ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Оформлення та виконання покриття видання

7.1. Проста обкладинка - обкладинка, що складається з однієї деталі.

7.2. Складена обкладинка - обкладинка, що складається з двох або більше деталей.

7.3. Суцільна палітурка - палітурка, що складається з однієї деталі.

7.4. Суцільнокрита палітурка — палітурка, картонні боковини і відста-ва якої вкриті одним покривним матеріалом.

 

7.5. Складена палітурка - палітурка, картонні боковини і відстава якої вкриті одним покривним матеріалом і з'єднані між собою іншим ма­теріалом (ДСТУ 2068).

7.6. Картонна боковина - аркуш картону певного формату, що є де­таллю палітурки (ДСТУ 2068).

7.7. Відстава - смужка паперу чи картону, яку наклеюють на внутріш­ній бік палітурки між картонними боковинами (ДСТУ 2068).

7.8. Кант (поліграфія) - краї палітурки чи обкладинки, що виступають за край блока (ДСТУ 2068).

7.9. Біг (поліграфія) - лінійне заглиблення на палітурці, обкладинці чи аркуші видання (ДСТУ 2068).

 

7.10. Форзац - елемент видання з цупкого паперу, що з'єднує блок з палітуркою (ДСТУ 2068).

7.11. Простий форзац - форзац, що складається з чистого чи задруко­ваного аркуша паперу, сфальцьованого в один згин.

7.12. Складений форзац - форзац, що складається з двох з'єднаних чистих чи задрукованих аркушів паперу.

7.13. Фальчик - смужка матеріалу, що з'єднує аркуші складеного фор­зацу (ДСТУ 2068).

7.14. Кишеня (поліграфія) - додатковий елемент видання в палітурці У вигляді паперового мішечка, який монтують на внутрішній частині палітурки.

7.15. Суперобкладинка - додаткова обкладинка з клапанами, що при­криває палітурку чи обкладинку без з'єднання з нею (ДСТУ 2068).

 

7.16. Манжет книги - обгортка подарункового видання у вигляді смужки паперу зі склеєними кінцями.

7.17. Футляр - картонна чи пластмасова коробка спеціальної форми Для зберігання видання.Додаток 2


ДСТУ 3018—95. Видання. Поліграфічне виконання. 1 ерміни та визначення 14І


 


8. Цільове оформлення видання

8.1. Титул - перша сторінка чи перші сторінки видання, на яких роз­ташовані відомості про нього.

8.2. Односторінковий титул - титул, розташований на одній сторінці видання.

8.3. Двосторінковий титул - титул, розташований на двох суміжних сторінках видання.

8.4. Розгорнений титул - двосторінковий титул, всі елементи якого утворюють єдину цілісну композицію.

8.5. Подвійний титул - двосторінковий титул, що складається з контртитулу й односторінкового титулу.

 

8.6. Контртитул - лівий бік подвійного титулу, на якому розташовуються вихідні дані серійного чи багатотомного видання чи титул мовою оригіналу перекладного видання, чи повторення титулу подарункового видання.

8.7. Фронтиспіс - ілюстрація, що відображає основну ідею видання чи портрет автора, яка розташована перед чи поза титулом.

8.8. Авантитул - сторінка видання, що передує титулу, на якій розташо­вують частину вихідних даних чи невеликий текст (гасло, посвяту тощо).

8.9. Допоміжний титул - окрема сторінка видання, на якій розташо­вана назва рубрики.

 

8.10. Основний текст - текст, що передає зміст видання та займає ос­новний обсяг.

8.11. Рубрика - відокремлена складова частина видання.

8.12. Добірка - відомості, об^єднані спільною темою в окрему рубрику.

8.13. Тематична сторінка - добірка чи публіцистична стаття, що за­ймає цілу сторінку видання.

8.14. Нотатка - невеликий текст, що дає цілісно уявлення про видання.

8.15. Додатковий текст - текст, що має довідково-пояснювальний ха­рактер і займає невеликий обсяг видання.

8.16. Заголовний комплекс - сукупність взаємопов'язаних текстових і графічних зображень, що лаконічно подають інформацію про видання.

8.17. Заголовок видання [рубрики] - назва видання (рубрики).

8.18. Заголовні дані - дані титулу, що містять заголовок видання та відомості про його автора.

8.19. Надзаголовні дані - дані титулу, що містять назву серії та номер випуску у серійному виданні або назву організації видання в офіційному чи відомчому виданні.

8.20. Підзаголовні дані — дані титулу, що містять підзаголовок видання (пояснення основного заголовку, жанр видання), відомості про упорядника, перекладача або порядковий номер видання в повторних виданнях.

8.21. Бойовик - заголовний комплекс чи заголовок, розташований
збоку тексту.

8.22. Заголовок добірки.

8.23. Зміст - додатковий текст, що містить послідовний перелік заголов­ків рубрик видання із зазначенням сторінок видання, на яких вони почина­ються.

8.24. Передмова -- додатковий текст, що готує до засвоєння основного тексту та розташований перед ним.


 

8.25. Примітка - додатковий текст, що коротко доповнює, пояснює чи уточнює основний текст і розташований у тексті, внизу сторінки за текс­том чи в кінці видання.

8.26. Післямова - додатковий текст, що допомагає осмислити викла­дене в основному тексті та розташований за ним.

8.27. Додаток - довідковий текст, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст, розмішений в кінці видання.

8.28. Покажчик - додатковий текст у кінці видання, в якому розташовані в певному порядку терміни, прізвища, об'єкти, наведені в основному тексті.

8.29. Вихідні відомості - сукупність даних, що характеризують видан­ня та призначені для його оформлення, бібліографічного оброблення, ста­тистичного обліку та інформування споживачів.

 

8.30. Вихідні дані - частка вихідних відомостей, що зазначає місце видання,назву видавництва та рік видання.

8.31. Випускні дані - частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб друку, обсяг видання, тираж.

Примітка. Перелік випускних даних залежить від виду видання. 9. Поліграфічне виконання видання

9.1.Формат видання - розмір готового видання, що визначається ши­риною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною і довжи­ною аркуша паперу видання в сантиметрах із зазначенням частини, яку займає на ньому сторінка видання.

9.2. Формат сторінки видання без полів - розміри (ширина і (чи) дов­жина) сторінки видання без полів, наведені в друкарській системі вимі­рювання чи в міліметрах.

9.3. Група шрифтів - комплект різних гарнітур шрифтів, потрібних для виконання видання.

9.4. Гарнітура шрифту - комплект однакових за рисунком, але різних за накресленням і кеглем шрифтів.

9.5. Друкарський шрифт - комплект літер повної абетки та належних до неї цифр, а також розділових, діакритичних і спеціальних знаків.

9.6. Кегель шрифту - розмір шрифту в друкарській системі вимірювання, Що визначається відстанню між верхньою і нижньою стінками літери.

9.7. Вічко - зображення знака (літери, цифри тощо).

9.8. Накреслення вічка - положення (нахил), насиченість та щіль­
ність, які характеризують вічко.

9.9. Щільність вічка - співвідношення між шириною і висотою вічка.
9-10. Місткість шрифту - середня кількість знаків в одному повному

Рядку сторінки видання.

9.11.Ілюстративність видання - ступінь насиченості видання ілюст­
раціями.

9.12. Фарбовість видання - кількість фарб, якими віддруковане видання.
9-13. Примірник - кожна самостійна одиниця видання.

9.14. Тираж - загальна кількість примірників одного видання.

9.15. Запуск - окремий випуск певної частини тиражу одного видання.Додаток 2


ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення 


ріпсн]
ка)

абзац

авантитул

біг (нолпрафія)

блок видання

боковпк

боковппа картонна

ІНШІД

видання (пбліграфія)

виноска

відомості впхілпі відстава відсіун абзацнин

ВІЧКО

вкладка вклейка гарнітура шрифту

головка блока

група шрифтів

дані випускні

дані вихідні

лані заіоловні

лапі налзаголовш

дані пілзаголовпі

добірка

додаток

експлікація

заголовок видання |ру

заголовок добірки

запуск

заставка

зміст

знак

зоппгг (паперового бло

зошит складний

ілюсіратпвшсть видані

ілюсірашя

ініціал

кант (поліграфія)

капі гель

каптал

кегель шрифту

кшпспя (поліграфія)

кінцівка

колонлінійка

колонтитул

колонцифра

комплекс заголовний

контртитул

коршсць (блока)

корінець фпбололібіпн

корінець округлений

корінець прямий

літера

літера велика літера заголовна літера мала манжет книги

МІСТКІСТЬ Шрифту

накидка (поліірафія) накреслення вічка норма (поліграфія) нотатка


 

термінів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти