроване як журнал.

13.13. Бюлетень - періодичне або продовжуване видання, що випуска­ється оперативно, має ознаки журнального і або газетного видання, міс­тить матеріали організації, яка його видає.

Примітка 1. Періодичні бюлетені, як правило, мають постійну рубрикацію. Примітка 2. В окремих випадках бюлетені можуть випускатися протягом ко­роткого часу, обмеженого періодом проведення певного заходу.

13.14. Нормативний бюлетень - бюлетень матеріалів нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видається, як правило, державним органом.

13.15.Довідковий бюлетень - бюлетень довідкових матеріалів, розта­шованих у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку.

13.16. Рекламний бюлетень - бюлетень викладених у привабливій фо­рмі відомостей щодо виробів, послуг, заходів з метою створення попиту.

13.17. Бюлетень-хроніка - бюлетень повідомлень щодо діяльності
установи, яка його видає.

13.18. Бюлетень-таблиця - бюлетень фактичних даних цифрового чи іншого характеру, відображених у вигляді таблиці.

13.19. Статистичний бюлетень - бюлетень-таблиця, змістом якої є опе­ративні статистичні дані, що характеризують певну сферу життя та діяль­ності суспільства.

13.20. Календар - періодичне довідкове видання з послідовним перелі­ком днів тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями рі­зного характеру.

Примітка. Календарі можуть бути щорічними, щомісячними, щотижневими.

13.21. Табель-календар - аркушеве видання календаря-щорічника з переліком днів року, розташованих за місяцями у вигляді таблиці.

13.22. Відривний [перекидний] календар - настінний (настільний) ка­лендар-щорічник, в якому для кожного дня чи тижня, місяця відведено окремі аркуші, що відривають (перекидають).

13.23. Календар книжкового типу - календар-щорічник, який випус­кається у вигляді книжкового видання, з матеріалами, підібраними від­повідно до певної тематики і призначений певним категоріям читачів.

13.24. Календар знаменних дат - календар-щорічник (щоквартальник, Щомісячник, щотижневик) з вибірковим переліком днів року, пов'язаних 3 певними пам'ятними подіями та відомостями щодо цих подій.

13.25. Експрес-інформація - періодичне реферативне видання розши­рених та зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців.


 


Абетковийпокажчик українських термінів

автореферат дисертації

альбом

альманах

антологія

атлас

афіша

багатотомиик

брошура

буклет

бюлетень

бюлетень довідковий

бюлетень нормативний

бюлетень рекламний

бюлетень статистичний

бюлетень-таблиця

бюлетень-хроніка

видання

видання аркушеве

видання виробничо-практичне для

аматорів

видання газетне

видання громадсько-політичне

видання для організацій дозвілля

видання довідкове

видання документально-художнє

видання журнальне

видання інформаційне

видання карткове

видання картографічне

видання книжкове

видання комплектне

видання літературно-художнє

видання навчальне

видання наукове

видання науково-виробниче

видання науково-популярне

видання науково-художнє

видання неперіодичне

видання нормативне

виробничо-практичне

видання нотне

видання образотворче

видання оглядове

видання однотомне

видання офіційне

видання періодичне

видання продовжуване

видання рекламне

видання реферативне

видання серійне

видання текстове

випуск спеціальний газетний

віщання бібліографічне

вказівки методичні

газета

газета громадсько-політична

газета спеціалізована

дайджест

довідник

експрес-інформація

енциклопедія журнал


12.2

12.38

12.44

12.45

12.39

12.40

11.3

8.2

7.5

13.13

13.15

13.14

13.16

13.19

13.18

13.17

3.1

7.3

4.7

7.4 4.9 4.11 4.10 12.42

7.2

5.1

7.6

6.3

7.1

7.9

4, 13

4.8

4.2

4.4

43 12.43 10.1

4.6

6.2

6.4

5.4 11.2

4.1 10.3 10.4

4.12

5.3 10.2

6.1 13.4

5.2 12.21 13.1 13.2 13.3

5.5 12.34 13.25

12.28 13.5


журнал виробничо-практичний

журнал громадсько-політичний

журнал літературно-художній

журнал науковий

журнал науково-популярний

журнал популярний

журнал реферативний

збірник

збірник наукових праць

зібрання творів

інструкція

календар

календар відривний [перекидний]

календар знаменних дат

календар книжкового типу

картка поштова

каталог

книга

книжка-іграшка

конспект лекцій

курс лекцій

листівка

листок інформаційний

матеріали конференції

(з'їзду, симпозіуму)

моновидання

монографія

оголошення

однотомник

паспорт

підручник

плакат

порадник практичний

посібник

посібник навчальний

посібник навчальний наочний

посібник навчально-методичний

посібник наочний

посібник практичний

практикум

прейскурант

препринт

програма навчальна

продукція видавнича

проспект

путівник

рекомендації методичні

розмовник

серія

словник

словник енциклопедичний

словник мовний

словник термінологічний

словник тлумачний

стандарт

статут

табель-календар

твори вибрані

тези доповідей (повідомлень)

наукової конференції (з'їзду,

симпозіуму)

текст лекцій

хрестоматія

часопис


Додаток 1

13.9

13.6

13.11

13.7

13.8

13.10

13.12

9.2 12.6 11.4 12.8 13.20 13.22 13.24 13.23

7.8 12.37

8.1

7.10

12.24 12.22 8.3 12.41 12.5

9.1 12.1

12.40 11.2 12.11 12.19 7.7 12.18 12.12 12.15 12.16 12.17 12.13 12.14

12.26 12.10 12.3 12.25 3.2 12.36 12.35 12.21 12.33 11.112.27 12.29 12.30 12.32 12.31 12.9 12.7 13.21 11.5 12.4

12.23 12.20 13.5


ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення

 

 

 

 

 

 

 

 

Абетковий покажчик англійських термінів  
advertisement 12.40   monograph 12.1
advertising bulletin 13.16   multi-volume edition 11.3 13.17 13.1
advertising edition 4.12   newsletter
album 12.38   newspaper
alias 12.39   newspaper type edition 7.4
almanac 12.44, 13.20 non-periodical edition 10.1
almanac in a book form 13.23   official edition 4.1
anthology author's abstract 12.45 12.2   one-volume edition pamphlet 11.2 7.5, 8.2
belles-lettres journal book 13.11 8.1   periodical phrase book 10.3 12.33
booklet 7.5   placard 7.7
bulletin 13.13   popular magazine 13.10
calendar 13.21   popular non-fiction edition 4.3
card edition 7.6   popular political edition 4.9
cartographic edition 6.3   popular science journal 13.8
catalogue 12.37   postcard 7.8 7.7
classifier 13.18   poster
collected works 11.4   practical guide 12.18
collection 9.2   preprint 12.3 12.10
collection of scientific papers 12.6   price-list
colloquial guide 12.33   printed matter 3.2 6.2.
dictionary 12.27, 12.30 printed music
dictionary of terms 12. 32   printed text 6.1
directory 12.34   proceeding 12.5
documentalistic edition 12.42   prospectus 12.36
edition 3.1   publisher's output 3.2
edition in a book form 7.1   reader 12.20
educational aid 12.26   reading book 12.20
educational edition 4.8   reference bulletin 13.15
encyclopaedia glossary graphic edition 12.28   reference edition 4.10
12.31   scientific conference abstracts 12.4
6.4   scientific edition 4.2
guidance manual 12.18, 12.17 scientific fiction 12.43
guide 12.34, 12.35 selected works 11.5
guide-book 12.14   serial 10.2, 10.4
industrial and practical 13.9   series 11.1
Journal        
information bulletin 13.18   set 11.1
instruction 12.8   single-volume edition 11.2
instructional edition 4.6   special issue of a newspaper 13.4
issue 3.1   standard 12.9
journal 7.4, 13.5 statistical data bulletin 13.19
Journal type edition 7.2   statutory edition 12.7
leaflet 8.3   study aid 12.15
learned journal 13.7   syllabus 12.25
legislation bulletin 13.14   symposium 9.2
literature edition 4.13   synopsis of thesis 12.2
loose-leaf edition 7.3   teaching aid 12.15
loose-leaf encased set 7.9   tear-off/loose-leaf calendar 13.22
magazine 7.2, 13.5 textbook 12.19
manual 12.12   trade edition 4.5
memorial data calendar 13.24   training aid 12.16
methods handbook 12:17   training appliance 12.16
monoedition 9.1   visual aid 12.13

ДСТУ 3018—95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення 141


ДОДАТОК 2

ДСТУ 3018—95. Видання. Поліграфічне виконання Терміни та визначення

Чинний від 1996-01-01

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України N 58 від 23 лютого 1995 р. Введено вперше.

1. Галузь використання

1.1. Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань.

1.2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та на-вчально-методичній літературі, що належить до поліграфії, а також для робіт зі стандартизації або використання результатів цих робіт, у тому числі програмних засобів для комп'ютерних систем.

1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­
нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі станда­
ртизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти: ДСТУ 2068-92. Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення;

ГОСТ 19112-78. Изделия из бумаги и картона. Технология. Терминьї и определения.

3. Основні положення

3.1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

3.3. Подані визначення можна за необхідності змінювати введенням до них похідних ознак, розкриттям значення використовуваних термінів, за­значенням об'єктів, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

У випадку, коли в терміну містяться всі необхідні й достатні ознаки поняття, замість його визначення ставиться риска.

Позначка, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна, подана в дужках після терміна. Позначка не є частиною терміна.

3.4. У стандарті як довідкові подані російські (ги) відповідники стан­дартизованих термінів, узяті з відповідного державного стандарту, а та­кож визначення російською мовою. Якщо визначення російською мовою відсутнє в чинних російськомовних стандартах, то подається переклад тер­мінів та визначення російською мовою в дужках.

3.5. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів і абеткові покажчики їхніх, російських, англійських, німецьких відповідників.


Загальні поняття

4.1.Видання (поліграфічне) - друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений та має вихідні відомості.

4.2. Сторінка видання - один бік аркуша паперу у виданні.

4.3. Блок видання - комплект скріплених у корінці задрукованих ар­кушів чи зошитів, що містить усі сторінки майбутнього видання.

4.4. Обкладинка - зовнішнє покриття видання, що з'єднується з бло­ком без форзаців (ДСТУ 2068).

4.5. Палітурка - зовнішнє покриття виробу, що з'єднується з блоком за допомогою двох форзаців і корінцевого матеріалу чи без нього (ДСТУ 2068).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти